Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.12.2013 r.
Kod: KAM-1797:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział I
Dobra osobiste w dobie komercjalizacji | str. 15


1. Uwagi ogólne | str. 15

2. Geneza i rozwój ochrony dóbr osobistych w Europie | str. 17

3. Ewolucja ochrony dóbr osobistych w Polsce | str. 25

4. Godność jako źródło ochrony dóbr osobistych | str. 28

5. Pojęcie i istota dóbr osobistych | str. 32

6. Modele ochrony dóbr osobistych | str. 36

7. Charakter praw osobistych | str. 42

7.1. Niemajątkowy charakter | str. 42

7.2. Niezbywalność | str. 44

7.3. Bezwzględność | str. 46

8. Zagadnienie wspólności praw osobistych | str. 48

9. Wygaśnięcie ochrony dóbr osobistych | str. 49

10. Geneza i początki komercjalizacji dóbr osobistych | str. 52

Rozdział II
Naruszenie prawa do wizerunku osób powszechnie znanych przez prasę. Treść prawa do wizerunku | str. 59


1. Uwagi ogólne | str. 59

2. Rozwój ochrony prawa do wizerunku w państwach systemu prawa kontynentalnego | str. 60

3. Geneza i rozwój ochrony prawa do wizerunku w prawie USA w ramach right of publicity | str. 72

4. Koncepcje doktrynalne dotyczące pojęcia wizerunku | str. 75

5. Wizerunek a instytucje pokrewne | str. 81

6. Podmiot i przedmiot prawa do wizerunku | str. 84

7. Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych | str. 90

8. Naruszenie prawa do wizerunku | str. 94

9. Treść prawa do wizerunku | str. 110

Rozdział III
Cywilnoprawna ochrona prawa do wizerunku osób powszechnie znanych | str. 119


1. Uwagi ogólne | str. 119

2. Przesłanki ochrony prawa do wizerunku na gruncie kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 121

3. Środki ochrony praw podmiotowych | str. 123

4. Środki ochrony niemajątkowej z tytułu naruszenia prawa do wizerunku | str. 127

4.1. Roszczenie o zaniechanie działań zagrażających lub naruszających dobra osobiste | str. 127

4.2. Roszczenie o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia | str. 129

4.3. Powództwo o ustalenie | str. 130

5. Odpowiedzialność majątkowa z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych | str. 131

5.11 Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w przypadku komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych | str. 132

5.2. Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny | str. 146

5.3. Odszkodowanie (damnum emergens i lucrum cessans) | str. 149

5.4. Ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu naprawienia szkody majątkowej | str. 152

5.5. Żądanie wydania uzyskanych korzyści | str. 163

5.6. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści | str. 165

5.7. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jako instrument szeroko rozumianej kompensacji w stosunkach pozaumownych | str. 170

6. Dopuszczalność pośmiertnej ochrony prawa do wizerunku | str. 172

6.1. Koncepcje doktrynalne dotyczące pośmiertnej ochrony praw osobistych | str. 176

6.2. Dopuszczalność pośmiertnej ochrony prawa do wizerunku w kontekście zjawiska komercjalizacji | str. 184

6.2.1. Początki wyodrębniania majątkowych elementów prawa do wizerunku w kontekście pośmiertnej ochrony na przykładzie wybranych państw | str. 184

6.2.2. Dopuszczalność pośmiertnej ochrony wizerunku w prawie niemieckim | str. 186

6.3. Ochrona wizerunku po śmierci sportretowanego na gruncie art. 83 pr. aut. | str. 190

Rozdział IV
Charakter prawa do wizerunku w dobie komercjalizacji dóbr osobistych | str. 199


1. Uwagi ogólne | str. 199

2. Filozoficzne podejście do procesu komercjalizacji | str. 201

3. Pojęcie komercjalizacji dóbr osobistych | str. 203

4. Dobra osobiste podlegające komercjalizacji | str. 212

4.1. Nazwisko | str. 213

4.2. Głos | str. 215

4.3. Komercjalizacja innych atrybutów tożsamości osób powszechnie znanych w orzecznictwie sądów amerykańskich | str. 216

5. Charakter prawa do wizerunku w dobie komercjalizacji dóbr osobistych | str. 218

5.1. Kryteria klasyfikacji praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe w teorii prawa cywilnego | str. 220

5.2. Prawo do wizerunku jako prawo osobiste | str. 225

5.3. Prawo do wizerunku jako prawo majątkowe | str. 226

5.4. Prawo do wizerunku jako prawo analogiczne do praw na dobrach niematerialnych | str. 230

5.5. Dopuszczalność uznania osobisto-majątkowego charakteru prawa do wizerunku w dobie komercjalizacji dóbr osobistych | str. 232

6. Charakter skomercjalizowanych dóbr jako przedmiotu praw podmiotowych | str. 238

7. Skutki prawne komercjalizacji dóbr osobistych | str. 241

Rozdział V
Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zakres ochrony prawa do prywatności, w tym wizerunku osób powszechnie znanych w prawie krajowym | str. 251


1. Uwagi ogólne | str. 251

2. Pozycja europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w prawie krajowym | str. 255

3. Prawo do prywatności w orzecznictwie ETPCz i TS UE | str. 260

4. Prawo do wizerunku jako element prawa do prywatności w orzecznictwie ETPCz | str. 265

5. Działanie w interesie publicznym jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności, w tym wizerunku | str. 270

6. Europejski Trybunał Praw Człowieka a Trybunał Sprawiedliwości UE - relacje horyzontalne pomiędzy orzeczeniami trybunałów | str. 278

7. Problematyka związania sądów krajowych orzeczeniami ETPCz | str. 291

8. Podejście doktryny i judykatury zagranicznej, zwłaszcza niemieckiej, do zagadnienia związania sądów krajowych wyrokiem ETPCz w sprawie von Hannover v. Niemcy | str. 295

9. Wpływ stanowiska ETPCz w sprawie von Hannover v. Niemcy na zakres prawa do prywatności, w tym prawa do wizerunku osób powszechnie znanych w prawie krajowym | str. 301

10. Skutki przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 307

Zakończenie | str. 311

Bibliografia | str. 347

Wykaz orzecznictwa sądowego | str. 369


Ukryj

Opis:

Publikacja jest całościowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnej ochrony wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych - z uwzględnieniem rozwiązań i orzecznictwa sądowego w wybranych państwach systemu prawa stanowionego i common law, a także dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wiele uwagi poświęcono zwłaszcza:

  • problematyce majątkowej ochrony prawa do wizerunku osób powszechnie znanych,
  • dopuszczalności pośmiertnej ochrony tego prawa,
  • analizie charakteru prawa do wizerunku w dobie komercjalizacji dóbr osobistych.
Przedstawiono również wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zakres ochrony prawa do wizerunku osób powszechnie znanych w prawie krajowym.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników specjalizujących się w problematyce ochrony dóbr osobistych osób powszechnie znanych oraz prawie mediów; sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, wydawców, dziennikarzy, jak również pracowników naukowych, zwłaszcza wydziałów prawa oraz dziennikarstwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3121-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 388
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1797:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów