Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0848:W01D03  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach | str. 13

Od redaktorów podręcznika | str. 15

1. Organizacje i rachunkowość | str. 17


Główne pojęcia i definicje | str. 17

Teoria | str. 20

Organizacja jako zbiór kontraktów | str. 20

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza | str. 23

Zmiany w rachunkowości w ostatnich 20 latach | str. 25

Zarządzający a rachunkowość | str. 26

Struktura organizacyjna a rachunkowość | str. 28

Dwoistość wewnętrznego systemu rachunkowości | str. 29

Rachunkowość jako dyscyplina naukowa | str. 32

Wskazówki praktyczne | str. 33

Pomiar zysku w rachunkowości finansowej | str. 33

Rola specjalisty ds. rachunkowości zarządczej (kontrolera) | str. 36

Przykłady decyzji menedżerskich | str. 37

Aspekty behawioralne | str. 39

Zadania | str. 42

Pytania testowe | str. 47

Krzyżówka | str. 49

Bibliografia | str. 50

2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej | str. 51

Główne pojęcia i definicje | str. 51

Teoria | str. 53

Definiowanie kosztu | str. 54

Pojęcie wydatku i nakładu | str. 55

Co to jest działanie | str. 56

Wskazówki praktyczne | str. 57

Definiowanie i klasyfikacja kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej | str. 57

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych | str. 58

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów | str. 62

Wartość poznawcza rachunku zysków i strat | str. 63

Model porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat | str. 67

Ewidencyjny rachunek kosztów | str. 74

Koszt wytworzenia produktów | str. 78

Aspekty behawioralne | str. 80

Analiza przypadków | str. 82

Zadania | str. 90

Pytania testowe | str. 98

Krzyżówka | str. 104

Bibliografia | str. 105

Załącznik | str. 106

3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych | str. 111

Główne pojęcia i definicje | str. 111

Teoria | str. 112

Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie | str. 112

Znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym | str. 118

Koszty utraconych możliwości | str. 120

Koszty utraconych możliwości a koszty księgowe | str. 124

Zachowanie się kosztów względem rozmiarów działalności jednostki | str. 126

Wielkości istotne i nieistotne w danym rachunku decyzyjnym | str. 133

Koszty zapadłe | str. 134

Koszty uznaniowe | str. 135

Koszty krańcowe i przyrostowe | str. 135

Koszty na podstawie działań | str. 138

Koszty kontrolowane i niekontrolowane | str. 143

Wskazówki praktyczne | str. 144

Łańcuch wartości w przedsiębiorstwie | str. 144

Ośrodki odpowiedzialności a kontrola kosztów | str. 148

Przykładowe problemy decyzyjne | str. 152

Aspekty behawioralne | str. 162

Przykłady przeglądowe | str. 166

Analiza przypadku | str. 171

Zadania | str. 172

Pytania testowe | str. 182

Krzyżówka | str. 186

Bibliografia | str. 187

Załącznik | str. 188

4. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych | str. 193

Główne pojęcia i definicje | str. 193

Teoria | str. 194

Zachowanie się kosztów w zależności od ich aktywności | str. 195

Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych | str. 207

Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - zagadnienia ogólne | str. 229

Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości | str. 232

Rachunek kosztów pełnych i zmiennych a kalkulacja jednostkowego kosztu wyrobu gotowego | str. 235

Prezentacja zysku operacyjnego w rachunku zysków i strat w systemie rachunku kosztów pełnych i zmiennych | str. 237

Prezentacja wartości zapasów wyrobów gotowych w bilansie jednostki w zależności od przyjętego rachunku kosztów pełnych lub zmiennych | str. 247

Wskazówki praktyczne | str. 249

Aspekty behawioralne | str. 254

Przykłady przeglądowe | str. 256

Analiza przypadku | str. 266

Zadania | str. 269

Pytania testowe | str. 279

Bibliografia | str. 284

5. Analiza koszt - wolumen - zysk | str. 285

Główne pojęcia i definicje | str. 285

Teoria | str. 287

Założenia analizy koszt - wolumen - zysk (CVP) | str. 289

Zysk operacyjny | str. 294

Marża kontrybucyjna | str. 295

Punkt krytyczny | str. 302

Marża oraz margines bezpieczeństwa | str. 312

Graficzna prezentacja analizy CVP | str. 316

Wskazówki praktyczne | str. 322

Przygotowanie rachunku zysków i strat dla potrzeb analizy CVP | str. 322

Wpływ kosztów stałych na średni koszt wyrobu (towaru, usługi) oraz zysk | str. 324

Paradoks marży kontrybucyjnej | str. 325

Wyznaczenie jednostkowej ceny sprzedaży | str. 326

Zysk operacyjny przed i po opodatkowaniu w analizie CVP | str. 327

Próg płynności | str. 330

Analiza CVP w produkcji wieloasortymentowej | str. 333

Ograniczenia w stosowaniu analizy CVP | str. 336

Aspekty behawioralne | str. 337

Przykłady przeglądowe | str. 340

Analiza przypadku | str. 348

Zadania | str. 351

Pytania testowe | str. 363

Krzyżówka | str. 367

Bibliografia | str. 368

6. Decyzje krótkoterminowe | str. 369

Główne pojęcia i definicje | str. 369

Teoria | str. 370

Decyzje krótkoterminowe | str. 372

Wskazówki praktyczne | str. 392

Koszty istotne i nieistotne oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji | str. 392

Czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji o charakterze

krótkoterminowym | str. 395

Aspekty behawioralne | str. 402

Przykłady przeglądowe | str. 406

Analiza przypadku | str. 413

Zadania | str. 418

Pytania testowe | str. 425

Krzyżówka | str. 427

Bibliografia | str. 428

7. Budżetowanie | str. 429

Główne pojęcia i definicje | str. 429

Teoria | str. 430

Istota budżetów i budżetowania | str. 430

Dlaczego budżety są ważne | str. 432

Budżety długo- i krótkookresowe | str. 433

Budżety narastające i budżety od podstaw | str. 434

Budżetowanie odgórne i oddolne | str. 435

Budżety elastyczne | str. 436

Budżetowanie a ośrodki odpowiedzialności | str. 438

Budżet główny a budżety cząstkowe | str. 439

Wskazówki praktyczne | str. 441

Budżetowanie a plan kont | str. 441

Aspekty behawioralne | str. 443

Przykład przeglądowy | str. 445

Analiza przypadku | str. 455

Zadania | str. 459

Pytania testowe | str. 467

Krzyżówka | str. 470

Bibliografia | str. 471

8. Koszty wspólne | str. 473

Główne pojęcia i definicje | str. 473

Teoria | str. 474

Koszty wspólne | str. 474

Powody alokacji kosztów | str. 478

Sprawozdawczość finansowa | str. 478

Ustalanie cen | str. 480

Podejmowanie decyzji i kontrola | str. 480

Raporty o segmentach działalności | str. 481

Wskazówki praktyczne | str. 481

Wykorzystanie jednego wskaźnika narzutu dla całej organizacji | str. 481

Wykorzystanie różnych wskaźników narzutu na różnych wydziałach organizacji | str. 484

Wykorzystanie wskaźników planowanych i rzeczywistych | str. 486

Alokowanie kosztów jednostek usługowych | str. 486

Aspekty behawioralne | str. 488

Analiza przypadków | str. 492

Zadania | str. 495

Pytania testowe | str. 502

Krzyżówka | str. 504

Bibliografia | str. 505

9. Systemy rachunku kosztów | str. 507

Główne pojęcia i definicje | str. 507

Teoria | str. 508

Systemy rachunku kosztów | str. 509

Zleceniowy a procesowy system kalkulacji kosztów | str. 512

Klasyfikacja kosztów z uwagi na ich związek z obiektem kosztowym | str. 515

Identyfikacja, ewidencja i przyporządkowanie kosztów w kalkulacji zleceniowej | str. 518

Wskazówki praktyczne | str. 534

Aspekty behawioralne | str. 547

Przykład przeglądowy | str. 550

Analiza przypadku | str. 555

Zadania | str. 558

Pytania testowe | str. 571

Krzyżówka | str. 574

Bibliografia | str. 575

10. Rachunek kosztów działań | str. 577

Główne pojęcia i definicje | str. 577

Teoria | str. 578

Identyfikacja procesów | str. 578

Dlaczego rachunek kosztów działań | str. 583

Wskazówki praktyczne | str. 589

Istota koncepcji ABC | str. 589

Aspekty behawioralne | str. 602

Przykłady przeglądowe | str. 608

Zadania | str. 618

Pytania testowe | str. 631

Krzyżówka | str. 634

Bibliografia | str. 635

11. Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń | str. 637

Główne pojęcia i definicje | str. 637

Teoria | str. 638

Co to jest rachunek kosztów standardowych | str. 638

Jak wyznaczyć standardy kosztów | str. 639

Rachunek kosztów standardowych a analiza odchyleń | str. 642

Ogólny model analizy odchyleń kosztów bezpośrednich | str. 642

Analiza kosztów pośrednich | str. 643

Wskazówki praktyczne | str. 647

Przykład analizy odchyleń kosztów bezpośrednich | str. 647

Aspekty behawioralne | str. 662

Przykład przeglądowy | str. 666

Analiza przypadku | str. 670

Zadania | str. 674

Pytania testowe | str. 683

Krzyżówka | str. 686

Bibliografia | str. 687

12. Decentralizacja i kontrola | str. 689

Główne pojęcia i definicje | str. 689

Teoria | str. 691

Decentralizacja w przedsiębiorstwach | str. 691

Centra odpowiedzialności | str. 693

Raportowanie wyników z podziałem na segmenty | str. 696

Wskazówki praktyczne | str. 697

Obliczenie zysku centrum odpowiedzialności | str. 697

Ocena zyskowności za pomocą wskaźnika ROI | str. 702

Ustalanie cen transferowych | str. 705

Aspekty behawioralne | str. 715

Przykład przeglądowy | str. 717

Analiza przypadku | str. 721

Zadania | str. 724

Pytania testowe | str. 736

Krzyżówka | str. 740

Bibliografia | str. 741

13. Ocena wykonania pracy menedżerów | str. 743


Główne pojęcia i definicje | str. 743

Teoria | str. 744

Cel przedsiębiorstwa a cel menedżera | str. 745

Zarządzanie wartością | str. 746

Ocena za pomocą mierników realizacji celów | str. 747

Wskazówki praktyczne | str. 749

Zysk rezydualny | str. 749

Ekonomiczna wartość dodana | str. 751

Zrównoważona karta wyników | str. 753

Narzędzia motywowania menedżerów | str. 757

Aspekty behawioralne | str. 760

Przykład przeglądowy | str. 764

Analiza przypadku | str. 767

Zadania | str. 772

Pytania testowe | str. 780

Krzyżówka | str. 784

Bibliografia | str. 785

14. Strategiczne narzędzia rachunkowości zarządczej | str. 787

Główne pojęcia i definicje | str. 787

Teoria | str. 788

Narzędzia rachunkowości zarządczej wspomagające zarządzanie wartością w firmie | str. 788

Zrównoważona karta wyników a właściwy dobór kluczowych wskaźników efektywności | str. 793

Target Costing | str. 795

Kaizen Costing | str. 802

Rachunkowość lean | str. 808

Zielona rachunkowość | str. 813

Aspekty behawioralne | str. 818

Przykłady przeglądowe | str. 820

Zadania | str. 826

Pytania testowe | str. 833

Krzyżówka | str. 836

Bibliografia | str. 837

Rozwiązania krzyżówek | str. 839

Indeks | str. 845

Ukryj

Opis:

Sposób i zakres wykorzystywania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu informacji dla celów kontroli, inne zaś służą raczej do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących przyszłych działań. Biorąc pod uwagę, obie te perspektywy, autorzy szczegółowa omawiają w książce wszystkie podstawowe zagadnienia rachunkowości zarządczej, do których należą m.in.:

  • rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji i kontroli wykonania,
  • klasyfikacja kosztów, problemy związane z alokacją kosztów pośrednich,
  • różne systemy rachunku kosztów,
  • zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji krótkoterminowych,
  • problemy związane z budżetowaniem,
  • ocena wyników menedżerów,
  • strategiczne narzędzia i współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej.
Adresaci:
Podręcznik jest komplementarnym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, a także dla praktyków - księgowych, menedżerów i właścicieli firm. Aby ułatwić przyswajanie zawartego tu materiału, każdy rozdział uzupełniono krótkimi przykładami oraz studiami przypadków wraz z dyskusją, a zakończono zbiorem zadań do samodzielnego rozwiązania i pytaniami sprawdzającymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4370-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 852
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0848:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów