Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Monika Domańska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30.06.2014 r.
Kod: KAM-2448;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 118,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Implementacja dyrektyw - zagadnienia wstępne | str. 23


1.1. Dyrektywa jako akt prawa unijnego | str. 23

1.1.1. Charakterystyka ogólna | str. 25

1.1.2. Instrument harmonizacji prawa | str. 29

1.1.3. Obowiązywanie, stosowanie, skuteczność dyrektyw | str. 34

1.2. Implementacja a transpozycja | str. 43

1.2.1. Transpozycja | str. 46

1.2.2. Implementacja sensu largo | str. 50

1.2.3. Czynniki determinujące proces implementacji | str. 57

1.2.4.Deficyt implementacyjny | str. 60

1.3. Normatywne podstawy obowiązku implementacji dyrektyw | str. 64

1.4. Implementacja dyrektyw przez partnerów społecznych | str. 68

Rozdział 2
Sądy krajowe jako organy implementujące | str. 75


2.1. Podstawy sądowej implementacji dyrektyw | str. 75

2.1.1. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego | str. 76

2.1.2. Zasada efektywności prawa unijnego | str. 88

2.1.3. Artykuł 288 akapit trzeci TFUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE | str. 92

2.1.4. Artykuł 267 TFUE jako instrument sądowej implementacji dyrektyw | str. 98

2.2. Szczególna rola sądów ostatniej instancji | str. 105

Rozdział 3
Obowiązki implementacyjne sądów wynikające z modelu implementacji sensu stricto | str. 122


3.1. Termin transpozycyjny | str. 122

3.2. Adresaci dyrektywy | str. 131

3.3.Margines władzy dyskrecjonalnej | str. 137

3.4. Realizacja celu dyrektywy | str. 145

3.5. Równowaga między prawami podstawowymi | str. 148

3.6. Formy i środki transpozycji dyrektywy | str. 153

3.7.Obowiązek notyfikacji | str. 159

3.8. Reguła standstill | str. 168

Rozdział 4
Implementacja dyrektyw przez wykładnię przepisów krajowych | str. 176


4.1. Podstawy obowiązku wykładni zorientowanej na dyrektywę | str. 182

4.2. Wykładnia zorientowana na dyrektywę jako środek implementacji dyrektywy | str. 186

4.2.1. Aktualizacja obowiązku wykładni zorientowanej na dyrektywę | str. 189

4.2.1.1. Zakres temporalny | str. 193

4.2.1.2.Kolizja norm | str. 197

4.2.2.Dyskrecjonalność sędziowska | str. 205

4.3. Reguły wykładni prawa krajowego implementującego dyrektywę | str. 212

4.3.1.Wykładnia językowa | str. 221

4.3.1.1.Autonomia językowa prawa unijnego | str. 224

4.3.1.2. Zakaz wykładni contra legem | str. 228

4.3.2.Wykładnia systemowa | str. 233

4.3.3.Wykładnia funkcjonalna | str. 237

4.3.3.1. Osiągnięcie celu dyrektywy i zakładanego stopnia harmonizacji jako funkcje aktu prawnego | str. 238

4.3.3.2. Zakaz pogarszania sytuacji prawnej jednostek | str. 240

4.4. Wynik wykładni zorientowanej na dyrektywę i jej wpływ na wybór normatywnej podstawy rozstrzygnięcia | str. 243

Rozdział 5
Implementacja dyrektyw przez stosowanie bezpośrednio skutecznych przepisów | str. 247


5.1. Charakterystyka bezpośrednio skutecznego przepisu dyrektywy | str. 247

5.1.1. Test van Gend en Loos | str. 248

5.1.2. Wertykalna i horyzontalna bezpośrednia skuteczność | str. 252

5.1.3. Doktrynalna koncepcja subiektywnego i obiektywnego bezpośredniego skutku | str. 258

5.1.4. Uprawnienie przyznane przez bezpośrednio skuteczny przepis dyrektywy | str. 267

5.2. Bezpośredni skutek przepisów a źródło normatywnej podstawy rozstrzygnięcia | str. 273

5.2.1. Przepis dyrektywy jako bezpośrednia normatywna podstawa rozstrzygnięcia | str. 276

5.2.2. Przepis dyrektywy jako pośrednia normatywna podstawa rozstrzygnięcia | str. 279

5.2.2.1. Kontrola legalności decyzji organu krajowego implementującej dyrektywę | str. 280

5.2.2.2. Kontrola zastosowania marginesu władzy dyskrecjonalnej | str. 282

5.2.2.3. Niezgodne z prawem krajowym przepisy techniczne a spór między jednostkami | str. 286

5.2.2.4 Bezskuteczność postanowień umów cywilnoprawnych naruszających dyrektywę | str. 292

Rozdział 6
Stosowanie prawa unijnego z urzędu jako szczególny przejaw sądowej implementacji dyrektyw | str. 296


6.1. Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich | str. 296

6.1.1.Warunek równoważności | str. 304

6.1.2.Warunek skuteczności | str. 305

6.2. Brak unijnego obowiązku sądu krajowego działania ex officio | str. 307

6.2.1.Ochrona reguł porządku publicznego | str. 313

6.2.2. Imperatyw ochrony konsumenta jako słabszej strony stosunku prawnego | str. 326

Wnioski | str. 331

Wykaz orzecznictwa | str. 347

Wykaz aktów prawnych | str. 369

Wykaz literatury | str. 377

Ukryj

Opis:

Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący przepisy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub istotnie modyfikują krajowy standard stosowania prawa przez sąd. Przykładowo, bez ustalenia czy dyrektywa wiąże w sprawie lub jaki jest unijny wzorzec interpretacyjny, nie można przyjąć, że normatywna podstawa rozstrzygnięcia w sprawie została prawidłowo zastosowana.

Książka zawiera omówienie zagadnień nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz także w odniesieniu do konkretnych problemów udokumentowanych odpowiednio dobranym orzecznictwem sądów wszystkich instancji i jego analizą.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, asystentów sędziów, pełnomocników procesowych stron i teoretyków prawa zainteresowanych zagadnieniem stosowania prawa przez sąd.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3302-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 404
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe
Kod: KAM-2448;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów