Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-2393:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Teresa Dębowska-Romanowska
Uwarunkowania prawne i pozaprawne reformy systemu finansów komunalnych | str. 19

Część I
Dochody publiczne


Wojciech Gonet
Racjonalizacja dochodów publicznych - zarys problematyki | str. 27

Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Współczesne zasady podatkowe | str. 33

Małgorzata Wróblewska
Prawo do ochrony podatnika jako prawo człowieka | str. 41

Sabine Urnik, Elisabeth Steinhauser
Zarządzanie za pomocą podatków. Wybrane narzędzia zarządzania za pomocą podatków w Austrii | str. 52

Jarosław Marczak
Wpływ kryzysu finansowego na poziom i strukturę dochodów budżetowych w Hiszpanii | str. 67

Lilia Abramchik
Doskonalenie ustawodawstwa podatkowego Republiki Białoruś jako sposób ograniczenia deficytu budżetowego | str. 81

Witold Modzelewski
Patologie i anomalie podatku naliczonego w podatku od towarów i usług | str. 86

Kamil Kruszewski
Opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego w Polsce w świetle rozwiązań stosowanych w innych państwach | str. 90

Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł
Towar i usługa jako przedmiot handlu elektronicznego w polskim prawie podatkowym | str. 100

Katarzyna Kopyściańska
Opodatkowanie współwłasności podatkiem od nieruchomości | str. 115

Marta Gontarczyk-Skowrońska
Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 123

Dobrosława Antonów
Cele opłat publicznych | str. 134

Marek Klink
Zniekształcanie kwantytatywnych oraz kwalitatywnych elementów konstrukcji danin publicznych na przykładzie opłat lokalnych | str. 146

Henryk Dzwonkowski
Płatniczy stosunek podatkowoprawny - ujęcie funkcjonalne | str. 155

Agnieszka Kowalska, Wiesława Miemiec
Procesowe gwarancje podatnika związane z prawem do załatwienia sprawy w rozsądnym terminie | str. 170

Marek Zdebel
Racjonalizacja systemu podatkowego a racjonalizacja ulg w płatności podatków | str. 180

Paweł Borszowski
Elastyczność a zwrot szacunkowy "ważny interes podatnika" w konstrukcji umorzenia zaległości podatkowych | str. 190

Beata Cieślak
Ważny interes podatnika oraz interes publiczny jako przesłanki umorzenia zaległości podatkowych przez gminne organy podatkowe w świetle orzecznictwa sądowego | str. 201

Elena Chernikova, Maxim Prokoshin
Rozwój odpowiedzialności podatkowej w Federacji Rosyjskiej | str. 213

Kristýna Müllerová
Odpowiedzialność niepełnoletniego podatnika za uiszczanie opłat lokalnych | str. 220

Dominik Mączyński
Wpływ ustaleń poczynionych w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe na treść rozstrzygnięcia podatkowego | str. 227

Dominik Gajewski
Aspekty podatkowe powstawania i funkcjonowania spółki europejskiej | str. 238

Taras Polianskyi
Krótka analiza głównych przepisów prawa materialnego w zakresie regulacji cen transferowych na Ukrainie | str. 249

Andrzej Huchla
Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych i w ordynacji podatkowej | str. 257

Część II
Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego. Racjonalizacja wydatków publicznych


Janusz Stankiewicz
Aspekty prawne wykorzystania instrumentów wieloletniego planowania finansowego w Polsce | str. 271

Eugeniusz Ruśkowski, Marcin Tyniewicki
Wieloletnie planowanie finansowe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy | str. 282

Monika Kępa
Budżet państwa a Wieloletni Plan Finansowy Państwa | str. 299

Małgorzata Gałecka
Zmiany budżetu a wieloletnia prognoza finansowa | str. 310

Rafał Mroczkowski
Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające stabilność fiskalną | str. 319

Mariusz Dybał
Wpływ otwartych funduszy emerytalnych na deficyt budżetowy i dług publiczny | str. 331

Urszula Zawadzka-Pąk
Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń francuskich | str. 342

Michal Kozieł
Nowe metody ograniczania długu publicznego w Republice Czeskiej | str. 352

Alexey G. Paul
Rosyjskie prawo budżetowe a kryzys finansowy | str. 363

Lilia Bobkova
Polityczne aspekty ustawodawstwa budżetowego Federacji Rosyjskiej w dobie globalizacji i rozwoju | str. 369

Jana Kranecova
Instrumenty prawne zarządzania finansowego | str. 372

Monika Bogucka-Felczak
Kryteria różnicowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 380

Paweł Lenio
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne w budżecie jednostek samorządu terytorialnego | str. 391

Andrzej Niezgoda
Deficyt budżetowy a zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych | str. 402

Krystyna Sawicka
Zadania regionalnych izb obrachunkowych w zakresie kontroli zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego | str. 416

Marzanna Poniatowicz
Kryzys a zmiany aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich) | str. 430

Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska
Udzielanie pomocy finansowej jako szczególna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych | str. 444

Elżbieta Feret
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania samorządowych zadań publicznych | str. 458

Joanna Śmiechowicz
Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji przez samorząd terytorialny w Polsce | str. 467

Dariusz Zając
Procedura odwoławcza w programach operacyjnych po nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | str. 477

Andżelika Krastina
Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego w prawie budżetowym | str. 486

Maria Jastrzębska
Kryteria oceny systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego przez audyt wewnętrzny | str. 492

Tomasz Kopyściański, Jarosław Ignacy
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w gminach województwa dolnośląskiego w świetle wyników badań ankietowych | str. 501

Urszula Rabiej
Wieloletnie planowanie finansowe jako instrument kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 512

Krystyna Piotrowska-Marczak
Wieloznaczność pojęcia "racjonalizacja wydatków publicznych" | str. 523

Irena Czaja-Hliniak
Racjonalizacja wydatków jednostki samorządowej miasta metropolitalnego w drodze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na przykładzie miejskiego ośrodka pomocy społecznej | str. 532

Paweł Klimek
Współpraca powiatu tarnogórskiego oraz tworzących go gmin miejskich z organizacjami pozarządowymi a racjonalizacja wydatków | str. 547

Część III
Rynki finansowe


Adam Hetmańczuk
Mechanizm globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 | str. 563

Dorota Wojtczak-Samoraj
Cele unijnego prawa rynku finansowego | str. 576

Michal Janovec
Bieżąca integracja w zakresie nadzoru rynków finansowych | str. 586

Anna Jurkowska-Zeidler
Europejska unia bankowa. Architektura instytucjonalna | str. 593

Patrycja Zawadzka
Państwowe fundusze majątkowe - stan europejskich i międzynarodowych ram prawnych. Uwagi w następstwie kryzysu finansowego | str. 607

Marek Kopyściański
Alternatywne systemy obrotu instrumentami finansowymi w dyrektywie 2004/39/WE | str. 618

Magdalena Mosionek-Schweda, Przemysław Panfil
Klauzule wspólnego działania w strefie euro | str. 627

Andrzej Gorgol
Prawnodewizowe instrumenty ochrony rynku finansowego | str. 638

Andrzej Michór
Swoboda przedsiębiorczości na rynku finansowym Unii Europejskiej | str. 651

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Kryzys na rynku finansowym a problem odpowiedzialnego udzielania kredytów konsumenckich | str. 667

Mariusz Czekała
Otwarte fundusze emerytalne a koniunktura na giełdzie | str. 680

Agnieszka Bukietyńska
Porównanie dochodów z otwartych funduszy emerytalnych z przyrostem produktu krajowego brutto | str. 690

Sebastian Jakubowski
Otwarte fundusze emerytalne typu B jako mechanizm ochrony kapitału emerytalnego w ostatnich latach aktywności zawodowej członka otwartych funduszy emerytalnych | str. 697

Wykaz literatury | str. 709

Źródła prawa | str. 737

Wykaz orzecznictwa | str. 747

Ukryj

Opis:

Publikacja jest zbiorem opracowań na temat wpływu kryzysu finansowego lat 2007-2009 na politykę fiskalną oraz poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań sprzyjających stabilności finansów publicznych i uniezależnieniu ich w możliwie największym stopniu od wahań koniunktury.

Książka zawiera analizę i ocenę prawa unijnego, krajowego oraz prawa innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w zakresie:

  • rynku finansowego, w tym systemu bankowego,
  • kształtowania dochodów i wydatków publicznych,
  • deficytu i długu publicznego oraz
  • wymogów dla średniookresowych ram planowania budżetowego.
Podjęta problematyka z uwagi na jej aktualność i zakres jest szczególnie istotna dla ukazania mechanizmów funkcjonowania finansów publicznych w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Autorami poszczególnych opracowań są prawnicy i ekonomiści - specjaliści w dziedzinie finansów publicznych i prawa finansowego, naukowcy reprezentujący polskie oraz europejskie ośrodki uniwersyteckie i uczelnie ekonomiczne.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, a także praktyków zajmujących się zagadnieniami finansów publicznych, zainteresowanych zwłaszcza problematyką podejmowanych działań dla przezwyciężenia kryzysu finansów publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3231-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 752
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2393:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów