Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Zbigniew Ofiarski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-1852;pakiet-el  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 116,76 zł.
Twoja cena brutto już od: 105,08 zł. ( Oszczędzasz: 11,68 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim | str. 21

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 23


Art. 1. [Przedmiot regulacji ustawy o kredycie konsumenckim] | str. 2

Art. 2. [Kredyt konsumencki udzielany przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe] | str. 34

Art. 3. [Definicja kredytu konsumenckiego] | str. 47

Art. 4. [Zakres stosowania ustawy] | str. 76

Art. 5. [Słowniczek ustawowy] | str. 103

Art. 6. [Przeliczanie wartości kredytu] | str. 135

Rozdział 2
Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt | str. 138


Art. 7. [Obowiązek informowania konsumenta] | str. 138

Art. 8. [Reprezentatywny przykład] | str. 152

Art. 9. [Ocena zdolności kredytowej] | str. 154

Art. 10. [Obowiązek informowania konsumenta w przypadku odmowy udzielenia kredytu] | str. 168

Art. 11. [Obowiązek udzielania wyjaśnień] | str. 170

Art. 12. [Uprawnienie do otrzymania projektu umowy] | str. 172

Art. 13. [Obowiązki podania informacji przedkontraktowych] | str. 173

Art. 14. [Formularz informacyjny] | str. 182

Art. 15. [Zawieranie na odległość umowy o kredyt konsumencki] | str. 184

Art. 16. [Możliwość przekazania dodatkowych informacji] | str. 186

Art. 17. [Informacje przedkontraktowe o kredycie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 189

Art. 18. [Informacje przedkontraktowe w przypadku umów o zmianę warunków spłaty] | str. 194

Art. 19. [Przekazywanie informacji przedkontraktowych na formularzu informacyjnym] | str. 199

Art. 20. [Informacje przekazywane w przypadku zawierania na odległość umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 200

Art. 21. [Informacje przekazywane w przypadku zawierania na odległość umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty] | str. 205

Art. 22. [Informacje przedkontraktowe dotyczące umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką] | str. 201

Art. 23. [Formularz informacyjny dla kredytu zabezpieczonego hipoteką] | str. 218

Art. 24. [Informacje pochodzące od konsumenta] | str. 220

Art. 25. [Ustalanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania] | str. 230

Art. 26. [Płatności dokonywane przez konsumenta w celu zgromadzenia kapitału] | str. 230

Art. 27. [Informacja o stopie referencyjnej] | str. 232

Art. 28. [Dodatkowe informacje przekazywane przez pośrednika kredytowego] | str. 233

Rozdział 3
Umowa o kredyt | str. 237


Art. 29. [Dokument umowy o kredyt konsumencki] | str. 237

Art. 30. [Elementy treści umowy o kredyt konsumencki] | str. 245

Art. 31. [Obligatoryjne dodatkowe elementy treści umowy o kredyt konsumencki] | str. 298

Art. 32. [Niezbędne elementy treści umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 302

Art. 33. [Konieczne elementy treści umowy o kredyt konsumencki w sprawie odroczenia płatności lub zmiany sposobu spłaty] | str. 306

Art. 34. [Przekroczenie salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 309

Art. 35. [Elementy treści umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką] | str. 310

Art. 35a. [Spłaty rat kredytu dokonywane bezpośrednio w walucie obcej] | str. 315

Art. 36. [Obowiązek informowania o zmianie wysokości stopy oprocentowania] | str. 319

Art. 37. [Harmonogram spłaty kredytu] | str. 322

Art. 38. [Wyciąg z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego] | str. 325

Art. 39. [Znaczne i długotrwałe przekroczenie salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym] | str. 330

Art. 40. [Zmiana całkowitej kwoty kredytu w czasie obowiązywania umowy] | str. 332

Art. 41. [Weksel lub czek jako formy zabezpieczenia kredytu konsumenckiego] | str. 335

Art. 42. [Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny] | str. 339

Art. 43. [Przyczyny wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny] | str. 341

Art. 44. [Przelew wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki] | str. 345

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego] | str. 348

Art. 46. [Sankcja kredytu darmowego w odniesieniu do kredytu zabezpieczonego hipoteką] | str. 357

Art. 47. [Zakaz wyłączania lub ograniczania ustawowych uprawnień konsumenta] | str. 359

Rozdział 4
Spłata kredytu przed terminem | str. 361


Art. 48. [Prawo do spłaty kredytu przed terminem] | str. 361

Art. 49. [Spłata kredytu przed terminema koszty kredytu] | str. 365

Art. 50. [Prowizja za spłatę kredytu przed terminem] | str. 367

Art. 51. [Brak uprawnienia do prowizji za przedterminową spłatę kredytu] | str. 372

Art. 52. [Rozliczenia z tytułu przedterminowej spłaty kredytu] | str. 374

Rozdział 5
Odstąpienie od umowy przez konsumenta | str. 376


Art. 53. [Termin odstąpienia od umowy przez konsumenta] | str. 376

Art. 54. [Koszty związane z odstąpieniem od umowy] | str. 383

Art. 55. [Odstąpienie od umowy o kredyt a usługi dodatkowe] | str. 388

Art. 56. [Odstąpienie od umowy o kredyt wiązany] | str. 390

Art. 57. [Skutki odstąpienia od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi] | str. 398

Art. 58. [Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa] | str. 400

Art. 59. [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę wobec konsumenta] | str. 407

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 427


Art. 60. [Zmiany w ustawie - Kodeks wykroczeń] | str. 427

Art. 61. [Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych] | str. 429

Art. 62. [Zmiany w ustawie - Prawo bankowe] | str. 431

Art. 63. [Zmiany w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny] | str. 435

Art. 64. [Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary] | str. 436

Art. 65. [Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] | str. 438

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 440


Art. 66. [Postanowienia intertemporalne] | str. 440

Art. 67. [Utrata mocy prawnej dotychczasowej ustawy o kredycie konsumenckim] | str. 441

Art. 68. [Wejście w życie ustawy o kredycie konsumenckim] | str. 442

Załącznik nr 1. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego | str. 444

Załącznik nr 2. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym | str. 450

Załącznik nr 3. Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką | str. 455

Załącznik nr 4. Wzór obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania | str. 461

Wykaz literatury | str. 467

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Omówiono w nim m.in.:

  • zasady i tryb zawierania umów o poszczególne rodzaje kredytów konsumenckich,
  • zakres obowiązków kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego,
  • standardy dotyczące reklamy kredytów konsumenckich,
  • warunki spłaty kredytu przez konsumenta przed terminem ustalonym w umowie,
  • prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.
W książce przedstawiono również wnikliwą ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania procedur związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług oraz pełniejsza ochrona praw konsumenta w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Jest to istotny problem z uwagi na powszechny charakter umów kredytu konsumenckiego. Szczególny charakter kredytów konsumenckich wynika m.in. z możliwości ich udzielania nie tylko przez instytucje wyspecjalizowane w świadczeniu usług kredytowych (np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), ale także przez innych przedsiębiorców, w tym takich, którzy nie podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Publikacja uwzględnia obszerny przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych problemów związanych z przygotowaniem, zawarciem oraz wykonywaniem umowy o kredyt konsumencki.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, jak i prawników specjalizujących się w prawie kredytowym. Może być również bardzo pożyteczną lekturą dla samych konsumentów, którzy już zawarli umowy o kredyty konsumenckie lub dopiero planują to uczynić.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3249-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 480
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1852;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów