Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zbigniew Kwiatkowski (red. naukowy), Piotr Hofmański (red. naczelny),
Seria:  System Prawa Karnego Procesowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2673:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 359,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 323,10 zł. ( Oszczędzasz: 35,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 23

Wprowadzenie | str. 33

ROZDZIAŁ 1. Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917-1988 | str. 43
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 48
1.2. Sądy polskie u progu odzyskania niepodległości (1917-1918) | str. 51
1.3. Sądownictwo powszechne w Polsce międzywojennej (1918-1939) | str. 59
1.3.1. Od odzyskania niepodległości do unifikacji sądownictwa (1918-1928) | str. 59
1.3.1.1. Przejmowanie wymiaru sprawiedliwości przez władze polskie | str. 60
1.3.1.2. Podstawy organizacji i działania sądownictwa powszechnego w okresie budowy Państwa Polskiego | str. 65
1.3.1.3. Ustrój sądownictwa powszechnego | str. 68
1.3.1.3.1. Sądownictwo powszechne w byłym zaborze rosyjskim | str. 71
1.3.1.3.2. Sądownictwo powszechne w byłym zaborze austriackim | str. 78
1.3.1.3.3. Sądownictwo powszechne w byłym zaborze pruskim | str. 82
1.3.2. Od unifikacji sądownictwa do wybuchu II wojny światowej (1929-1939) | str. 86
1.4. Sądownictwo powszechne w okresie okupacji (1939-1944) | str. 103
1.5. Sądownictwo powszechne w pierwszych latach Polski Ludowej (22 lipca 1944 r. - 30 czerwca 1949 r.) | str. 110
1.6. Sądownictwo powszechne od reformy sądowej 1949/1950 r. do uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r. | str. 122
1.7. Sądy powszechne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. | str. 140

ROZDZIAŁ 2. Ustrój i struktura sądów powszechnych | str. 155
2.1. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości | str. 163
2.1.1. Uwagi ogólne | str. 163
2.1.2. Znaczenie wymiaru sprawiedliwości | str. 164
2.1.3. Klasyfikacje konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości | str. 168
2.1.4. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości | str. 169
2.1.4.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 169
2.1.4.2. Zasada podziału władzy | str. 171
2.1.4.3. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości | str. 174
2.1.4.4. Zasada niezależności sądownictwa | str. 176
2.1.4.5. Zasada niezawisłości sędziów | str. 178
2.1.4.6. Zasada instancyjności | str. 182
2.1.4.7. Zasada prawa do sądu | str. 184
2.1.4.8. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości | str. 186
2.2. Pojęcie sądu i rodzaje sądów | str. 188
2.2.1. Pojęcie sądu | str. 188
2.2.1.1. "Sąd" w orzecznictwie międzynarodowym | str. 193
2.2.1.2. "Sąd" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 197
2.2.1.3. Podstawowe elementy definicji sądu | str. 199
2.2.2. Rodzaje sądów | str. 207
2.2.2.1. Uwagi ogólne | str. 207
2.2.2.2. Sądy powszechne | str. 209
2.2.2.3. Sądy szczególne | str. 210
2.3.Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych | str. 212
2.4.Ustrój sądów powszechnych | str. 231
2.5.Struktura sądów powszechnych i ich wewnętrzna organizacja | str. 235
2.5.1.Sądy rejonowe | str. 235
2.5.2. Sądy okręgowe | str. 239
2.5.3. Sądy apelacyjne | str. 243
2.6. Organy sądów powszechnych | str. 244
2.6.1. Uwagi ogólne | str. 244
2.6.2. Prezes sądu | str. 245
2.6.3. Kolegium sądu | str. 246
2.6.4. Dyrektor sądu | str. 248
2.7. Samorząd sędziowski | str. 249
2.8. Sędziowie sądów powszechnych | str. 252
2.8.1. Uwagi ogólne | str. 252
2.8.2. Sędziowie zawodowi | str. 253
2.8.3. Ławnicy | str. 259
2.9. Referendarz sądowy | str. 261
2.10. Nadzór nad sądami powszechnymi | str. 269
2.10.1. Uwagi ogólne | str. 269
2.10.2. Nadzór judykacyjny | str. 270
2.10.3. "Nadzór administracyjny" | str. 272

ROZDZIAŁ 3. Właściwość sądów powszechnych w sprawach karnych | str. 281
3.1. Właściwość sądu jako gwarancja konstytucyjnej zasady prawa do sądu | str. 287
3.2. Pojęcie właściwości sądu | str. 293
3.3. Rodzaje właściwości sądów powszechnych | str. 296
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 296
3.3.2. Właściwość ogólna sądów powszechnych | str. 302
3.3.2.1. Właściwość rzeczowa sądów powszechnych | str. 302
3.3.2.1.1. Właściwość rzeczowa sądu rejonowego | str. 305
3.3.2.1.2. Właściwość rzeczowa "stała" sądu okręgowego | str. 318
3.3.2.1.3. Właściwość rzeczowa "ruchoma" sądu okręgowego | str. 343
3.3.2.2. Właściwość miejscowa sądów powszechnych | str. 355
3.3.2.3. Właściwość funkcjonalna sądów powszechnych | str. 366
3.3.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 366
3.3.2.3.2. Właściwość funkcjonalna sądu rejonowego | str. 368
3.3.2.3.3. Właściwość funkcjonalna sądu okręgowego | str. 379
3.3.2.3.4. Właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego | str. 389
3.3.3. Właściwość szczególna sądów powszechnych | str. 396
3.3.3.1. Właściwość z łączności spraw | str. 396
3.3.3.1.1. Uwagi ogólne | str. 396
3.3.3.1.2. Łączność podmiotowa | str. 398
3.3.3.1.3. Łączność przedmiotowa | str. 403
3.3.3.1.4. Łączność podmiotowo-przedmiotowa (mieszana) | str. 413
3.3.3.2. Właściwość z przekazania sprawy | str. 416
3.3.3.2.1. Właściwość z przekazania sprawy ze względu na ekonomikę procesu | str. 416
3.3.3.2.2. Właściwość z przekazania sprawy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości | str. 432
3.3.3.2.3. Właściwość z przekazania sprawy ze względu na wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu od rozpoznania określonej sprawy | str. 451
3.3.3.2.4. Właściwość z przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu, na wniosek sądu miejscowo właściwego, ze względu na upływający termin przedawnienia karalności przestępstwa 456
3.4.Badanie i orzekanie w przedmiocie właściwości sądów powszechnych | str. 459
3.5. Spory kompetencyjne o właściwość sądów powszechnych | str. 473
3.5.1. Spory kompetencyjne o właściwość między sądami powszechnymi | str. 473
3.5.1.1. Pojęcie sporu kompetencyjnego o właściwość sądu | str. 473
3.5.1.2. Rodzaje sporów | str. 475
3.5.1.2.1. Uwagi ogólne | str. 475
3.5.1.2.2. Spór pozytywny | str. 476
3.5.1.2.3. Spór negatywny | str. 477
3.5.2. Wszczęcie sporu kompetencyjnego o właściwość sądu | str. 478
3.5.3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość sądu | str. 482
3.6. Spór kompetencyjny o właściwość między sądami powszechnymi a wojskowymi | str. 486

ROZDZIAŁ 4. Składy orzekające sądu karnego | str. 491
4.1. Zróżnicowanie składu orzekającego | str. 492
4.1.1. Kierunki zróżnicowania składu orzekającego | str. 492
4.1.2. Powody różnicowania składów | str. 493
4.2. Składy orzekające sądu w okresie poprzedzającym wejście w życie aktualnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego | str. 498
4.3. Składy orzekające sądu po wejściu w życie aktualnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego | str. 503
4.3.1. Składy orzekające sądu na rozprawie głównej | str. 503
4.3.2. Składy orzekające sądu na posiedzeniu | str. 507
4.3.3. Składy orzekające sądu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, zastosowania środków zabezpieczających, wyroku łącznego, odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne zastosowanie środków przymusu | str. 509
4.3.4. Składy orzekające sądu w postępowaniu przed sądami wojskowymi, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz przeciwko podmiotowi zbiorowemu. Skład Trybunału Stanu | str. 512
4.3.5. Podsumowanie | str. 515
4.4. Zasady kompozycji składu orzekającego w konkretnej sprawie | str. 515
4.4.1. Osoby uprawnione do orzekania 515
4.4.2. Tworzenie składu orzekającego | str. 517
4.4.3. Następstwa wadliwości składu | str. 518

ROZDZIAŁ 5. Wyłączenie sędziego | str. 520
5.1. Wyłączenie sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis) | str. 522
5.1.1. Uwagi ogólne | str. 522
5.1.2. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli sprawa bezpośrednio go dotyczy (art. 40 § 1 pkt 1 k.p.k.) | str. 528
5.1.3. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli jest on małżonkiem strony lub pokrzywdzonego bądź ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób (art. 40 § 1 pkt 2 k.p.k.) | str. 531
5.1.4. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli istnieją więzy pokrewieństwa lub powinowactwa między sędzią a stronami postępowania, pokrzywdzonym, ich obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym (art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k.) | str. 535
5.1.5. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli był on świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły (art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k.) | str. 536
5.1.6. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w sprawie w charakterze prokuratora, obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego strony, albo prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 40 § 1 pkt 5 k.p.k.) | str. 540
5.1.7. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie (art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.) | str. 542
5.1.8. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k.) | str. 545
5.1.9. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 40 § 1 pkt 8 k.p.k.) | str. 550
5.1.10. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art. 40 § 1 pkt 9 k.p.k.) | str. 553
5.1.11. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli prowadził mediację (art. 40 § 1 pkt 10 k.p.k.) | str. 554
5.1.12. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji (art. 40 § 3 k.p.k.) | str. 556
5.1.13. Podsumowanie | str. 559
5.2. Wyłączenie sędziego na wniosek (iudex suspectus) | str. 560
5.3. Tryb wyłączenia sędziego | str. 574
5.3.1. Uwagi ogólne | str. 574
5.3.2. Wyłączenie sędziego na jego wniosek | str. 576
5.3.3. Wyłączenie sędziego z urzędu | str. 577
5.3.4. Wyłączenie sędziego na wniosek strony | str. 580

ROZDZIAŁ 6. Sądy wojskowe | str. 586
6.1. Sądownictwo wojskowe - rys historyczny | str. 590
6.1.1. Uwagi ogólne | str. 590
6.1.2. Organizacja sądownictwa wojskowego w Polsce międzywojennej | str. 591
6.1.3. Organizacja sądownictwa w okresie II wojny światowej | str. 609
6.1.4. Sądownictwo wojskowe w Polsce Ludowej | str. 610
6.1.5. Sądownictwo wojskowe w latach 1970-1997 | str. 619
6.2. Sądownictwo wojskowe - poszukiwanie rozwiązań | str. 628
6.3. Ustrój i struktura sądów wojskowych | str. 633
6.3.1. Uwagi ogólne | str. 633
6.3.2. Struktura sądów wojskowych | str. 635
6.3.3. Organy sądów wojskowych | str. 638
6.3.3.1. Uwagi ogólne | str. 638
6.3.3.2. Prezes sądu wojskowego | str. 638
6.3.3.3. Kolegium sądu wojskowego | str. 639
6.3.4. Sędziowie sądów wojskowych | str. 640
6.3.5. Samorząd sędziowski | str. 644
6.3.6. Ławnicy w sądach wojskowych | str. 645
6.3.7. Nadzór nad sądami wojskowymi | str. 647
6.4. Podsądność sądom wojskowym | str. 650
6.4.1. Kryteria podsądności | str. 650
6.4.1.1. Kryterium podmiotowe | str. 650
6.4.1.2. Kryterium przedmiotowe | str. 653
6.4.2. Ograniczenie podsądności | str. 654
6.4.3. Rozszerzenie podsądności | str. 655
6.4.4. Spory kompetencyjne | str. 656
6.5. Właściwość sądów wojskowych | str. 657
6.5.1. Uwagi ogólne | str. 657
6.5.2. Właściwość rzeczowa | str. 658
6.5.2.1. Właściwość rzeczowa wojskowego sądu garnizonowego | str. 658
6.5.2.2. Właściwość rzeczowa wojskowego sądu okręgowego | str. 658
6.5.3. Właściwość funkcjonalna | str. 660
6.5.3.1. Właściwość funkcjonalna wojskowego sądu garnizonowego | str. 660
6.5.3.2. Właściwość funkcjonalna wojskowego sądu okręgowego | str. 660
6.5.3.3. Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa | str. 663
6.5.4. Właściwość miejscowa | str. 664
6.6. Składy orzekające sądów wojskowych | str. 665
6.7. Podsumowanie | str. 667

ROZDZIAŁ 7. Sąd Najwyższy | str. 670
7.1. Uwagi wstępne | str. 673
7.2. Sąd Najwyższy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. | str. 674
7.2.1. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego | str. 674
7.2.2. Zasady obsady i organizacja Sądu Najwyższego | str. 675
7.2.3. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego | str. 681
7.2.3.1. Środki nadzoru instancyjnego | str. 682
7.2.3.2. Środki nadzoru pozainstancyjnego | str. 682
7.2.4. Tryb działania Sądu Najwyższego | str. 686
7.3. Sąd Najwyższy w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 691
7.3.1. Zmiany ustrojowe | str. 691
7.3.2. Pozycja prawna Sądu Najwyższego | str. 695
7.3.2.1. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Stanu | str. 695
7.3.2.2. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym | str. 697
7.3.2.3. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Krajową Radą Sądownictwa | str. 701
7.3.2.4. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP | str. 706
7.3.2.5. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Radą Ministrów | str. 708
7.3.2.6. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka | str. 710
7.3.2.7. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a prokuraturą | str. 711
7.4. Organizacja Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 714
7.5. Funkcje Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 722

ROZDZIAŁ 8. Prokurator jako organ postępowania karnego | str. 726
8.1. Geneza i kształtowanie się prokuratury | str. 732
8.1.1. Geneza prokuratury | str. 732
8.1.2. Kształtowanie się prokuratury | str. 733
8.2. Geneza i kształtowanie się prokuratury w Polsce | str. 737
8.2.1. Geneza prokuratury w Polsce | str. 737
8.2.2. Prokuratura w Królestwie Polskim | str. 738
8.2.3. Prokuratura w Księstwie Warszawskim | str. 741
8.2.4. Prokuratura w Królestwie Kongresowym | str. 743
8.2.5. Prokuratura w okresie porozbiorowym | str. 745
8.2.6. Prokuratura w latach 1928-1944 | str. 751
8.2.7. Prokuratura w latach 1944-1950 | str. 765
8.2.8. Prokuratura w latach 1950-1967 | str. 773
8.2.9. Prokuratura w latach 1967-1985 | str. 778
8.2.10. Prokuratura w latach 1985-1990 | str. 785
8.2.11. Prokuratura w latach 1990-2010 | str. 789
8.2.12. Prokuratura po 2010 r. | str. 796
8.3. Zasady organizacyjne prokuratury | str. 805
8.3.1. Zasada jednolitości | str. 805
8.3.1.1. Właściwość rzeczowa | str. 809
8.3.1.2. Właściwość miejscowa | str. 811
8.3.2. Zasada centralizmu | str. 814
8.3.3. Zasada jednoosobowego kierownictwa | str. 814
8.3.4. Zasada hierarchicznego podporządkowania | str. 815
8.3.5. Zasada niezależności | str. 818
8.4. Zasady działania prokuratury | str. 828
8.4.1. Zasada substytucji | str. 828
8.4.2. Zasada dewolucji | str. 830
8.4.3. Zasada indyferencji | str. 830
8.5. Role prokuratora jako organu procesowego | str. 831
8.6. Wyłączenie prokuratora | str. 840
8.6.1. Wyłączenie prokuratora z mocy prawa | str. 841
8.6.2. Wyłączenie prokuratora na mocy orzeczenia | str. 842
8.6.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia prokuratora | str. 846
8.6.3.1. Organy uprawnione do orzekania o wyłączeniu prokuratora | str. 846
8.6.3.2. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia prokuratora z mocy prawa | str. 848
8.6.3.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na mocy orzeczenia prokuratora | str. 849
8.6.3.4. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na żądanie prokuratora | str. 850
8.6.3.5. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia z urzędu | str. 851
8.6.3.6. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na wniosek | str. 851
8.6.3.7. Skutki w zakresie czynności dokonanej przez prokuratora podlegającego wyłączeniu | str. 852
8.7. Strój urzędowy prokuratora | str. 853
8.8. Prokuratura wojskowa | str. 856

ROZDZIAŁ 9. Policja jako organ postępowania karnego | str. 873
9.1. Uwagi ogólne | str. 884
9.2. Rozwój historyczny służb policyjnych na ziemiach polskich | str. 887
9.3. Pozycja ustrojowa Policji w systemie organów władzy publicznej | str. 904
9.4. Prowadzenie przez Policję czynności dochodzeniowo-śledczych | str. 917
9.5. Prowadzenie przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych | str. 931
9.6. Prowadzenie przez Policję czynności administracyjno-porządkowych | str. 964
9.7. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy Policji | str. 964
9.8. Perspektywy rozwoju służb policyjnych | str. 974

ROZDZIAŁ 10. Inne organy ścigania w postępowaniu karnym | str. 975
10.1. Zagadnienia ogólne | str. 985
10.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str. 994
10.2.1. Geneza i rozwoj służb kontrwywiadu cywilnego na ziemiach polskich | str. 994
10.2.2. Pozycja ustrojowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego | str. 1003
10.2.3. Zadania funkcjonariuszy ABW i formy ich realizacji | str. 1005
10.2.4. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy ABW | str. 1012
10.2.5. Perspektywy rozwoju ABW | str. 1014
10.3. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str. 1015
10.3.1. Geneza i pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 1015
10.3.2. Zadania i formy ich realizacji przez funkcjonariuszy CBA | str. 1019
10.3.3. Indywidualne uprawnienia funkcjonariuszy CBA | str. 1025
10.4. Żandarmeria Wojskowa | str. 1026
10.4.1. Geneza i rozwój historyczny organów wojskowych służb policyjnych | str. 1026
10.4.2. Pozycja ustrojowa i zadania Żandarmerii Wojskowej | str. 1030
10.4.3. Formy wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej | str. 1033
10.4.4. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej | str. 1043
10.5. Straż Graniczna | str. 1045
10.5.1. Geneza i rozwój formacji granicznych w Polsce | str. 1045
10.5.2. Pozycja ustrojowa i zakres zadań Straży Granicznej | str. 1049
10.5.3. Formy wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej | str. 1051
10.5.4. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy Straży Granicznej | str. 1058
10.6. Organy Inspekcji Handlowej | str. 1060
10.7. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 1066
10.8. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej | str. 1070
10.9. Straż Leśna | str. 1077
10.10. Państwowa Straż Łowiecka | str. 1091
10.11. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych | str. 1106
10.12. Problem wyłączenia funkcjonariuszy organów ścigania 1110
10.13. Perspektywy udziału organów ścigania po nowelizacji 1112

ROZDZIAŁ 11. Finansowe organy postępowania przygotowawczego | str. 1114
11.1. Krótki rys historyczny | str. 1115
11.1.1. Okres międzywojenny | str. 1115
11.1.2. Okres powojenny | str. 1121
11.2. Charakter prawnoustrojowy finansowych organów postępowania przygotowawczego | str. 1125
11.2.1. Uwagi ogólne | str. 1125
11.2.2. Urzędy skarbowe | str. 1127
11.2.3. Inspektor kontroli skarbowej 1129
11.2.4. Urzędy celne | str. 1136
11.3. Właściwość finansowych organów postępowania przygotowawczego | str. 1140
11.3.1. Właściwość rzeczowa | str. 1140
11.3.2. Właściwość miejscowa | str. 1145
11.3.3. Właściwość ruchoma | str. 1147
11.3.4. Spór o właściwość | str. 1148
11.3.5. Konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości | str. 1149
11.3.6. Sygnalizacja | str. 1155
11.4. Wyłączenie organu | str. 1157
11.4.1. Podstawy wyłączenia 1157
11.4.2. Tryb wyłączenia 1158

Skorowidz przedmiotowy | str. 1161

Ukryj

Opis:

"Przekazywany do rąk Czytelników tom V Systemu Prawa Karnego Procesowego dotyczy sądów i innych organów postępowania karnego. Nazwa „sąd” jest używana w znaczeniu procesowym, obejmującym „skład orzekający” bądź „sędziego orzekającego jednoosobowo”, lub w znaczeniu instytucjonalnym, odnoszącym się do jednostki organizacyjnej w systemie sądownictwa (np. sąd rejonowy, Sąd Najwyższy). W tym rozumieniu Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP). Z cytowanego przepisu można wyprowadzić określenie sądów jako państwowych organów wymiaru sprawiedliwości. Nie wystarczy zatem, aby sąd rozstrzygał sprawy na podstawie przepisów prawa stanowionego lub sankcjonowanego przez państwo i realizował zadania państwa. Państwo ma bowiem także obowiązek tworzyć sądy i powoływać sędziów".

Ze wstępu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8275-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1172
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2673:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów