Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w formie żłobka i klubu dziecięcego, zatrudnianiem niani i dziennego opiekuna oraz finansowaniem tych form opieki.

więcej

Autorzy: Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.12.2013 r.
Kod: KAM-2395:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | str. 19

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 21


Art. 1. [Zakres normowania ustawy] | str. 21

Art. 2. [Formy organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; funkcje opieki; limit wiekowy dzieci] | str. 22

Art. 3. [Pojęcie rodziców dziecka] | str. 24

Art. 3a. [Dane rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu dziecka opieką] | str. 25

Art. 4. [Badania sanitarno-epidemiologiczne] | str. 27

Art. 5. [Zadaniaministrawłaściwego do spraw rodziny] | str. 28

Art. 6. [Sprawozdanie z realizacji ustawy] | str. 29

Rozdział 2
Żłobek i klub dziecięcy | str. 30


Art. 7. [Minimalnywiek dziecka obejmowanego opieką] | str. 30

Art. 8. [Tworzenie żłobków i klubów dziecięcych] | str. 31

Art. 9. [Zespół żłobków i klubów dziecięcych] | str. 34

Art. 9a. [Wspólna obsługa żłobków, klubów dziecięcych i ich zespołów] | str. 37

Art. 10. [Zadania żłobka i klubu dziecięcego] | str. 38

Art. 11. [Statut żłobka i klubu dziecięcego] | str. 40

Art. 12. [Wymiar godzinowy opieki nad dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym] | str. 49

Art. 13. [Dyrektor żłobka] | str. 51

Art. 14. [Osoba kierująca pracą klubu dziecięcego] | str. 55

Art. 15. [Liczebność personelu w żłobkach i klubach dziecięcych] | str. 56

Art. 16. [Kwalifikacje opiekuna] | str. 59

Art. 17. [Wolontariusze] | str. 61

Art. 18. [Pozakwalifikacyjne wymogi dla osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi] | str. 62

Art. 19. [Współpraca z rodzicami w żłobku i klubie dziecięcym] | str. 64

Art. 20. [Uczestnictwo rodziców dzieci w zajęciach prowadzonych przez klub dziecięcy] | str. 65

Art. 21. [Regulamin organizacyjny w żłobku i klubie dziecięcym] | str. 66

Art. 22. [Wyżywienie dzieci w żłobku] | str. 68

Art. 23. [Obowiązek ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym] | str. 69

Art. 24. [Lokal żłobka lub klubu dziecięcego] | str. 74

Art. 25. [Wymagania lokalowe i sanitarne względem żłobków i klubów dziecięcych] | str. 75

Rozdział 3
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | str. 84


Art. 26. [Wymóg wpisu do rejestru działalności regulowanej] | str. 84

Art. 27. [Organ prowadzący rejestr] | str. 84

Art. 28. [Wniosek o wpis do rejestru] | str. 87

Art. 29. (uchylony). | str. 90

Art. 30. [Zaświadczenie o wpisie do rejestru] | str. 90

Art. 31. [Odmowa wpisu do rejestru] | str. 91

Art. 32. [Wykreślenie z rejestru] | str. 93

Art. 33. [Opłata za wpis do rejestru] | str. 95

Art. 34. [Forma wpisu do rejestru i wykreślenia z niego] | str. 97

Art. 35. [Obowiązki informacyjne podmiotu wpisanego do rejestru] | str. 97

Art. 35a. [Wzory dokumentów o wpis, zmianę i wykreślenie w rejestrze] | str. 99

Rozdział 4
Dzienny opiekun | str. 101


Art. 36. [Definicja dziennego opiekuna] | str. 101

Art. 37. [Zadania dziennego opiekuna] | str. 110

Art. 38. [Liczba dzieci pod opieką dziennego opiekuna; wolontariusze] | str. 111

Art. 39. [Wymogi względem dziennego opiekuna] | str. 112

Art. 40. [Współpraca dziennego opiekuna z rodzicami dzieci] | str. 117

Art. 41. [Odpowiedzialność cywilna dziennego opiekuna] | str. 118

Art. 42. [Lokal, w którym sprawowana jest opieka przez dziennego opiekuna] | str. 120

Art. 43. [Uchwała rady gminy o maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę] | str. 122

Art. 44. [Opłaty rodziców za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna] | str. 123

Art. 45. [Wybór dziennego opiekuna do zatrudnienia przez gminę] | str. 126

Art. 46. [Wykaz dziennych opiekunów] | str. 129

Art. 46a. [Obowiązek zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu] | str. 130

Art. 47. [Wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu] | str. 131

Rozdział 5
Szkolenia | str. 132


Art. 48. [Program szkoleń opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, wolontariuszy i dziennych opiekunów] | str. 132

Art. 49. [Delegacja do wydania rozporządzenia w przedmiocie szkoleń] | str. 133

Rozdział 6
Niania | str. 135


Art. 50. [Umowa uaktywniająca] | str. 135

Art. 51. [Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani] | str. 142

Art. 52. [Obowiązki informacyjne rodzica-płatnika składek] | str. 147

Art. 53. [Informacja o liczbie niań zgłoszonych do ubezpieczenia] | str. 147

Rozdział 7
Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami | str. 149


Art. 54. [Organ nadzoru] | str. 149

Art. 55. [Plan nadzoru] | str. 152

Art. 56. [Czynności nadzorcze i osoby upoważnione do ich dokonywania] | str. 155

Art. 57. [Środki nadzoru] | str. 159

Rozdział 8
Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki | str. 165


Art. 58. [Ustalanie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna] | str. 165

Art. 59. [Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat; opłaty jako dochód własny gminy] | str. 181

Art. 60. [Dotacja celowa z budżetu gminy] | str. 186

Art. 61. [Zlecanie prowadzenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3] | str. 192

Art. 62. [Rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3] | str. 193

Art. 63. [Dotacje celowe z budżetu państwa] | str. 197

Art. 64. [Sprawozdania rzeczowo-finansowe] | str. 198

Art. 64a. [Przekazywanie danych ministrowi] | str. 200

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 202


Art. 65. (pominięty) | str. 202

Art. 66-67. (pominięte) | str. 203

Art. 68. [Zmiany w ustawie - Prawo budowlane] | str. 203

Art. 69. (pominięty) | str. 203

Art. 70-71. (pominięte) | str. 203

Art. 72. [Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] | str. 204

Art. 73. (pominięty) | str. 204

Art. 74. [Zmiany w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym] | str. 204

Rozdział 10
Przepisy przejściowe | str. 205


Art. 75. [Żłobki działające przed wejściem w życie ustawy] | str. 205

Art. 76. [Pracownicy żłobków działających przed wejściem w życie ustawy] | str. 206

Art. 77. [Pielęgniarki i położne zatrudnione w żłobkach przed wejściem w życie ustawy] | str. 209

Art. 78. [Sposób przekazywania dokumentów przez płatników składek z tytułu umowy uaktywniającej] | str. 210

Bibliografia | str. 211

Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi jedyne dostępne na rynku kompleksowe opracowanie prawnych zagadnień opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Zawiera on szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w formie żłobka i klubu dziecięcego, zatrudnianiem niani i dziennego opiekuna oraz finansowaniem tych form opieki. Unormowania te zostały przedstawione na tle całego dotychczas opublikowanego orzecznictwa organów administracji i sądów administracyjnych w tej materii. W publikacji omówiono także zagadnienie prawidłowego wydawania aktów prawnych (uchwał rad gmin, statutów, regulaminów) na podstawie przepisów analizowanej ustawy.

Komentarz zawiera użyteczne rozważania doktrynalne, krytykę obecnych stanowisk interpretacyjnych oraz postulaty de lege ferenda.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracami klubów dziecięcych, a także przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców je zakładających. Może również zainteresować sędziów, radców prawnych i adwokatów oraz pracowników naukowych i studentów prawa, administracji oraz polityki społecznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3174-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 220
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-2395:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów