Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Iwona Sierpowska, Bartłomiej Mazurkiewicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.05.2014 r.
Kod: ABC-0803:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Część I
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej

Rozdział 1
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 maja 2014 r. | str. 15


1.1. Świadczenie pielęgnacyjne | str. 15

1.1.1. Krąg osób uprawnionych | str. 15

1.1.2. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego | str. 16

1.2. Programy rządowe - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego | str. 17

1.3. Zmiany od 1 maja 2014 r. | str. 17

1.3.1. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego | str. 18

1.3.2. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r. | str. 18

1.3.3. Nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (nowi klienci) | str. 19

1.4. Zmiana dotychczasowych decyzji | str. 20

1.4.1. Zagadnienia prawne | str. 20

1.4.2. Procedura zmiany decyzji | str. 21

1.5. Składki na ubezpieczenia | str. 22

1.5.1. Ubezpieczenie społeczne | str. 22

1.5.2. Ubezpieczenie zdrowotne | str. 23

1.6. Podsumowanie | str. 23

Rozdział 2
Zasiłek dla opiekunów - procedura przyznawania | str. 25


2.1. Utrata świadczenia pielęgnacyjnego | str. 25

2.2. Trybunał Konstytucyjny | str. 26

2.3. Procedura przyznania zasiłku dla opiekuna | str. 27

2.3.1. Upoważnienie | str. 27

2.3.2. Obowiązek informacyjny | str. 27

2.3.3. Wniosek o zasiłek dla opiekuna | str. 28

2.3.4. Dokumentacja | str. 28

2.3.5. Ustalenie uprawnień | str. 29

2.3.5.1. Wyrównanie | str. 29

2.3.5.2. Zasiłek od dnia 15 maja 2014 r. | str. 30

2.3.6. Rolnik | str. 31

2.3.7. Decyzja | str. 32

2.4. Składki na ubezpieczenia | str. 32

2.4.1. Ubezpieczenie społeczne | str. 32

2.4.2. Ubezpieczenie zdrowotne | str. 33

2.6. Podsumowanie | str. 34

Część II
Wzory dokumentów


1. Decyzja w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego - wzór dokumentu | str. 37

2. Notatka urzędowa - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego | str. 41

3. Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna | str. 43

4. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku dla opiekunów | str. 46

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna | str. 50

Część III
Pytania i odpowiedzi

Rozdział 1
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów | str. 61


1.1. Czy osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna powinny złożyć dwa wnioski, jeden wnoszący o wypłatę za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., a drugi za okres od 15 maja do ważności orzeczenia? | str. 61

1.2. Czy osoba, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., należy do grona osób, które organ winien z urzędu powiadomić o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna? | str. 63

1.3. Czy organ musi informować o możliwości złożenia wniosków o przyznanie zasiłków dla opiekunów te osoby, które złożą wnioski o wypłatę tych zasiłków przed wysłaniem informacji? | str. 65

1.4. Kto ma upoważnienie do realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów? | str. 66

1.5. Jaki organ powinien wydać decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekunów? | str. 68

1.6. C o należy rozumieć poprzez "zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego" w myśl ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów? | str. 69

1.7. Czy należy poinformować osobę o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekunów w przypadku wznowienia postępowania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności? | str. 73

1.8. Jaki organ powinien wydać decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekunów? | str. 76

1.9. Jak należy interpretować zwrot "zostało ustalone prawo" w rozumieniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów? | str. 77

1.10. W jaki sposób dokonać zmiany decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianami wysokości tego świadczenia od 1 maja 2014 r.? | str. 79

1.11. Czy wymóg zaprzestania prowadzenia gospodarstwa w przypadku rolnika odnosi się do całości okresu przyznania zasiłku dla opiekuna? | str. 81

1.12. Kiedy przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy? | str. 83

1.13. Kto powinien rozpatrywać wniosek o zasiłek dla opiekuna, w przypadku gdy zachodzi element koordynacji zabezpieczenia społecznego? | str. 86

1.14. W jakich sytuacjach należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy? | str. 88

1.15. Czy w przypadku wniosku o zasiłek dla opiekuna konieczne jest ustalanie w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego sytuacji dochodowej i majątkowej opiekuna? | str. 90

1.16. Czy pobieranie zasiłku stałego wyklucza otrzymywanie zasiłku dla opiekuna? | str. 92

1.17. Czy organ przeprowadzający wywiad środowiskowy do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego powinien gromadzić dokumentację? | str. 94

Rozdział 2
Zasiłek stały | str. 97


2.1. Czy przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego należy wliczyć do dochodu dochód z prac dorywczych męża oraz zasiłek pielęgnacyjny z wyrównaniem? | str. 97

2.2. Jak należy traktować dochód z użytków rolnych przy obliczaniu zasiłku stałego? | str. 98

2.3. Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały? | str. 100

2.4. Czy należy zwiększyć wysokość zasiłku stałego ze względu na czasową zmianę dochodu? | str. 102

2.5. Czy należy przeliczyć zasiłek stały, uwzględniając "trzynastkę", czy można potraktować ją jako jednorazowe świadczenie? | str. 103

2.6. Czy można jednocześnie pobierać emeryturę i zasiłek stały z pomocy społecznej? | str. 105

2.7. Jak wzrost dochodu rodziny wpływa na wysokość zasiłku stałego? | str. 106

2.8. W jaki sposób wstrzymać wypłatę zasiłku stałego? | str. 109

Rozdział 3
Dochód a świadczenia z pomocy społecznej | str. 113


3.1. Czy do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej należy doliczać wpływy z gospodarstwa rolnego? | str. 113

3.2. Czy zwrot podatku jest dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej? | str. 114

3.3. Czy umorzenie długu powinno być traktowane jako dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej? | str. 116

3.4. Czy kierownik OPS może ustalić w drodze umowy z wstępnymi mieszkańca DPS opłatę na niższym poziomie niż wskazany w ustawie? | str. 117

3.5. Czy można odliczyć alimenty od dochodu ojca? | str. 119

3.6. Jak prawidłowo obliczyć dochód rodziny? | str. 120

3.7. W jakich sytuacjach należy odmówić przyznania zasiłku rodzinnego? | str. 121

3.8. Jak prawidłowo ustalić dochód przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego? | str. 123

3.9. Czy do dochodu rodziny należy doliczyć klientce dochód z zasiłku macierzyńskiego? | str. 125

3.10. Jak prawidłowo ustalić skład rodziny? | str. 127

3.11. Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych? | str. 129

Rozdział 4
Inne świadczenia z pomocy społecznej | str. 131


4.1. Jak prawidłowo przyznać świadczenie w postaci schronienia? | str. 131

4.2. Czy do okresów pobytu, przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, należy wliczać okresy, kiedy wychowanek przebywał poza ośrodkiem? | str. 132

4.3. Czy organ miał prawo odmówić przyznania świadczenia, jeśli świadczeniobiorca spełniał warunki do jego otrzymania? | str. 134

4.4. Na jakiej podstawie należy wyliczyć zasiłek okresowy? | str. 136

4.5. Czy w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej OPS może ponosić opłaty za całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu lub uczniów przebywających w internacie? | str. 138

4.6. Czy przebywanie w szpitalu w związku z porodem należy traktować jako zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i w związku z tym przeliczyć wysokość świadczenia pielęgnacyjnego za dany miesiąc? | str. 140

4.7. Czy uprawniony ma prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy dziecko przebywa w sanatorium? | str. 142

4.8. Kiedy należy zmienić dotychczasową decyzję oraz zmienić dane odbiorcy świadczenia na przekazie pocztowym? | str. 144

4.9. Kiedy należy żądać zaświadczenia o dochodzie? | str. 146

4.10. Kiedy można przyznać i wypłacić dodatek z tytułu urodzenia dziecka? | str. 149

Rozdział 5
Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej | str. 152


5.1. Czy można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pieniężne za okres przeszły, z datą uchylenia od momentu wystąpienia przyczyny? | str. 152

5.2. W jaki sposób powinno zostać zwrócone nienależnie pobrane świadczenie? | str. 154

5.3. Czy można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pieniężne za okres przeszły, z datą uchylenia od momentu wystąpienia przyczyny? | str. 155

Rozdział 6
Opłata za pobyt w DPS | str. 157


6.1. Od kiedy zostaje wydana decyzja zmieniająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej? | str. 157

6.2. Czy po śmierci klientki gmina może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z tytułu pobytu w DPS z masy spadkowej? | str. 158

6.3. Czy w związku ze zmianą odpłatności za pobyt w DPS (zwiększona odpłatność) należy zmienić decyzję, jeśli zmianie nie uległy dochody klienta? | str. 160

6.4. Jak prawidłowo obliczyć odpłatność córki za pobyt matki w domu pomocy społecznej? | str. 161

6.5. Co zrobić w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego na rzecz osoby przebywającej w DPS? | str. 162

6.6. Jak należy traktować dochód z użytków rolnych przy obliczaniu zasiłku stałego? | str. 165

6.7. Czy OPS może skierować osobę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, jeżeli osoba złożyła podanie o skierowanie do domu pomocy społecznej? | str. 166

6.8. Czy można ustalić odpłatność za pobyt w schronisku z zasiłku stałego? | str. 169

Część IV
Akty prawne

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | str. 175

Ukryj

Opis:

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. , który uznał, że pozbawienie części osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny świadczenia pielęgnacyjnego jest niezgodne z Konstytucją RP.

W poradniku w praktyczny i wyczerpujący sposób przedstawiono zasady nabywania oraz ustalania i wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków osobom, które utraciły to prawo z dniem 1 lipca ubiegłego roku wskutek wygaśnięcia decyzji przyznającej prawo do świadczenia. Zaprezentowano również podstawowe wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne, zmianę wysokości zasiłku dla opiekuna oraz decyzji w sprawie ich przyznania.

Istotną część publikacji stanowią również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji nowych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji. Tematyka została potraktowana szeroko, a czytelnicy znajdą tu również wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z pozostałymi świadczeniami z pomocy społecznej.

Uzupełnieniem jest prezentacja aktualnego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Autorami publikacji są uznani specjaliści w dziedzinie pomocy społecznej, prawa socjalnego i administracyjnego.

Adresaci:
Książka będzie pomocna praktykom, w tym pracownikom socjalnym i pracownikom administracji samorządowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3373-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 192
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: ABC-0803:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów