Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

VAT w gminach [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Jak wygląda rozliczenie gminy z jej jednostkami budżetowymi oraz rozliczenia pomiędzy jednostkami? Jak odliczyć VAT naliczony od wydatków gminnych jednostek budżetowych?

więcej

Autorzy: Tomasz Bełdyga (red. nauk.), Justyna Biok, Agnieszka Przeorek, Katarzyna Stawowa, Rafał Szafraniec, Przemysław Szywacz, Błażej Wiencek,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-2413;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 90,23 zł.
Twoja cena brutto już od: 81,21 zł. ( Oszczędzasz: 9,02 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ A
Uwagi ogólne

Rozdział 1
Gmina jako podatnik VAT - aspekty podmiotowe | str. 13


1.1. Uwagi ogólne - status gminy na gruncie przepisów VAT | str. 13

1.2. Urząd gminy nie może być podatnikiem VAT | str. 18

1.3. Status jednostek i zakładów budżetowych w świetle uchwały I FPS 1/13 | str. 22

1.4. Konsekwencje uchwały dla gmin | str. 24

1.4.1. Konieczność wyrejestrowania jednostek budżetowych z VAT | str. 26

1.4.2. Brak możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego przez jednostki budżetowe | str. 27

1.4.3. Rozliczenie czynności wykonywanych przez jednostki będące dotychczas odrębnymi podatnikami VAT | str. 28

1.4.4. Zbiorcza deklaracja VAT | str. 28

1.4.5. Kasy fiskalne | str. 29

1.4.6. Rozliczenia gminy z jej jednostkami budżetowymi oraz rozliczenia pomiędzy jednostkami - rozliczenia wewnętrzne | str. 30

1.4.7. Odliczenie VAT naliczonego od wydatków gminnych jednostek budżetowych | str. 32

1.4.8. Korekty rozliczeń VAT za wcześniejsze okresy | str. 34

1.4.9. Zakłady budżetowe - podatnicy VAT | str. 37

1.4.10. Rozliczenia pomiędzy zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi | str. 39

1.4.11. Miasto na prawach powiatu i jednostki powiatowe | str. 41

1.5. Pytanie prejudycjalne dotyczące statusu podatkowego jednostek organizacyjnych gminy | str. 42

Rozdział 2
Działalność prowadzona przez gminy | str. 45


2.1. Uwagi ogólne | str. 45

2.2. Działalność podlegająca opodatkowaniu | str. 46

2.2.1. Czynności opodatkowane | str. 46

2.2.2. Czynności nieodpłatne | str. 49

2.3. Działalność zwolniona | str. 54

2.3.1. Uwagi ogólne | str. 54

2.3.2. Zwolnienia ustawowe | str. 55

2.4. Działalność niepodlegająca opodatkowaniu | str. 60

Rozdział 3
Odliczenie VAT w gminie | str. 64


3.1. Uwagi ogólne | str. 64

3.1.1. Moment odliczenia podatku naliczonego | str. 67

3.1.2. Odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych na urząd gminy zamiast na gminę | str. 69

3.1.3. Odliczenie podatku VAT w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania | str. 71

3.2. Bezpośrednie przyporządkowanie | str. 72

3.3. Odliczenie i brak odliczenia ze względu na związek z działalnością opodatkowaną lub niepodlegającą opodatkowaniu | str. 74

3.4. Odliczenie częściowe - współczynnik w gminie | str. 78

CZĘŚĆ B
Segmenty działalności w gminie a VAT

Rozdział 4
Gospodarka nieruchomościami | str. 85


4.1. Użytkowanie wieczyste | str. 85

4.1.1. Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego | str. 87

4.1.2. Dostawa budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu | str. 88

4.2. Zasady opodatkowania VAT sprzedaży gruntów | str. 89

4.2.1. Zasady ogólne | str. 89

4.2.2. Zbycie działki zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki | str. 94

4.2.3. Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy | str. 95

4.3. Najem i dzierżawa nieruchomości oraz inne usługi o podobnym charakterze | str. 97

4.3.1. Refakturowanie mediów na najemcę | str. 98

4.4. Budownictwo mieszkaniowe | str. 102

4.5. Wkłady niepieniężne w postaci nieruchomości wnoszone przez gminy do spółek | str. 103

4.6. Sprzedaż mienia komunalnego a opodatkowanie VAT | str. 105

4.7. Inne czynności związane z opodatkowaniem VAT gminnej gospodarki nieruchomościami | str. 108

4.7.1. Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie | str. 108

4.7.2. Wspólne ponoszenie kosztów inwestycji przez gminę oraz jej mieszkańców | str. 109

Rozdział 5
Działalność w zakresie oświaty i wychowania | str. 111


5.1. Uwagi ogólne | str. 111

5.2. Status podatkowy placówek oświatowych przed wydaniem uchwały I FPS 1/13 | str. 113

5.3. Placówki oświatowe w świetle uchwały I FPS 1/13 | str. 115

5.4. Czynności wykonywane przez jednostki oświatowe i ich konsekwencje na gruncie VAT | str. 116

5.4.1. Usługi w zakresie edukacji, opieki i wychowania | str. 116

5.4.2. Stołówki szkolne - sprzedaż posiłków uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym | str. 119

5.4.3. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń | str. 122

5.4.4. Organizacja kolonii i obozów dla uczniów | str. 123

5.5. Odliczenie VAT naliczonego związanego z działalnością placówek oświatowych | str. 124

Rozdział 6
Działalność kulturalna | str. 129


6.1. Instytucja kultury jako podatnik VAT | str. 129

6.2. Czynności wykonywane przez instytucje kultury | str. 132

6.2.1. Czynności opodatkowane stawką podstawową | str. 133

6.2.2. Czynności opodatkowane stawką obniżoną | str. 135

6.2.3. Czynności zwolnione od podatku | str. 138

6.2.4. Czynności niepodlegające opodatkowaniu | str. 143

6.3. Odliczanie podatku naliczonego | str. 147

Rozdział 7
Działalność sportowo-rekreacyjna | str. 152


7.1. Ośrodki sportu i rekreacji jako podatnicy VAT | str. 152

7.2. Usługi w zakresie sportu wykonywane przez ośrodki sportu i rekreacji | str. 154

7.3. Zwolnienie z opodatkowania VAT | str. 154

7.4. Obniżona stawka VAT | str. 155

7.4.1. Usługi wstępu | str. 155

7.4.2. Usługi związane z działalnością obiektów sportowych | str. 158

7.5. Usługi związane ze sportem opodatkowane stawką podstawową VAT | str. 160

7.5.1. Usługi w pozostałym zakresie | str. 162

7.6. Czynności niepodlegające opodatkowaniu | str. 163

7.7. Odliczanie podatku naliczonego | str. 164

Rozdział 8
Inwestycje w gminie | str. 168


8.1. Charakter inwestycji a prawo do odliczenia VAT naliczonego | str. 168

8.2. Korekta podatku odliczonego związanego z inwestycjami | str. 170

8.2.1. Korekta w przypadku zmiany współczynnika odliczenia | str. 171

8.2.2. Sprzedaż środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych w okresie korekty | str. 173

8.2.3. Zmiana przeznaczenia środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych w okresie korekty | str. 175

8.3. Możliwości optymalizacji rozliczeń VAT związanych z inwestycjami gminnymi | str. 177

8.4. Odliczenie VAT od nieruchomości wykorzystywanych do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT i wyłączonych z opodatkowania | str. 180

8.5. Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej | str. 185

8.6. Dotacje na inwestycje a VAT | str. 188

8.6.1. Dotacja a podstawa opodatkowania | str. 188

8.6.2. VAT a koszty kwalifikowane | str. 190

8.6.3. Możliwość odliczenia VAT naliczonego od inwestycji sfinansowanej dotacją | str. 191

Ukryj

Opis:

Kompendium wiedzy w zakresie rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, uwzględniające zarówno aktualne regulacje prawne jak i bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych i organów skarbowych

Szczególny nacisk na rewolucyjne stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale I FPS 1/13 z 24 czerwca 2013 r. zmieniające całkowicie sposób rozliczeń stosowany dotychczas dla transakcji dokonywanych pomiędzy gminami a ich jednostkami budżetowymi

Omówione zostało również pytanie prejudycjalne dotyczące podmiotowości podatkowej samorządowych jednostek budżetowych skierowane przez NSA do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3209-5
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2413;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów