Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi [EBOOK PDF + EPUB]

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej występujących w praktyce zagadnień związanych z realizacją prawa do informacji publicznej - przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi.

więcej

Autorzy: Piotr Sitniewski,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2427;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział 1
Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej | str. 17

Pytanie 1. Czy wnioskodawca może pozostać anonimowy? | str. 17
Pytanie 2. Kiedy możemy żądać, by wnioskodawca się ujawnił? W jakim zakresie powinien ujawnić swoje dane? | str. 22
Pytanie 3. Czy dziennikarze posiadają specjalne uprawnienia w zakresie prawa do informacji publicznej? | str. 28
Pytanie 4. Czy podmiot zobowiązany może badać uprawnienia do reprezentacji po stronie wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna? | str. 33
Pytanie 5. Czy organy administracji publicznej mogą składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej? | str. 37
Pytanie 6. Czy fakt, że wnioskodawcą jest radny, ma wpływ na sposób rozpatrzenia wniosku? | str. 42
Pytanie 7. Jak należy postępować z wnioskami składanymi przez osoby małoletnie? | str. 45

Rozdział 2
Formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej | str. 51

Pytanie 8. Czy istnieje obowiązujący formularz wniosku? | str. 51
Pytanie 9. Jak postąpić w sytuacji, gdy wnioskodawca nie wskazał żadnej podstawy prawnej swojego wniosku? | str. 55
Pytanie 10. Czy wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej? | str. 57
Pytanie 11. Czy podmiot zobowiązany może wskazać wyłączny adres e-mailowy, na który można składać wnioski drogą elektroniczną? | str. 65
Pytanie 12. Jak należy postępować z wnioskami złożonymi w języku obcym? | str. 69
Pytanie 13. Czy wniosek może zostać złożony w języku Braille'a? | str. 73
Pytanie 14. Czy wnioskodawca może żądać udostępnienia informacji w sposób polegający na wypełnieniu przygotowanego przez wnioskującego formularza elektronicznego? | str. 74
Pytanie 15. Czy wnioskodawca może fotografować dokumenty w siedzibie urzędu? | str. 78
Pytanie 16. Czy wniosek może zostać złożony drogą telefoniczną? | str. 82
Pytanie 17. Jak postąpić w sytuacji, gdy wnioskodawca składa wniosek ustnie w trakcie wizyty w urzędzie? | str. 86

Rozdział 3
Termin rozpoznania wniosku | str. 90

Pytanie 18. Jak należy rozumieć określenia "bez zbędnej zwłoki" (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.) oraz "niezwłocznie" (art. 10 ust. 2 u.d.i.p.)? | str. 90
Pytanie 19. W jaki sposób należy dokonać przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy? | str. 93
Pytanie 20. Od jakiego momentu należy liczyć termin rozpatrzenia wniosku, gdy wpłynął on za pośrednictwem poczty elektronicznej? | str. 97
Pytanie 21. Od jakiego momentu liczy się termin rozpatrzenia sprawy przy wnioskach wpływających pocztą tradycyjną? | str. 100
Pytanie 22. Czy podmiot zobowiązany może przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku z uwagi na formę żądanych dokumentów, tj. dokumentów w formie skanu? | str. 102

Rozdział 4
Przebieg postępowania | str. 109

Pytanie 23. Jak postępować, gdy żądana informacja publiczna znajduje się na stronie BIP? | str. 109
Pytanie 24. Czy podmiot zobowiązany może uzależnić wydanie kopii dokumentów od ich poświadczenia za zgodność z oryginałem? | str. 115
Pytanie 25. Jak postąpić, gdy żądana informacja znajduje się na stronie BIP, ale jednostki podległej? | str. 120
Pytanie 26. Kto w imieniu podmiotu zobowiązanego ma prawo udostępniania informacji publicznej? | str. 122
Pytanie 27. Czy wnioskodawca może żądać, by odpowiedzi na złożony wniosek udzielała konkretna osoba w urzędzie? | str. 125
Pytanie 28. Na czym polega anonimizacja dokumentu i kiedy ją stosujemy? | str. 131
Pytanie 29. Czym się różni tzw. anonimizacja od odmowy dostępu do informacji publicznej w drodze decyzji? | str. 136
Pytanie 30. Czy anonimizację dokumentu można uznać za przetworzenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p.? | str. 141
Pytanie 31. Kiedy mamy do czynienia z niemożnością udostępnienia informacji publicznej? | str. 146
Pytanie 32. Czy urząd ma obowiązek udostępniać posiadaną informację publiczną, której nie wytworzył? | str. 157
Pytanie 33. Czy bezpłatność dostępu do informacji oznacza bezkosztowe jej udostępnianie? | str. 162
Pytanie 34. Jak postępować w razie potrzeby obciążenia kosztami przekształcenia informacji? | str. 169
Pytanie 35. Jak postępować, gdy z jednego pisma wynika potrzeba zastosowania kilku różnych trybów, np.: ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargi w trybie skarg i wniosków z kodeksu postępowania administracyjnego, ponownego wykorzystywania informacji publicznej? | str. 174
Pytanie 36. Czy podmiot, który nie posiada żądanej informacji, ma obowiązek przekazania wniosku wedle właściwości? | str. 177
Pytanie 37. Czy podmiot musi uwiarygodnić fakt nieposiadania żądanej informacji? | str. 180
Pytanie 38. Jak odróżnić sytuację odmowy dostępu do informacji w drodze decyzji od poinformowania, że żądanie nie obejmuje informacji publicznej? | str. 183
Pytanie 39. Czy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego należy powiadomić wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie przed wydaniem decyzji? | str. 188
Pytanie 40. Jak postąpić w sytuacji, gdy wniosek wpłynął pocztą elektroniczną ze zwykłego e-maila, a istnieje potrzeba wydania decyzji odmownej? | str. 191
Pytanie 41. Jak postępować, gdy uznajemy, że wnioskodawca żąda informacji publicznej przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.? | str. 193
Pytanie 42. Jak traktować wnioski składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez radnego? | str. 203
Pytanie 43. Czy przygotowywanie pracy naukowej stanowi wystarczającą podstawę ubiegania się o uzyskanie informacji przetworzonej? | str. 208

Rozdział 5
Forma i sposób udostępnienia informacji publicznej | str. 213

Pytanie 44. Czym są forma i sposób udostępnienia informacji publicznej (art. 14 u.d.i.p.)? | str. 213
Pytanie 45. Czym się różni treść informacji od treści i postaci informacji publicznej? | str. 217
Pytanie 46. Czy wnioskodawca może skutecznie wnioskować o wysłanie odpowiedzi w kilku równorzędnych formach i sposobach? | str. 221
Pytanie 47. Czy można żądać udostępnienia informacji przez zamieszczenie odpowiedzi na stronie BIP? | str. 222
Pytanie 48. Czy sposób prowadzenia strony BIP podlega kontroli sądów administracyjnych? | str. 225

Rozdział 6
Co stanowi informację publiczną? | str. 230

Pytanie 49. Jak zdefiniować dokument wewnętrzny (orzeczenie TK)? | str. 230
Pytanie 50. Czy dokument prywatny jest informacją publiczną? | str. 236
Pytanie 51. Czy można ujawnić wysokość wynagrodzenia wszystkich osób zatrudnionych w jednostce publicznej? | str. 247
Pytanie 52. W jakim zakresie analizy eksperckie stanowią informację publiczną? | str. 256
Pytanie 53. W jakim zakresie dane o kandydatach do urzędu stanowią informację publiczną? | str. 263
Pytanie 54. Jak odróżnić dostęp do akt postępowania od realizacji prawa do informacji publicznej? | str. 269
Pytanie 55. Czy umowy cywilnoprawne zawierane z osobami fizycznymi przez jednostkę publiczną stanowią informację publiczną? | str. 274
Pytanie 56. Jaka jest relacja między prawem do informacji publicznej a tajemnicą przedsiębiorstwa? | str. 276

Bibliografia | str. 283

Wzory | str. 285
1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (art. 2 ust. 1 u.d.i.p.) | str. 286
2. Notatka służbowa z przyjęcia ustnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (art. 10 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 287
3. Notatka służbowa z przyjęcia telefonicznego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (art. 10 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 288
4. Notatka służbowa z niezwłocznego udzielenia informacji publicznej na ustny wniosek o udostępnienie informacji publicznej (art. 10 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 289
5. Notatka służbowa z niezwłocznego udzielenia informacji publicznej na telefoniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej (art. 10 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 290
6. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, ze względu na potrzebę wydania decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 u.d.i.p.) | str. 291
7. Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla przetworzenia informacji publicznej (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.) | str. 292
8. Powiadomienie o potrzebie wyznaczenia nowego terminu do załatwienia sprawy (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 293
9. Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia wnioskodawcy co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 294
10. Powiadomienie o wysokości kosztów przekształcenia informacji (art. 15 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 295
11. Poinformowanie, że złożony wniosek nie obejmuje informacji publicznej (art. 1 ust 1 u.d.i.p.) | str. 296
12. Poinformowanie, że podmiot nie jest w posiadaniu żądanej informacji publicznej (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.) | str. 297
13. Poinformowanie, że dostęp do żądanej informacji jest regulowany odmiennym trybem (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.) | str. 298

Ukryj

Opis:

Piotr Sitniewski – doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym; prowadzi szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej skierowane m.in. do członków korpusu Służby Cywilnej; były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008–2012), obecnie ekspert PKA; autor wielu publikacji z dziedziny jawności życia publicznego, w tym komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej - przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autor oraz szeroko odnoszą się do orzecznictwa sądów administracyjnych.
Drugie wydanie zostało uzupełnione o kilkadziesiąt nowych pytań i odpowiedzi, najnowsze orzeczenia sądowe, a także wzory dokumentów (wnioski, wezwania, powiadomienia, informacje) związane z realizacją prawa do informacji publicznej. Autor wyjaśnia, co stanowi informację publiczną, a ponadto omawia:
– zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej,
– formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
– formę i sposób udostępnienia informacji publicznej,
– tryby udzielenia informacji publicznej,
– zasady udzielania odpowiedzi na wniosek,
– zagadnienia opłat i kosztów.
Publikacja jest przeznaczona dla osób, które są zobowiązane do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i - w tym zakresie - do udzielania informacji publicznych będących w ich posiadaniu. Będzie przydatna w szczególności pracownikom urzędów administracji publicznej, administracji sądów, administratorom Biuletynu Informacji Publicznej, radcom prawnym, adwokatom oraz sędziom sądów powszechnych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9997-5 , 300
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2427;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów