Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bogdan Dolnicki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-2304:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Część pierwsza
Prawne aspekty partycypacji społecznej | str. 19


Iwona Niżnik-Dobosz
Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego | str. 21

Magdalena Małecka-Łyszczek
Partycypacja w ramach public governance | str. 44

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Partycypacja czy efektywność? Dylematy skutecznego osiągania celów w administracji publicznej | str. 58

Jerzy Korczak
Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego | str. 67

Ewelina Kloc
Udział mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy samorządu terytorialnego - dobre prawo czy złudna iluzja | str. 88

Ewa Wągiel
Partycypacja społeczna gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw | str. 104

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Podniesienie rangi udziału społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji szansą na większe zaangażowanie społeczne i rozwój samorządu terytorialnego czy zagrożeniem dla rozwoju tego samorządu | str. 122

Część druga
Formy uczestnictwa w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej | str. 133


Rafał Sura, Robert Choma
Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin | str. 135

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach rady gminy i posiedzeniach jej komisji | str. 147

Roman Marchaj
Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym | str. 164

Izabela Skipioł
Referendum gminne w sprawie likwidacji straży miejskiej - wybrane zagadnienia | str. 180

Magdalena Nowińska
Udział mieszkańców w procedurze zmiany granic gminy | str. 198

Łukasz Karaś
Zmiana granic gminy w świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym | str. 212

Jacek Pokładecki
Aktywność w wyborach do organów samorządu terytorialnego jako przejaw partycypacji politycznej | str. 224

Tomasz Moll
Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej | str. 244

Małgorzata Ofiarska
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin | str. 259

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym | str. 280

Anna Bohdan
E-demokracja w gminie na przykładzie internetowych konsultacji z mieszkańcami | str. 305

Małgorzata Stahl, Jan Paweł Tarno, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Instytucja skarg i wniosków oraz inne formy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym | str. 323

Część trzecia
Inicjatywa uchwałodawcza jako forma realizacji zadań publicznych | str. 357


Monika Augustyniak
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str. 359

Marcin Brzeski
Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w statucie jednostki samorządu terytorialnego | str. 379

Małgorzata Szalewska
Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych | str. 401

Ewa Koniuszewska
Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej | str. 418

Michał Kasiński
Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej | str. 431

Magdalena Kisała
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej | str. 445

Część czwarta
Uczestnictwo obywateli w realizacji zadań oświatowych | str. 455


Jacek Pierzchała
Partycypacja społeczna w procesie zarządzania szkołą publiczną na przykładzie rady rodziców | str. 457

Andrzej K. Piasecki
Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej | str. 472

Adam Bochentyn
O różnych formach wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe | str. 484

Danuta Kurzyna-Chmiel
Wybrane formy partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji przez samorząd terytorialny oświatowych zadań publicznych | str. 494

Część piąta
Partycypacja społeczna w realizacji innych zadań publicznych | str. 509


Marek Kruszakin
Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjno-budowlanym realizowanym w oparciu o tzw. specustawy | str. 511

Mirosław Wincenciak
Zwalczanie bezczynności organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze stanowienia aktów normatywnych | str. 530

Marcin Kumala
Pozycja prawna wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych | str. 547

Marcin Janik
Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji | str. 559

Maciej Baraniecki
O swoich pieniądzach decydujmy sami - planowanie partycypacyjne budżetu gminy | str. 570

Paweł Zaborniak, Lech J. Żukowski
Doskonalenie zarządzania lokalnego za pomocą badań społecznych | str. 582

Karolina Rokicka
Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 598

Justyna Wasil
Wybrane metody lobbingu stosowane w samorządzie terytorialnym | str. 613

Jakub H. Szlachetko
Zjawisko prywatyzacji zadań publicznych a funkcja legislacyjna organów administracji publicznej. Kilka refleksji natury ogólnej | str. 635

Dorota Sylwestrzak
Partycypacja organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony konsumentów | str. 647

Dominik J. Kościuk
Partycypacja społeczna w informatyzacji administracji publicznej | str. 659

Anna Haładyj
Konsultacje czy partycypacja? Refleksje terminologiczne w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska | str. 671

Anna Brzezińska-Rawa
Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str. 687

Andrzej Kraczkowski
Lokalne Grupy Działania jako forma wspierania rozwoju samorządności w Polsce oraz refleksje na temat organizacji wewnętrznej | str. 699

Alina Miruć
Pozycja prawna świadczeniobiorcy w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem czynnika społecznego w procesie prywatyzacji zadań ze sfery pomocy społecznej | str. 708

Agnieszka Skóra, Paweł Żukowski
Praktyczne problemy oznaczenia adresatów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy | str. 725

Agata Barczewska-Dziobek
Organizacje pozarządowe jako podmioty partycypacji społecznej - zagadnienia wybrane | str. 737

Część szósta
Dostęp do informacji a partycypacja społeczna | str. 751


Ewa Olejniczak-Szałowska
Prawo dostępu do informacji publicznej jako podstawa realizacji prawa do partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (zarys problemu) | str. 753

Krystyna Celarek
Kontrola społeczna samorządu terytorialnego a prawo do informacji - wybrane zagadnienia | str. 771

Karolina Kentnowska
Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków elektronicznych | str. 783

Część siódma
Partycypacja społeczna w aspekcie prawnoporównawczym | str. 801


Łukasz Młynarkiewicz
Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą | str. 803

Lidia Zacharko
Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych w modelu francuskim | str. 821

Izolda Bokszczanin
Instrumenty partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym w Republice Włoskiej | str. 832

Anna Budnik
Współdziałanie szkół wyższych z samorządem terytorialnym w Polsce i w Anglii | str. 850

Andżelika Mirska
Referendum lokalne w Niemczech - wnioski z badań porównawczych | str. 861

Andrzej Nałęcz
Administracja terenowa w Afganistanie | str. 877

Część ósma
Partycypacja społeczna w praktyce stosowania prawa | str. 889


Monika Sidor
Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie | str. 891

Mariusz W. Sienkiewicz
Społeczny wymiar procesu planowania strategicznego na przykładzie wybranych gmin i powiatów województwa lubelskiego | str. 907

Małgorzata Wenclik
Dylematy partycypacji społecznej na przykładzie konsultacji na szczeblu lokalnym w województwie podlaskim | str. 925

Artur K. Modrzejewski
Udział społeczeństwa w konstruowaniu "uchwał śmieciowych" - przykład Białegostoku i Szczecina | str. 938

Bogusław Przywora
Partycypacja organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze regionalnym na wybranych przykładach z województwa małopolskiego | str. 955

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic | str. 974

Katarzyna Kłosowska-Lasek
Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Rzeszowa | str. 1005


Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie prawnych aspektów partycypacji społecznej rozumianej jako udział społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono uczestnictwu mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również partycypacji społecznej w praktyce stosowania prawa - dokonano analizy rozwiązań stosowanych w praktyce, analizy socjologiczno-prawnej oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą. Przedstawiono też nowe i projektowane formy partycypacji.

Adresaci:
Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych pracowników naukowych będących równocześnie praktykami samorządowymi. Będzie stanowić cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych, a także dla studentów prawa, administracji, politologii i socjologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4464-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 1024
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2304:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów