Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Kidyba,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2014 r.
Kod: KAM-2454:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 59,40 zł. ( Oszczędzasz: 39,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Uwagi wstępne | str. 15

Część I
Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa w działalności gospodarczej | str. 17

Maria Aluchna
Dobre praktyki corporate governance. Doświadczenia spółek giełdowych jako wskazówka dla spółek Skarbu Państwa | str. 19


1. Wprowadzenie | str. 19

2. Nadzór korporacyjny | str. 20

A. Cele nadzoru korporacyjnego | str. 20

B. Praktyka nadzoru korporacyjnego | str. 22

3. Dobre praktyki corporate governance | str. 26

A. Założenia dobrych praktyk | str. 26

B. Obszary dobrych praktyk | str. 29

4. Dobre praktyki spółek giełdowych w spółkach Skarbu Państwa | str. 33

A. Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego w Polsce | str. 33

B. Doświadczenia spółek giełdowych jako wskazówki dla spółek Skarbu Państwa | str. 40

5. Wnioski | str. 43

Małgorzata Dumkiewicz
Działanie w interesie spółki w kontekście podmiotów należących do grupy kontrolowanej przez Skarb Państwa | str. 45


1. Wprowadzenie | str. 45

2. Specyfika funkcjonowania spółek Skarbu Państwa powstałych w ramach procesów komercjalizacji i prywatyzacji oraz jej wpływ na treść obowiązku działania w interesie spółki | str. 45

3. Uwzględnianie interesu grupy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa (lub poszczególnych spółek należących do tej grupy) a odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki (art. 293 i 483 k.s.h.) | str. 50

4. Wnioski | str. 55

Bartłomiej Gliniecki
Nadzór nad strukturami holdingowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa | str. 57


1. Wprowadzenie | str. 57

2. Grupy kapitałowe z udziałem spółek Skarbu Państwa - wolnorynkowa działalność finansowana z publicznych środków | str. 58

3. Optymalizacja rozbudowanej struktury organizacyjnej czy ucieczka przed nadzorem państwowym? | str. 59

4. Nadzór nad grupami kapitałowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa de lege lata | str. 61

5. Wnioski | str. 64

Filip Grzegorczyk
Spółki z udziałem Skarbu Państwa - zagadnienie nadzoru w ujęciu systemowym | str. 66


1. Wprowadzenie | str. 66

2. Nadzór z perspektywy podmiotów, których nadzór dotyczy | str. 67

3. Nadzór z perspektywy nadzorującego | str. 71

4. Wnioski | str. 75

Wojciech J. Katner, Wiktor P. Matysiak
Warunki prawne uczestnictwa państwa w gospodarce III Rzeczypospolitej | str. 78


1. Wprowadzenie | str. 78

2. Udział bezpośredni państwa w gospodarce | str. 82

3. Pośredni udział państwa w gospodarce - akcjonariat Skarbu Państwa | str. 85

4. Udział pośredni Skarbu Państwa w gospodarce - problem interesu publicznego i interwencjonizmu państwowego | str. 87

5. Działalność gospodarcza o szczególnym znaczeniu - problem tzw. złotej akcji | str. 91

Remigiusz Lewandowski
Narodowy wytwórca banknotów, dokumentów i towarzyszących im systemów IT we współczesnej gospodarce - studium przypadku PWPW S.A. | str. 98


1. Wprowadzenie | str. 98

2. Znaczenie PWPW dla państwa i gospodarki narodowej | str. 100

A. Skala działalności PWPW | str. 102

B. Udział PWPW w systemie bezpieczeństwa narodowego | str. 103

1. Wybrane przepisy regulujące realizację misji bezpieczeństwa państwa przez podmioty gospodarcze | str. 103

2. Działalność PWPW a podstawowy interes bezpieczeństwa państwa | str. 106

3. Działalność PWPW a bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo państwa | str. 107

3. Potencjał własny PWPW | str. 116

A. Innowacyjność PWPW | str. 116

B. Ekspansja zagraniczna PWPW | str. 118

4. W kierunku strategii narodowych czempionów | str. 122

5. Wnioski | str. 125

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
Uczestniczenie państwa w obrocie gospodarczym na przykładzie przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych | str. 127


1. Wprowadzenie | str. 127

2. Cel działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych | str. 130

3. Podstawowe zasady uczestniczenia państwa w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz w przedsiębiorstwach komunalnych | str. 135

4. Wyniki badań statystycznych | str. 139

5. Wnioski | str. 140

Przemysław Malinowski
Pozycja prawna Skarbu Państwa w spółkach partnerstwa publiczno-prywatnego - wybrane zagadnienia | str. 142


1. Wprowadzenie | str. 142

2. Zawiązanie spółki - kilka uwag na tle ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 142

3. Zasada jednomyślności w odniesieniu do art. 15 u.p.p.p. | str. 149

4. Pozycja Skarbu Państwa w odniesieniu do regulacji art. 16 i 11 u.p.p.p. | str. 151

5. Wnioski | str. 156

Aldona Piotrowska
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy | str. 158


1. Wprowadzenie | str. 158

2. Specyfika udziału Skarbu Państwa w działalności gospodarczej | str. 158

3. BGK jako przedsiębiorstwo publiczne | str. 163

4. Powstanie BGK a nadzór wstępny KNF | str. 165

5. Bank państwowy a swoboda przedsiębiorczości | str. 168

6. Kapitał banku państwowego | str. 170

7. Nadzór struktury organów BGK | str. 172

8. Zakres działalności banku a ryzyko związane z działalnością | str. 176

9. Wnioski | str. 177

Tomasz Siemiątkowski
Spółka Skarbu Państwa to nie przedsiębiorstwo państwowe | str. 179


1. Wprowadzenie | str. 179

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w praktyce spółek Skarbu Państwa | str. 180

3. Polityka personalna w spółkach Skarbu Państwa | str. 185

4. Środki umożliwiające profesjonalizację spółek Skarbu Państwa | str. 186

5. Wnioski | str. 188

Piotr Wiatrowski
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa | str. 189


1. Wprowadzenie | str. 189

2. Procedura obsadzania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa | str. 191

3. Naruszenia zasad konstytucyjnych | str. 194

4. Wnioski | str. 198

Jakub Jan Zięty
Rozwiązanie rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z mocy prawa | str. 199


1. Wprowadzenie | str. 199

2. Zakres podmiotowy art. 14 ust. 1 u.w.o.k.p. | str. 200

3. Przesłanki rozwiązania rady nadzorczej z mocy prawa | str. 208

4. Przykładowe sposoby naruszenia przepisów ustawy o wynagradzaniu | str. 209

5. Skutki naruszenia przepisów ustawy o wynagradzaniu | str. 215

6. Wnioski | str. 216

Część II
Skarb Państwa w stosunkach obligacyjnych | str. 219

Anna Fermus-Bobowiec
Skarb Państwa jako strona umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z przedsiębiorcą a zasada swobody umów | str. 221


1. Wprowadzenie | str. 221

2. Podjęcie decyzji co do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 223

3. Wybór kontrahenta | str. 226

4. Kształtowanie treści umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 227

5. Zmiana treści umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 233

6. Forma umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 238

7. Wnioski | str. 239

Jan Lic
Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa | str. 240


1. Wprowadzenie | str. 240

2. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa w orzecznictwie sądowym | str. 241

3. Stanowisko doktryny | str. 243

4. Rozstrzygnięcie ustawowe | str. 245

5. Stanowisko własne | str. 247

6. Wnioski | str. 255

Sylwia Łazarewicz
Szczególna ochrona podwykonawców robót budowlanych w inwestycjach Skarbu Państwa - przesadna zapobiegliwość czy uzasadniona konieczność? | str. 256


1. Wprowadzenie | str. 256

2. Ochrona podwykonawców robót budowlanych przewidziana w kodeksie cywilnym | str. 257

A. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (art. 6471 k.c.) | str. 258

B. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane (art. 6491-6495 k.c.) | str. 259

3. Ochrona podwykonawców robót budowlanych przewidziana w ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych | str. 261

A. Zakres podmiotowy ustawy | str. 261

B. Zakres roszczeń podlegających zaspokojeniu na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców | str. 262

4. Styk regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców | str. 263

5. Wnioski | str. 266

Anna Rzetelska
Sytuacja prawna Skarbu Państwa jako poręczyciela (gwaranta) na podstawie ustawy z 1997 r. | str. 268


1. Wprowadzenie | str. 268

2. Zakres zastosowania ustawy z dnia 8 maja 1997 r. | str. 270

3. Ogólne zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa | str. 273

4. Ustawa z 1997 r. w orzecznictwie | str. 277

5. Wnioski | str. 283

Noty o autorach | str. 285

Ukryj

Opis:

Monografia jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Skarb Państwa a działalność gospodarcza" zorganizowanej m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniu 24 października 2013 r. Książka stanowi zbiór publikacji przygotowanych przez uczestników konferencji, które dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Skarbu Państwa w działalności gospodarczej.

Celem oddawanego do rąk czytelników opracowania jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być skala zaangażowania państwa w procesy prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaka forma tego zaangażowania byłaby najbardziej optymalna.

Biorąc pod uwagę tak postawiony cel monografii, może ona stanowić interesującą pozycję dla szeregu odbiorców - nie tylko teoretyków zajmujących się problematyką uczestnictwa Skarbu Państwa w działalności gospodarczej, ale również osób spotykających się w codziennej praktyce z licznymi problemami, jakie udział Skarbu Państwa w tej działalności wywołuje.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3310-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2454:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów