Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Rafał Cieślak,
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2014 r.
Kod: KAM-2086:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Partnerstwo publiczno-prywatne - zagadnienia ogólne | str. 15


1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 15

2. Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje na gruncie przepisów prawa europejskiego | str. 20

3. Rozwój regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str. 23

4. Podstawowe różnice w realizacji projektu metodą tradycyjną i w partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 27

5. Jakie są różnice między partnerstwem publiczno-prywatnym a prywatyzacją? | str. 30

6. Istota koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi | str. 33

7. Jakie są relacje pomiędzy partnerstwem publiczno-prywatnym a zamówieniami publicznymi i koncesjami? | str. 36

8. Korzyści z partnerstwa publiczno-prywatnego dla sektora publicznego i prywatnego | str. 41

9. Podstawowe rodzaje ryzyka związanego z partnerstwem publiczno-prywatnym | str. 46

10. Bariery we wdrażaniu przedsięwzięć publiczno-prywatnych | str. 48

11. Status prawny podmiotu publicznego i partnera prywatnego | str. 52

12. Jaki jest dopuszczalny zakres przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 56

13. Modele wynagradzania partnera prywatnego | str. 59

14. Jaka jest dopuszczalna wysokość płatności koncesjodawcy w ramach umowy koncesji? | str. 62

15. Wkład własny podmiotu publicznego w przedsięwzięcie | str. 65

16. W jaki sposób strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą się dzielić zadaniami i ryzykiem? | str. 69

17. Spółka partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 72

18. Co się dzieje z przedmiotem partnerstwa po wygaśnięciu umowy? | str. 75

19. Projekty hybrydowe | str. 77

Rozdział II
Przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 83


20. Kiedy celowe będzie zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji zadania publicznego? | str. 83

21. Wdrażanie polityki partnerstwa publiczno-prywatnego do strategii rozwoju podmiotów publicznych | str. 86

22. Jak przygotować pracowników podmiotu publicznego do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 88

23. Czy przedsiębiorca może zainicjować współpracę z podmiotem publicznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 91

24. Harmonogram przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 94

25. Czy podmiot publiczny jest zobowiązany poprzedzić analizami realizację przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 98

26. Rodzaje analiz przedrealizacyjnych i ich zakres | str. 101

27. Value for money - jak uzyskać wartość dodaną projektu partnerstwa publiczno? ?prywatnego? | str. 106

28. Doradztwo przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego - zakres, koszty, współpraca | str. 108

29. Rola instytucji finansowych w przygotowaniu przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji | str. 114

30. Polityka informacyjna władz samorządowych w odniesieniu do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 116

31. Test rynku - konsultacje projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z potencjalnymi partnerami | str. 119

32. W jaki sposób ograniczyć ryzyko polityczne? | str. 121

33. Organy i instytucje uprawnione do kontroli projektów partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 123

34. Najczęstsze błędy i uchybienia związane z przygotowywaniem projektów partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 126

35. Instytucje wspierające rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str. 129

Rozdział III
Procedury wyboru partnera prywatnego i koncesjonariusza | str. 135


36. Ile czasu zajmuje proces wyboru partnera prywatnego? | str. 135

37. Kiedy można wybrać partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesjach, a kiedy w trybie przepisów o zamówieniach publicznych? | str. 139

38. Kiedy można wybrać partnera prywatnego w trybie art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym? | str. 143

39. Czy można wybrać partnera prywatnego w ramach procedur niekonkurencyjnych? | str. 147

40. Komisja przetargowa | str. 150

41. Jakie elementy muszą się znaleźć w ogłoszeniu o partnerstwie publiczno ?prywatnym realizowanym na podstawie prawa zamówień publicznych? | str. 152

42. Co powinno zawierać ogłoszenie o koncesji? | str. 156

43. W jaki sposób należy dokonać opisu przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi? | str. 160

44. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych | str. 163

45. W jaki sposób zapewnić jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia oraz uczciwą konkurencję? | str. 167

46. Szacowanie wartości zamówienia | str. 169

47. Czy z procedurami przetargowymi mogą się wiązać problemy podatkowe? | str. 172

48. W jaki sposób wykonawca może potwierdzić swoją kondycję finansową i ekonomiczną, przystępując do postępowania? | str. 174

49. Powoływanie się przez podmioty zainteresowane zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na zdolność ekonomiczną podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu | str. 178

50. Konsekwencje wykluczenia wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji | str. 181

51. Sposoby porozumiewania się pomiędzy zamawiającym i wykonawcą | str. 184

52. W jaki sposób powinno następować uzupełnienie dokumentów na żądanie zamawiającego? | str. 187

53. Kiedy mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa? | str. 191

54. Wydatki związane z przystąpieniem do postępowania w kontekście CIT | str. 193

55. Przygotowanie i prowadzenie negocjacji - jakich błędów unikać | str. 196

56. Kiedy przekazać projekt umowy partnerstwa publiczno-prywatnego partnerowi prywatnemu/koncesjonariuszowi? | str. 199

57. Obligatoryjne elementy umowy partnerstwa publiczno-prywatnego/koncesji | str. 202

58. Jakie można stosować kryteria wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza? | str. 205

59. W jakim zakresie podmiot publiczny w wyniku negocjacji lub dialogu może zmienić wymagania określone w ogłoszeniu? | str. 209

60. Wnoszenie wadium a wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - podobieństwa i różnice | str. 212

61. W jaki sposób udostępniać oferty? | str. 214

62. W jakich okolicznościach oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Co zamawiający może zrobić z taką ofertą? | str. 217

63. Jak prawidłowo unieważnić postępowanie o wybór partnera prywatnego? | str. 220

64. Środki ochrony prawnej w procedurze wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza | str. 223

Rozdział IV
Wybrane zagadnienia związane z realizacją projektów partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 227


65. Czy zobowiązania z umowy o partnerstwie publiczno ?prywatnym wpływają na dług publiczny? | str. 227

66. Jaki charakter mają wydatki jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umowy o partnerstwie publiczno prywatnym? | str. 231

67. Na czym polega ryzyko ekonomiczne, o którym mowa w art. 1 ust. 3 u.k.r.b.u., i czym jest "zasadnicza część ryzyka ekonomicznego"? | str. 234

68. Na jakich zasadach partner prywatny powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodu w podatku CIT w przypadku realizacji projektu w ramach umowy o koncesję? | str. 238

69. Czy udzielenie koncesji umożliwiającej koncesjonariuszowi korzystanie i uzyskiwanie przychodów z tytułu eksploatacji jest czynnością podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? | str. 241

70. Rozliczenie w czasie kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia od gminy usługi korzystania z kompleksu boisk oraz hali sportowej i pobierania pożytków | str. 245

71. Czy zawarcie umowy o partnerstwie publiczno ?prywatnym lub umowy koncesji może się wiązać z udzieleniem niedozwolonej pomocy publicznej? | str. 248

72. Spółka komunalna: podmiot publiczny czy partner prywatny? | str. 251

73. Wniesienie wkładu do spółki celowej (CIT, VAT, PCC) | str. 255

74. W jaki sposób mogą być zabezpieczone przez podmiot publiczny interesy partnera prywatnego lub instytucji finansującej? | str. 263

75. W jakiej formie prawnej i na jakich warunkach można udostępnić nieruchomość partnerowi prywatnemu? | str. 267

76. Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów - wydatki na wybudowanie drogi w kontekście CIT | str. 273

77. Moment rozpoznania przychodu z tytułu wybudowania i eksploatacji drogi w kontekście CIT | str. 276

78. W jakim momencie podatnik podatku CIT powinien uznać za przychód kwoty wypłacone mu przez partnera publicznego jako środki na rehabilitację drogi? | str. 278

79. W jakim momencie powinny być rozliczone koszty rehabilitacji drogi? | str. 280

80. Kiedy i w jakim zakresie można zmienić umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowę koncesji? | str. 283

81. Czy składniki majątkowe wykorzystywane lub związane z realizacją przedsięwzięcia zawsze muszą wrócić do podmiotu publicznego? | str. 285

82. Czy przekazanie składników majątkowych po zakończeniu umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz partnera publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? | str. 288

83. Jaki wpływ na realizację projektu hybrydowego może mieć stwierdzenie nieprawidłowego gospodarowania środkami europejskimi? | str. 292

84. Czy można kontynuować partnerstwo po zakończeniu umowy partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 294

85. Czy urzędnik ponosi odpowiedzialność karną za nieprawidłowości stwierdzone w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 296

86. Czy zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mają zastosowanie do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego? | str. 301

87. "Samowymuszalność" ustawy o partnerstwie publiczno ?prywatnym i ustawy o koncesjach | str. 304

Rozdział V
Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce | str. 310


88. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str. 310

89. Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowo?rekreacyjnej | str. 313

90. Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce wodno ?ściekowej | str. 317

91. Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami | str. 320

92. Infrastruktura drogowa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 326

93. Parkingi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 329

94. Partnerstwo publiczno-prywatne a rewitalizacja | str. 332

95. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 335

96. Budownictwo komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 337

97. Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze teleinformacyjnej | str. 341

98. Centra przesiadkowe i obiekty handlowo-usługowe w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 347

99. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze edukacji i oświaty | str. 350

100. Partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze kultury | str. 354

Autorzy | str. 359

Ukryj

Opis:

Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa i jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że wdrażanie projektów PPP stanowi wyzwanie zarówno dla sektora publicznego, jak i dla inwestorów prywatnych.

Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem ułatwiającym prawidłowe zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedstawicieli obu sektorów.

Publikacja obejmuje najistotniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć publiczno-prywatnych. Autorzy udzielają odpowiedzi na pytania stawiane przez praktyków zajmujących się projektami PPP. Źródłem tych odpowiedzi jest doświadczenie zgromadzone w trakcie przygotowywania pierwszych w Polsce przedsięwzięć publiczno-prywatnych, analiza przyczyn niepowodzeń i sukcesów wybranych projektów, a także aktywne uczestnictwo w tworzącym się rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Układ i treść opracowania wyznaczone są przez logikę wdrażania projektów PPP. Dlatego też książka została podzielona na części odpowiadające przygotowaniu projektu, procedurom wyboru partnera prywatnego oraz realizacji umowy PPP.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli jednostek samorząd u terytorialne go (w tym kadry zarządzającej, skarbników, kierowników wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych i środków zewnętrznych), przedsiębiorców (inwestorów, firm budowlanych, operatorów, dostawców), prawników (w tym radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych), ekonomistów (w tym pracowników instytucji finansujących) i menedżerów zarządzających projektami PPP. Przydatna będzie również w pracy dydaktycznej i naukowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4571-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 360
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2086:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów