Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jacek Kosonoga,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2469;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Charakter prawny środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego | str. 25


1. Pojęcie środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego | str. 25

2. Środki dyscyplinujące w systemie procesowych środków przymusu | str. 27

3. Funkcje środków dyscyplinujących | str. 31

4. Środki dyscyplinujące a naczelne zasady postępowania karnego | str. 37

5. Rodzaje i klasyfikacja środków dyscyplinujących | str. 45

Rozdział II
Środki dyscyplinujące w systemie prawa | str. 51


1. Postępowanie cywilne | str. 51

2. Postępowanie sądowoadministracyjne | str. 58

3. Postępowanie administracyjne | str. 59

4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia | str. 63

5. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w innych postępowaniach | str. 64

6. Znaczenie środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego w systemie prawa | str. 75

Rozdział III
Kształtowanie się systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego | str. 80

Rozdział IV
Kary majątkowe | str. 100


1. Rodzaje i wymiar kar majątkowych | str. 100

2. Kara pieniężna | str. 108

2.1. Podmiotowy zakres zastosowania kary pieniężnej | str. 108

2.2. Przesłanki nałożenia kary pieniężnej | str. 125

2.2.1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub wydalenie się z miejsca czynności przed jej zakończeniem | str. 125

2.2.2. Bezpodstawne uchylanie się od złożenia zeznań | str. 137

2.2.2.1. Okoliczności uzasadniające uchylanie się od zeznań | str. 137

2.2.2.2. Prawo do odmowy zeznań | str. 139

2.2.2.3. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie | str. 148

2.2.2.4. Zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielania odpowiedzi na pytanie | str. 152

2.2.2.5. Termin do skorzystania przez świadka z przysługujących mu uprawnień | str. 157

2.2.2.6. Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi oraz tajemnica zdrowia psychicznego | str. 161

2.2.2.7. Tajemnica zawodowa i funkcyjna | str. 168

2.2.2.8. Zakazy przesłuchania związane z ochroną informacji niejawnych | str. 175

2.2.2.9. Status świadka małoletniego | str. 178

2.2.2.10. Bezpodstawna odmowa zeznań a odpowiedzialność karna | str. 184

2.2.3. Bezpodstawne uchylenie się od wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty | str. 185

2.2.4. Bezpodstawne uchylanie się od obowiązku złożenia przyrzeczenia | str. 200

2.2.5. Niedopełnienie obowiązków poręczyciela | str. 207

2.2.6. Bezpodstawne uchylanie się od wydania przedmiotu | str. 219

2.2.7. Niedopełnienie innego obowiązku procesowego | str. 223

2.2.8. Bezpodstawne nieudzielenie pomocy organowi procesowemu w wyznaczonym terminie | str. 229

2.3. Uchylenie kary pieniężnej | str. 233

2.4. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie ukaranego | str. 239

2.5. Kara pieniężna wobec obrońcy lub pełnomocnika | str. 243

3. Kara grzywny | str. 248

3.1. Przesłanki nałożenia grzywny | str. 248

3.1.1. Naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych | str. 249

3.1.2. Ubliżenie sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie | str. 252

3.1.3. Ubliżenie sądowi w formie pisemnej | str. 255

3.2. Stan psychiczny uczestnika postępowania a stosowanie kary porządkowej | str. 260

3.2.1. Pieniactwo | str. 261

3.2.2. Stan nietrzeźwości i stan po użyciu środka odurzającego | str. 263

Rozdział V
Kary polegające na pozbawieniu wolności | str. 272


1. Rodzaje kar polegających na pozbawieniu wolności | str. 272

2. Aresztowanie | str. 275

2.1. Uporczywość w uchylaniu się od obowiązków procesowych jako przesłanka aresztowania | str. 276

2.2. Aresztowanie a kara pieniężna | str. 281

2.3. Uchylenie aresztowania | str. 285

3. Kara pozbawienia wolności | str. 289

Rozdział VI
Obciążenie kosztami postępowania | str. 293


1. Charakter prawny zobowiązania do pokrycia dodatkowych kosztów | str. 293

2. Podmioty zobowiązane do pokrycia kosztów | str. 294

3. Zakres kosztów | str. 298

4. Postanowienie w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania | str. 301

5. Odpowiedzialność solidarna | str. 302

6. Ustanie obowiązku pokrycia kosztów | str. 303

Rozdział VII
Środki dyscyplinujące stosowane wobec osób pozbawionych wolności i żołnierzy w służbie czynnej | str. 305


1. Środki stosowane wobec osób pozbawionych wolności | str. 305

1.1. Kary przewidziane w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności | str. 305

1.1.1. Kary dyscyplinarne jako sankcje dyscyplinujące | str. 307

1.1.2. Nagana | str. 317

1.1.3. Pozbawienie lub zawieszenie niewykorzystanych przez skazanego nagród lub ulg | str. 318

1.1.4. Pozbawienie korzystania z udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych | str. 321

1.1.5. Pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych oraz dokonywania zakupów | str. 322

1.1.6. Udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą | str. 323

1.1.7. Obniżenie wynagrodzenia za pracę | str. 324

1.1.8. Umieszczenie w celi izolacyjnej | str. 327

1.2. Kary przewidziane w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania | str. 330

2. Środki stosowane wobec żołnierzy w czynnej służbie wojskowej | str. 333

Rozdział VIII
Reakcja organu na uchybienie procesowe jako środek dyscyplinujący | str. 345


1. Zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych | str. 345

2. Zawiadomienie bezpośredniego przełożonego oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze | str. 365

3. Żądanie wszczęcia postępowania służbowego w ramach nadzoru prokuratorskiego | str. 373

4. Wytknięcie oczywistej obrazy przepisów | str. 377

5. Podjęcie czynności nadzorczych w związku z uwzględnieniem skargi na przewlekłość | str. 388

6. Wystąpienie o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza | str. 391

7. Nałożenie kary pieniężnej w związku z sygnalizacją uchybień | str. 393

8. Zawiadomienie prezesa sądu o nieusprawiedliwionym niestawiennictwie ławnika | str. 401

Rozdział IX
Inne środki dyscyplinujące | str. 403


1. Środki ingerujące w wolność osobistą oskarżonego | str. 403

1.1. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
oskarżonego | str. 403

1.2. Wydalenie oskarżonego z sali rozpraw | str. 413

1.3. Uniemożliwienie oskarżonemu wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy | str. 417

2. Środki stosowane w celu zapewnienia powagi, spokoju i porządku czynności sądowych | str. 419

2.1. Proces sądowy jako szczególny rodzaj postępowania przed organem państwowym | str. 419

2.2. Upomnienie i wydalenie z sali rozpraw osoby zakłócającej przebieg czynności sądowych | str. 422

2.3. Środki stosowane wobec osób biorących udział w sprawie | str. 427

2.4. Wydalenie publiczności z sali rozpraw z powodu jej niewłaściwego zachowania się | str. 435

2.5. Uniemożliwienie wzięcia udziału w rozprawie osobie znajdującej się w stanie nielicującym z powagą sądu | str. 438

2.6. Czas i miejsce stosowania środków służących zapewnieniu powagi, spokoju i porządku czynności sądowych | str. 439

3. Środki służące dyscyplinowaniu uczestników postępowania w zakresie ustnych wystąpień | str. 441

4. Środki służące wyłączeniu sugestii podczas przesłuchania | str. 454

5. Zobowiązanie pokrzywdzonego do obecności na rozprawie lub jej części | str. 456

Rozdział X
Postępowanie w przedmiocie stosowania środków dyscyplinujących | str. 458


1. Organy stosujące środki dyscyplinujące | str. 458

1.1. Organy sądowe | str. 458

1.2. Organy niesądowe | str. 466

2. Forma rozstrzygnięcia w przedmiocie środka dyscyplinującego | str. 467

2.1. Postanowienie | str. 467

2.2. Zarządzenie | str. 471

2.3. Inne czynności związane z decyzjami w przedmiocie środka dyscyplinującego | str. 473

3. Zaskarżalność decyzji w przedmiocie środka dyscyplinującego | str. 474

4. Reasumpcja decyzji o nałożeniu kary porządkowej | str. 493

5. Zastosowanie środka dyscyplinującego a odpowiedzialność karna i dyscyplinarna | str. 497

6. Sądowe zawiadomienie o przestępstwie | str. 500

Rozdział XI
Wykonywanie środków dyscyplinujących | str. 511


1. Kary polegające na pozbawieniu wolności | str. 511

2. Kary majątkowe | str. 520

3. Pozostałe środki dyscyplinujące | str. 539

Wnioski | str. 547

Bibliografia | str. 573

Orzecznictwo | str. 617


Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego.

W opracowaniu poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

  • kryteria uznania danego rozwiązania prawnego za środek dyscyplinujący,
  • zakres uprawnień procesowych przysługujących osobom dyscyplinowanym,
  • proporcjonalność środka do realizowanych celów,
  • spójność systemu środków dyscyplinujących.
Odrębne rozważania poświęcono wątkom konstytucyjnym, aspektom proceduralnym i wykonawczym. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim odwołaniem się do dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Adresaci:
Publikacja adresowana jest nie tylko do praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, ale również do wszystkich uczestników postępowania karnego, wobec których możliwe jest zastosowanie środka dyscyplinującego, w tym m.in. świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów. Może ona zainteresować także teoretyków procesu karnego, doktorantów oraz aplikantów sądowych, prokuratorskichi adwokackich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3327-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 640
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2469;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów