Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Rafał Jerzy Kruszyński,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: ABC-0792;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia ogólne obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 17


1. Wprowadzenie | str. 17

2. Zjawisko obrotu w ujęciu abstrakcyjnym | str. 18

3. Zagadnienia definicji obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 26

4. Zagadnienie definicji produktu leczniczego jako przedmiotu regulacji farmaceutycznoprawnej | str. 33

4.1. Uwagi ogólne | str. 33

4.2. Lek w ujęciu farmakologicznym - zarys problematyki | str. 34

4.3. Definicja produktu leczniczego w prawie unijnym | str. 35

4.4. Problematyka definicji leku i produktu leczniczego w prawie polskim | str. 42

4.5. Klasyfikacja produktów leczniczych | str. 46

5. Podmioty uczestniczące w obrocie detalicznym produktami leczniczymi i formy jego wykonywania | str. 51

5.1. Uwagi ogólne | str. 51

5.2. Formy wykonywania obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 52

5.2.1. Pozycja prawna apteki ogólnodostępnej | str. 53

5.2.2. Pozycja prawna punktu aptecznego | str. 57

5.2.3. Pozycja prawna placówek obrotu pozaaptecznego | str. 58

5.3. Pacjent jako podmiot uczestniczący w obrocie detalicznym produktami leczniczymi | str. 60

6. Nadzór i kontrola w obrocie detalicznym produktem leczniczym - zarys problematyki | str. 62

6.1. Uwagi ogólne | str. 62

6.2. Nadzór i kontrola a Inspekcja Farmaceutyczna | str. 63

6.3. Inspekcja Farmaceutyczna jako organ policji gospodarczej | str. 67

7. Zjawisko europeizacji prawa farmaceutycznego | str. 75

7.1. Pojęcie europeizacji | str. 75

7.2. Wpływ regulacji unijnej na prawo farmaceutyczne | str. 76

8. Naczelne zasady prawa obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 79

8.1. Uwagi ogólne | str. 79

8.2. Poszczególne naczelne zasady prawa obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 79

8.2.1. Zasada godności pacjenta | str. 80

8.2.1.1. Rozumienie godności człowieka | str. 80

8.2.1.2. Istota godności pacjenta | str. 81

8.2.2. Zasada dobra pacjenta | str. 83

8.2.3. Zasada ochrony zdrowia publicznego | str. 85

8.2.4. Zasada restrykcji przedmiotowej i zasada restrykcji podmiotowej | str. 87

8.2.5. Zasada niepołączalności | str. 88

9. Podsumowanie | str. 88

Rozdział II
Reglamentacja podjęcia obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 90


1. Wprowadzenie | str. 90

2. Środki i formy prawne działania administracji publicznej | str. 91

2.1. Środki prawne administracji publicznej | str. 92

2.2. Prawne formy działania administracji publicznej | str. 93

3. Charakterystyka środków prawnych reglamentacji podjęcia obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 94

3.1. Uwagi ogólne | str. 94

3.2. Reglamentacja podjęcia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w ujęciu historycznym | str. 97

3.3. Zezwolenie jako środek reglamentacji podjęcia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w obowiązującym stanie prawnymi jego zakres | str. 99

3.4. Promesa uzyskania zezwolenia na podjęcie obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 101

4. Zagadnienia proceduralne uzyskiwania zezwoleń na podjęcie obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 106

4.1. Uwagi ogólne | str. 106

4.2. Wnioskodawca | str. 106

4.3. Organ reglamentacyjny | str. 115

4.4. Przesłanki uzyskania zezwolenia | str. 117

4.5. Charakter postępowania | str. 135

4.6. Forma prawna rozstrzygnięć | str. 139

5. Podsumowanie | str. 145

Rozdział III
Reglamentacja wykonywania obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 147


1. Wprowadzenie | str. 147

2. Miejsce obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 148

2.1. Wymagania lokalowe wobec placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 148

2.2. Wymagania w zakresie czasu czynności placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 158

3. Przedmiot obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 161

3.1. Warunki bezwzględne | str. 162

3.2. Warunki względne | str. 170

4. Personel placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 175

4.1. Uwagi ogólne | str. 175

4.2. Kategorie osób czynnych | str. 175

4.3. Zakres kompetencji osób czynnych | str. 186

5. Realizacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 200

5.1. Uwagi ogólne | str. 200

5.2. Pojęcie czynności obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 202

5.3. Klasyfikacja czynności obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 203

5.3.1. Czynności konwencjonalne | str. 204

5.3.2. Czynności niekonwencjonalne | str. 208

5.3.2.1. Podział czynności niekonwencjonalnych - czynności fachowe i czynności niefachowe | str. 208

5.3.2.2. Czynności fachowe a czynności medyczne | str. 211

5.3.2.3. Czynności fachowe i usługi farmaceutyczne w aptece | str. 218

6. Reklama placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi - zarys problematyki | str. 239

7. Podsumowanie | str. 240

Rozdział IV
Reglamentacja zakończenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 242


1. Wprowadzenie | str. 242

2. Przyczyny (podstawy) zakończenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 243

2.1. Cofnięcie decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego | str. 243

2.2. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego | str. 256

3. Zmiana decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego | str. 260

4. Podstawowe zasady zakończenia działalności placówki obrotu detalicznego produktami leczniczymi | str. 272

5. Podsumowanie | str. 275

Zakończenie | str. 277

Wykaz literatury | str. 281

Wykaz orzeczeń, decyzji i pism urzędowych | str. 295

Indeks rzeczowy | str. 299Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono problematykę obrotu detalicznego produktami leczniczymi. Autor szczegółowo opisuje poszczególne etapy stosowania prawa obrotu detalicznego lekami - od podjęcia działalności, przez jej wykonywanie, aż do zakończenia. Porusza m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zakres reglamentacji i systematyka stosowanych w niej środków prawnych,
  • podmioty uprawnione do występowania w roli wnioskodawcy,
  • charakter postępowania i formy rozstrzygnięć,
  • czynności konwencjonalne i niekonwencjonalne w obrocie detalicznym lekami,
  • przyczyny i podstawowe zasady zakończenia działalności polegającej na obrocie detalicznym lekami.
Zwraca przy tym uwagę na liczne problemy, niejasności i sprzeczności normatywne, próbuje przedstawić właściwy sposób stosowania przepisów de lege lata oraz formułuje postulaty de lege ferenda.

Cennymi elementami opracowania są również obszerny przegląd orzecznictwa oraz pogłębiona analiza wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób w praktyce stosujących normy prawa farmaceutycznego, w szczególności w obrocie detalicznym lekami - prawników, właścicieli aptek oraz przedstawicieli zawodów związanych z obrotem detalicznym farmaceutykami. Będzie również cennym źródłem informacji dla prawników będących pracownikami naukowo-badawczymi, zainteresowanych zagadnieniami prawnymi obrotu detalicznego produktami leczniczymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3241-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0792;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów