Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Blanka Julita Stefańska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.11.2013 r.
Kod: KAM-2321;pakiet  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 118,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Prawne skutki skazania | str. 27


1. Pojęcie skutków skazania | str. 27

2. Prawne skutki skazania w ustawodawstwie polskim | str. 32

2.1. Prawne skutki skazania w kodeksie karnym | str. 32

2.2. Prawne skutki skazania w ustawach szczególnych | str. 35

2.2.1. Wymóg niekaralności | str. 37

2.2.2. Skazanie za jakiekolwiek przestępstwo jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 38

2.2.3. Skazanie za przestępstwo umyślne jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 39

2.2.4. Skazanie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 41

2.2.5. Skazanie za przestępstwo określonego rodzaju jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 47

2.2.6. Skazanie za przestępstwo jako negatywna przesłanka uznania nieskazitelności charakteru wymaganego dla uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 54

2.2.7. Pozbawienie stanowiska, prawa wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności jako skutek skazania za przestępstwo | str. 58

2.2.8. Utrata określonych uprawnień | str. 72

2.2.9. Utrata prawa do wyróżnień i nagród | str. 74

2.2.10. Inne skutki | str. 77

3. Społeczne skutki skazania | str. 83

4. Skutki skazania w ustawodawstwie hiszpańskim | str. 83

4.1. Skutki skazania w kodeksie karnym | str. 84

4.2. Skutki skazania w ustawach szczególnych | str. 87

4.2.1. Wymóg niekaralności | str. 87

4.2.2. Skazanie za przestępstwo umyślne jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 88

4.2.3. Skazanie za przestępstwo umyślne i na karę pozbawienia wolności jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 89

4.2.4. Skazanie za przestępstwo określonego rodzaju jako negatywna przesłanka uzyskania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności | str. 90

4.2.5. Skazanie jako okoliczność wyłączająca uznanie osoby za szanowaną zawodowo i handlowo | str. 92

4.2.6. Utrata stanowiska, prawa do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności z powodu skazania za przestępstwo | str. 95

4.2.7. Skazanie jako negatywna przesłanka do uzyskania określonych uprawnień | str. 97

4.2.8. Skazanie jako przyczyna utraty określonych uprawnień | str. 99

4.2.9. Skutki skazania przewidziane w ustawodawstwie autonomicznym | str. 100

5. Skutki skazania w prawie unijnym | str. 104

Rozdział II
Rejestracja skazań | str. 106


1. System rejestracji skazań w Polsce | str. 108

2. System rejestracji skazań w Hiszpanii | str. 125

Rozdział III
Kształtowanie się zatarcia skazania | str. 141


1. Geneza zatarcia skazania | str. 141

2. Kształtowanie się zatarcia skazania w ustawodawstwie polskim | str. 147

2.1. Zatarcie skazania w ustawodawstwie karnym po odzyskaniu niepodległości | str. 147

2.2. Zatarcie skazania w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1932 r. | str. 150

2.3. Zatarcie skazania w świetle kodeksu karnego z 1969 r. | str. 156

2.4. Zatarcie skazania w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. | str. 162

3. Kształtowanie się zatarcia skazania w Hiszpanii | str. 164

Rozdział IV
Istota i skutki zatarcia skazania | str. 187


1. Istota zatarcia skazania | str. 187

2. Przedmiot zatarcia skazania | str. 201

3. Skutki zatarcia skazania w Polsce | str. 213

4. Skutki zatarcia skazania w Hiszpanii | str. 235

5. Wyłączenie zatarcia skazania w Polsce | str. 241

Rozdział V
Rodzaje zatarcia skazania | str. 254


1. Zatarcie skazania z mocy prawa | str. 255

1.1. Zatarcie skazania ze względu na upływ określonego czasu | str. 256

1.2. Zatarcie skazania w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 257

1.3. Zatarcie skazania ze względu na depenalizację czynu | str. 258

1.4. Zatarcie skazania w związku ze zwolnieniem żołnierza z odbycia kary pozbawienia wolności | str. 258

1.5. Zatarcie skazania na mocy abolicji | str. 258

2. Zatarcie skazania na mocy orzeczenia sądu | str. 259

2.1. Okres wymagany do zatarcia skazania | str. 260

2.2. Zatarcie skazania żołnierza służby zasadniczej, który został skazany za przestępstwo określone w części wojskowej kodeksu karnego popełnione w czasie służby | str. 261

3. Zatarcie skazania na mocy aktu łaski | str. 261

4. Zatarcie orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary w Polsce i w Hiszpanii | str. 261

5. Rodzaje zatarcia skazania w Hiszpanii | str. 262

Rozdział VI
Przesłanki zatarcia skazania z mocy prawa | str. 266


1. Przesłanki zatarcia skazania ze względu na upływ czasu | str. 266

1.1. Wykonanie lub darowanie albo przedawnienie wykonania orzeczonej kary | str. 266

1.2. Określony upływ czasu | str. 280

2. Przesłanki zatarcia skazania ze względu na pozytywny upływ okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary | str. 284

3. Przesłanki zatarcia skazania w związku z depenalizacją czynu w Polsce | str. 285

4. Przesłanki zatarcia skazania w związku z depenalizacją czynu w Hiszpanii | str. 288

5. Przesłanki zatarcia skazania w razie zwolnienia żołnierza z odbycia kary pozbawienia wolności w Polsce | str. 289

6. Przesłanki zatarcia skazania w drodze abolicji w Polsce | str. 298

7. Przesłanki zatarcia skazania na podstawie amnestii w Hiszpanii | str. 306

8. Przesłanki zatarcia orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego w Polsce | str. 310

Rozdział VII
Przesłanki zatarcia skazania na mocy postanowienia sądu lub innego organu | str. 312


1. Przesłanki zatarcia skazania w związku z upływem określonego czasu | str. 313

1.1. Rodzaj i wymiar kary | str. 313

1.2. Wniosek skazanego | str. 313

1.3. Określony upływ czasu | str. 314

1.4. Przestrzeganie porządku prawnego | str. 314

2. Przesłanki zatarcia skazania żołnierza służby zasadniczej, który został skazany za przestępstwo określone w części wojskowej popełnione w czasie służby | str. 320

3. Przesłanki zatarcia skazania na mocy orzeczenia sądu lub innego organu w Hiszpanii | str. 326

3.1. Organy dokonujące zatarcia skazania | str. 327

3.2. Przesłanki zatarcia skazania | str. 329

3.2.1. Wygaśnięcie karalności | str. 330

3.2.2. Wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z odpowiedzialności cywilnej | str. 332

3.2.3. Okres wymagany do zatarcia skazania | str. 335

3.2.4. Niepopełnienie ponowne przestępstwa | str. 340

4. Zatarcie orzeczonych środków zabezpieczających | str. 341

5. Zatarcie skazania w wypadku depenalizacji | str. 343

Rozdział VIII
Zatarcie skazania na mocy aktu łaski | str. 345


1. Zatarcie skazania na mocy aktu łaski w Polsce | str. 345

2. Zatarcie skazania na mocy aktu łaski w Hiszpanii | str. 354

Rozdział IX
Zatarcie wielości skazań | str. 356


1. Zatarcie skazań za dwa lub więcej przestępstw niepozostających w zbiegu | str. 356

2. Zatarcie skazania w razie ponownego popełnienia przestępstwa po rozpoczęciu, a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania | str. 359

3. Zatarcie wielości skazań w Hiszpanii | str. 365

Rozdział X
Postępowanie w przedmiocie zatarcia skazania | str. 367


1. Inicjowanie postępowania w przedmiocie zatarcia skazania | str. 368

1.1. odmioty uprawnione do inicjowania postępowania o zatarcie skazania | str. 368

1.2. Forma wniosku | str. 370

1.3. Cofnięcie wniosku | str. 371

2. Postępowanie w przedmiocie wniosku | str. 372

3. Właściwość sądu | str. 372

4. Forma orzeczenia o zatarciu skazania | str. 374

5. Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie zatarcia skazania | str. 374

6. Wykonanie orzeczenia o zatarciu skazania | str. 375

7. Postępowanie w przedmiocie zatarcia skazania w Hiszpanii | str. 376

Wnioski | str. 379

Bibliografia | str. 395

Orzecznictwo | str. 415Ukryj

Opis:

W książce zaprezentowano rozległe skutki, jakie pociąga za sobą skazanie w różnych sferach życia skazanego (publicznego i prywatnego). Przedstawiono także genezę, kształtowanie się, ramy ustawowe i kształt prawny, warunki i skutki oraz funkcję spełnianą przez zatarcie skazania.

Autorka wyjaśnia wszelkie wątpliwości, jakie powstają na tle niezwykle skromnej regulacji ustawowej tej instytucji (art. 106-108 k.k.), m.in. kwestię wpływu zatarcia skazania na zaistniałe przestępstwo oraz możliwości pojedynczego zatarcia skazania w sytuacji, gdy w stosunku do jednego ze skazań jest ono wyłączone. Zaproponowane rozwiązania są wszechstronnie uzasadnione oraz poparte wypowiedziami doktryny i orzecznictwa.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, pracowników administracji oraz przedstawicieli nauki. Będzie również pomocna aplikantom, studentom prawa i administracji oraz szkół policyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4507-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 424
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2321;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów