Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Konert,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2014 r.
Kod: KAM-2407:W01P01  Ilość w paczce: 18

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Charakterystyka ubezpieczeń lotniczych | str. 17


1. Umowa ubezpieczenia lotniczego - charakterystyka | str. 17

2. Umowa reasekuracji | str. 20

3. Rynek ubezpieczeń lotniczych | str. 24

3.1. Pojęcie rynku ubezpieczeń lotniczych (Aviation Insurance Market) | str. 24

3.2. Londyński rynek ubezpieczeń lotniczych | str. 24

4. Rodzaje ubezpieczeń lotniczych | str. 30

Rozdział II
Ubezpieczenia lotnicze aerocasco (hull insurance) | str. 33

Rozdział III
Ubezpieczenie lotnicze odpowiedzialności cywilnej | str. 45


1. Wprowadzenie | str. 45

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo międzynarodowe | str. 46

2.1. Ubezpieczenie OC eksploatującego statek powietrzny za szkody spowodowane osobom trzecim w prawie międzynarodowym | str. 46

2.2. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw | str. 48

2.3. Minimalne wymogi ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw | str. 101

2.4. Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane pasażerom i w bagażu w prawie międzynarodowym | str. 119

2.5. Ubezpieczenie cargo | str. 123

2.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo UE | str. 126

2.7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo polskie | str. 131

Rozdział IV
Ubezpieczenia lotnicze ryzyka wojny i terroru | str. 143


1. Wprowadzenie | str. 143

2. Ryzyko terrorystyczne | str. 144

3. Ubezpieczenia lotnicze ryzyka wojny i terroru po dniu 11 września 2001 r. | str. 146

4. Ochrona ryzyk wojennych i terroru w prawie międzynarodowym | str. 150

5. Ochrona ryzyk wojennych i terroru w prawie europejskim | str. 154

6. Ochrona ryzyk wojennych i szczególnych casco w Polsce | str. 155

7. Specjalne programy ubezpieczeniowe w wybranych państwach | str. 157

Rozdział V
Ubezpieczenia indywidualne | str. 160


1. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenia na życie | str. 160

2. Dodatkowe ubezpieczenia pasażerów | str. 164

3. Coupon insurance | str. 169

4. Ubezpieczenie członków załogi | str. 169

5. Specjalne ubezpieczenie pracowników na skutek wypadku w podróży | str. 172

6. Ubezpieczenia do kart kredytowych (credit card insurance) | str. 173

Rozdział VI
Ogólne wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich ryzyk lotniczych | str. 182


1. Wprowadzenie | str. 182

2. Szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela | str. 183

2.1. Szkody powstałe w wyniku używania statku powietrznego w celu łamania prawa | str. 183

2.2. Szkody powstałe w wyniku używania statku powietrznego niezgodnie z zadeklarowanym zakresem użytkowania | str. 186

2.3. Szkody powstałe w wyniku eksploatacji statku powietrznego na innym terytorium niż wskazane w polisie, o ile nie jest to wynikiem działania siły wyższej lub sytuacji awaryjnej | str. 188

2.4. Szkody powstałe w wyniku wykonywania lotów przez statek powietrzny nieposiadający ważnego świadectwa zdatności do lotu | str. 191

2.5. Szkody powstałe w wyniku prowadzenia statku powietrznego przez osobę niewskazaną w polisie lub osobę nieposiadającą ważnej licencji pilota i uprawnień do pełnienia określonych funkcji na pokładzie statku powietrznego | str. 192

2.6. Szkody powstałe w wyniku obsługi technicznej statku powietrznego przez mechaników nieposiadających wymaganych przepisami uprawnień | str. 198

2.7. Szkody powstałe w wyniku przewozu większej liczby osób, niż dopuszcza instrukcja użytkowania statku powietrznego | str. 198

2.8. Szkody powstałe podczas startu i lądowania na lotnisku/ lądowisku niespełniającym wymagań producenta statku powietrznego | str. 199

2.9. Szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego | str. 199

2.10. Szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa personelu kierowniczego, jego pracowników i osób działających na jego zlecenie | str. 201

2.11. Szkody powstałe w wyniku wykonywania przez personel lotniczy ubezpieczającego obowiązków służbowych: w stanie nietrzeźwości, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków lub innych środków odurzających | str. 202

2.12. Szkody powstałe w wyniku przewożenia materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, toksycznych itp.) | str. 205

2.13. Szkody powstałe w wyniku wykorzystywania lotnisk niezarejestrowanych oraz lądowisk niewpisanych do ewidencji | str. 208

2.14. Szkody powstałe na podstawie odpowiedzialności przyjętej według porozumienia, chyba że odpowiedzialność ciążyłaby na ubezpieczonym w przypadku braku takiego porozumienia | str. 211

2.15. Szkody powstałe w stosunku do szkód, które znajdują pokrycie w jakiejkolwiek innej polisie ubezpieczeniowej | str. 211

Zakończenie | str. 213

Bibliografia | str. 217

Wykaz orzecznictwa | str. 227


Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki ubezpieczeń lotniczych, w tym ubezpieczenia aerocasco, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ryzyka wojny i terroru, ubezpieczeń indywidualnych. Szczególnie istotna jest część dotycząca wyłączenia odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych, ze wskazaniem konkretnych przykładów i analizą orzecznictwa. Autorka przedstawia, co powinno znaleźć się w umowach ubezpieczenia lotniczego, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, konstruując taką umowę, oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel będzie mógł uwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania. Publikacja zawiera ponadto wybór orzeczeń sądów polskich oraz zagranicznych na zaprezentowany temat.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla właścicieli firm ubezpieczeniowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, właścicieli i pracowników linii lotniczych, prezesów portów lotniczych i aeroklubów; zainteresuje również pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Departamentu Lotniczego Ministerstwa ds. Transportu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3208-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 228
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Lotnicze prawo / Przewóz lotniczy
Kod: KAM-2407:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów