Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG | str. 35


Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 44

Rozdział II. Obowiązek podatkowy, zwrot, zwolnienie | str. 77

Sekcja 1. Miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego | str. 77
Sekcja 2. Zwrot i umorzenie | str. 109
Sekcja 3. Zwolnienia | str. 111

Rozdział III. Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie | str. 120

Rozdział IV. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy | str. 128

Sekcja 1. Przepisy ogólne | str. 128
Sekcja 2. Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy | str. 144
Sekcja 3. Procedury uproszczone | str. 171

Rozdział V. Przemieszczanie i opodatkowanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji | str. 173
Sekcja 1. Nabywanie przez osoby prywatne | str. 173
Sekcja 2. Przechowywanie w innym państwie członkowskim | str. 183
Sekcja 3. Sprzedaż na odległość | str. 194
Sekcja 4. Zniszczenia i utraty | str. 199
Sekcja 5. Nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych | str. 206

Rozdział VI. Przepisy różne | str. 211

Sekcja 1. Oznaczenia | str. 211
Sekcja 2. Drobni producenci wina | str. 219
Sekcja 3. Wyroby dla statków i samolotów | str. 225
Sekcja 4. Ustalenia szczególne | str. 227

Rozdział VII. Komitet ds. Podatku Akcyzowego | str. 230

Rozdział VIII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 232

Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych | str. 242

Sekcja I. Piwo | str. 247
Zakres zastosowania | str. 247
Ustalenie podatku akcyzowego | str. 252

Sekcja II. Wino | str. 267
Zakres zastosowania | str. 267
Ustalenie podatku akcyzowego | str. 273

Sekcja III. Inne napoje przefermentowane, niebędące winem ani piwem | str. 276
Zakres zastosowania | str. 276
Ustalenie podatku akcyzowego | str. 284

Sekcja IV. Produkty pośrednie | str. 289
Zakres zastosowania | str. 289
Ustalenie podatku akcyzowego | str. 295

Sekcja V. Alkohol etylowy | str. 298
Zakres zastosowania | str. 298
Ustalenie podatku akcyzowego | str. 306

Sekcja VI. Przepisy różne | str. 314

Sekcja VII. Zwolnienia | str. 320

Sekcja VIII. Przepisy końcowe | str. 365

Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych | str. 368

Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych | str. 408


Rozdział 1. Przedmiot | str. 414
Rozdział 2. Definicje | str. 418
Rozdział 3. Przepisy mające zastosowanie do papierosów | str. 443
Rozdział 4. Przepisy mające zastosowanie do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy | str. 468
Rozdział 5. Ustalenie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży wyrobów tytoniowych, pobieranie podatków akcyzowych, zwolnienia i zwroty | str. 476

Rozdział 6. Przepisy końcowe | str. 495

Załączniki

Załącznik I | str. 505
Część A. Uchylone dyrektywy oraz wykaz ich kolejnych zmian | str. 505
Część B. Lista terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania | str. 506

Załącznik II. Tabela korelacji | str. 507
Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej | str. 510

Załączniki

Załącznik I | str. 825
Tabela A - Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych | str. 825
Tabela B - Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych wykorzystywanych do celów określonych w art. 8 ust. 2 | str. 825
Tabela C - Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw do ogrzewania i energii elektrycznej | str. 826

Załącznik II. Obniżone stawki podatkowe i zwolnienia z podatków w rozumieniu art. 18 ust. 1 | str. 827

Załącznik III. Obniżone stawki podatkowe i zwolnienia z podatków w rozumieniu art. 18a ust. 1 | str. 836

Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty | str. 838

Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 | str. 863


Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 871
Rozdział II. Współpraca na wniosek | str. 897
Rozdział III. Wymiana informacji bez uprzedniego wniosku | str. 919
Rozdział IV. Przechowywanie i wymiana informacji elektronicznych dotyczących podmiotów gospodarczych | str. 929
Rozdział V. Wspólne warunki regulujące udzielenie pomocy | str. 939
Rozdział VI. Ocena i przepisy końcowe | str. 961

Załącznik | str. 971
Literatura | str. 973
Autorzy | str. 979

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Autorzy sygnalizują problemy związane z implementacją komentowanych przepisów w prawie polskim. Szczególnie cenne dla czytelników są liczne odwołania do przepisów krajowych oraz orzeczeń polskich sądów, gdyż pokazują w jaki sposób przepisy unijne są rozumiane przez polską administrację podatkową i sądy administracyjne.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów podatkowych (zwłaszcza urzędów i izb celnych), adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych oraz powszechnych. Będzie przydatna również dla osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość podatników akcyzy.

"Recenzowany komentarz jest opracowaniem o fundamentalnym charakterze. Decyduje o tym nie tyle i na pewno nie przede wszystkim jego imponująca objętość, ale sposób potraktowania analizowanej materii. Jest to dzieło kompletne, o wydźwięku wręcz encyklopedycznym, chociaż zachowujące wszystkie cechy porządnego komentarza prawniczego. Zespół doświadczonych autorów, wybitnych teoretyków i praktyków prawa podatkowego, a przy tym znawców akcyz pokazał tu pełnię swoich możliwości".

Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4491-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 980
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2312;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów