Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Kidyba (red. nauk.), Aleksander Kappes,
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-1750:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 15

WSTĘP | str. 17

CZĘŚĆ 1. Konstrukcja jurydyczna spółki komandytowej | str. 19


Rozdział 1. Istota spółki komandytowej | str. 21

§ 1. Pojęcie spółki komandytowej | str. 21

1. Definicja | str. 21

§ 2. Cel i charakter prawny spółki komandytowej | str. 22

1. Cel spółki | str. 22

2. Charakter prawny spółki komandytowej | str. 24

§ 3. Znaczenie gospodarcze spółek komandytowych | str. 24

§ 4. Geneza i rozwój historyczny spółki | str. 28

§ 5. Stosunek prawny spółki komandytowej | str. 29

§ 6. Struktura prawna spółki komandytowej | str. 31

1. Organizacja spółki komandytowej | str. 31

2. Nietypowe spółki komandytowe | str. 32

3. Elementy osobowe spółki komandytowej | str. 39

4. Elementy kapitałowe w spółce komandytowej | str. 40

§ 7. Podmiotowość prawna spółki komandytowej | str. 40

1. Podmiotowość na gruncie kodeksu handlowego | str. 40

2. Podmiotowość na gruncie kodeksu spółek handlowych | str. 42

3. Możliwe przyszłe rozwiązania | str. 43

4. Podmiotowość prawna spółki komandytowej w innych gałęziach prawa | str. 43

Rozdział 2. Formy ustrojowe spółki komandytowej | str. 46

§ 1. Pojęcie i rodzaje form ustrojowych | str. 46

§ 2. Spółka komandytowa przed wpisem do rejestru | str. 47

§ 3. Spółka komandytowa jako podmiot prawa | str. 49

§ 4. Spółka komandytowa w likwidacji i upadłości | str. 50

1. Spółka w fazie likwidacji | str. 50

2. Spółka komandytowa w upadłości | str. 52

§ 5. Formy ustrojowe spółki komandytowej w transformacji | str. 55

Rozdział 3. Istota udziałów w spółce komandytowej | str. 58

§ 1. Pojęcie udziału | str. 58

§ 2. Rodzaje udziałów | str. 59

1. Udział kapitałowy | str. 59

2. Udział rozliczeniowy | str. 63

3. Udział likwidacyjny | str. 64

4. Udział w zyskach i stratach | str. 65

§ 3. Udział spółkowy (ogół praw i obowiązków wspólnika) | str. 70

§ 4. Obrót ogółem praw i obowiązków w spółce komandytowej | str. 71

Rozdział 4. Wkłady do spółki komandytowej | str. 74

§ 1. Istota wkładu | str. 74

1. Pojęcie wkładu | str. 74

2. Charakter prawny wkładu | str. 76

§ 2. Przedmiot wkładu | str. 77

1. Przedmiot wkładu w ogólności | str. 77

2. Kryteria zdolności aportowej | str. 78

3. Szczególne przedmioty wkładu | str. 80

§ 3. Rodzaje wkładów | str. 85

§ 4. Wniesienie wkładów | str. 86

§ 5. Odpowiedzialność za niewniesienie lub wadliwe wniesienie wkładu | str. 90

CZĘŚĆ 2. Utworzenie spółki komandytowej | str. 93

Rozdział 1. Zawiązanie spółki komandytowej | str. 95

§ 1. Czynności poprzedzające zawarcie umowy spółki komandytowej | str. 95

1. Negocjacje przyszłych wspólników | str. 95

2. Deklaracja intencji | str. 96

3. Problem umowy przedwstępnej | str. 97

4. Sytuacje szczególne | str. 98

§ 2. Zawarcie i forma umowy spółki komandytowej | str. 98

§ 3. Treść umowy spółki | str. 100

1. Zagadnienia ogólne | str. 100

2. Firma spółki | str. 101

3. Siedziba spółki | str. 102

4. Przedmiot działalności | str. 102

5. Czas trwania spółki | str. 104

6. Wkłady wspólników | str. 104

7. Suma komandytowa | str. 105

§ 4. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy przekształceniu | str. 106

§ 5. Status prawny spółki komandytowej w fazie poprzedzającej jej rejestrację | str. 108

1. Charakter prawny spółki w fazie poprzedzającej jej rejestrację | str. 108

2. Problem następstwa prawnego | str. 111

Rozdział 2. Powstanie spółki jako podmiotu prawa | str. 113

§ 1. Utworzenie spółki przez wpis spółki zawiązanej | str. 113

1. Charakter wpisu do rejestru | str. 113

2. Postępowanie poprzedzające wpis | str. 114

3. Treść wpisu | str. 115

§ 2. Utworzenie spółki przez wpis przekształconej spółki handlowej | str. 117

CZĘŚĆ 3. Wspólnicy w spółce komandytowej | str. 119

Rozdział 1. Osoby wspólników | str. 121

§ 1. Osoby fizyczne | str. 121

§ 2. Osoby prawne | str. 123

§ 3. "Ułomne" osoby prawne | str. 124

§ 4. Pozostałe zagadnienia | str. 127

Rozdział 2. Obowiązki wspólników | str. 129

§ 1. Obowiązki komplementariuszy | str. 129

1. Obowiązki majątkowe komplementariuszy | str. 129

2. Obowiązki korporacyjne komplementariuszy | str. 130

§ 2. Obowiązki komandytariuszy | str. 132

1. Obowiązki majątkowe | str. 132

2. Obowiązki niemajątkowe | str. 134

Rozdział 3. Uprawnienia wspólników | str. 135

§ 1. Uprawnienia majątkowe | str. 135

1. Prawo do zysku | str. 135

2. Prawo do zwrotu udziału kapitałowego w następstwie wypowiedzenia udziału w spółce | str. 136

3. Prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej spółki | str. 136

4. Prawo do odsetek od udziału | str. 137

§ 2. Uprawnienia korporacyjne | str. 138

1. Prawo do prowadzenia spraw spółki | str. 138

2. Prawo do reprezentacji | str. 138

3. Prawo do wypowiedzenia umowy spółki | str. 139

4. Prawo do żądania rozwiązania spółki i wyłączenia wspólnika | str. 139

5. Uprawnienia kontrolne | str. 139

Rozdział 4. Zmiany w składzie osobowym spółki komandytowej | str. 141

§ 1. Zbycie ogółu praw i obowiązków przez dotychczasowego wspólnika | str. 141

§ 2. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika | str. 145

§ 3. Zmiana statusu wspólnika przez komplementariusza i komandytariusza | str. 145

§ 4. Wypowiedzenie udziału przez dotychczasowego wspólnika | str. 146

§ 5. Śmierć wspólnika bez dziedziczenia i z dziedziczeniem udziału spółkowego | str. 148

§ 6. Ustanie bytu prawnego wspólnika będącego osobą prawną (ułomną osobą prawną) | str. 151

§ 7. Zajęcie udziału spółkowego przez wierzyciela wspólnika | str. 152

CZĘŚĆ 4. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej | str. 155

Rozdział 1. Prowadzenie spraw spółki | str. 157

§ 1. Pojęcie prowadzenia spraw spółki | str. 157

1. Zagadnienia ogólne | str. 157

2. Sposób regulacji prowadzenia spraw spółki | str. 158

§ 2. Prowadzenie spraw przez komplementariuszy (model kodeksowy) | str. 161

1. Zasady ogólne | str. 161

2. Czynności nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki | str. 162

3. Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki | str. 163

4. Czynności nagłe | str. 164

5. Pozbawienie komplementariusza prawa prowadzenia spraw spółki | str. 165

6. Możliwe rozwiązania umowne | str. 167

§ 3. Prowadzenie spraw przez komandytariuszy | str. 168

1. Model kodeksowy | str. 168

2. Model umowny | str. 169

§ 4. Uprawnienia informacyjne wspólników | str. 171

1. Uprawnienia kontrolne wynikające z ustawy | str. 171

2. Uprawnienia informacyjne komandytariusza na podstawie zarządzenia sądu | str. 172

3. Ocena kodeksowych uprawnień informacyjnych komandytariusza | str. 173

Rozdział 2. Reprezentacja spółki | str. 175

§ 1. Pojęcie reprezentacji | str. 175

§ 2. Reprezentacja przez komplementariusza | str. 177

1. Zasady kodeksowe | str. 177

2. Pozbawienie prawa do reprezentacji | str. 178

3. Zdolność do czynności prawnych komplementariusza | str. 181

4. Reprezentacja spółki przez komplementariusza niebędącego osobą fizyczną | str. 183

§ 3. Reprezentacja przez komandytariusza | str. 184

1. Zasady reprezentacji | str. 184

2. Zdolność do czynności prawnych komandytariusza - pełnomocnika spółki | str. 185

§ 4. Reprezentacja spółki przez pełnomocnika | str. 187

CZĘŚĆ 5. Odpowiedzialność w spółce komandytowej | str. 189

Rozdział 1. Generalne zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej | str. 191

§ 1. Zagadnienia ogólne | str. 191

§ 2. Odpowiedzialność komplementariusza | str. 194

1. Osobisty charakter odpowiedzialności | str. 194

2. Nieograniczony charakter odpowiedzialności | str. 196

3. Odpowiedzialność solidarna | str. 196

4. Odpowiedzialność subsydiarna | str. 199

5. Abstrakcyjny - konkretny charakter odpowiedzialności komplementariusza | str. 202

6. Odpowiedzialność za dług cudzy | str. 203

7. Akcesoryjność | str. 204

8. Odpowiedzialność w pieniądzu - odpowiedzialność w naturze | str. 205

9. Obiektywny charakter odpowiedzialności | str. 206

10. Zarzuty stawiane wierzycielowi | str. 207

11. Bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów o odpowiedzialności | str. 207

§ 3. Odpowiedzialność komandytariusza | str. 208

1. Pojęcie sumy komandytowej | str. 208

2. Suma komandytowa a wkład | str. 213

3. Inne odrębności odpowiedzialności komandytariusza w stosunku do odpowiedzialności komplementariusza | str. 220

Rozdział 2. Szczególne przypadki odpowiedzialności w spółce komandytowej | str. 223

§ 1. Klasyfikacja szczególnych przypadków odpowiedzialności | str. 223

§ 2. Odpowiedzialność przed wpisem spółki do rejestru | str. 224

§ 3. Odpowiedzialność związana z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 § 3 k.s.h.) | str. 227

§ 4. Przystąpienie do spółki komplementariusza | str. 229

§ 5. Przystąpienie do spółki komandytariusza (art. 114 k.s.h.) | str. 230

§ 6. Uzyskanie statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza i statusu komandytariusza przez dotychczasowego komplementariusza | str. 231

§ 7. Zawarcie umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo | str. 233

§ 8. Zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki (art. 104 § 4 k.s.h.) | str. 236

§ 9. Podjęcie czynności reprezentacyjnych przez komandytariusza bez ujawnienia pełnomocnictwa lub z przekroczeniem granic umocowania albo działanie bez umocowania (art. 118 k.s.h.) | str. 238

§ 10. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w procesie łączenia z udziałem spółki komandytowej | str. 242

§ 11. Śmierć wspólnika jawnego z przyznaniem spadkobiercom statusu komandytariusza (art. 583 k.s.h.) | str. 243

§ 12. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę komandytową (art. 584 k.s.h.) | str. 244

CZĘŚĆ 6. Spółka komandytowa w likwidacji, procesach transformacyjnych | str. 247

Rozdział 1. Rozwiązanie spółki komandytowej | str. 249

§ 1. Pojęcie rozwiązania spółki | str. 249

§ 2. Względne przyczyny rozwiązania spółki | str. 249

§ 3. Bezwzględne przyczyny rozwiązania spółki | str. 252

Rozdział 2. Likwidacja spółki komandytowej | str. 256

§ 1. Postępowanie likwidacyjne spółki komandytowej | str. 256

1. Spółka komandytowa w likwidacji | str. 256

2. Osoby likwidatorów | str. 256

3. Rozpoczęcie likwidacji | str. 257

4. Czynności likwidatorów | str. 258

§ 2. Zakończenie działalności spółki bez przeprowadzania likwidacji | str. 259

1. Uzgodnienie wspólników o nieprowadzeniu postępowania likwidacyjnego | str. 259

2. Przyznanie majątku spółki jednemu wspólnikowi | str. 261

3. Brak likwidacji w przypadku wykreślenia spółki z rejestru po transformacji spółki | str. 261

§ 3. Odpowiedzialność likwidatorów | str. 262

1. Rodzaje odpowiedzialności | str. 262

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec wierzycieli spółki | str. 262

3. Odpowiedzialność wobec spółki | str. 262

4. Odpowiedzialność niemajątkowa | str. 263

Rozdział 3. Procesy transformacji prawnych spółki komandytowej | str. 264

§ 1. Łączenie z udziałem spółki komandytowej | str. 264

§ 2. Przekształcenie spółki komandytowej | str. 266

1. Pojęcie i przyczyny przekształcenia spółki komandytowej | str. 266

2. Istota przekształcenia | str. 266

3. Procedura przekształcenia | str. 267

4. Przekształcenie spółki kapitałowej w komandytową | str. 268

5. Przekształcenie spółki osobowej w komandytową | str. 268

Rozdział 4. Upadłość spółki komandytowej | str. 269

§ 1. Przesłanki upadłości | str. 269

§ 2. Skutki ogłoszenia upadłości spółki komandytowej | str. 270

§ 3. Zakończenie upadłości spółki komandytowej | str. 271

BIBLIOGRAFIA | str. 273

Ukryj

Opis:

Książka stanowi monograficzne opracowanie przedstawiające w sposób kompleksowy problematykę spółki komandytowej.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • utworzenie spółki komandytowej,
  • udziały w spółce i wkłady do niej,
  • obowiązki i uprawnienia wspólników,
  • prowadzenie i reprezentacja spraw spółki,
  • rozwiązanie, likwidacja i procesy transformacyjne spółki.
Autor ukazuje zagadnienia istotne dla przedsiębiorców zainteresowanych tą formą prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiada na wiele praktycznych pytań związanych ze spółką komandytową oraz ukazuje nowe problemy, nieomawiane dotąd w literaturze przedmiotu.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa. Będzie pomocna także dla przedsiębiorców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3233-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 276
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1750:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów