Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Kamil Antonów (red. nauk.), Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki, Marcin Zieleniecki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.04.2014 r.
Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r., K 43/12, w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego

Kod: KAM-2296:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 21

Podstawowa literatura z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych | str. 23

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 31


DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE | str. 33

Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy | str. 33

Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości | str. 57

Rozdział 3. Niezdolność do pracy | str. 126

Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent | str. 157

DZIAŁ II. EMERYTURY | str. 189

Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. | str. 189

Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. | str. 228

Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. | str. 310

Rozdział 3a. Emerytury górnicze | str. 321

Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50e | str. 337

DZIAŁ III. RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I RENTA RODZINNA | str. 358

Rozdział 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy | str. 358

Rozdział 2. Renta rodzinna | str. 400

DZIAŁ IV. DODATKI DO EMERYTUR I RENT | str. 445

DZIAŁ V. ZASIŁEK POGRZEBOWY | str. 453

DZIAŁ VI. ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE | str. 466

DZIAŁ VII. PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ | str. 483

Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń | str. 483

Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń | str. 490

Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń | str. 498

DZIAŁ VIII. ZASADY USTALANIA ŚWIADCZEŃ | str. 512

Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń | str. 512

Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń | str. 521

Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości | str. 541

DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ | str. 574

Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania | str. 574

Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów | str. 622

Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń | str. 636

Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń | str. 665

DZIAŁ X. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str. 701

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 701

Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str. 706

Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające | str. 744

Załącznik | str. 747

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych | str. 759

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 761

Rozdział 2. Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty | str. 776

Rozdział 3. Rekompensaty | str. 815

Rozdział 4. Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych | str. 818

Rozdział 5. Organizacja i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych | str. 822

Rozdział 6. Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych | str. 829

Rozdział 7. Obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze | str. 842

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 848

Rozdział 9. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe | str. 848

Załącznik Nr 1 | str. 852

Załącznik Nr 2 | str. 854

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych | str. 857

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 859

Rozdział 2. Rodzaje emerytur kapitałowych i zasady nabywania prawa do tych emerytur | str. 868

Rozdział 3. Zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych | str. 873

Rozdział 4. Zasady ustalania wysokości emerytur kapitałowych oraz ich wypłaty | str. 878

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy | str. 886

Skorowidz rzeczowy | str. 889


Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie problematyki emerytalno-rentowej (emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe). W książce uwzględniono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego oraz najnowsze (z lutego 2014 r.) zmiany prawa ubezpieczeń społecznych związane z określeniem zasad wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, które ukształtowały nowy porządek polskiego systemu emerytalnego. Widoczne jest to zwłaszcza w komentarzu do przepisów ustawy o emeryturach kapitałowych i art. 24-26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Szeroko wykorzystano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz ustosunkowano się do, wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zmian w dziedzinie zawieszalności prawa do emerytury i ponownego ustalania prawa do świadczeń. Na szczególną uwagę zasługuje też obszerny komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów rentowych, a także do teoretyków prawa. Może być również pomocna świadczeniobiorcom zainteresowanym prawami i obowiązkami w zakresie emerytur i rent.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3205-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 904
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-2296:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów