Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jacek Wantoch-Rekowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2013 r.
Kod: KAM-2349:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Zabezpieczenie społeczne - pojęcie i ogólna charakterystyka prawna | str. 19


1. Polityka społeczna a zabezpieczenie społeczne | str. 19

2. Pojęcia i definicje zabezpieczenia społecznego | str. 22

3. Elementy składowe zabezpieczenia społecznego | str. 26

4. Zabezpieczenie społeczne w Konstytucji RP | str. 30

5. Zabezpieczenie społeczne w konstytucjach wybranych państw europejskich | str. 33

6. Kontekst unijny i międzynarodowy zabezpieczenia społecznego | str. 41

7. Wnioski | str. 46

Rozdział II
Ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczna - pojęcie, organizacja, finansowanie | str. 47


1. Zagadnienia ogólne | str. 47

2. Powszechne ubezpieczenia społeczne | str. 49

3. Ubezpieczenie społeczne rolników | str. 52

4. Zaopatrzenie społeczne | str. 53

4.1. Zagadnienia ogólne | str. 53

4.2. Grupy zawodowe objęte systemem zaopatrzeniowym (bezskładkowym) | str. 55

5. Pomoc społeczna | str. 61

5.1. Podstawowe pojęcia i definicje | str. 61

5.2. Problematyka organizacyjno-finansowa - aktualne rozwiązania | str. 68

6. Wnioski | str. 74

Rozdział III
Pojęcie i rozwój współczesnego systemu finansowego ubezpieczeń społecznych | str. 76


1. Pojęcie systemu finansowego ubezpieczeń społecznych | str. 76

2. Kształtowanie się obecnego systemu finansowego ubezpieczeń społecznych | str. 80

3. Składniki (filary) systemu emerytalnego | str. 86

4. Wnioski | str. 96

Rozdział IV
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - pozycja prawna, zadania i gospodarka finansowa | str. 98


1. Status prawny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 98

2. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 101

3. Przychody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 104

4. Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 110

5. Finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a budżet państwa | str. 111

6. Wnioski | str. 113

Rozdział V
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytur Pomostowych - pozycja prawna, przychody, wydatki | str. 115


1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja i charakter prawny | str. 115

2. Składki i inne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 121

3. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 127

4. Przychody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1999-2011 | str. 132

5. Długoterminowe prognozy dotyczące finansów funduszu emerytalnego | str. 138

6. Fundusz Emerytur Pomostowych - konstrukcja, charakter prawny, przychody i wydatki | str. 140

7. Przychody i wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w latach 2010-2012 | str. 144

8. Fundusz Emerytur Pomostowych a budżet państwa | str. 145

9. Wnioski | str. 147

Rozdział VI
Fundusz Rezerwy Demograficznej | str. 150


1. Powstanie, podstawa prawna i działalność Funduszu Rezerwy Demograficznej | str. 150

2. Istota Funduszu Rezerwy Demograficznej | str. 152

3. Źródła przychodów Funduszu Rezerwy Demograficznej i ich inwestowanie | str. 154

4. Wykorzystanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w latach 2010-2013 | str. 156

5. Fundusz Rezerwy Demograficznej a emerytalne fundusze rezerwowe innych państw | str. 161

6. Wnioski | str. 164

Rozdział VII
Gwarancje państwa w zakresie finansów ubezpieczeń społecznych | str. 166


1. Artykuł 67 ust. 1 Konstytucji i jego funkcje gwarancyjne | str. 166

2. Przepisy gwarancyjne dotyczące wypłaty świadczeń w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o emeryturach pomostowych | str. 171

3. Gwarancja minimalnej emerytury | str. 175

4. Wnioski | str. 178

Rozdział VIII
Dotacje i pożyczki z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 179


1. Dotacje budżetowe dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - konstrukcja ogólna w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustaw budżetowych | str. 179

2. Dotacje celowe dla FUS na świadczenia pozaubezpieczeniowe | str. 192

3. Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na świadczenia przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa ZUS i Prezesa Rady Ministrów | str. 194

4. Dotacje dla FUS na dofinansowanie najniższych świadczeń | str. 198

5. Dotacje rekompensujące utratę dochodów składkowych w związku z kwotą ograniczającą roczny wymiar oskładkowania (granica trzydziestokrotności) | str. 201

6. Dotacje według ustaw budżetowych i informacji ZUS | str. 203

7. Pożyczki z budżetu państwa | str. 205

8. Wnioski | str. 211

Rozdział IX
Finansowoprawne konsekwencje powstania i funkcjonowania OFE dla systemu finansowego ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa | str. 213


1. Składka na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej wpływ na przychody FUS | str. 213

2. Środki rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych | str. 219

3. Przejęcie przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS wobec OFE powstałych w latach 1999-2002 | str. 227

4. Wnioski | str. 233

Rozdział X
Waloryzacja świadczeń, składek i kapitału początkowego oraz źródła jej finansowania | str. 234


1. Definicje waloryzacji w systemie ubezpieczeń społecznych i jej istota | str. 234

2. Rodzaje waloryzacji | str. 237

3. Waloryzacja a postanowienia Konstytucji i organizacji międzynarodowych | str. 241

4. Aktualne regulacje prawne dotyczące waloryzacji składek i świadczeń | str. 244

4.1. Waloryzacja składek i kapitału początkowego | str. 244

4.2. Waloryzacja świadczeń | str. 250

4.2.1. Waloryzacja emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 250

4.2.2. Waloryzacja emerytur pomostowych i emerytur kapitałowych | str. 254

4.2.3. Waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego | str. 254

4.2.4. Waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia chorobowego | str. 255

4.2.5. Waloryzacja niektórych dodatków do świadczeń ubezpieczeniowych | str. 257

5. Źródła finansowania waloryzacji | str. 257

5.1. Waloryzacja świadczeń z FUS | str. 257

5.2. Waloryzacja emerytur pomostowych | str. 262

5.3. Waloryzacja emerytur kapitałowych | str. 264

5.4. Waloryzacja zewidencjonowanych składek i kapitału początkowego | str. 265

6. Wnioski | str. 266

Rozdział XI
Finanse ubezpieczenia społecznego rolników a budżet państwa | str. 268


1. Organizacja i finansowanie ubezpieczenia społecznego rolników - zagadnienia ogólne | str. 268

2. Fundusz składkowy | str. 273

3. Fundusz emerytalno-rentowy | str. 276

4. Fundusz administracyjny | str. 280

5. Fundusz prewencji i rehabilitacji | str. 281

6. Wnioski | str. 284

Zakończenie | str. 287

Orzecznictwo | str. 293

Bibliografia | str. 303


Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera szczegółową analizę prawną, częściowo również finansową, powiązań budżetu państwa z systemem finansowym ubezpieczeń społecznych.

Właściwa analiza poprzedzona jest swoistym wprowadzeniem, związanym z przybliżeniem pojęć i definicji zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych.

Autor omawia założenia reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 r. oraz jej przyczyny, problematykę organizacyjno-finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rezerwy Demograficznej. Na uwagę zasługuje również przedstawienie relacji pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE) a budżetem państwa, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, firm ubezpieczeniowych, radców prawnych, urzędników oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansów ubezpieczeń społecznych.

"Celem pracy jest zbadanie finansowo prawnych powiązań systemu ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa. Problemem jest ustalenie struktury finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz tego, czy ten system może być samodzielny finansowo i czy musi być wspomagany przez budżet państwa. Autor przekonująco wskazuje, że finansowo prawne powiązania systemu ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa są skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Powstało opracowanie interesujące i wartościowe. Można bez ryzyka stwierdzić, iż książka będzie trwałym elementem dorobku polskiej nauki prawa finansowego i zajmie w nim należne miejsce".

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4575-0 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 328
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: KAM-2349:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów