Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kazimierz Kuciński,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0910:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 11

1. Istota poznania naukowego | str. 17


Kazimierz Kuciński

1.1. Funkcje nauki | str. 17

1.2. Możliwości poznawcze i pragmatyczne nauki | str. 22

1.3. Struktura myślowa poznania naukowego | str. 25

1.4. Poznanie naukowe versus nienaukowe | str. 29

1.5. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 34

Bibliografia | str. 35

2. Definicja nauki i jej implikacje poznawcze | str. 36

Anna Grudecka

2.1. Sposoby definiowania nauki | str. 36

2.2. Nauka w ujęciu jej filozofii | str. 39

2.3. Nauka w rozumieniu naukoznawstwa | str. 42

2.4. Nauka jako system społeczno-poznawczy | str. 45

2.5. Podział nauki na dyscypliny | str. 48

2.6. Pragmatyczna i idealistyczna wizja nauki | str. 50

2.7. Ekonomia w systemie nauk | str. 53

2.8. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 55

Bibliografia | str. 56

3. Badanie naukowe w procesie tworzenia wiedzy | str. 58

Arkadiusz Talun

3.1. Istota i determinanty procesu tworzenia wiedzy naukowej | str. 58

3.2. Przekształcanie informacji w wiedzę naukową | str. 62

3.3. Wiedza naukowa jako synteza art and science | str. 64

3.4. Implikacje poznawcze sposobów rozumienia wiedzy naukowej | str. 70

3.5. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 73

Bibliografia | str. 74

4. Istota metody naukowej | str. 75

Joanna Fierla

4.1. Pojęcie metody naukowej | str. 75

4.2. Cele badania naukowego a metoda naukowa | str. 76

4.3. Cechy badania naukowego a metoda naukowa | str. 79

4.4. Falsyfikacja jako element metody naukowej | str. 82

4.5. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 86

Bibliografia | str. 87

5. Rola teorii w badaniach naukowych | str. 88

Jacek Woźniak

5.1. Wyznaczniki teorii naukowej | str. 88

5.2. Wartość poznawcza teorii naukowej | str. 99

5.3. Kreowanie teorii naukowej a realizacja badania naukowego | str. 106

5.4. Praktyczność teorii naukowej | str. 113

5.5. Podsumowanie | str. 121

Bibliografia | str. 121

6. Konstruowanie i testowanie teorii w badaniach naukowych | str. 124

Katarzyna Obłąkowska-Kubiak

6.1. Istota teorii naukowych | str. 124

6.2. Przedmiot uogólnień dokonywanych w badaniach naukowych | str. 127

6.3. Sposoby i cele systematyzacji twierdzeń naukowych | str. 129

6.4. Zastosowania studium przypadku | str. 133

6.5. Generalizacja naukowa | str. 136

6.6. Podsumowanie | str. 137

Bibliografia | str. 138

7. Metodologia badań naukowych jako funkcja ich paradygmatu | str. 140

Aleksandra Falkowska

7.1. Struktura paradygmatów i ich rola w badaniach naukowych | str. 140

7.2. Typologia paradygmatów badań naukowych jako funkcja koncepcji "trzech światów Poppera | str. 143

7.3. Przesłanki i konsekwencje zmiany paradygmatów badań naukowych | str. 145

7.4. Źródła i istota fundamentalizmu, pluralizmu, eklektyzmu i anarchizmu metodologicznego w naukach ekonomicznych | str. 149

7.5. Podsumowanie | str. 153

Bibliografia | str. 154

8. Metodologiczne dylematy poznawcze w naukach ekonomicznych | str. 155

8.1. Istota metodologii badań naukowych (Izabela Czepirska) | str. 155

8.2. Kształtowanie świadomości metodologicznej badacza (Jacek Woźniak) | str. 159

8.3. Predyspozycje badacza (Anna Rutkowska-Gurak | str. 178

8.4. Specyfika metodologiczna nauk ekonomicznych (Izabela Czepirska) | str. 191

8.5. Wady i zalety stosowania badań jakościowych w naukach ekonomicznych (Izabela Czepirska) | str. 194

8.6. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 200

Bibliografia | str. 202

9. Dualizm metodologiczny nauk ekonomicznych | str. 205

Konrad Hanuszko

9.1. Naturalizm versus antynaturalizm w naukach ekonomicznych | str. 205

9.2. Naturalistyczny model metodologiczny nauk ekonomicznych | str. 207

9.3. Humanistyczny model metodologiczny nauk ekonomicznych | str. 213

9.4. Wiedza naukowa w naturalistycznym i humanistycznym modelu metodologicznym nauk ekonomicznych | str. 218

9.5. Zmodyfikowany naturalistyczny model metodologiczny nauk ekonomicznych | str. 223

9.6. Deformacje metodologiczne w naukowym badaniu zjawisk gospodarczych | str. 227

9.7. Podsumowanie | str. 231

Bibliografia | str. 234

10. Spory metodologiczne w naukach ekonomicznych | str. 235

Borys Stelmaszczuk

10.1. Przesłanki i istota sporu metodologicznego zwanego Methodenstreit | str. 235

10.2. Spór o miejsce czynników pozaekonomicznych w naukowym badaniu gospodarki i gospodarowania | str. 241

10.3. Spór o jednorodność nauk ekonomicznych | str. 245

10.4. Modele determinant procesów poznawczych w naukach ekonomicznych | str. 250

10.5. Główne kierunki metodologiczne występujące w naukowym badaniu gospodarki i gospodarowania | str. 253

10.6. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 257

Bibliografia | str. 260

11. Struktura procesów badawczych w naukach ekonomicznych | str. 262

Katarzyna Negacz

11.1. Modele procesów badawczych | str. 262

11.2. Formułowanie problemu badawczego | str. 265

11.3. Konstruowanie teoretycznego modelu badania naukowego | str. 269

11.4. Określanie pola prowadzonego badania naukowego | str. 272

11.5. Dowodzenie tezy badania przez weryfikację jego hipotez | str. 274

11.6. Ocena przeprowadzonego badania i zasady formułowania wniosków | str. 275

11.7. Podstawowe błędy rozumowania występujące w badaniach naukowych | str. 276

11.8. Podsumowanie | str. 278

Bibliografia | str. 280

12. Strategie badawcze stosowane w naukach ekonomicznych | str. 281

Marta Dobrzycka

12.1. Indukcyjna strategia badania zjawisk gospodarczych | str. 282

12.2. Dedukcyjna strategia badania zjawisk gospodarczych | str. 288

12.3. Redukcyjna i intuicyjna strategia badania zjawisk gospodarczych | str. 292

12.4. Kryteria wyboru strategii badawczej stosowanej w badaniu zjawisk gospodarczych | str. 296

12.5. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 299

Bibliografia | str. 300

13. Realne i formalne metody badawcze | str. 302

Mikołaj Łabędzki

13.1. Realne metody badania zjawisk i procesów gospodarczych | str. 302

13.2. Formalne metody badania zjawisk i procesów gospodarczych | str. 307

13.3. Integralna metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych | str. 317

13.4. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 319

Bibliografia | str. 320

14. Studium przypadku jako narzędzie badawcze | str. 321

Małgorzata Karaś

14.1. Istota metody studium przypadku | str. 321

14.2. Wady i zalety metody studium przypadku | str. 322

14.3. Przesłanki stosowania studium przypadku | str. 328

14.4. Planowanie, realizacja i weryfikacja wyników studium przypadku | str. 332

14.5. Podsumowanie | str. 339

Bibliografia | str. 341

15. Metafory w naukowym badaniu zjawisk gospodarczych | str. 343

Michał Polański

15.1. Istota metafor | str. 343

15.2. Metafory a przetwarzanie informacji | str. 345

15.3. Sposób posługiwania się metaforą | str. 348

15.4. Implikacje poznawcze stosowania metafor | str. 350

15.5. Metafora jako model | str. 355

15.6. Zastosowanie metafor w naukach ekonomicznych | str. 357

15.7. Podsumowanie | str. 361

Bibliografia | str. 362

16. Etyczne i prawne aspekty naukowego badania gospodarki i gospodarowania | str. 364

Marta Dobrzycka

16.1. Etyka nauki | str. 364

16.2. Etyka a uwarunkowania procesu badawczego | str. 366

16.3. Dobra praktyka naukowa | str. 368

16.4. Etyczne aspekty rozwoju technik informacyjnych | str. 370

16.5. Etyczne i prawne aspekty ochrony i wykorzystywania własności intelektualnej | str. 373

16.6. Etyka ekonomicznych badań naukowych | str. 380

16.7. Podsumowanie (Jacek Woźniak) | str. 382

Bibliografia | str. 384

Zakończenie | str. 387

Indeks | str. 393


Ukryj

Opis:

Książka wprowadza w problematykę metodologiczną naukowego badania zjawisk i podmiotów gospodarczych. Pokazuje, czym jest nauka, jakie ma funkcje i jak powinna być uprawiana. Autorzy tłumaczą, na czym polega różnica między potoczną a naukową wiedzą ekonomiczną, a także wskazują, czym różnią się ekspertyzy gospodarcze od naukowego badania gospodarki i gospodarowania. Analizują m.in. takie zagadnienia jak:

  • rola teorii w naukowym badaniu zjawisk i podmiotów gospodarczych,
  • dylematy metodologiczne naukowego badania gospodarki i gospodarowania,
  • spory metodologiczne toczone na gruncie nauk ekonomicznych i ich wpływ na badanie zjawisk i podmiotów gospodarczych,
  • struktura poprawnego metodologicznie prowadzenia procesów badawczych i stosowane w nich strategie,
  • wykorzystywane w tych procesach podstawowe metody badawcze i ocena ich wartości poznawczej,
  • etyczne i prawne aspekty uprawiania nauki.

Adresaci:
Publikacja jest skierowana do osób uprawiających nauki ekonomiczne na różnym poziomie zaawansowania, ale także do wszystkich zajmujących się naukowym badaniem wszelkich zjawisk społecznych. Może być traktowana jako lektura podstawowa dla słuchaczy studiów doktoranckich na uczelniach ekonomicznych i uniwersyteckich wydziałach nauk ekonomicznych oraz na uniwersyteckich i politechnicznych wydziałach zarządzania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3309-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 400
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0910:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa