Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Anna Deryng,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.12.2013 r.
Kod: KAM-2347;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Od autora | str. 15

Preambuła | str. 17

Rozdział I
Rzeczpospolita | str. 21


1. Prawo konstytucyjne | str. 21

2. Formy państwa - typologia możliwych form | str. 23

3. Funkcje państwa | str. 25

4. Wybrane zasady ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 26

5. Formy sprawowania władzy | str. 28

Rozdział II
Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela | str. 30


1. Wolności, prawa, obowiązki | str. 30

2. Środki ochrony wolności i praw jednostki | str. 33

3. Obowiązki człowieka i obywatela | str. 39

4. Obywatelstwo | str. 40

Rozdział III
Źródła prawa | str. 43


1. Rodzaje źródeł prawa | str. 43

2. Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 44

Rozdział IV
Sejm i Senat | str. 53


1. Prawo wyborcze | str. 53

2. Zasady prawa wyborczego | str. 55

3. System wyborczy | str. 59

4. Organizacja wyborów w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 59

5. Status prawny posłów i senatorów | str. 60

5.1. Mandat przedstawicielski | str. 60

5.2. Immunitet parlamentarny | str. 61

5.3. Prawa i obowiązki posłów i senatorów | str. 63

5.4. Formy zrzeszania się parlamentarzystów | str. 65

Rozdział V
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 68


1. Charakterystyka urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 69

2. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 70

3. Funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 72

4. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 73

5. Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 73

6. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 75

Rozdział VI
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa | str. 78


1. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 78

2. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 82

3. Minister | str. 84

4. Odpowiedzialność członków Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 85

4.1. Wotum zaufania (art. 160 Konstytucji RP) | str. 86

4.2. Absolutorium | str. 87

4.3. Wotum nieufności (art. 158 Konstytucji RP) | str. 87

4.4. Procedura uchwalenia wotum nieufności dla ministra (art. 159 Konstytucji RP) | str. 88

Rozdział VII
Samorząd terytorialny | str. 90


1. Samorząd | str. 90

2. Samorząd terytorialny | str. 92

2.1. Samorząd gminny | str. 93

2.2. Samorząd powiatowy | str. 98

2.3. Samorząd województwa | str. 101

Rozdział VIII
Sądy i trybunały | str. 105


1. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości | str. 105

2. Władza sądownicza | str. 109

2.1. Sądy | str. 110

2.1.1. Sąd Najwyższy | str. 111

2.1.2. Sądy powszechne | str. 113

2.1.3. Sądy administracyjne | str. 117

2.1.4. Sądy wojskowe | str. 121

2.2. Krajowa Rada Sądownictwa | str. 123

3. Trybunały | str. 126

3.1. Trybunał Konstytucyjny | str. 127

3.2. Trybunał Stanu | str. 136

Rozdział IX
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str. 143


1. Pojęcie kontroli | str. 143

2. Najwyższa Izba Kontroli | str. 145

3. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 152

4. Rzecznik Praw Dziecka | str. 157

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 159

Rozdział X
Finanse publiczne | str. 164


1. Pojęcia związane z finansami publicznymi | str. 164

2. Narodowy Bank Polski | str. 170

Rozdział XI
Stany nadzwyczajne | str. 177


1. Stan nadzwyczajny | str. 177

1.1. Stan wojenny | str. 178

1.2. Stan wyjątkowy | str. 179

1.3. Stan klęski żywiołowej | str. 179

2. Konstytucyjne zasady odnoszące się do stanów nadzwyczajnych | str. 180

Rozdział XII
Zmiana konstytucji | str. 183


1. Zmiany konstytucji i ich klasyfikacja | str. 183

2. Tryb zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 185

Rozdział XIII
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 188

Część II. Prawo
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. | str. 195

Rozdział I. Rzeczpospolita | str. 199

Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela | str. 206


Zasady ogólne | str. 206

Wolności i prawa osobiste | str. 208

Wolności i prawa polityczne | str. 216

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str. 218

Środki ochrony wolności i praw | str. 223

Obowiązki | str. 224

Rozdział III. Źródła prawa | str. 225

Rozdział IV. Sejm i Senat | str. 229

Wybory i kadencja | str. 229

Posłowie i senatorowie | str. 231

Organizacja i działanie | str. 234

Referendum | str. 239

Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 240

Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa | str. 249

Rozdział VII. Samorząd terytorialny | str. 255

Rozdział VIII. Sądy i Trybunały | str. 259


Sądy | str. 259

Trybunał Konstytucyjny | str. 263

Trybunał Stanu | str. 267

Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str. 269

Najwyższa Izba Kontroli | str. 269

Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 271

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 272

Rozdział X. Finanse publiczne | str. 273

Rozdział XI. Stany nadzwyczajne | str. 277

Rozdział XII. Zmiana Konstytucji | str. 281

Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 282

Skorowidz | str. 287

O Autorce | str. 307


Ukryj

Opis:

MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa konstytucyjnego,
  • możliwość korzystania z pełnego tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3113-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 308
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: / Prawo konstytucyjne i ustrojowe
Kod: KAM-2347;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów