Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Paweł Czarnecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2014 r.
Kod: KAM-2406:W01P01;  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Część 1
Dywersyfikacja organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej i związane z nią zagrożenia dla pracowników | str. 25

Rozdział I
Dywersyfikacja organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej jako zjawisko ekonomiczne i prawne | str. 27


1. Zmiany dotyczące sposobu zarządzania przedsiębiorstwem z punktu widzenia prawa pracy | str. 27

2. Prawne ujęcie zjawiska koncentracji gospodarczej | str. 35

3. Wybrane regulacje prawne związane z zagadnieniem koncentracji gospodarczej | str. 46

Rozdział II
Zagrożenia dla pracowników związane z dywersyfikacją organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej | str. 64


1. Przegląd zagrożeń | str. 64

2. Problem podmiotowości pracodawczej w indywidualnym stosunku pracy w warunkach dywersyfikacji organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej | str. 68

3. Związek ryzyka pracodawcy z pojęciem jego odpowiedzialności a dywersyfikacja organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej | str. 87

4. Podsumowanie | str. 97

Część 2
Próba rozwiązania problemu odpowiedzialności pracodawcy w warunkach dywersyfikacji organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej | str. 99

Rozdział III
Zastosowanie w prawie pracy koncepcji "przebijania zasłony osobowości prawnej" jako sposób rozwiązania problemu odpowiedzialności pracodawcy | str. 101


1. Koncepcja "przebijania zasłony osobowości prawnej" | str. 101

2. Odpowiedzialność pracodawcy w modelu zarządczym jako forma "przebijania zasłony podmiotowości prawnej" | str. 120

3. Argumenty przemawiające za możliwością zastosowania koncepcji "unoszenia zasłony osobowości prawnej" w prawie pracy, wynikające z cech szczególnych stosunku pracy | str. 141

3.1. Znaczenie relacji organizacyjnych w stosunku pracy | str. 149

3.2. Brak ekwiwalentności świadczeń w stosunku pracy | str. 162

3.3. Specyficzne cechy norm prawa pracy | str. 168

4. Słabości koncepcji "przebijania zasłony osobowości prawnej" jako sposobu poprawy sytuacji pracowników | str. 171

5. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda | str. 173

Rozdział IV
Aktywność socjalna państwa jako sposób rozwiązania problemu odpowiedzialności pracodawcy w warunkach zróżnicowania organizacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej | str. 180


1. Uwagi wstępne | str. 180

2. Aktywność socjalna państwa a odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy | str. 184

3. Aktywność socjalna państwa a odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę | str. 191

4. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i działania antykryzysowe jako forma łagodzenia zagrożeń związanych z rozwojem organizacji holdingowych | str. 204

5. Słabości aktywności socjalnej państwa jako sposobu rozwiązania problemu odpowiedzialności pracodawcy | str. 208

6. Podsumowanie | str. 210

Rozdział V
Regulacje prawa pracy dotyczące grup spółek a problem odpowiedzialności pracodawcy | str. 212


1. Uwagi wstępne | str. 212

2. Regulacja podmiotowości spółki holdingowej w zbiorowych stosunkach pracy a odpowiedzialność pracodawcy | str. 214

3. Rozwiązania unijne związane z uczestniczeniem pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem a odpowiedzialność pracodawcy | str. 224

4. Podsumowanie | str. 235

Zakończenie | str. 237

Źródła prawa | str. 243

Orzecznictwo | str. 249

Literatura | str. 251

Inne źródła | str. 271


Ukryj

Opis:

W monografii przedstawiono relacje między spółką dominującą w ramach holdingu (lub w ramach innego rodzaju ugrupowania integracyjnego przedsiębiorców o strukturze koncernowej) a pracownikami spółek zależnych. Prowadzone w niej rozważania koncentrują się na problemach związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania spółek zależnych wynikające ze stosunku pracy.

Autor omawia koncepcję unoszenia zasłony osobowości prawnej (ang. piercing the corporate veil) i możliwość jej zastosowania w prawie pracy. Analizuje związki między odpowiedzialnością pracodawcy a zaangażowaniem socjalnym państwa. Rozważa znaczenie rozwoju partycypacji pracowniczej na szczeblu spółek dominujących dla problemu odpowiedzialności tych spółek za zobowiązania spółek zależnych wobec osób w nich zatrudnionych. W książce zawarto wątki teoretycznoprawne i interdyscyplinarne.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się naukowo prawem pracy. Zainteresuje również osoby stosujące je w praktyce i napotykające pewne problemy związane z funkcjonowaniem pracodawców w ramach grup spółek.

"Odwołując się do kodeksowej definicji stosunku pracy, można skonstatować, że integracyjne zgrupowania przedsiębiorstw, zwłaszcza o charakterze holdingowym, pociągają za sobą kłopoty w jednoznacznym ustaleniu, na rzecz kogo pracownik świadczy pracę, do której się zobowiązał i kto zawłaszcza jej rezultaty, pod czyim kierownictwem dopełnia swojego świadczenia, kto jest realnie odpowiedzialny za zapewnienie mu zatrudnienia i wypłatę wynagrodzenia, innymi słowy - kto jest rzeczywistym, a nie tylko formalnym pracodawcą. Mając to na uwadze, bardzo wysoko należy ocenić dokonany przez Autora wybór badanej problematyki. Zadanie jakie przed sobą postawił jest pod wieloma aspektami pionierskie, co oczywiście podnosi stopień trudności tego przedsięwzięcia, ale z drugiej stanowi o jego niewątpliwej oryginalności (...)".

prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, UŁ


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3217-0 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2406:W01P01; Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów