Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Jak rozwiązać trudne i nietypowe problemy występujące w praktyce udzielania zamówień publicznych?

więcej

Autorzy: Józef Edmund Nowicki,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2018 r.
Kod: KAM-1831:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów - akty prawne | str. 21

Od Autora | str. 29

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych | str. 31

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 33

Rozdział 1. Przedmiot regulacji | str. 33
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str. 33
Art. 2. [Definicje] | str. 38
Art. 2a-2b. (uchylone). | str. 74
Art. 2c. [Delegacja do wydania rozporządzenia określającego wykaz robót budowlanych] | str. 74
Art. 3. [Zakres podmiotowy] | str. 75
Art. 4. [Zakres przedmiotowy - wyłączenia] | str. 97
Art. 4a. (uchylony). | str. 126
Art. 4aa. [Delegacja ustawowa - wykaz dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu] | str. 126
Art. 4b. [Wyłączenia stosowania ustawy] | str. 126
Art. 4c. [Ocena interesu bezpieczeństwa państwa] | str. 130
Art. 4d. [Wyłączenia stosowania ustawy] | str. 131
Art. 5-5a. (uchylone). | str. 140
Art. 5b. [Zakaz łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy] | str. 140
Art. 5c. [Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy] | str. 142
Art. 5d. [Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy] | str. 146
Art. 5e. [Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności] | str. 147
Art. 5f. [Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony] | str. 148
Art. 5g. [Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa] | str. 148
Art. 6. (uchylony). | str. 149
Art. 6a. [Zamówienia udzielane w częściach] | str. 149
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień | str. 151
Art. 7. [Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia; zasady udzielania zamówienia] | str. 151
Art. 8. [Jawność postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczony dostęp do informacji; zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa] | str. 158
Art. 9. [Forma postępowania o udzielenie zamówienia, język postępowania] | str. 174
Art. 9a. [Reguły wyznaczania terminów składania wniosków] | str. 178
Art. 10. [Tryby udzielania zamówienia] | str. 181
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 182
Art. 10a. [Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia] | str. 182
Art. 10b. [Wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji] | str. 185
Art. 10c. [Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej] | str. 186
Art. 10d. [Użycie innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików] | str. 187
Art. 10e. [Użycie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych] | str. 187
Art. 10f. [Wskazanie powodów odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej] | str. 188
Art. 10g. [Delegacja ustawowa - wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej] | str. 188
Rozdział 3. Ogłoszenia | str. 189
Art. 11. [Zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń] | str. 189
Art. 11a. [Obowiązek udokumentowania publikacji ogłoszeń] | str. 193
Art. 11b. [Publikacja ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych] | str. 193
Art. 11c. [Zmiana ogłoszenia przez sprostowanie lub ogłoszenie zmian] | str. 194
Art. 12. (uchylony). | str. 195
Art. 12a. [Zmiana treści ogłoszenia] | str. 195
Art. 13. [Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach] | str. 198
Art. 13a. [Plan postępowań o udzielenie zamówień] | str. 199

DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia | str. 202
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy | str. 202
Art. 14. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego; koniec terminu w sobotę lub dzień wolny od pracy] | str. 202
Art. 15. [Podmioty przygotowujące i przeprowadzające postępowanie] | str. 204
Art. 15a. [Wskazanie centralnego zamawiającego] | str. 207
Art. 15b. [Zadania centralnego zamawiającego] | str. 208
Art. 15c. [Wskazanie lub powołanie centralnego zamawiającego przez jednostkę samorządu terytorialnego] | str. 210
Art. 15d. [Centralny zamawiający z innego państwa członkowskiego UE] | str. 210
Art. 15e. [Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE] | str. 211
Art. 15f. [Utworzenie wspólnego podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE] | str. 212
Art. 16. [Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielanie zamówienia] | str. 213
Art. 17. [Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu] | str. 218
Art. 18. [Odpowiedzialność kierownika zamawiającego] | str. 230
Art. 19. [Powołanie komisji przetargowej] | str. 232
Art. 20. [Zadania komisji przetargowej] | str. 234
Art. 20a. [Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia] | str. 237
Art. 21. [Skład i organizacja komisji przetargowej; powoływanie biegłych] | str. 238
Art. 22. [Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie; opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków] | str. 241
Art. 22a. [Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów] | str. 251
Art. 22b. [Obowiązek wpisu do rejestru zawodowego, posiadania odpowiedniego zezwolenia lub przynależności do organizacji] | str. 259
Art. 22c. [Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców] | str. 260
Art. 22d. [Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców] | str. 277
Art. 23. [Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia] | str. 286
Art. 24. [Przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania; procedura] | str. 292
Art. 24a. (uchylony). | str. 326
Art. 24aa. [Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert] | str. 326
Art. 24b. (uchylony). | str. 331
Art. 25. [Oświadczenia (dokumenty) niezbędne do przeprowadzenia postępowania] | str. 331
Art. 25a. [Oświadczenie wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] | str. 336
Art. 26. [Prawo żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu] | str. 344
Art. 27. (uchylony). | str. 362
Art. 28. (uchylony). | str. 371
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania | str. 371
Art. 29. [Zasady opisywania przedmiotu zamówienia] | str. 371
Art. 30. [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne] | str. 399
Art. 30a. [Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia] | str. 402
Art. 30b. [Wymóg przedstawienia certyfikatu] | str. 405
Art. 31. [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane] | str. 406
Art. 31a. [Dialog techniczny] | str. 417
Art. 31b. [Zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego] | str. 419
Art. 31c. [Zamieszczenie informacji o zastosowaniu dialogu technicznego] | str. 420
Art. 31d. [Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiotu uczestniczącego w przygotowaniu postępowania] | str. 420
Art. 32. [Zasady ustalania wartości zamówienia] | str. 421
Art. 33. [Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane] | str. 427
Art. 34. [Zasady ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo] | str. 437
Art. 35. [Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia] | str. 447
Art. 36. [Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - treść] | str. 448
Art. 36a. [Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia] | str. 468
Art. 36aa. [Podzielenie zamówienia na części] | str. 471
Art. 36b. [Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy] | str. 475
Art. 36ba. [Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji] | str. 478
Art. 36c. [Możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów] | str. 479
Art. 37. [Udostępnianie SIWZ] | str. 480
Art. 38. [Wyjaśnianie treści SIWZ] | str. 483
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień | str. 494
Oddział 1. Przetarg nieograniczony | str. 494
Art. 39. [Przetarg nieograniczony - definicja] | str. 494
Art. 40. [Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu] | str. 495
Art. 41. [Treść ogłoszenia o zamówieniu] | str. 498
Art. 42. [Udostępnianie SIWZ] | str. 500
Art. 43. [Termin składania ofert] | str. 503
Art. 44. (uchylony). | str. 507
Art. 45. [Wadium - wysokość, zasady wnoszenia] | str. 508
Art. 46. [Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium] | str. 535
Oddział 2. Przetarg ograniczony | str. 551
Art. 47. [Przetarg ograniczony - definicja] | str. 551
Art. 48. [Przetarg ograniczony - ogłoszenie o zamówieniu] | str. 551
Art. 49. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] | str. 554
Art. 50. [Zwrot wniosku; zakaz zapoznania się z treścią wniosków przed upływem terminu na ich składanie] | str. 555
Art. 51. [Zaproszenie do składania ofert; informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu] | str. 556
Art. 52. [Termin składania ofert] | str. 562
Art. 53. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym] | str. 563
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 563
Art. 54. [Negocjacje z ogłoszeniem - definicja] | str. 563
Art. 55. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem] | str. 564
Art. 55a. [Dodatkowe informacje zamieszczane w ogłoszeniu] | str. 568
Art. 56. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym] | str. 568
Art. 57. [Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert wstępnych; termin składania ofert wstępnych] | str. 570
Art. 58. [Zaproszenie do negocjacji; negocjacje; podział negocjacji na etapy] | str. 574
Art. 59. [Zmiany SIWZ po zakończeniu negocjacji] | str. 576
Art. 60. [Zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert] | str. 576
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny | str. 578
Art. 60a. [Dialog konkurencyjny - definicja] | str. 578
Art. 60b. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego] | str. 579
Art. 60c. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym] | str. 580
Art. 60d. [Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do dialogu konkurencyjnego] | str. 581
Art. 60e. [Zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego; zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert] | str. 583
Art. 60f. [Negocjowanie ostatecznych warunków umowy] | str. 584
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 585
Art. 61. [Negocjacje bez ogłoszenia - definicja] | str. 585
Art. 62. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia; zawiadomienie o wszczęciu postępowania; publikacja ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy; informacja o unieważnieniu postępowania] | str. 585
Art. 63. [Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia] | str. 591
Art. 64. [Termin składania ofert; wadium] | str. 592
Art. 65. [Odesłanie do przepisów trybu negocjacji z ogłoszeniem] | str. 593
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki | str. 593
Art. 66. [Zamówienie z wolnej ręki; ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy] | str. 593
Art. 67. [Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki] | str. 597
Art. 68. [Elementy zaproszenia do negocjacji; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu] | str. 644
Oddział 6. Zapytanie o cenę | str. 647
Art. 69. [Zapytanie o cenę - definicja] | str. 647
Art. 70. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę] | str. 647
Art. 71. [Zaproszenie do składania ofert] | str. 654
Art. 72. [Zasady oferowania ceny; zasady udzielania zamówień] | str. 655
Art. 73. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i negocjacji bez ogłoszenia] | str. 655
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne | str. 656
Art. 73a. [Zakup innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych] | str. 656
Art. 73b. [Treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ] | str. 660
Art. 73c. [Stosowanie przepisów o przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym] | str. 661
Art. 73d. [Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu] | str. 662
Art. 73e. [Terminy - odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 663
Art. 73f. [Wybór najkorzystniejszej oferty] | str. 663
Art. 73g. [Ustanowienie partnerstwa innowacyjnego] | str. 664
Art. 73h. [Zasady partnerstwa innowacyjnego] | str. 664
Oddział 7. Licytacja elektroniczna | str. 666
Art. 74. [Licytacja elektroniczna - definicja; przesłanki udzielenia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej] | str. 666
Art. 75. [Treść ogłoszenia o zamówieniu] | str. 667
Art. 76. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert; wadium; otwarcie licytacji] | str. 668
Art. 77. [Termin i sposób przekazywania wniosków (oświadczeń, informacji)] | str. 670
Art. 78. [Sposób składania oferty; związanie ofertą] | str. 670
Art. 79. [Etapy licytacji elektronicznej] | str. 671
Art. 80. [Przesłanki zamykania licytacji elektronicznej; zasady udzielania zamówienia] | str. 672
Art. 81. [Odesłanie do przepisów o SIWZ i wyborze najkorzystniejszej oferty] | str. 673
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 674
Art. 82. [Zasady składania ofert] | str. 674
Art. 83. [Dopuszczalność składania oferty wariantowej] | str. 693
Art. 84. [Zmiana lub wycofanie oferty; zwracanie ofert] | str. 694
Art. 85. [Termin związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą] | str. 696
Art. 86. [Otwarcie ofert] | str. 705
Art. 87. [Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert; doprecyzowanie treści ofert; zasady poprawiania ofert przez zamawiającego] | str. 709
Art. 88. (uchylony). | str. 734
Art. 89. [Przesłanki odrzucenia oferty] | str. 734
Art. 90. [Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie; odrzucenie oferty] | str. 758
Art. 91. [Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty; kryteria oceny oferty; składanie ofert dodatkowych] | str. 768
Art. 91a. [Zasady organizacji aukcji elektronicznej] | str. 781
Art. 91b. [Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej; termin otwarcia aukcji; sposób oceny oferty] | str. 786
Art. 91c. [Zasady przeprowadzania aukcji] | str. 787
Art. 91d. [Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego] | str. 791
Art. 91e. [Zamknięcie aukcji elektronicznej] | str. 791
Art. 92. [Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji] | str. 791
Art. 93. [Przesłanki unieważnienia postępowania] | str. 795
Art. 94. [Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia; wybór innej oferty najkorzystniejszej] | str. 819
Art. 95. [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] | str. 827
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań | str. 828
Art. 96. [Protokół postępowania o udzielenie zamówienia; załączniki] | str. 828
Art. 97. [Przechowywanie protokołu; zwrot planów (projektów, rysunków, modeli)] | str. 833
Art. 98. [Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach] | str. 834

DZIAŁ III. Przepisy szczególne | str. 860
Rozdział 1. Umowy ramowe | str. 860
Art. 99. [Umowa ramowa] | str. 860
Art. 100. [Zasady zawierania umowy ramowej - okres, liczba wykonawców] | str. 862
Art. 101. (uchylony). | str. 863
Art. 101a. [Zasady udzielania zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową] | str. 863
Art. 101b. [Złożenie katalogów elektronicznych] | str. 866
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów | str. 867
Art. 102. [Zasady ustanawiania dynamicznego systemu zakupów] | str. 867
Art. 103. [Reguła pełnej elektronizacji] | str. 868
Art. 104. [Udostępnianie SIWZ i innych informacji] | str. 868
Art. 104a. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów] | str. 869
Art. 104b. [Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu] | str. 869
Art. 104c. [Zaproszenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów] | str. 870
Art. 104d. [Wezwanie do złożenia nowych oświadczeń] | str. 870
Art. 104e. [Zaproszenie uczestników systemu do składania ofert] | str. 870
Art. 104f. [Bezpłatność dostępu do systemu] | str. 871
Art. 104g. [Złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych] | str. 872
Art. 105-109. (uchylone). | str. 872
Rozdział 3. Konkurs | str. 872
Art. 110. [Konkurs - definicja] | str. 872
Art. 111. [Nagrody; wartość konkursu] | str. 874
Art. 112. [Organizator konkursu; sąd konkursowy] | str. 875
Art. 113. [Zadania sądu konkursowego] | str. 877
Art. 114. [Nadzór nad sądem konkursowym] | str. 878
Art. 115. [Ogłoszenie o konkursie - publikacja, treść] | str. 878
Art. 116. [Regulamin konkursu] | str. 879
Art. 117. [Formy konkursu: konkurs jednoetapowy i dwuetapowy] | str. 884
Art. 118. [Uczestnicy konkursu] | str. 884
Art. 119. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie] | str. 885
Art. 120. [Zasady dopuszczania do udziału w konkursie] | str. 885
Art. 121. [Zasady składania prac konkursowych] | str. 887
Art. 122. [Rozstrzygnięcie konkursu] | str. 887
Art. 123. [Zawiadomienie o wynikach konkursu; protokół z przebiegu prac sądu konkursowego] | str. 888
Art. 124. [Przesłanki unieważnienia konkursu] | str. 889
Art. 125. [Wypłacenie nagrody] | str. 889
Art. 126. [Ogłoszenie o wynikach konkursu] | str. 890
Art. 127. [Przechowywanie dokumentacji konkursowej; zasady zwrotu prac konkursowych] | str. 890
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych | str. 891
Art. 128-131. (uchylone). | str. 891
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 891
Art. 131a. [Zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa] | str. 891
Art. 131b. [Zasady wyłączenia w stosowaniu przepisów ustawy] | str. 901
Art. 131ba. [Postępowanie nieuwzględniane w planie postępowań o udzielenie zamówień] | str. 903
Art. 131bb. [Zamówienia dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym] | str. 903
Art. 131bc. [Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami] | str. 904
Art. 131c. [Przekazywanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego; wymogi formalne] | str. 906
Art. 131d. [Ograniczenia podmiotowe] | str. 906
Art. 131da. [Przekazanie ogłoszenia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Urzędowi Publikacji UE] | str. 907
Art. 131e. [Przesłanki uzupełniające wykluczenia wskazane w art. 24] | str. 907
Art. 131f. [Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych] | str. 912
Art. 131g. [Wymogi formalne związane z realizacją zamówienia] | str. 914
Art. 131h. [Ograniczenia dotyczące sposobów udzielania zamówień] | str. 918
Art. 131i. [Regulacja umowy ramowej] | str. 928
Art. 131ia. [Udostępnianie SIWZ i terminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa] | str. 928
Art. 131j. [Warunki podmiotowe skuteczności postępowania] | str. 930
Art. 131k. [Kryteria oceny oferty] | str. 931
Art. 131l. [Przyczyny, postępowanie i skutki odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania] | str. 932
Art. 131m. [Uprawnienie zamawiającego do zobowiązania wykonawców zamówienia do zawarcia umów o podwykonawstwo] | str. 934
Art. 131n. [Ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo] | str. 935
Art. 131o. [Zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa] | str. 935
Art. 131p. [Realizacja w ramach podwykonawstwa części wartości umowy] | str. 936
Art. 131r. [Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą] | str. 936
Art. 131s. [Stosowanie innych przepisów] | str. 937
Art. 131t. [Przesłanki nieudzielenia zamówienia] | str. 938
Art. 131u. [Podmioty, których nie uznaje się za podwykonawców] | str. 938
Art. 131v. [Ograniczenia w zakresie jawności postępowania] | str. 939
Art. 131w. [Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia] | str. 941
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe | str. 943
Art. 132. [Zamówienia sektorowe - definicja; odpowiednie stosowanie przepisów o zamówieniach sektorowych] | str. 943
Art. 133. [Zasady stosowania ustawy do zamówień sektorowych; informacja o udzielonych zamówieniach sektorowych] | str. 952
Art. 134. [Tryby udzielania zamówienia sektorowego] | str. 953
Art. 134a. [System kwalifikowania wykonawców] | str. 957
Art. 134b. [Procedura tworzenia systemu kwalifikowania wykonawców] | str. 959
Art. 134c. [Obowiązki zamawiającego i wykonawców] | str. 960
Art. 134d. [Powiadomienie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców] | str. 961
Art. 134e. [Wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia sektorowego] | str. 962
Art. 135. [Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych - treść, termin składania ofert] | str. 962
Art. 136. [Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych] | str. 964
Art. 137. [Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych na usługi o charakterze użyteczności publicznej] | str. 968
Art. 138. [Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych] | str. 970
Art. 138a. [Wyłączenia podmiotowe stosowania ustawy do zamówień sektorowych] | str. 971
Art. 138b. [Dopuszczalność odstąpienia od powołania komisji przetargowej] | str. 972
Art. 138c. [Uprawnienia zamawiającego; zasady wyboru najkorzystniejszej oferty] | str. 973
Art. 138d-138e. (uchylone). | str. 974
Art. 138f. [Wyłączenie stosowania ustawy do zamawiających działających na rynku konkurencyjnym; wniosek o stwierdzenie, że zamawiający działa na rynku konkurencyjnym; analiza rynku] | str. 975
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 976
Art. 138g. [Zakres stosowania przepisów o zamówieniach na usługi społeczne] | str. 976
Art. 138h. [Usługi społeczne] | str. 978
Art. 138i. [Ogłoszenie o zamówieniu] | str. 980
Art. 138j. [Zamówienia sektorowe na usługi społeczne] | str. 981
Art. 138k. [Określenie sposobu prowadzenia postępowania] | str. 982
Art. 138l. [Postępowanie o udzielenie zamówienia - przepis odsyłający] | str. 982
Art. 138m. [Zamówienia na usługi społeczne - przepis odsyłający] | str. 982
Art. 138n. [Tryby prowadzenia postępowania] | str. 983
Art. 138o. [Postępowanie w przypadku zamówień o mniejszej wartości] | str. 983
Art. 138p. [Ograniczenia podmiotowe w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne] | str. 994
Art. 138q. [Terminy składania ofert i wniosków] | str. 997
Art. 138r. [Wybór najkorzystniejszej oferty] | str. 997
Art. 138s. [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] | str. 998

DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 999
Art. 139. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego; forma umów; jawność umów] | str. 999
Art. 140. [Tożsamość zakresu świadczeń wynikających z umowy i oferty; unieważnienie umowy w części] | str. 1012
Art. 141. [Solidarna odpowiedzialność wykonawców] | str. 1015
Art. 142. [Umowy zawierane na czas oznaczony - okres, na jaki zawierana jest umowa] | str. 1017
Art. 143. [Umowy zawierane na czas nieoznaczony] | str. 1021
Art. 143a. [Zapłata wynagrodzenia w przypadku zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy] | str. 1022
Art. 143b. [Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane] | str. 1024
Art. 143c. [Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy] | str. 1028
Art. 143d. [Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane - postanowienia dotyczące podwykonawstwa] | str. 1033
Art. 144. [Zakaz istotnych zmian umowy; unieważnienie zmian] | str. 1034
Art. 144a. [Uprawnienie Prezesa UZP do żądania unieważnienia umowy] | str. 1046
Art. 144b. [Zakaz zawarcia umowy] | str. 1047
Art. 145. [Prawo odstąpienia od umowy] | str. 1048
Art. 145a. [Rozwiązanie umowy przez zamawiającego] | str. 1053
Art. 145b. [Żądanie wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy] | str. 1054
Art. 146. [Przesłanki unieważnienia umowy; niedopuszczalność stwierdzenia nieważności umowy] | str. 1054
Art. 146a. [Wygaśnięcie umowy na skutek uzyskania udziału w kontrolowanej osobie prawnej przez kapitał prywatny] | str. 1066
Art. 147. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] | str. 1066
Art. 148. [Formy zabezpieczenia] | str. 1068
Art. 149. [Zmiana formy zabezpieczenia] | str. 1070
Art. 150. [Wysokość zabezpieczenia; termin i sposób wniesienia zabezpieczenia] | str. 1071
Art. 151. [Zwrot zabezpieczenia] | str. 1074
Art. 151a. [Zaliczka na poczet wykonania zobowiązania; niedopuszczalność udzielania zaliczek] | str. 1075

DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 1080
Rozdział 1. Zakres działania | str. 1080
Art. 152. [Prezes UZP - definicja, nadzór, obsługa] | str. 1080
Art. 153. [Powoływanie Prezesa UZP; nabór na stanowisko Prezesa UZP] | str. 1081
Art. 154. [Zadania Prezesa UZP] | str. 1082
Art. 154a. [Wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej] | str. 1084
Art. 154b. (uchylony). | str. 1084
Art. 154c. [Opinie wydawane przez Prezesa UZP] | str. 1084
Art. 155. [Wiceprezesi UZP - zadania; nabór] | str. 1085
Art. 156. (uchylony). | str. 1085
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych | str. 1086
Art. 157. [Rada Zamówień Publicznych - zadania] | str. 1086
Art. 158. [Skład Rady Zamówień Publicznych; powoływanie członków Rady] | str. 1086
Art. 159. [Upływ kadencji Rady Zamówień Publicznych; wygaśnięcie członkostwa w Radzie; odwołanie członka Rady] | str. 1087
Art. 160. [Obsługa pracy Rady; wynagrodzenie członków Rady] | str. 1087
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień | str. 1088
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1088
Art. 161. [Kontrola udzielania zamówień] | str. 1088
Art. 162. [Wyłączenie pracownika UZP] | str. 1089
Art. 163. [Uprawnienia kontrolne Prezesa UZP; wynagrodzenie biegłego; ustalanie stanu faktycznego] | str. 1090
Art. 164. [Protokół kontroli] | str. 1090
Oddział 2. Kontrola doraźna | str. 1091
Art. 165. [Kontrola doraźna - zasady wszczynania] | str. 1091
Art. 166. [Zakończenie kontroli doraźnej] | str. 1093
Art. 167. [Zastrzeżenia do wyniku kontroli doraźnej - zasady rozpatrywania] | str. 1093
Art. 168. [Sankcje za naruszenie przepisów ustawy] | str. 1094
Art. 168a. [Kompetencja prezesa UZP do wszczynania postępowań szczególnych] | str. 1095
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | str. 1095
Art. 169. [Kontrola uprzednia - przesłanki przeprowadzenia; wszczęcie; odstąpienie od przeprowadzenia kontroli] | str. 1095
Art. 170. [Przekazanie dokumentacji do celów kontroli uprzedniej; odstąpienie od przeprowadzenia kontroli uprzedniej; skutki wszczęcia kontroli uprzedniej] | str. 1096
Art. 171. [Zakończenie kontroli uprzedniej] | str. 1097
Art. 171a. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń] | str. 1099
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza | str. 1099
Art. 172. [Krajowa Izba Odwoławcza - zadania, organy] | str. 1099
Art. 173. [Skład Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1101
Art. 174. [Zakaz łączenia stanowisk; wygaśnięcie członkostwa; odwołanie członka Izby; status prawny członków Izby] | str. 1103
Art. 175. [Odpowiedzialność dyscyplinarna członków Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1104
Art. 176. [Zawieszenie członka Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1105
Art. 176a. [Nabór na członków Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1105
Rozdział 5. (uchylony) | str. 1107
Art. 177-178. (uchylone). | str. 1107

DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej | str. 1108
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 1108
Art. 179. [Środki ochrony prawnej] | str. 1108
Rozdział 2. Odwołanie | str. 1116
Art. 180. [Odwołanie - dopuszczalność, zasady wnoszenia] | str. 1116
Art. 181. [Informacja o czynności niezgodnej z ustawą] | str. 1123
Art. 182. [Termin wniesienia odwołań] | str. 1125
Art. 183. [Zakaz zawarcia umowy; wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy] | str. 1132
Art. 184. [Przedłużenie ważności (wniesienie nowego) wadium] | str. 1134
Art. 185. [Obowiązek przesłania kopii odwołania innym wykonawcom; przystąpienie do postępowania odwoławczego - termin, skutek, opozycja] | str. 1137
Art. 186. [Odpowiedź na odwołanie; uwzględnienie zarzutów w całości - sprzeciw; zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego] | str. 1144
Art. 187. [Odwołanie - rozpoznanie, wezwanie do poprawienia (uzupełnienia), zwrot, cofnięcie] | str. 1151
Art. 188. [Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1155
Art. 189. [Termin rozpoznania odwołania; przesłanki odrzucenia odwołania; rozpoznanie odwołania na rozprawie] | str. 1159
Art. 190. [Postępowanie dowodowe] | str. 1165
Art. 191. [Zamknięcie i ponowne otwarcie rozprawy; wyrokowanie] | str. 1167
Art. 192. [Rodzaje orzeczeń; uwzględnienie odwołania; zakres orzekania] | str. 1168
Art. 193. [Nakładanie kar finansowych w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia] | str. 1171
Art. 194. [Nakładanie kar finansowych w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia] | str. 1172
Art. 195. [Termin uiszczenia kar; prawomocność orzeczeń o nałożeniu kary; egzekwowanie kar] | str. 1173
Art. 196. [Orzeczenia - ogłaszanie, uzasadnianie, doręczanie, sprostowanie] | str. 1174
Art. 197. [Stwierdzanie wykonalności] | str. 1176
Art. 198. [Delegacja do wydania rozporządzenia określającego postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań oraz wysokość wpisu i kosztów] | str. 1176
Rozdział 3. Skarga do sądu | str. 1177
Art. 198a. [Skarga do sądu; odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji] | str. 1177
Art. 198b. [Termin do wniesienia skargi] | str. 1178
Art. 198c. [Warunki formalne skargi] | str. 1180
Art. 198d. [Zakaz rozszerzania żądania lub występowania z nowymi roszczeniami] | str. 1180
Art. 198e. [Przesłanki odrzucenia skargi; przywrócenie terminu] | str. 1180
Art. 198ea. [Ciężar dowodu] | str. 1181
Art. 198f. [Rozpoznanie sprawy] | str. 1181
Art. 198g. [Niedopuszczalność skargi kasacyjnej; odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o Prokuratorze Generalnym] | str. 1182

DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 1183
Art. 199. [Wyłączenie stosowania przepisów] | str. 1183
Art. 200. [Przesłanki kar pieniężnych] | str. 1183
Art. 201. [Wysokość kary pieniężnej] | str. 1184
Art. 202. [Nakładanie kar pieniężnych] | str. 1184
Art. 203. [Przeznaczenie kar pieniężnych; egzekwowanie kar pieniężnych] | str. 1185

DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1186
Art. 204-219. (pominięte). | str. 1186

DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1187
Art. 220. [Regulacja intertemporalna] | str. 1187
Art. 221. [Termin ogłoszenia pierwszego konkursu na Prezesa UZP] | str. 1187
Art. 222. [Termin powołania pierwszej Rady UZP] | str. 1187
Art. 223. [Arbitrzy - rozpoznawanie odwołań] | str. 1187
Art. 224. [Wpisanie na listę arbitrów na pierwszą kadencję] | str. 1188
Art. 225. [Derogacja ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r.] | str. 1188
Art. 226. [Uprzednio wydane przepisy wykonawcze] | str. 1188
Art. 227. [Termin wejścia w życie ustawy] | str. 1188

Ukryj

Opis:

W komentarzu zostały omówione trudne i nietypowe sytuacje występujące w praktyce udzielania zamówień publicznych oraz sposoby ich rozwiązania na podstawie aktualnego orzecznictwa i wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor odniósł się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, a także o dogłębną analizę orzecznictwa i opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych.

Książka pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania, oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi natomiast uniknięcie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty oraz skuteczne wnoszenie środków ochrony prawnej.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawą z 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Autor prezentuje tezy i uzasadnienia ponad 1600 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych, co pozwala czytelnikowi na wyrobienie sobie właściwego stanowiska w konkretnej sprawie.

Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi i świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi oraz osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-263-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1188
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-1831:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów