Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zbigniew R. Kmiecik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2014 r.
Kod: KAM-2331:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 19


1.1. Pojęcie ogólnego postępowania administracyjnego | str. 19

1.1.1. Postępowanie jurysdykcyjne jako postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu | str. 19

1.1.2. Zagadnienie adresata aktu kończącego jurysdykcyjne postępowanie administracyjne | str. 25

1.1.3. Ogólne postępowanie administracyjne jako rodzaj jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego | str. 36

1.2. Wszczęcie postępowania w procedurach sądowych | str. 40

1.2.1. Wszczęcie postępowania cywilnego | str. 40

1.2.2. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 42

1.2.3. Wszczęcie postępowania karnego | str. 47

1.3. Istota wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego | str. 53

1.3.1. Sposób i warunki wszczęcia postępowania | str. 53

1.3.2. Faktyczne prowadzenie postępowania a jego wszczęcie i istnienie w sensie prawnym | str. 64

1.3.3. Moment wszczęcia a stadium wszczęcia postępowania | str. 69

1.3.4. Charakter prawny żądania wszczęcia postępowania | str. 72

1.3.5. Wnioski | str. 73

1.4. Tryby, instancje i stadia ogólnego postępowania administracyjnego a wszczęcie postępowania | str. 77

Rozdział II
Inicjatywa wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego | str. 91


2.1. Uwagi ogólne | str. 91

2.2. Podanie jako forma wyrażenia żądania wszczęcia postępowania | str. 94

2.2.1. Pojęcie i rodzaje podań | str. 94

2.2.2. Sposoby wnoszenia podań | str. 104

2.2.3. Wymogi co do treści podania | str. 116

2.2.4. Uiszczenie opłaty | str. 120

2.2.5. Skutki wniesienia podania | str. 122

2.2.6. Konsekwencje wniesienia podania do organu niewłaściwego | str. 126

2.2.7. Zagadnienie dopuszczalności cofnięcia podania | str. 137

2.3. Wszczęcie postępowania na żądanie strony | str. 143

2.3.1. Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 143

2.3.1.1. Ustawowa definicja strony | str. 143

2.3.1.2. Interes prawny jako przesłanka bycia stroną | str. 146

2.3.1.3. Koncepcje strony: subiektywna i obiektywna | str. 162

2.3.2. Koncepcja strony a wszczęcie postępowania na żądanie | str. 168

2.3.3. Wymóg posiadania zdolności procesowej | str. 182

2.3.4. Wniesienie żądania wszczęcia postępowania przez pełnomocnika strony | str. 192

2.3.5. Odmowa wszczęcia postępowania | str. 200

2.3.5.1. Uwagi wstępne | str. 200

2.3.5.2. Brak legitymacji procesowej | str. 202

2.3.5.3. "Inne uzasadnione przyczyny" | str. 211

2.3.6. Fikcja prawna cofnięcia żądania wszczęcia postępowania | str. 213

2.4. Wszczęcie postępowania na żądanie potencjalnego uczestnika na prawach strony | str. 218

2.4.1. Pojęcie uczestników na prawach strony | str. 218

2.4.2. Wszczęcie postępowania na żądanie prokuratora | str. 222

2.4.3. Wszczęcie postępowania na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 230

2.4.4. Wszczęcie postępowania na żądanie organizacji społecznej | str. 235

2.5. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 251

2.5.1. "Klasyczne" wszczęcie postępowania z urzędu | str. 251

2.5.2. Wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wymagającej wniosku strony | str. 260

2.5.2.1. Warunki wszczęcia postępowania w trybie art. 61 § 2 k.p.a. | str. 260

2.5.2.2. Zgoda strony jako warunek merytorycznego zakończenia postępowania | str. 267

2.5.2.3. Pozycja strony w postępowaniu wszczętym w trybie art. 61 § 2 k.p.a. | str. 273

Rozdział III
Data i skutki prawne wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego | str. 277


3.1. Data wszczęcia postępowania | str. 277

3.1.1. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony | str. 277

3.1.2. Data wszczęcia postępowania na żądanie uczestnika na prawach strony | str. 281

3.1.2.1. Data wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej | str. 281

3.1.2.2. Data wszczęcia postępowania na żądanie prokuratora | str. 288

3.1.2.3. Data wszczęcia postępowania na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 291

3.1.3. Data wszczęcia postępowania z urzędu | str. 291

3.2. Skutki prawne wszczęcia postępowania | str. 294

3.2.1. Zawisłość sprawy | str. 294

3.2.2. Powstanie stosunków proceduralnych | str. 298

3.2.3. Rozpoczęcie biegu terminu załatwienia sprawy | str. 319

3.2.4. Wstrzymanie lub rozpoczęcie biegu terminów materialnoprawnych | str. 331

3.2.5. Konkretyzacja stanu prawnego służącego jako podstawa decyzji | str. 336

3.2.6. Kwestia ukształtowania się elementów realnych sprawy | str. 339

3.2.6.1. Kwestia konkretyzacji podmiotów sprawy | str. 339

3.2.6.2. Kwestia ukształtowania się faktów sprawy | str. 342

Rozdział IV
Wszczęcie postępowania odwoławczego | str. 355


4.1. Odwołanie w systemie środków prawnych służących od decyzji administracyjnych | str. 355

4.2. Cel postępowania odwoławczego | str. 359

4.3. Prawo do wniesienia odwołania | str. 367

4.4. Niedopuszczalność odwołania | str. 369

4.5. Wykonanie decyzji a prawo odwołania się | str. 372

4.6. Cofnięcie odwołania | str. 374

4.6.1. Istota cofnięcia odwołania | str. 374

4.6.2. Negatywne przesłanki cofnięcia odwołania | str. 379

4.6.3. Cofnięcie odwołania a zakaz reformationis in peius | str. 386

4.6.4. Skutki cofnięcia odwołania | str. 388

4.7. Fikcja prawna cofnięcia odwołania | str. 393

Rozdział V
Wszczęcie postępowania nadzwyczajnego | str. 397


5.1. Istota i cel postępowań nadzwyczajnych | str. 397

5.2. Decyzja ostateczna jako przedmiot postępowania nadzwyczajnego | str. 402

5.3. Wszczęcie postępowania nadzwyczajnego ze względów prawnych | str. 409

5.3.1. Wszczęcie postępowania wznowieniowego | str. 409

5.3.1.1. Modele wznowienia postępowania administracyjnego | str. 409

5.3.1.2. Uruchomienie postępowania wznowieniowego w świetle przepisów k.p.a. | str. 411

5.3.1.3. Termin do żądania wznowienia postępowania | str. 416

5.3.1.4. Przyczyny odmowy wznowienia postępowania | str. 417

5.3.2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 418

5.3.2.1. Charakter wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 418

5.3.2.2. Przesłanki wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 422

5.4. Wszczęcie postępowania nadzwyczajnego ze względów celowościowych | str. 425

5.4.1. Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej | str. 425

5.4.1.1. Istota i przedmiotowy zakres stosowania środków unormowanych w art. 154 i 155 k.p.a. | str. 425

5.4.1.2. Inicjatywa wszczęcia postępowania w trybie art. 154 i 155 k.p.a. | str. 427

5.4.1.3. Nabycie praw z decyzji administracyjnej | str. 432

5.4.2. Wszczęcie postępowania w sprawie tzw. wywłaszczenia prawa | str. 435

5.4.3. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji | str. 440

5.4.4. Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia czynności | str. 444

5.5. Zbieg podstaw uruchomienia postępowań nadzwyczajnych | str. 446

5.5.1. Uwagi ogólne | str. 446

5.5.2. Zbieg postępowań nadzwyczajnych uruchamianych ze względów prawnych | str. 448

5.5.3. Zbieg postępowania nadzwyczajnego i postępowania odwoławczego | str. 451

5.5.4. Stosowanie wywłaszczenia prawa a uprzednie wykorzystanie lub wykluczenie możliwości zastosowania innych środków nadzwyczajnych | str. 453

5.5.5. Zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego | str. 454

Bibliografia | str. 461

Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono problemy, które wynikają na etapie wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego, a nie są lub są w znikomym stopniu przedmiotem regulacji prawnej. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom niejasnym w świetle przepisów prawa oraz budzącym kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie sądowym.

Czytelnik dowie się z monografii m.in.:

  • co jest istotą wszczęcia postępowania,
  • kto może zainicjować postępowanie i w jakiej formie można żądać jego wszczęcia,
  • jakie warunki muszą być spełnione, aby można było uznać, że postępowanie zostało wszczęte,
  • jakie obowiązki ciążą na organie administracji publicznej w przypadku wpłynięcia żądania wszczęcia postępowania,
  • jaki moment należy przyjmować za datę wszczęcia postępowania,
  • jakie są skutki wszczęcia postępowania i jakie są konsekwencje prowadzenia postępowania mimo braku podstaw do jego wszczęcia.

Adresaci:
Książka skierowana jest przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników naukowych, zwłaszcza przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, do radców prawnych, adwokatów, sędziów, praktyków prawa, nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3125-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 476
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2331:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów