Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności

Publikacja skierowana jest do pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się wprowadzaniem zaleceń strategii Europa 2020 oraz praktyków - urbanistów i architektów projektujących w przestrzeni publicznej.

więcej

Autorzy: Joanna Bach-Głowińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.01.2014 r.
Kod: KAM-2400:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 17

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział 1
Idee inteligentnego rozwoju i inteligentnego miasta jako wymiar innowacyjności | str. 23


1.1. Inteligentny rozwój i planowanie zintegrowane jako rekomendowane instrumenty odnowy przestrzeni miejskiej | str. 29

1.1.1. Zintegrowane planowanie a inteligentny rozwój | str. 31

1.1.2. Zasady projektowe w inteligentnym rozwoju jako wykładnia amerykańskiego rozumienia inteligentnego rozwoju | str. 32

1.1.3. Inteligentny rozwój i planowanie zintegrowane na tle stosowanych strategii w przestrzeniach miejskich | str. 35

1.2. Inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wymiar innowacyjności strategii Europa 2020 | str. 38

1.2.1. Ramy działania inteligentnego rozwoju w informatycznych technologiach | str. 42

1.2.2. Odpowiedzialność klimatyczna miast w kontekście dobrostanu człowieka | str. 43

1.2.3. Inteligentne miasto skuteczne do pobudzenia innowacyjnej gospodarki | str. 48

1.2.4. Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający społecznemu włączeniu dla pobudzenia innowacyjnej gospodarki oraz kreatywności mieszkańców | str. 50

Rozdział 2
Zalecenia strategii Europa 2020 w kontekście zróżnicowania rozwoju miast europejskich | str. 53


2.1. Polaryzacja geopolityczna miast europejskich: wschód - zachód, północ - południe | str. 54

2.1.1. Różne wymiary dostępności | str. 57

2.1.2. Opracowywane scenariusze przyszłości Europy | str. 58

2.1.3. Zintegrowana policentryczność miast | str. 64

2.2. Uwarunkowania przemian rozwojowych miast polskich | str. 68

2.2.1. Zasada poszanowania własności w Polsce fundamentem planowania | str. 69

2.2.2. Wzmacnianie istniejących podziałów w krajowej polityce przestrzennej | str. 70

2.2.3. Wieloznaczność zapisów strategii Europa 2020 o inteligentnym, zrównoważonym rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu | str. 73

2.3. Uwarunkowania budowania strategii a dominujące zmiany w przestrzeni | str. 75

2.3.1. Suburbanizacja dominującym zjawiskiem przemian rozwojowych współczesnych miast | str. 77

2.3.2. Zarządzanie procesami społeczno-gospodarczymi w przestrzeni | str. 82

2.3.3. Klasa kreatywna jako kluczowy element współczesnego rozwoju miast | str. 86

Rozdział 3
Powszechność stosowania idei inteligentnego rozwoju i/lub planowania zintegrowanego w miastach zachodnioeuropejskich i polskich | str. 90


3.1. Przydatność badań porównawczych miast w kontekście prowadzonej analizy | str. 90

3.1.1. Wnioski z zastosowanej delimitacji obszarowej ośrodków miejskich dla podjętych analiz | str. 95

3.1.2. Wskaźniki i typologia do zastosowania w badaniach porównawczych miast | str. 97

3.1.3. Wybór miast pod kątem oceny skuteczności stosowanych strategii | str. 98

3.2. Wybrane determinanty przemian miast i sposoby ich badania | str. 100

3.2.1. Dostępność jako badany przestrzenny wymiar jakości życia | str. 100

3.2.2. Zaawansowanie technologiczne w stosowaniu inteligentnych systemów transportowych jako badany wymiar w miastach | str. 103

3.2.3. Wymiar jakości życia w mieście centralnym na podstawie stosowanych programów | str. 108

3.3. Porównanie przemian rozwojowych w wybranych miastach zachodnioeuropejskich i polskich | str. 112

3.3.1. Miasta zachodnioeuropejskie | str. 114

3.3.2. Miasta polskie | str. 142

3.3.3. Podsumowanie analiz porównawczych miast zachodnioeuropejskich i polskich | str. 156

Rozdział 4
Innowacyjność w przestrzeni miejskiej | str. 163


4.1. Zarządzanie procesami innowacyjnymi | str. 164

4.1.1.Przestrzeń hybrydowa - czwarta przestrzeń | str. 167

4.1.2. Zbieżność zaleceń inteligentnego rozwoju z zasadami budowania przestrzeni hybrydowej | str. 169

4.1.3. Współczesne idee przestrzeni w odniesieniu do historycznych przestrzeni publicznych | str. 170

4.2. Sposób odczuwania przestrzeni miejskiej przez człowieka a jego kreatywność | str. 172

4.2.1. Proporcje między naturą a cywilizacją | str. 174

4.2.2. Poczucie tożsamości w przestrzeni miejskiej | str. 176

4.2.3. Zaburzona percepcja potrzeb we współczesnej przestrzeni miejskiej | str. 178

4.2.4. Samorealizacja jednostki na podstawie wspólnej płaszczyzny wartości w grupie | str. 179

4.2.5. Predyspozycje psychofizyczne człowieka do kreatywności | str. 181

4.3. Budowanie podstaw kreatywności człowieka w przestrzeni miejskiej | str. 183

4.3.1. Pobudzenie współodczuwania u odbiorcy przestrzeni | str. 184

4.3.2. Umożliwienie relacji z najbliższymi | str. 185

4.3.3. Estetyka przestrzeni z uwzględnieniem intuicyjnej preferencji dla lewostronnej kompozycji | str. 185

4.3.4. Otwarcie na sztukę i jej improwizację | str. 186

4.3.5. Stymulująca rola przestrzeni | str. 187

4.3.6. Możliwość realizacji sprzecznych aspektów osobowości człowieka | str. 188

4.3.7. Wprowadzenie elementów stymulujących działania intuicyjne | str. 189

Rozdział 5
Nowa idea inteligentnej przestrzeni pobudzenia kreatywności w przestrzeniach miejskich | str. 190


5.1. Weryfikacja zapisów strategii Europa 2020 o pobudzaniu innowacyjności | str. 190

5.1.1. Ocena skuteczności w kontekście teorii kształtowania przestrzeni miejskiej | str. 191

5.1.2. Nieskuteczność strategii europejskich dla pobudzenia kreatywności w przestrzeni miejskiej | str. 201

5.2. Inteligentna przestrzeń | str. 203

5.2.1. Ocena ex ante inteligentnej przestrzeni na przykładzie Gdańska | str. 204

5.2.2. Wybór przykładowej przestrzeni miejskiej w Gdańsku | str. 205

5.2.3. Analiza SWOT wprowadzenia edukacyjnej roli do wybranej przestrzeni | str. 212

5.3. Inteligentny rozwój, inteligentne miasto i nowa idea inteligentnej przestrzeni | str. 214

5.3.1. Idee inteligentnego rozwoju - ograniczenia wynikające z polskich uwarunkowań | str. 215

5.3.2. Idea inteligentnego miasta szansą polskich miast na skok cywilizacyjny | str. 217

5.3.3. Nowa idea inteligentnej przestrzeni - szanse na wprowadzenie działań pobudzających kreatywność | str. 219

Abstract | str. 221

Summary | str. 223

Kluczowe pojęcia | str. 259

Słowniczek terminów anglojęzycznych | str. 267

Skorowidz rzeczowy | str. 273

Bibliografia | str. 279

Źródła internetowe | str. 301


Ukryj

Opis:

W książce kompleksowo przeanalizowano sytuację polskich miast w kontekście prowadzonej polityki europejskiej, określonej w takich dokumentach jak Strategia Europa 2020. W opracowaniu zostały przedstawione sposoby kształtowania przestrzeni, które mogą pobudzać kreatywność użytkowników w środowisku miejskim. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • inteligentny rozwój i planowanie zintegrowane jako instrumenty odnowy przestrzeni miejskiej,
  • zarządzanie procesami społeczno-gospodarczymi w przestrzeni i skuteczne pobudzanie innowacyjnej gospodarki,
  • ramy działania inteligentnego rozwoju w technologiach informatycznych,
  • percepcja potrzeb we współczesnej przestrzeni miejskiej,
  • predyspozycje psychofizyczne człowieka do kreatywności.
W pierwszej części opracowania skupiono się na możliwości zaadaptowania proinnowacyjnych strategii w miastach europejskich, z rozróżnieniem prawdopodobnych ścieżek rozwoju dla Europy Zachodniej i Polski. W dalszej części poddano ocenie skuteczność strategii inteligentnego rozwoju na przykładach konkretnych miast oraz omówiono uwarunkowania pobudzania kreatywności człowieka w kontekście ich stosowania.

W książce została przedstawiona idea inteligentnej przestrzeni, czyli takie sposoby kształtowania przestrzeni, które mogą stymulować kreatywność użytkowników w środowisku miejskim. Prace nad konceptem inteligentnej przestrzeni są prowadzone w Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art. Polegają na sprawdzeniu teoretycznych podstaw w wybranych miejscach Wielkiej Brytanii. Kolejnym, planowanym w najbliższej przyszłości krokiem będą badania porównawcze w polskich miastach.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się wprowadzaniem zaleceń strategii Europa 2020 oraz praktyków - urbanistów i architektów projektujących w przestrzeni publicznej. Może również zainteresować pracowników naukowych zajmujących się teorią urbanistyki, regionalistyką, planowaniem przestrzennym i rozwojem miast.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3193-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2400:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów