Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz

W komentarzu przedstawiono mechanizmy, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia, wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami.

więcej

Autorzy: Jakub Adamski, Krzysztof Urban, Ewa Warmińska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  18.12.2013 r.
Kod: KAM-2207:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych | str. 17

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 19


Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 19

Art. 2. [Słowniczek] | str. 24

Art. 3. [Całkowity budżet na refundację] | str. 59

Art. 4. [Payback] | str. 72

Art. 5. [Porównywanie leków złożonych] | str. 93

Rozdział 2
Poziomy odpłatności i marże refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych | str. 94

Art. 6. [Kategorie dostępności refundacyjnej i odpłatności] | str. 94

Art. 7. [Urzędowa marża hurtowa i urzędowa marża detaliczna] | str. 124

Art. 8. [Sztywne ceny i marże] | str. 136

Art. 9. [Wyjątek od sztywnych cen i marż] | str. 150

Rozdział 3
Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych oraz kryteria podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu | str. 165


Art. 10. [Podstawowe wymagania dla produktów refundowanych] | str. 165

Art. 11. [Decyzje o objęciu refundacją] | str. 172

Art. 12. [Kryteria objęcia produktów refundacją] | str. 190

Art. 13. [Kryteria ustalania urzędowej ceny zbytu] | str. 200

Art. 14. [Poziomy odpłatności] | str. 211

Art. 15. [Grupy limitowe] | str. 216

Art. 16. [Zmiana grupy limitowej] | str. 226

Rozdział 4
Komisja Ekonomiczna | str. 227


Art. 17. [Funkcja i skład Komisji Ekonomicznej] | str. 227

Art. 18-19. [Zadania Komisji Ekonomicznej] | str. 235

Art. 20-23. [Członkowie Komisji Ekonomicznej] | str. 263

Rozdział 5
Tryb podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych | str. 270


Art. 24. [Wnioski refundacyjne] | str. 270

Art. 25. [Wniosek o objęcie refundacją] | str. 298

Art. 26. [Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu] | str. 322

Art. 27. [Wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu] | str. 327

Art. 28. [Wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu] | str. 328

Art. 29. [Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania decyzji] | str. 331

Art. 30. [Importer równoległy jako wnioskodawca] | str. 332

Art. 31. [Terminy rozpatrywania wniosków] | str. 335

Art. 32. [Opłaty za złożenie wniosku] | str. 352

Art. 33. [Uchylenie decyzji o objęciu refundacją] | str. 358

Art. 34. [Obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw] | str. 366

Art. 35. [Rekomendacje AOTM] | str. 373

Art. 36. [Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu, który ma swój odpowiednik refundowany w danym wskazaniu] | str. 383

Art. 37. [Obwieszczenie] | str. 384

Art. 38. [Wyroby medyczne] | str. 392

Art. 39. [Refundacja w imporcie docelowym] | str. 400

Art. 40. [Decyzje o objęciu refundacją wskazań off-label] | str. 412

Rozdział 6
Apteki i osoby uprawnione | str. 432


Art. 41. [Umowa na realizację recept] | str. 432

Art. 42. [Zażalenia do Prezesa NFZ] | str. 483

Art. 43. [Obowiązki apteki] | str. 494

Art. 44. [Substytucja apteczna] | str. 515

Art. 45-46. [Sprawozdawczość apteczna] | str. 526

Art. 47. [Realizacja funkcji kontroli] | str. 540

Art. 48. [Osoby uprawnione do wystawiania recept] | str. 575

Art. 49. [Zakaz udzielania korzyści] | str. 606

Rozdział 7
Kary administracyjne | str. 621


Art. 50. [Kara administracyjna] | str. 621

Art. 51. [Sankcja za naruszenie instrumentów dzielenia ryzyka] | str. 633

Art. 52. [Kara pieniężna za stosowanie niejednolitych warunków umów] | str. 635

Art. 53. [Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych] | str. 637

Rozdział 8
Przepisy karne | str. 653


Art. 54. [Przepis karny - przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej] | str. 653

Art. 55. [Odpis prawomocnego wyroku skazującego osobę uprawnioną] | str. 667

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 669


Art. 56-66. (pominięte) | str. 669

Art. 67. [Ciągłość objęcia refundacją] | str. 687

Art. 68. [Pierwszy wykaz] | str. 694

Art. 69. [Termin wejścia w życie zasad obejmowania refundacją produktów w chemioterapii i programach lekowych] | str. 695

Art. 70. [Chemioterapia niestandardowa] | str. 696

Art. 71. [Wnioski złożone na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów] | str. 703

Art. 72. [Kwalifikacja do odpłatności ryczałtowej] | str. 706

Art. 73. [Pierwsze wyliczenie grupy limitowej] | str. 707

Art. 74. [Kształtowanie się wysokości całkowitego budżetu na refundację w pierwszych latach obowiązywania ustawy] | str. 708

Art. 75. [Wysokość marży hurtowej w pierwszych latach obowiązywania ustawy] | str. 711

Art. 76. [Stosowanie dotychczasowych przepisów do wniosków] | str. 712

Art. 77. [Przepis przejściowy - wnioski do AOTM] | str. 713

Art. 78. [Rada Konsultacyjna] | str. 714

Art. 79. [Zespół do spraw Gospodarki Lekami] | str. 714

Art. 80. [Przepis przejściowy - umowy z funduszem] | str. 715

Art. 81. [Sposób realizacji recept w okresie przejściowym] | str. 716

Art. 82. [Postępowania kontrolne - przepis przejściowy] | str. 718

Art. 83. [Przepis przejściowy - pierwszy wykaz] | str. 719

Art. 84. [Sprawozdanie z wykonania ustawy] | str. 720

Art. 85-86. [Wejście w życie ustawy oraz aktów wykonawczych] | str. 720

Bibliografia | str. 723

Ukryj

Opis:

W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W publikacji omówiono m.in.:

  • najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego t.j. całkowity budżet na refundację, payback, kategorie dostępności refundacyjnych, wskazania refundacyjne, substytucję apteczną, preskrypcję leków off-label;
  • relacje pomiędzy uczestnikami systemu np.: podczas postępowania kontrolnego prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wobec aptek, świadczeniodawców oraz lekarzy, czy procedury obejmowania produktu refundacją, w tym etap negocjacji z Komisją Ekonomiczną;
  • problemy pojawiające się w praktyce np. zakaz reklamy aptek, zakaz dokonywania darowizn, ceny leków w szpitalnictwie, sztywne ceny i marże, stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • trendy w interpretacjach przepisów dokonywanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w orzeczeniach sądów, a także zachowaniach rynkowych.
Autorzy kompleksowo przybliżają Czytelnikowi mechanizmy, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia. W komentarzu wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami, zdefiniowano walory przyjętych rozwiązań oraz wskazano przyczyny utrudniające ich efektywne funkcjonowanie.

Adresaci:
Książka skierowana jest do pacjentów, farmaceutów i techników farmacji, lekarzy i lekarzy dentystów, przedsiębiorców prowadzących apteki, podmiotów wnioskujących o refundację oraz pozostałych praktyków zajmujących się sprawami finansowania rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3131-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 728
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-2207:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów