Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Grzegorz Borowski, Andrzej Michór, Rafał Mroczkowski (red. nauk.), Tomasz Nieborak, Paweł Petasz, Piotr Stanisławiszyn, Patrycja Zawadzka,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2013 r.
Kod: KAM-2000:W01P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 23

Przedmowa | str. 33

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych | str. 37

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 39


Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 39

Art. 2. [Katalog definicji ustawowych] | str. 45

Art. 3. [Definicja funduszu] | str. 87

Art. 4. [Towarzystwo funduszy inwestycyjnych] | str. 97

Art. 5. [Siedziba] | str. 102

Art. 6. [Uczestnicy; tytuły uczestnictwa] | str. 103

Art. 7. [Wpłaty] | str. 106

Art. 8. [Wycena aktywów] | str. 108

Art. 9. [Depozytariusz] | str. 109

Art. 10. [Zakres działalności towarzystwa i depozytariusza] | str. 112

Art. 11. [Papiery emitowane za granicą] | str. 113

Art. 12. [Ustawa o grach hazardowych] | str. 114

Art. 13. [Aktywa w walucie obcej] | str. 115

DZIAŁ II
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 116


Art. 14. [Tworzenie, nazwa i rodzaje funduszy inwestycyjnych] | str. 116

Art. 15. [Tworzenie funduszy inwestycyjnych] | str. 121

Art. 16. [Rejestr funduszy inwestycyjnych] | str. 127

Art. 17. [Wpis i zmiana wpisu w rejestrze funduszy inwestycyjnych] | str. 130

Art. 18. [Forma i treść statutu funduszu inwestycyjnego] | str. 131

Art. 19. [Cele polityki inwestycyjnej] | str. 135

Art. 20. [Zasady polityki inwestycyjnej] | str. 138

Art. 21. [Dochody funduszu inwestycyjnego] | str. 142

Art. 22. [Wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 143

Art. 23. [Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 147

Art. 24. [Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego] | str. 154

Art. 25. (uchylony) | str. 161

Art. 26. [Zapisy na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne] | str. 162

Art. 27. [Prowadzenie zapisów] | str. 164

Art. 28. [Wpłaty do funduszu inwestycyjnego] | str. 166

Art. 29. [Przydział jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych] | str. 170

Art. 30. [Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 176

Art. 31. [Konstytutywny charakter wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych] | str. 181

Art. 32. [Dystrybucja jednostek uczestnictwa] | str. 182

Art. 32a. [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów] | str. 192

Art. 33. [Zlecenie czynności dystrybucyjnych] | str. 201

Art. 34. [Rejestr pełnomocnictw] | str. 203

Art. 35. [Forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów] | str. 203

Art. 36. [Łączenie i podział jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych] | str. 204

Art. 37. [Rachunkowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych] | str. 206

DZIAŁ III
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 210


Art. 38. [Spółka pełniąca funkcję TFI] | str. 210

Art. 39. [Siedziba zarządu TFI i stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych] | str. 214

Art. 40. [Założyciele TFI] | str. 215

Art. 41. [Firma TFI] | str. 216

Art. 42. [Zarząd TFI] | str. 217

Art. 43. [Zmiany w składzie zarządu] | str. 219

Art. 44. [Rada nadzorcza] | str. 220

Art. 45. [Przedmiot działalności TFI, doradcy inwestycyjni] | str. 221

Art. 45a. [Outsourcing czynności TFI] | str. 226

Art. 46. [Outsourcing czynności zarządzania] | str. 234

Art. 47. [Portfel instrumentów finansowych] | str. 240

Art. 48. [Wymogi dotyczące działalności TFI] | str. 243

Art. 48a. [Delegacja ustawowa] | str. 256

Art. 49. [Kapitał początkowy TFI] | str. 257

Art. 50. [Kapitały własne] | str. 260

Art. 50a. [Wymogi w stosunku do TFI, które przekazało zarządzanie funduszem] | str. 265

Art. 51. [Wymogi kapitałowe dla TFI zarządzających portfelami instrumentów finansowych] | str. 267

Art. 52. [Źródła kapitału zakładowego] | str. 268

Art. 53. [Akcje TFI] | str. 270

Art. 54. [Obowiązki informacyjne w związku z zamiarem nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 272

Art. 54a. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 275

Art. 54b. [Zakres informacji przekazywanych wraz z zawiadomieniem] | str. 277

Art. 54c. [Język zawiadomienia] | str. 279

Art. 54d. [Oświadczenie w miejsce dokumentów] | str. 280

Art. 54e. [Pełnomocnik do doręczeń] | str. 280

Art. 54f. [Wniosek o przekazanie informacji] | str. 281

Art. 54g. [Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia, braki zawiadomienia] | str. 282

Art. 54h. [Sprzeciw KNF] | str. 284

Art. 54i. [Termin doręczenia decyzji o sprzeciwie] | str. 287

Art. 54j. [Termin nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 288

Art. 54k. [Szczególny termin wniesienia sprzeciwu] | str. 288

Art. 54l. [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji TFI] | str. 288

Art. 54m. [Uchylenie zakazów z art. 54l] | str. 291

Art. 54n. [Obowiązek informacyjny w stosunku do TFI] | str. 292

Art. 55. (uchylony) | str. 292

Art. 56. [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem TFI] | str. 292

Art. 57. [Zawiadomienie o zamiarze zbycia] | str. 295

Art. 58. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność TFI] | str. 296

Art. 59. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 304

Art. 60. [Załączniki do wniosku o zezwolenia na działalność dodatkową TFI] | str. 305

Art. 61. [Zezwolenie na działalność TFI i utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str. 306

Art. 61a. [Zezwolenie na działalność TFI, które przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym] | str. 312

Art. 62. [Zezwolenie na działalność dodatkową] | str. 316

Art. 63. (uchylony) | str. 317

Art. 64. [Odpowiedzialność odszkodowawcza TFI] | str. 317

Art. 65. [Reguły działalności inwestycyjnej TFI] | str. 321

Art. 65a. (uchylony) | str. 326

Art. 66. [Wyłączenie stosowania art. 65 ust. 5 u.f.i.] | str. 326

Art. 67. [Wygaśnięcie zezwolenia na działalność TFI] | str. 326

Art. 68. [Skutki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność TFI] | str. 328

Art. 69. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str. 330

Art. 70. [Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str. 332

DZIAŁ IV
DEPOZYTARIUSZ | str. 334


Art. 71. [Podmioty pełniące funkcję depozytariusza] | str. 334

Art. 72. [Obowiązki depozytariusza] | str. 336

Art. 73. [Zakaz powiązań pomiędzy TFI a depozytariuszem] | str. 343

Art. 74. [Umowa o prowadzenie rejestru aktywów] | str. 344

Art. 75. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza] | str. 346

Art. 76. [Rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru aktywów] | str. 347

Art. 77. [Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o prowadzenie rejestru aktywów] | str. 348

Art. 78. [Przesłanki obligatoryjnej zmiany depozytariusza] | str. 351

Art. 79. [Procedura zmiany depozytariusza] | str. 351

Art. 80. [Nadzór nad zmianą depozytariusza] | str. 352

Art. 81. [Zakaz egzekucyjny] | str. 354

Art. 81a. [Umowa ze spółką zarządzającą] | str. 355

DZIAŁ V
RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 356

Rozdział 1
Fundusze inwestycyjne otwarte | str. 356


Art. 82. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa] | str. 356

Art. 83. [Jednostki uczestnictwa] | str. 358

Art. 84. [Ograniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa] | str. 366

Art. 85. [Częstotliwość wyceny] | str. 367

Art. 86. [Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 368

Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu] | str. 369

Art. 87a. [Zgromadzenie uczestników] | str. 371

Art. 87b. [Uprawnieni do uczestnictwa] | str. 375

Art. 87c. [Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu] | str. 377

Art. 87d. [Tryb podejmowania uchwał] | str. 378

Art. 87e. [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia] | str. 380

Art. 87f. [Skutki prawomocnego wyroku] | str. 382

Art. 88. [Obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa] | str. 383

Art. 89. [Obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 384

Art. 90. [Terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 385

Art. 91. [Potwierdzenie zbycia lub odkupienia] | str. 388

Art. 92. [Minimalna wartość aktywów netto] | str. 390

Art. 93. [Katalog dopuszczalnych lokat] | str. 391

Art. 93a. [Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego] | str. 400

Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne] | str. 402

Art. 94a. [Lokaty w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str. 405

Art. 95. (uchylony) | str. 407

Art. 96. [Podstawowe zasady dywersyfikacji lokat] | str. 407

Art. 97. [Lokaty w listy zastawne] | str. 409

Art. 98. [Ograniczenia koncentracji lokat] | str. 411

Art. 99. [Limity dywersyfikacji funduszy indeksowych] | str. 413

Art. 100. [Szczególne kategorie emitentów, gwarantów i poręczycieli] | str. 415

Art. 101. [Lokaty w tytuły uczestnictwa] | str. 416

Art. 102. [Pożyczki papierów wartościowych] | str. 419

Art. 103. [Umowy między funduszami inwestycyjnymi] | str. 421

Art. 104. [Ograniczenia w odniesieniu do wielkości emisji] | str. 422

Art. 105. [Ograniczenia w odniesieniu do subemisji inwestycyjnej] | str. 425

Art. 106. [Skutki naruszenia ograniczeń inwestycyjnych] | str. 426

Art. 107. [Zakaz dokonywania określonych czynności] | str. 428

Art. 108. [Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów] | str. 432

Art. 109. [Wielkość środków na rachunkach bankowych] | str. 432

Art. 110. [Zagraniczne instrumenty finansowe] | str. 433

Art. 111. [Wypłaty w razie śmierci uczestnika] | str. 434

Rozdział 2
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | str. 437


Art. 112. [Generalne odesłanie do przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych] | str. 437

Art. 113. [Szczególne zasady funkcjonowania] | str. 439

Art. 114. [Rada inwestorów] | str. 444

Art. 115. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str. 446

Art. 116. [Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu] | str. 448

Rozdział 3
Fundusze inwestycyjne zamknięte | str. 449


Art. 117. [Certyfikaty inwestycyjne] | str. 449

Art. 117a. [Przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty] | str. 461

Art. 117b. [Wniosek o przekształcenie] | str. 462

Art. 118. [Prospekt emisyjny; memorandum informacyjne] | str. 465

Art. 119. [Zatwierdzenie prospektu] | str. 474

Art. 120. [Dopuszczenie certyfikatów do obrotu] | str. 483

Art. 121. [Certyfikaty imienne i na okaziciela; niepodzielność] | str. 486

Art. 122. [Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu] | str. 490

Art. 123. [Dematerializacja] | str. 494

Art. 124-125. (uchylone) | str. 497

Art. 126. [Propozycja nabycia] | str. 497

Art. 127. [Kilka emisji certyfikatów] | str. 498

Art. 128. [Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne] | str. 499

Art. 129. [Kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych] | str. 500

Art. 130. [Wpłaty na certyfikaty kolejnych emisji] | str. 501

Art. 131. [Wycena aktywów funduszu] | str. 503

Art. 132. [Cena emisyjna] | str. 507

Art. 133. [Prawo pierwszeństwa] | str. 507

Art. 134. [Termin zamknięcia emisji] | str. 508

Art. 135. [Przydział certyfikatów inwestycyjnych] | str. 510

Art. 136. [Wydanie przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych] | str. 511

Art. 137. [Nieopłacony certyfikat inwestycyjny] | str. 512

Art. 138. [Zakaz nabywania własnych certyfikatów inwestycyjnych] | str. 514

Art. 139. [Wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str. 515

Art. 140. [Rada inwestorów] | str. 517

Art. 141. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str. 520

Art. 142. [Zgromadzenie inwestorów] | str. 521

Art. 143. [Udział w zgromadzeniu inwestorów] | str. 523

Art. 144. [Uchwały zgromadzenia inwestorów] | str. 525

Art. 145. [Strategia inwestycyjna; przedmiot lokat] | str. 527

Art. 146. [Ograniczenia inwestycyjne] | str. 530

Art. 147. [Przedmiot lokat] | str. 532

Art. 148. [Nabywanie nieruchomości] | str. 533

Art. 149. [Obciążenia na aktywach] | str. 534

Art. 150. [Wycena aktywów funduszu] | str. 534

Art. 151. [Udzielanie pożyczek papierów wartościowych] | str. 535

Art. 151a. [Krótka sprzedaż] | str. 536

Art. 152. [Zaciąganie zobowiązań; emisja obligacji] | str. 538

Art. 153. [Operacje pożyczkowe i gwarancyjne] | str. 538

Art. 154. [Nabywanie instrumentów pochodnych] | str. 539

Art. 155. (uchylony) 542

Art. 156. [Subemisja] | str. 542

Art. 157. [Naruszenie ograniczeń] | str. 543

DZIAŁ VI
SZCZEGÓLNE KONSTRUKCJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 544

Rozdział 1
Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa | str. 544


Art. 158. [Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa] | str. 544

Rozdział 2
Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami | str. 546


Art. 159. [Fundusze z wydzielonymi subfunduszami] | str. 546

Art. 160. [Treść statutu i ograniczenia inwestycyjne] | str. 548

Art. 161. [Zobowiązania związane z subfunduszami] | str. 549

Art. 162. [Szczególne zasady funkcjonowania funduszy otwartych] | str. 550

Art. 163. [Szczególne zasady funkcjonowania funduszy zamkniętych] | str. 554

Art. 164. [Tworzenie subfunduszy] | str. 555

Art. 165. [Likwidacja subfunduszy] | str. 556

Art. 166. [Określenie waluty funduszu] | str. 557

Art. 167. [Powierzenie zarządzania subfunduszami] | str. 558

Art. 168. (uchylony) 559

Art. 169. [Sprawozdania finansowe] | str. 559

Rozdział 2a
Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane | str. 560


Art. 169a. [Definicja funduszu powiązanego] | str. 560

Art. 169b. [Zezwolenia Komisji] | str. 560

Art. 169c. [Warunki podjęcia działalności jako fundusz powiązany] | str. 563

Art. 169d. [Przekazywanie informacji uczestnikom] | str. 564

Art. 169e. [Umowa pomiędzy depozytariuszami] | str. 566

Art. 169f. [Umowa pomiędzy biegłymi rewidentami] | str. 567

Art. 169g. [Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne] | str. 568

Art. 169h. [Dodatkowe ograniczenia] | str. 568

Art. 169i. [Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek] | str. 569

Art. 169j. [Obowiązek monitorowania działalności] | str. 569

Art. 169k. [Obowiązek przekazania korzyści] | str. 569

Art. 169l. [Obowiązki informacyjne] | str. 569

Art. 169m. [Zakaz pobierania opłat] | str. 570

Art. 169n. [Obowiązek przekazywania informacji] | str. 570

Art. 169o. [Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach] | str. 571

Art. 169p. [Zmiana funduszu podstawowego] | str. 571

Art. 169r. [Rozwiązanie funduszu powiązanego] | str. 573

Art. 169s. [Zaprzestanie działalności jako fundusz powiązany] | str. 574

Art. 169t. [Obowiązki funduszu powiązanego] | str. 575

Art. 169u. [Konsekwencje połączenia funduszu podstawowego] | str. 576

Art. 169w. [Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia] | str. 577

Art. 169y. [Obowiązki informacyjne] | str. 578

Rozdział 3
Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane | str. 590


Art. 170. [Zasady funkcjonowania funduszy podstawowego i powiązanych] | str. 590

Art. 171. [Dopuszczalne formy organizacyjne] | str. 591

Art. 172. [Oznaczenie] | str. 593

Art. 173. [Utworzenie funduszu podstawowego] | str. 593

Art. 174. (uchylony) | str. 595

Art. 175. [Wyłączenie niektórych obowiązków informacyjnych] | str. 595

Art. 176. [Minimalna wysokość aktywów netto] | str. 596

Art. 177. [Ograniczenia konstrukcji funduszy podstawowych i powiązanych] | str. 597

DZIAŁ VII
SZCZEGÓLNE TYPY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 598

Rozdział 1
Fundusz rynku pieniężnego | str. 598


Art. 178. [Fundusz rynku pieniężnego] | str. 598

Rozdział 2
Fundusz portfelowy | str. 605


Art. 179. [Konstrukcja funduszy portfelowych] | str. 605

Art. 180. [Emisja i wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str. 611

Art. 181. [Wykonywanie prawa głosu] | str. 615

Art. 182. [Konstrukcja i skład portfela inwestycyjnego] | str. 621

Rozdział 3
Fundusz sekurytyzacyjny | str. 627


Art. 183. [Formy funduszu sekurytyzacyjnego] | str. 627

Art. 184. [Umowa poręczenia i gwarancji wypłaty] | str. 632

Art. 185. [Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny] | str. 633

Art. 186. [Likwidacja subfunduszu standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego] | str. 635

Art. 187. [Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny] | str. 637

Art. 188. [Katalog dopuszczalnych lokat] | str. 638

Art. 188a. [Nabycie i zbycie rzeczy ruchomych] | str. 640

Art. 189. [Serie certyfikatów inwestycyjnych o różnych uprawnieniach] | str. 641

Art. 190. [Certyfikaty podporządkowane] | str. 643

Art. 191. [Umowy zawierane przez fundusz sekurytyzacyjny] | str. 644

Art. 192. [Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami] | str. 645

Art. 192a. [Zasady prowadzenia działalności przez podmiot zarządzający] | str. 647

Art. 193. [Zakres uprawnienia do przetwarzania danych] | str. 647

Art. 194. [Moc dowodowa ksiąg rachunkowych funduszu] | str. 648

Art. 195. [Przeniesienie zabezpieczeń rzeczowych] | str. 650

Rozdział 4
Fundusz aktywów niepublicznych | str. 651


Art. 196. [Fundusz aktywów niepublicznych] | str. 651

Art. 197. [Wyłączenia stosowania przepisów o funduszach inwestycyjnych zamkniętych] | str. 656

Art. 198. [Wypłacanie przychodów ze zbycia lokat] | str. 658

Art. 199. [Zabezpieczenie interesów wierzycieli i TFI przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych] | str. 664

DZIAŁ VIII
ŁĄCZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str. 669

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 669


Art. 200. [Definicje] | str. 669

Art. 201. [Połączenie wewnętrzne] | str. 672

Art. 202. [Połączenie krajowe] | str. 676

Art. 203. [Połączenie transgraniczne] | str. 679

Art. 204. [Połączenie funduszu powiązanego; dokument informacyjny] | str. 684

Art. 205. [Wykreślenie z rejestru funduszy] | str. 686

Art. 206. [Dzień połączenia] | str. 687

Art. 207. [Koszty połączenia; ochrona uczestników] | str. 688

Art. 208. [Odpowiednie stosowanie przepisów do subfunduszy] | str. 688

Rozdział 2
Połączenie wewnętrzne | str. 689


Art. 208a. [Zgoda na połączenie wewnętrzne] | str. 689

Art. 208b. [Ogłoszenie o zamiarze połączenia] | str. 690

Art. 208c. [Przydział jednostek] | str. 691

Art. 208d. [Wpis do rejestru uczestników] | str. 692

Art. 208e. [Dzień wykreślenia] | str. 693

Art. 208f. [Wydanie aktywów depozytariuszowi] | str. 694

Art. 208g. [Dostosowanie stanu aktywów] | str. 695

Art. 208h. [Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego] | str. 695

, Rozdział 3
Połączenie krajowe | str. 696


Art. 208i. [Wymogi dotyczące połączenia krajowego] | str. 696

Art. 208j. [Wniosek o wydanie zezwolenia] | str. 696

Art. 208k. [Wygaśnięcie zezwolenia] | str. 697

Art. 208l. [Plan połączenia] | str. 698

Art. 208m. [Wniosek o udzielenie zgody na połączenie] | str. 698

Art. 208n. [Zgoda na połączenie] | str. 699

Art. 208o. [Zawiadomienie uczestników o połączeniu] | str. 700

Art. 208p. [Zaprzestanie przyjmowania wpłat] | str. 702

Art. 208r. [Niezachowanie terminu połączenia] | str. 702

Art. 208s. [Zgromadzenie uczestników; wygaśnięcie zgody Komisji] | str. 703

Art. 208t. [Dzień obliczenia stosunku wymiany; przydział jednostek uczestnictwa] | str. 704

Art. 208u. [Opinia o wycenie aktywów] | str. 705

Art. 208w. [Wykreślenie z rejestru] | str. 705

Art. 208y. [Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego] | str. 707

Art. 208z. [Dzień połączenia] | str. 707

Art. 208za. [Obowiązki wynikające z połączenia] | str. 707

Art. 208zb. [Stan aktywów przy przyjęciu] | str. 708

Rozdział 4
Połączenie transgraniczne | str. 712


Oddział 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego | str. 712

Art. 208zc. [Zgody niezbędne do połączenia transgranicznego] | str. 712

Art. 208zd. [Plan połączenia] | str. 713

Art. 208ze. [Tryb udzielenia zgody i przesłanki odmowy] | str. 713

Art. 208zf. [Stosunek wymiany] | str. 715

Art. 208zg. [Dzień połączenia] | str. 716

Art. 208zh. [Wydanie rejestru aktywów] | str. 716

Art. 208zi. [Wykreślenie funduszu przejmowanego] | str. 716

Art. 208zj. [Obowiązki informacyjne] | str. 717

Art. 208zk. [Połączenie przez przeniesienie aktywów] | str. 717

Oddział 2. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego | str. 718

Art. 208zl. [Stosowanie przepisów o połączeniu krajowym] | str. 718

Art. 208zm. [Plan połączenia] | str. 718

Art. 208zn. [Zgody wymagane na połączenia] | str. 718

Art. 208zo. [Obowiązki informacyjne] | str. 719

Art. 208zp. [Tryb wydania zgody przez Komisję] | str. 719

Art. 208zr. [Zawiadomienie uczestników] | str. 720

Art. 208zs. [Stosunek wymiany] | str. 720

Art. 208zt. [Opinia biegłego rewidenta] | str. 721

Art. 208zu. [Dzień połączenia] | str. 721

Art. 208zw. [Wykreślenie funduszu przejmowanego] | str. 722

Art. 208zy. [Sprawozdanie finansowe] | str. 722

Oddział 3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego 722

Art. 208zz. [Stosowanie przepisów o połączeniu krajowym] | str. 722

Art. 208zza. [Treść statutu i wpłaty do funduszu] | str. 723

Art. 208zzb. [Przesłanki wygaśnięcia zezwolenia] | str. 723

Art. 208zzc. [Plan połączenia] | str. 724

Art. 208zzd. [Warunki połączenia transgranicznego] | str. 724

Art. 208zze. [Obowiązki informacyjne] | str. 725

Art. 208zzf. [Opinia biegłego rewidenta] | str. 725

Art. 208zzg. [Wydanie rejestru aktywów] | str. 726

Art. 208zzh. [Sprawozdanie finansowe] | str. 726

DZIAŁ IX
ZARZĄDZANIE ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | str. 736


Art. 209. [Zezwolenie na utworzenie zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 736

Art. 210. [Załączniki do wniosku o utworzenie zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 737

Art. 211. [Odpowiednie stosowanie art. 23 u.f.i.] | str. 738

Art. 212. [Konstrukcja prawna zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 739

Art. 213. [Procedura tworzenia, stosunki prawne i katalog lokat zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 741

Art. 214. [Regulamin zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 744

Art. 215. [Tytuły uczestnictwa i następne wpłaty do zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 745

Art. 216. [Stabilność składu procentowego portfela] | str. 747

Art. 217. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 748

Art. 218. [Sprawozdania finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 749

DZIAŁ X
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I NADZÓR KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO | str. 751


Art. 219. [Obowiązki informacyjne] | str. 751

Art. 220. [Prospekt informacyjny] | str. 756

Art. 220a. [Kluczowe informacje dla inwestorów] | str. 762

Art. 220b. [Odpowiedzialność cywilna] | str. 765

Art. 221. [Delegacja] | str. 766

Art. 222. [Udostępnienie informacji] | str. 767

Art. 223. [Czynności biegłego rewidenta] | str. 772

Art. 224. [Ogłoszenie o wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, cenie zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str. 775

Art. 225. [Obowiązki informacyjne względem KNF] | str. 776

Art. 225a. [Obowiązki informacyjne określonych podmiotów wobec organu nadzoru] | str. 778

Art. 226. [Postępowanie kontrolne] | str. 791

Art. 227. [Archiwizacja i udostępnianie informacji] | str. 806

Art. 227a. [Nakazanie zaprzestania działań] | str. 810

Art. 227b. [Czasowe zawieszenie zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego] | str. 813

Art. 228. [Odpowiedzialność administracyjna] | str. 815

Art. 229. [Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego albo zbiorczego portfela papierów wartościowych] | str. 844

Art. 230. [Sankcje administracyjne] | str. 849

Art. 231. [Obowiązki depozytariusza] | str. 851

Art. 232. [Odpowiedzialność administracyjna depozytariusza; zlecenie kontroli] | str. 853

Art. 233. [Odpowiedzialność administracyjna podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 u.f.i.] | str. 858

Art. 234. [Odpowiedzialność administracyjna podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 u.f.i.] | str. 862

Art. 234a. [Odpowiedzialność administracyjna podmiotu, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa] | str. 862

Art. 236. [Opłaty] | str. 865

Art. 237. (uchylony) | str. 866

DZIAŁ XI
PRZEJĘCIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM, PRZEKSZTAŁCENIE, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO | str. 867


Art. 238. [Przejęcie zarządzania funduszem] | str. 867

Art. 238a. [Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym] | str. 869

Art. 239. [Zmiana rodzaju funduszu otwartego] | str. 872

Art. 240. [Przekształcenie w fundusz o szczególnej konstrukcji] | str. 873

Art. 240a. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] | str. 875

Art. 241. [Wymogi formalne przekształcenia] | str. 877

Art. 242. [Wymogi wniosku o wydanie zezwolenia] | str. 878

Art. 243. [Ogłoszenie o przekształceniu] | str. 878

Art. 244. [Skutki przekształcenia] | str. 880

Art. 245. [Rozwinięcie] | str. 883

Art. 246. [Rozwiązanie funduszu] | str. 883

Art. 247. [Obowiązki informacyjne] | str. 887

Art. 248. [Likwidator] | str. 888

Art. 248a. [Zakończenie likwidacji funduszu podstawowego] | str. 889

Art. 249. [Tryb likwidacji] | str. 890

Art. 250. [Przekazanie do depozytu sądowego] | str. 891

Art. 251. [Obowiązki likwidatora] | str. 892

Art. 252. [Delegacja ustawowa] | str. 892

DZIAŁ XII
ZBYWANIE TYTUŁÓW I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ORAZ TWORZENIE ODDZIAŁÓW | str. 893

Rozdział 1
Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium państw członkowskich | str. 893


Art. 253. [Zbywanie tytułów uczestnictwa przez fundusz zagraniczny] | str. 893

Art. 254. [Obowiązki informacyjne funduszu zagranicznego] | str. 906

Art. 255. [Oznaczenie zagranicznego funduszu inwestycyjnego] | str. 911

Art. 256. [Ochrona uczestników funduszu zagranicznego; obowiązki funduszu] | str. 911

Art. 257. [Agent płatności] | str. 917

Art. 258. [Formy zbywania tytułów uczestnictwa przez fundusz zagraniczny na terytorium Polski] | str. 921

Art. 259. [Nadzór nad funduszami zagranicznymi] | str. 923

Art. 259a. [Odpowiedzialność administracyjna przedstawiciela funduszu zagranicznego oraz przedstawiciela funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD] | str. 928

Art. 260. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ofercie publicznej] | str. 929

Art. 261. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego] | str. 929

Art. 261a. [Czynności KNF w procesie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego] | str. 932

Art. 261b. [Właściwe prawo; język] | str. 934

Art. 261c. [Tłumaczenie] | str. 935

Art. 262. [Odesłanie] | str. 936

Art. 263. [Rejestr funduszy zagranicznych] | str. 936

Rozdział 2
Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich oraz tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez spółki zarządzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 937


Oddział 1. Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich | str. 937

Art. 264. [Prowadzenie działalności w formie oddziału] | str. 937

Art. 265. [Prowadzenie działalności na terytorium państwa członkowskiego w formie innej niż oddział] | str. 946

Art. 266. [Obowiązki informacyjne] | str. 949

Art. 266a. [Właściwe prawo; reklamacje; współpraca między organami nadzoru] | str. 950

Art. 267. [Odpowiedzialność administracyjna] | str. 953

Art. 268. [Kontrola] | str. 954

Art. 269. [Skutki cofnięcia przez KNF zezwolenia na wykonywanie działalności] | str. 954

Oddział 2. Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez spółki zarządzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 955

Art. 270. [Tworzenie oddziałów przez spółki zarządzające na terytorium Polski] | str. 955

Art. 271. [Prowadzenie działalności przez spółkę zarządzającą na terytorium Polski w formie innej niż oddział] | str. 958

Art. 272. [Obowiązki informacyjne; reklamacje] | str. 960

Art. 272a. [Właściwe prawo; pełnomocnik dla doręczeń] | str. 961

Art. 272b. [Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw] | str. 964

Art. 272c. [Uprawnienia i odpowiedzialność spółki zarządzającej] | str. 970

Art. 273. [Nadzór nad spółką zarządzającą; odpowiedzialność administracyjna] | str. 972

Art. 274. [Uprawnienia organów państwa macierzystego spółki zarządzającej] | str. 977

Art. 275. [Odesłanie] | str. 977

Art. 276. [Odesłanie] | str. 977

Rozdział 3
Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA oraz zasady tworzenia oddziałów przez spółki zarządzające tymi funduszami z siedzibą w tych państwach | str. 978


Art. 277. [Warunki zbywania tytułów uczestnictwa] | str. 978

Art. 278. [Rejestr funduszy] | str. 982

Art. 279. [Warunki tworzenia oddziałów] | str. 983

DZIAŁ XIII
TAJEMNICA ZAWODOWA ORAZ WSPÓŁPRACA ORGANÓW NADZORU | str. 985


Art. 280. [Zakres podmiotowy i pojęcie tajemnicy zawodowej] | str. 985

Art. 281. [Zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę zawodową] | str. 996

Art. 282. [Uprawnienia KNF; dozwolone przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę zawodową] | str. 1003

Art. 283. (uchylony) | str. 1013

Art. 284. [Zakres podmiotowy] | str. 1013

Art. 284a. [Współpraca międzynarodowa] | str. 1014

Art. 285. [Współpraca międzynarodowa] | str. 1015

Art. 285a. [Współpraca międzynarodowa] | str. 1016

Art. 286. [Współpraca międzynarodowa; podział kompetencji nadzorczych] | str. 1016

Art. 286a. [Udostępnienie przepisów przez KNF] | str. 1018

DZIAŁ XIV
PRZEPISY KARNE | str. 1020


Art. 287. [Lokowanie środków pieniężnych bez zezwolenia] | str. 1020

Art. 287a. [Podanie nieprawdziwych danych w prospekcie informacyjnym] | str. 1024

Art. 288. [Podanie nieprawdziwych danych w prospekcie informacyjnym] | str. 1024

Art. 288a. [Podanie nieprawdziwych danych w kluczowych informacjach dla inwestorów] | str. 1027

Art. 289. [Ujawnienie lub wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem tajemnicy zawodowej] | str. 1030

Art. 290. [Bezprawne zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA] | str. 1035

Art. 291. [Bezprawne zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA] | str. 1038

Art. 292. [Bezprawne tworzenie oddziałów spółek zarządzających] | str. 1041

Art. 293. [Bezprawne wykonywanie działalności spółek zarządzających] | str. 1044

Art. 294. [Bezprawne tworzenie oddziałów spółek] | str. 1047

Art. 295. [Bezprawne wykonywanie działalności funduszy inwestycyjnych] | str. 1049

Art. 296. [Bezprawne używanie w nazwie lub reklamie szczególnych określeń] | str. 1053

Art. 297. (uchylony) | str. 1056

Art. 298. [Nieudzielenie wymaganych informacji] | str. 1056

Art. 299. [Niearchiwizowanie dokumentów] | str. 1059

DZIAŁ XV
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH | str. 1064


Art. 300-319. (pominięte) | str. 1064

DZIAŁ XVI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str. 1065


Art. 320. | str. 1065

Art. 321. | str. 1065

Art. 322. | str. 1066

Art. 323. | str. 1066

Art. 324. | str. 1067

Art. 325. | str. 1067

Art. 326. (uchylony) | str. 1067

Art. 327. | str. 1067

Art. 328. | str. 1067

Art. 329. | str. 1067

Art. 330. | str. 1068

Art. 331. | str. 1068

Bibliografia | str. 1069

Wykaz aktów prawnych | str. 1087

Wykaz orzecznictwa | str. 1095

Autorzy | str. 1101


Ukryj

Opis:

Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Autorami publikacji są wybitni eksperci z zakresu prawa rynku kapitałowego specjalizujący się w problematyce funduszy inwestycyjnych. Jako profesorzy, sędziowie, radcy prawni reprezentują zarówno doktrynę, jak l praktykę. W swoim dorobku posiadają dziesiątki publikacji na temat prawnych i ekonomicznych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, w tym monografie, artykuły, glosy, komentarze l wystąpienia na konferencjach naukowych l branżowych.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników specjalizujących się w problematyce rynku kapitałowego, menedżerów, doradców inwestycyjnych l innych pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy, agentów transferowych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa, doradców finansowych i pozostałych pracowników firm z sektora pośrednictwa finansowego, a także nabywców tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i inwestorów giełdowych.

"Komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z istotą i charakterem prawnym funduszu inwestycyjnego, zasadami jego tworzenia l funkcjonowania, celami i zakresem nadzoru komisji nadzoru finansowego. Pozwala to na kompleksowe zdefiniowanie normatywnych cech odróżniających fundusze inwestycyjne od innych podmiotów działających na rynku finansowym, a także pokazanie ich miejsca w systemie instytucji finansowych".

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4408-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1104
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2000:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów