Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Olga Maria Piaskowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.10.2013 r.
Kod: KAM-2360:W01P01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Relacje między sferą działalności administracji publicznej a sferą prawa karnego | str. 19


1. Rola administracji publicznej w kształtowaniu stosunków społecznych i prawnych | str. 19

2. Przynależność do systemu prawa publicznego jako źródło związków między prawem karnym a prawem administracyjnym | str. 27

2.1. Realizacja interesu publicznego jako wspólna płaszczyzna realizacji norm prawa karnego i prawa administracyjnego | str. 27

2.2. Relacje między prawem karnym a prawem administracyjnym na płaszczyźnie instrumentów prawnych służących realizacji norm | str. 33

2.3. Relacje między prawem karnym a prawem administracyjnym na płaszczyźnie prawa materialnego | str. 38

2.4. Relacje między prawem karnym a prawem administracyjnym w sferze prawa procesowego | str. 43

3. Znaczenie relacji między sferą administracji a sferą procesu karnego w kontekście zjawiska prejudycjalności | str. 57

3.1. Związek sprawy karnej ze sprawą administracyjną | str. 59

3.2. Relacje między postępowaniem karnym a postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym | str. 63

Rozdział II
Prejudycjalność jako kategoria prawna | str. 71


1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu jako element rzetelnego procesu | str. 71

2. Prejudycjalność w doktrynie prawa | str. 73

3. Funkcje prejudycjalności w demokratycznym państwie prawnym | str. 92

4. Prejudycjalność jako instytucja racjonalizująca proces karny | str. 95

5. Znaczenie prejudycjalności dla orzekania o odpowiedzialności karnej innego podmiotu | str. 97

6. Prejudycjalność a koncepcja tzw. skutku stanu faktycznego | str. 100

Rozdział III
Normatywny kształt prejudycjalności w procesie karnym | str. 105


1. Prejudycjalność w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. | str. 105

2. Prejudycjalność w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. | str. 108

3. Norma kształtująca prejudycjalność w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 113

Rozdział IV
Rozstrzygnięcia administracyjne w świetle normatywnego modelu prejudycjalności | str. 122


1. Akty administracyjne jako rozstrzygnięcia prejudycjalne | str. 122

2. Znaczenie prawne decyzji administracyjnej w świetle art. 8 § 2 k.p.k. | str. 131

3. Znaczenie wyroku sądu administracyjnego w świetle art. 8 § 2 k.p.k. | str. 144

4. Zagadnienie niejednakowej mocy rozstrzygnięć w świetle art. 8 § 2 k.p.k. | str. 149

Rozdział V
Znaczenie prejudycjalne decyzji administracyjnej w postępowaniu karnym | str. 156


1. Wpływ decyzji administracyjnej wywołującej skutek konstytutywny na postępowanie karne | str. 156

2. Decyzja administracyjna jako dowód w postępowaniu karnym | str. 161

3. Systemowe podstawy uzasadniające istnienie związania decyzją administracyjną w postępowaniu karnym | str. 163

4. Dopuszczalny zakres związania sądu karnego decyzją administracyjną | str. 172

5. Cechy decyzji administracyjnej mogącej mieć znaczenie w postępowaniu karnym | str. 179

Rozdział VI
Znaczenie związania decyzją administracyjną dla realizacji podstawowych zasad ustrojowych i procesowych postępowania karnego | str. 183


1.Decyzja administracyjna w świetle zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego | str. 183

2. Decyzja administracyjna w świetle zasady prawdy materialnej | str. 187

3. Decyzja administracyjna w świetle zasad związanych z sytuacją oskarżonego w procesie karnym | str. 191

3.1. Zasada domniemania niewinności | str. 191

3.2. Zasada prawa oskarżonego do obrony | str. 195

4. Decyzja administracyjna w świetle zasady swobodnej oceny dowodów | str. 196

Rozdział VII
Wpływ wadliwości i uchylenia decyzji administracyjnej na jej znaczenie w postępowaniu karnym | str. 200


1. Wady niekwalifikowane decyzji i ich rektyfikacja a związanie decyzją w postępowaniu karnym | str. 200

2. Wady kwalifikowane decyzji administracyjnej skutkujące wznowieniem postępowania administracyjnego i ich znaczenie dla związania w postępowaniu karnym | str. 209

3. Wpływ nieważności decyzji administracyjnej oraz jej skutek dla postępowania karnego | str. 214

4. Wpływ stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę decyzji administracyjnej na proces karny | str. 222

5. Wpływ wzruszenia decyzji ostatecznej w trybie art. 154 i 155 k.p.a. na proces karny | str. 224

6. Wpływ skargi na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego na rozstrzyganie w postępowaniu karnym | str. 227

Konkluzje | str. 231

Źródła prawa | str. 237

Wykaz orzeczeń | str. 241

Bibliografia | str. 247

Ukryj

Opis:

W publikacji szczegółowo omówiono znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych mogących wywołać tzw. skutek konstytutywny.

W książce przedstawiono m.in., jaki wpływ na proces karny mają:

  • stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę decyzji administracyjnej,
  • skarga na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego,
  • wady niekwalifikowane decyzji administracyjnych i ich sprostowanie.
Publikacja zawiera bogate orzecznictwo, także cywilne, oraz odpowiedzi na praktyczne problemy odnoszące się do przedstawianej problematyki.

Adresaci:
Monografia jest skierowana przede wszystkim do prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, aplikantów zawodów prawniczych) oraz do teoretyków prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4585-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 268
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2360:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów