Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

SŁOWO WSTĘPNE | str. 21

ROZDZIAŁ 1
Pojęcie i definiowanie zbiorowego prawa pracy | str. 25


1.1. Uwagi wstępne | str. 25

1.2. O pojęciu "zbiorowego prawa pracy" | str. 28

1.3. O definiowaniu "zbiorowego prawa pracy" | str. 42

1.4. O ocenach doktrynalnych definicji "zbiorowego prawa pracy" | str. 51

ROZDZIAŁ 2
Zarys historii rozwoju zbiorowego prawa pracy | str. 59


2.1. Uwagi wstępne | str. 59

2.2. Ewolucja zbiorowego prawa pracy do 1914 r. | str. 61

2.2.1. Kraje Europy kontynentalnej | str. 61

2.2.2. Anglia | str. 68

2.2.3. Stany Zjednoczone | str. 71

2.2.4. Początki układów zbiorowych pracy | str. 73

2.3. Zbiorowe prawo pracy w okresie międzywojennym (1918-1939) | str. 76

2.3.1. Konstytucyjne gwarancje prawa tworzenia koalicji i zrzeszania się oraz prawo do strajku | str. 76

2.3.2. Układy zbiorowe pracy | str. 82

2.4. Kierunki rozwoju zbiorowego prawa pracy po 1945 r. | str. 87

2.4.1. Wolność zrzeszania się w związki zawodowe oraz prawo do strajku | str. 87

2.4.2. Układy zbiorowe pracy w państwach komunistycznych | str. 91

2.5. Podsumowanie | str. 93

ROZDZIAŁ 3
Polityka społeczna a zbiorowe prawo pracy | str. 97


3.1. Uwagi wstępne | str. 97

3.2. Wspólne cechy polityki społecznej i zbiorowego prawa pracy | str. 101

3.3. Związki o charakterze strukturalnym | str. 103

3.4. Aksjologiczne uwarunkowania polityki społecznej i zbiorowego prawa pracy | str. 111

3.5. Prawo jako instrument realizacji polityki społecznej i kształtowania jej treści | str. 116

3.6. Niedoskonałości zbiorowego prawa pracy w rozwiązywaniu kluczowych problemów rynku pracy i polityki społecznej | str. 119

ROZDZIAŁ 4
Funkcje zbiorowego prawa pracy | str. 129


4.1. Uwagi wstępne | str. 129

4.2. Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy | str. 130

4.3. Funkcja organizatorska zbiorowego prawa pracy | str. 137

4.4. Funkcja ireniczna zbiorowego prawa pracy | str. 144

4.5. Funkcja rozdzielcza zbiorowego prawa pracy | str. 148

4.6. Funkcja porządkowa zbiorowego prawa pracy | str. 152

ROZDZIAŁ 5
Międzynarodowe zbiorowe prawo pracy | str. 157


5.1. Uwagi wstępne | str. 157

5.2. Rola przedstawicieli partnerów społecznych w działalności MOP | str. 161

5.3. Mechanizmy kontroli przestrzegania konwencji MOP | str. 165

5.4. Konwencje i zalecenia MOP dotyczące zbiorowego prawa pracy | str. 169

5.5. Prawa i wolności związkowe w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 197

5.6. Prawa i wolności związkowe w konwencjach Rady Europy | str. 200

5.7. Zbiorowe prawo pracy w aktach Unii Europejskiej | str. 210

ROZDZIAŁ 6
Pojęcie wolności związkowej | str. 223


6.1. Założenia metodologiczne | str. 223

6.2. Ewolucja wolności związkowej w Polsce w okresie zaborów i międzywojennym | str. 225

6.3. Ewolucja wolności związkowej w prawie międzynarodowym | str. 228

6.4. Wolność związkowa jako kategoria praw człowieka, prawo podstawowe i zasada ogólna | str. 241

6.5. Wolność związkowa w aspekcie konstytucyjnym | str. 244

6.6. Funkcje wolności związkowej | str. 250

ROZDZIAŁ 7
Wolność zrzeszania w organizacjach związkowych i organizacjach pracodawców | str. 253


7.1. Prawo koalicji jako przejaw wolności związkowej | str. 253

7.2. Powszechny charakter prawa koalicji | str. 256

7.3. Charakterystyka zakresu przedmiotowego prawa koalicji | str. 257

7.4. Treść prawa koalicji | str. 261

7.4.1. Prawo do swobodnego tworzenia (zakładania) związku zawodowego i organizacji pracodawców | str. 261

7.4.2. Wymogi prawne przy założeniu związku zawodowego i organizacji pracodawców | str. 262

7.4.2.1. Wymóg minimalnej liczby członków założycieli | str. 262

7.4.2.2. Treść statutu | str. 265

7.4.2.3. Data powstania organizacji i rozpoczęcia działalności | str. 269

7.4.2.4. Procedura rejestracyjna związku | str. 273

7.4.3. Prawo do swobodnego przystępowania | str. 275

7.5. Charakterystyka zakresu podmiotowego prawa koalicji | str. 277

7.5.1. Uwagi wstępne | str. 277

7.5.2. Wolność koalicji ludzi pracy | str. 281

7.5.3. Wolność koalicji pracodawców | str. 285

7.6. Ograniczenia i wyłączenia prawa koalicji w sektorze publicznym | str. 287

7.6.1. Żołnierze zawodowi | str. 292

7.6.2. Policjanci oraz służby porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 294

7.6.3. Sędziowie sądów powszechnych i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego | str. 295

7.6.4. Wyłączenia podmiotowe sformułowane w przepisach Konstytucji RP | str. 297

7.6.5. Modyfikacje prawa koalicji w odrębnych przepisach ustawowych | str. 297

ROZDZIAŁ 8
Autonomia organizacji partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) | str. 299


8.1. Pojęcie i komponenty autonomii | str. 299

8.2. Samorządność organizacji partnerów społecznych | str. 312

8.2.1. Prawo związków zawodowych i organizacji pracodawców uchwalania statutów i regulaminów oraz podejmowania uchwał | str. 312

8.2.2. Prawo członków związków zawodowych i organizacji pracodawców swobodnego wybierania przedstawicieli i władz | str. 318

8.2.2.1. Prawo organizacji partnerów społecznych do ustalenia procedur elekcyjnych | str. 318

8.2.2.2. Prawa wyborcze w organizacjach partnerów społecznych | str. 320

8.2.2.3. Obowiązek uczestniczenia w wyborach | str. 323

8.2.2.4. Granice uprawnień kontrolnych władz publicznych | str. 323

8.2.3. Prawo związków zawodowych do organizowania i sprawowania administracji związkowej | str. 327

8.2.3.1. Zarządzanie sprawami personalnymi | str. 327

8.2.3.2. Zarządzanie finansami | str. 329

8.2.4. Prawo związków zawodowych do swobodnego planowania i prowadzenia działalności | str. 334

8.2.4.1. Zasady ogólne | str. 334

8.2.4.2. Polityczna aktywność związków zawodowych | str. 334

8.2.5. Prawo organizacji partnerów społecznych do tworzenia federacji i konfederacji i przystępowania do organizacji międzynarodowych | str. 337

8.2.5.1. Prawo zakładania federacji i konfederacji | str. 337

8.2.5.2. Prawo przystępowania do federacji i konfederacji | str. 339

8.2.5.3. Prawo organizacji partnerów społecznych zrzeszania się w organizacjach międzynarodowych | str. 340

8.2.5.4. Prawne następstwa międzynarodowej afiliacji partnerów społecznych | str. 341

8.3. Niezależność od ingerencji w autonomię związkową przez organizację reprezentującą interesy partnera społecznego | str. 343

8.4. Podsumowanie | str. 346

ROZDZIAŁ 9
Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowników | str. 347


9.1. Koncepcja prawna związkowej reprezentacji interesów i obrony praw pracowników | str. 347

9.2. Podstawy i konstrukcja prawa związkowej reprezentacji interesów i praw pracowników | str. 358

9.3. Przedstawicielstwo ustawowe związków zawodowych | str. 372

9.4. Reprezentacja związkowa w perspektywie historycznej | str. 380

9.5. Reprezentacja związkowa a reprezentatywność związków zawodowych w okresie decentralizacji układów zbiorowych pracy | str. 387

9.6. Reprezentacja, reprezentatywność a pluralizm związkowy | str. 394

9.7. Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowniczych w okresie kryzysu gospodarczego | str. 399

9.8. Podsumowanie | str. 401

ROZDZIAŁ 10
Kompetencje związków zawodowych | str. 403


10.1. Pojęcie kompetencji związków zawodowych | str. 403

10.1.1. Klasyfikacja kompetencji związków zawodowych | str. 406

10.1.2. Podstawy prawne kompetencji związków zawodowych | str. 408

10.1.3. Rodzaje kompetencji związków zawodowych | str. 411

10.1.3.1. Współtworzenie powszechnego prawa pracy | str. 411

10.1.3.2. Współtworzenie "swoistego" prawa pracy | str. 418

10.1.3.3. Prawo do prowadzenia rokowań | str. 428

10.1.3.4. Prawo prowadzenia sporów zbiorowych | str. 431

10.1.3.5. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników | str. 434

10.1.3.6. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych | str. 435

10.1.3.7. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy | str. 437

10.1.3.8. Prawo do informacji | str. 438

10.1.3.9. Uczestnictwo w organach parytetowych | str. 441

10.1.3.10. Kompetencje związków zawodowych w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 442

10.1.3.11. Kompetencje socjalne związków zawodowych | str. 443

10.1.3.12. Kompetencje w zakresie ułatwiania prowadzenia działalności związkowej | str. 444

10.2. Kompetencje związków zawodowych w zakresie kształtowania wynagrodzeń i przyznawania innych świadczeń | str. 448

10.2.1. Uwagi wstępne | str. 448

10.2.2. Układy zbiorowe pracy jako podstawowa forma oddziaływania związków zawodowych w zakresie kształtowania wynagrodzeń i innych świadczeń | str. 450

10.2.3. Rola związków zawodowych w wydawaniu regulaminów wynagradzania | str. 455

10.2.4. Zakres przedmiotowy negocjacji płacowych | str. 461

10.2.5. Podsumowanie | str. 465

10.3. Kompetencje związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników | str. 468

10.3.1. Ochrona zdrowia i życia pracowników jako element treści indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy | str. 468

10.3.2. Pojęcie i rodzaje kompetencji związkowych służących ochronie zdrowia i życia pracowników | str. 471

10.3.3. Kompetencje uzasadnione sprzecznością interesów pracowników i pracodawcy | str. 473

10.3.3.1. Istota sprzeczności interesów w sferze ochrony zdrowia i życia pracowników | str. 473

10.3.3.2. Kompetencje kontrolne | str. 475

10.3.3.3. Kompetencje konfrontacyjne | str. 481

10.3.4. Kompetencje uzasadnione niesprzecznością interesów pracowników i pracodawcy | str. 486

10.3.4.1. Istota niesprzeczności interesów w sferze ochrony zdrowia i życia pracowników | str. 486

10.3.4.2. Pojęcie i rodzaje kompetencji konsultacyjnych | str. 487

10.3.4.3. Konsultacje niesformalizowane | str. 489

10.3.4.4. Konsultacje sformalizowane | str. 492

10.3.5. Podsumowanie | str. 493

10.4. Kompetencje związków zawodowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych | str. 494

10.4.1. Uwagi wstępne | str. 494

10.4.2. Podstawy prawne i zasady tworzenia ZFŚS oraz PPE | str. 494

10.4.3. Rola związków zawodowych w tworzeniu ZFŚS oraz PPE | str. 495

10.4.3.1. Związki zawodowe a tworzenie ZFŚS | str. 495

10.4.3.2. Związki zawodowe a tworzenie PPE | str. 498

10.4.4. Zadania związków zawodowych na etapie funkcjonowania ZFŚS oraz PPE | str. 501

10.4.4.1. Zadania związków zawodowych w zakresie ZFŚS | str. 501

10.4.4.2. Zadania związków zawodowych w zakresie PPE | str. 503

10.4.5. Podsumowanie | str. 504

ROZDZIAŁ 11
Kompetencje organizacji pracodawców | str. 507


11.1. Zakres zadań organizacji pracodawców a przypisywane im kompetencje | str. 507

11.2. Kompetencje organizacji pracodawców w zakresie reprezentacji ich interesów | str. 514

11.2.1. Uwagi wstępne | str. 514

11.2.2. Zdolność układowa organizacji pracodawców | str. 515

11.2.3. Zdolność do prowadzenia sporów zbiorowych | str. 524

11.2.4. Reprezentacja interesów pracodawców w organach trójstronnych, wielostronnych i wobec organów państwa | str. 528

11.3. Kompetencje organizacji pracodawców w zakresie obrony ich praw | str. 533

ROZDZIAŁ 12
Spory zbiorowe | str. 535


12.1. Ogólna charakterystyka sporów zbiorowych | str. 535

12.1.1. Uwagi wstępne | str. 535

12.1.2. Pojęcie i rodzaje sporów zbiorowych | str. 538

12.1.2.1. Pojęcie sporu zbiorowego | str. 538

12.1.2.2. Rodzaje sporów zbiorowych | str. 544

12.1.3. Przedmiot sporu zbiorowego | str. 547

12.1.3.1. Przedmiot sporu zbiorowego w ujęciu modelowym | str. 547

12.1.3.2. Warunki pracy i płacy | str. 551

12.1.3.3. Warunki świadczeń socjalnych | str. 554

12.1.3.4. Prawa i wolności związkowe | str. 556

12.1.4. Strony sporu zbiorowego | str. 557

12.1.4.1. Uwagi wstępne | str. 557

12.1.4.2. Strona pracownicza | str. 559

12.1.4.3. Strona pracodawcza | str. 563

12.2. Pokojowe (ireniczne) metody rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 566

12.2.1. Ogólna charakterystyka pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 566

12.2.1.1. Uwagi wstępne | str. 566

12.2.1.2. Międzynarodowe, europejskie i konstytucyjne standardy rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 570

12.2.1.3. Ustawowa regulacja sporów zbiorowych | str. 580

12.2.1.4. Podstawowe zasady rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 585

12.2.2. Powstanie sporu zbiorowego | str. 591

12.2.2.1. Uwagi wstępne | str. 591

12.2.2.2. Prawo zainicjowania sporu zbiorowego | str. 592

12.2.2.3. Obowiązek zachowania pokoju społecznego | str. 595

12.2.2.4. Wystąpienie związkowe | str. 601

12.2.3. Ustawowa procedura rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 606

12.2.3.1. Uwagi wstępne | str. 606

12.2.3.2. Ustawowa procedura rozwiązywania sporów zbiorowych a zasada autonomii partnerów społecznych | str. 607

12.2.3.3. Ogólna charakterystyka obligatoryjnych etapów sporu zbiorowego | str. 614

12.2.3.4. Autonomiczne procedury rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 621

12.2.4. Rokowania | str. 622

12.2.4.1. Uwagi wstępne | str. 622

12.2.4.2. Rozpoczęcie rokowań | str. 623

12.2.4.3. Przebieg rokowań | str. 625

12.2.4.4. Rokowania stron na innych etapach sporu zbiorowego | str. 625

12.2.5. Mediacja | str. 626

12.2.5.1. Uwagi wstępne | str. 626

12.2.5.2. Mediator | str. 628

12.2.5.3. Przebieg mediacji | str. 633

12.2.5.4. Strajk ostrzegawczy | str. 636

12.2.5.5. Ocena mediacji | str. 640

12.2.6. Porozumienie kończące spór zbiorowy | str. 640

12.2.6.1. Uwagi wstępne | str. 640

12.2.6.2. Charakter prawny porozumienia | str. 641

12.2.6.3. Zakres podmiotowy porozumienia | str. 648

12.2.6.4. Forma i treść porozumienia | str. 649

12.2.6.5. Protokół rozbieżności | str. 664

12.2.7. Arbitraż | str. 665

12.2.7.1. Uwagi wstępne | str. 665

12.2.7.2. Kolegia arbitrażu społecznego | str. 667

12.2.7.3. Postępowanie arbitrażowe | str. 669

12.2.7.4. Orzeczenie arbitrażowe | str. 673

12.2.7.5. Ocena postępowania arbitrażowego | str. 676

12.2.8. Zakończenie sporu zbiorowego w związku z procedurami pokojowymi | str. 678

12.2.9. Podsumowanie | str. 680

12.3. Nieireniczne metody likwidowania sporów zbiorowych | str. 682

12.3.1. Prawo do strajku i akcji protestacyjnej | str. 682

12.3.1.1. Prawo do strajku jako forma prawa do oporu | str. 682

12.3.1.2. Godność jako źródło sprzeciwu. Sprawiedliwościowe uzasadnienie oporu i strajku | str. 688

12.3.1.3. Liberalna wizja oporu a wolnościowy sens strajku | str. 695

12.3.1.4. Strajk i inne formy oporu | str. 698

12.3.1.5. Pojęcie i zakres prawa do strajku i innych akcji protestacyjnych. Ograniczenia prawa do strajku. Rodzaje strajków | str. 718

12.3.1.6. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa do strajku | str. 731

12.3.1.7. Ograniczenie czasowe prawa do strajku | str. 747

12.3.1.8. Rodzaje strajków i akcji protestacyjnych | str. 751

12.3.1.9. Treść prawa do strajku | str. 764

12.3.1.10. Zasady prowadzenia strajku | str. 776

12.3.1.11. Status prawny pracownika w czasie strajku | str. 785

12.3.1.12. Skutki naruszenia prawa w czasie strajku | str. 789

12.3.2. Pozakarna odpowiedzialność za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 794

12.3.2.1. Uwagi wstępne | str. 794

12.3.2.2. Pracownicza odpowiedzialność za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 797

12.3.2.3. Cywilnoprawna odpowiedzialność za strajk i inną akcję protestacyjną | str. 805

12.3.3. Lokaut | str. 813

12.3.3.1. Uwagi wstępne | str. 813

12.3.3.2. Pojęcie i formy lokautu | str. 814

12.3.3.3. Prawo pracodawcy do lokautu w ujęciu aksjologicznym, prakseologicznym i systemowym | str. 822

12.3.3.4. Lokaut w polskim prawie pracy okresu międzywojnia | str. 830

12.3.3.5. Lokaut w prawie międzynarodowym | str. 831

12.3.3.6. Lokaut w prawie europejskim | str. 834

12.3.3.7. Dopuszczalność stosowania lokautu w Polsce de lege lata | str. 836

12.3.3.8. Proponowana regulacja lokautu w projekcie zbiorowego kodeksu pracy | str. 845

ROZDZIAŁ 13
Partycypacja pracownicza | str. 849


13.1. Pojęcie i rodzaje partycypacji pracowniczej | str. 849

13.2. Partycypacja a charakter prawny stosunku pracy | str. 851

13.3. Partycypacja bezpośrednia | str. 852

13.4. Partycypacja przedstawicielska | str. 854

13.5. Ideowe korzenie partycypacji | str. 870

13.6. Geneza i rozwój partycypacji przedstawicielskiej | str. 873

13.7. Partycypacja przedstawicielska w prawie międzynarodowym i europejskim | str. 878

13.8. Instytucje partycypacji przedstawicielskiej w Polsce | str. 891

13.9. Zarys problematyki partycypacji kapitałowej | str. 904

ROZDZIAŁ 14
Status prawny przedstawicieli pracowników | str. 913


14.1. Uwagi wstępne | str. 913

14.2. Ochrona gwarancji trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników w prawie międzynarodowym | str. 913

14.3. Ochrona gwarancji trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników w systemie polskiego prawa pracy | str. 916

14.3.1. Aspekt podmiotowy | str. 916

14.3.2. Aspekt przedmiotowy | str. 919

14.3.3. Charakter ochrony prawnej przedstawicieli pracowników | str. 921

14.3.4. Aspekt temporalny | str. 925

14.3.5. Ochrona trwałości stosunku pracy a zwolnienia grupowe | str. 926

14.3.6. Aspekt proceduralny | str. 928

14.4. Ułatwienia działalności przedstawicieli pracowników w prawie międzynarodowym | str. 930

14.5. Ułatwienia działalności przedstawicieli pracowników w systemie polskiego prawa pracy | str. 932

ROZDZIAŁ 15
Dialog społeczny | str. 945


15.1. Zagadnienia terminologiczne | str. 945

15.2. Geneza pojęcia "dialog społeczny" oraz jego uwarunkowania międzynarodowe | str. 953

15.3. Dialog społeczny w Polsce w okresie demokracji ludowej | str. 961

15.4. Dialog społeczny w Polsce po 1989 r. od strony instytucjonalnej | str. 964

15.5. Dialog społeczny w procesie tworzenia prawa | str. 970

15.6. Dialog społeczny na rynku pracy | str. 972

15.7. Dialog społeczny w zakresie bhp | str. 973

15.8. Uczestnictwo przedstawicieli partnerów społecznych w nadzorze instytucji publicznych | str. 975

15.9. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy | str. 976

15.10. Podsumowanie | str. 978

ROZDZIAŁ 16
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 979


16.1. Uwagi wstępne | str. 979

16.2. Zwolnienia grupowe | str. 981

16.2.1. Przesłanki warunkujące uznanie zwolnień za grupowe | str. 981

16.2.2. Zawiadomienie i konsultacja zamiaru zwolnień grupowych | str. 988

16.2.2.1. Uwagi wstępne | str. 988

16.2.2.2. Podmioty biorące udział w konsultacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych | str. 990

16.2.2.3. Przedmiot konsultacji | str. 1003

16.2.2.4. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia grupowego | str. 1008

16.2.3. Powiadomienie organu publicznego | str. 1013

16.2.4. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych | str. 1014

16.2.4.1 Tryb zawarcia porozumienia | str. 1014

16.2.4.2. Termin prac nad porozumieniem i jego treść | str. 1020

16.2.5. Regulamin zwolnień grupowych - tryb wydania i zakres przedmiotowy | str. 1024

16.2.6. Charakter prawny porozumienia i regulaminu zwolnień grupowych | str. 1028

16.2.7. Notyfikacja zwolnień grupowych | str. 1030

16.2.8. Zakres ochrony szczególnej przy zwolnieniach grupowych | str. 1031

16.3. Zwolnienia indywidualne | str. 1038

16.3.1. Warunki kwalifikujące zwolnienie jako "indywidualne" | str. 1038

16.3.2. Tryb zwolnień indywidualnych i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy | str. 1042

16.4. Odprawa pieniężna w związku z ustaniem stosunku pracy w trybie zwolnień grupowych | str. 1049

16.5. Uprawnienie pracownika do ponownego zatrudnienia | str. 1057

16.5.1. Uwagi wstępne | str. 1057

16.5.2. Próba określenia charakteru nakazu ponownego zatrudnienia z art. 9 u.z.g. | str. 1059

16.5.3. Przesłanki ograniczające pracodawcę w doborze pracownika przy ponownym zatrudnieniu | str. 1065

16.6. Roszczenia pracownika w związku z naruszeniem przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych przy rozwiązywaniu stosunku pracy | str. 1069

ROZDZIAŁ 17
Zbiorowe prawo pracy w sferze publicznej | str. 1075


17.1. Uwagi wstępne | str. 1075

17.2. Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych | str. 1080

17.2.1. Geneza i ewolucja | str. 1080

17.2.2. Prawo międzynarodowe | str. 1085

17.2.3. Prawo koalicji na gruncie obowiązującego prawa polskiego | str. 1090

17.3. Problem pracodawców i reprezentacji pracodawców a zbiorowe prawo pracy w sferze publicznej | str. 1100

17.4. Układy zbiorowe pracy w sferze publicznej | str. 1102

17.5. Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy w sferze publicznej | str. 1110

ROZDZIAŁ 18
Wymiar sprawiedliwości w zbiorowym prawie pracy | str. 1119


18.1. Wymiar sprawiedliwości a spory o interesy | str. 1119

18.2. Wymiar sprawiedliwości a odpowiedzialność karna i cywilna za akcje zbiorowe | str. 1121

18.3. Prawo do sądu w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy | str. 1124

18.4. Powództwo o ustalenie w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy | str. 1132

18.5. Podsumowanie | str. 1141

ROZDZIAŁ 19
Odpowiedzialność karna w zbiorowym prawie pracy | str. 1143


19.1. Uwagi wstępne | str. 1143

19.2. Przestępstwa przeciwko prawu koalicji | str. 1149

19.3. Przestępstwa przeciwko prawu do prowadzenia sporu zbiorowego pracy i prawu do strajku | str. 1157

19.4. Wykroczenia przeciwko prawu do informacji i konsultacji | str. 1160

19.5. Postępowanie w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko zbiorowym prawom pracowników | str. 1165

19.6. Podsumowanie | str. 1168

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 1171

INDEKS RZECZOWY | str. 1177


Ukryj

Opis:

Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest uporządkowanie i delimitacja tej złożonej materii zarówno w sferze pojęciowej, jak i instytucjonalnej.

Przedmiotem analiz zawartych w publikacji są wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania mechanizmów kolektywnych w stosunkach pracy, w szczególności:

  • wolności związkowe i dialog społeczny,
  • status prawny partnerów społecznych,
  • status prawny podmiotów partycypacyjnych,
  • status przedstawicieli pracowników,
  • kompetencje związków zawodowych, organizacji pracodawców i organów partycypacyjnych,
  • spory zbiorowe i zwolnienia grupowe,
  • odpowiedzialność podmiotów działających w zbiorowych stosunkach pracy,
  • wymiar sprawiedliwości w stosunkach pracy.
Poglądy przedstawione tu przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych będą użyteczne w stosowaniu obowiązujących norm oraz prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego w środowisku pracy.

Adresaci:
Książka adresowana jest nie tylko do przedstawicieli nauki prawa pracy, lecz także do praktyków, zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników działów HR. Powinna mieć również zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, przede wszystkim na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4411-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1208
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1758:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów