Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Lidia Mazowiecka,
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2470:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Otwarcie konferencji | str. 11

Piotr Stachańczyk | str. 13

Marzena Kowalska | str. 16

Wystąpienia | str. 25

Tomasz Semeniuk | str. 27

Monika Sokołowska | str. 39

Referaty | str. 45


Marzena Kowalska
Standardy europejskie dotyczące praw ofiar handlu ludźmi i ich odzwierciedlenie w prawie polskim | str. 47

Krzysztof Karsznicki
Gwarancja niekaralności ofiar handlu ludźmi | str. 66

Olga Sitarz
Na ile przepisy prawa karnego dotyczące handlu ludźmi pozwalają na skuteczną ich ochronę? | str. 71

Witold Klaus
Cudzoziemcy jako ofiary pracy przymusowej w Polsce | str. 83

Małgorzata Makarska
Refleksje nad statusem pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi w postępowaniu sądowym | str. 107

Irena Dawid .Olczyk
Uwagi do prokuratorów na temat współpracy z ofiarami handlu ludźmi z punktu widzenia praktyka | str. 114

Małgorzata Koz.owska
Wskazówki dotyczące prowadzenia postępowa przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi | str. 120

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiaj.ca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW | str. 151

Bibliografia | str. 179

Ukryj

Opis:

Handel ludźmi jest wyjątkowo okrutnym i bezwzględnym procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, a w szczególności prawa do poszanowania godności, samostanowienia oraz wolności osobistej.

Ofiary handlu ludźmi wymagają specjalnego traktowania, wzmożonej ochrony i wsparcia, a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważna jest znajomość psychiki tej kategorii ofiar. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zapobieganie dalszej ich wiktymizacji.

Publikacja zawiera omówienie problematyki dotyczącej ofiar handlu łudźmi z różnych punktów widzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniami na ten temat dzielą się m.in. przedstawiciele instytucji wspierających ofiary handlu ludźmi i organizacji pozarządowych oraz praktycy wymiaru sprawiedliwości.

Opracowanie wzbogacone zostało o teksty najważniejszych unijnych aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi, które można pobrać z ogólnodostępnej strony www.ofiarom-przestepstw.lex.pl.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3341-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 184
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2470:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów