Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi.

więcej

Autorzy: Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk,
Seria:  Biblioteka Notariusza
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-2325;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 108,36 zł.
Twoja cena brutto już od: 97,52 zł. ( Oszczędzasz: 10,84 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 23

Wstęp | str. 27

1. Jaki jest zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego przy dokonywaniu wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelność wekslową? | str. 31

2. W jaki sposób dokonać wpisu hipoteki, co do której wniosek o wpis został prawomocnie oddalony na podstawie art. 68 ust. 2a u.k.w.h.? | str. 33

3. W jaki sposób podwyższyć sumę hipoteki na nieruchomości, która została wyceniona w operacie szacunkowym w innej wartości na dzień wyceny, a w innej po ukończeniu prac inwestycyjnych? | str. 35

4. Jaki jest los hipoteki obciążającej nieruchomość, którą Agencja Nieruchomości Rolnej nabywa na żądanie zbywcy zgłoszone zgodnie z art. 2a ust. 6 u.k.u.r.? | str. 37

5. Czy sąd wieczystoksięgowy może dokonać wpisu prawa własności, jeżeli rodzice umową darowizny w formie aktu notarialnego po 30 kwietnia 2016 r. darują swojej córce i jej mężowi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 3 ha? | str. 39

6. Czy po 30 kwietnia 2016 r. można wpisać hipotekę na nieruchomości rolnej, w odniesieniu do której została wydana decyzja o warunkach zabudowy (WZ) na cele mieszkaniowe, która nie była ostateczna w dniu 30 kwietnia 2016 r.? | str. 41

7. Czy hipoteka łączna powstaje w razie podziału nieruchomości rolnej obciążonej hipoteką na działki o powierzchni do 0,3 ha w celu umożliwienia sprzedaży według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? | str. 43

8. Czy sąd wieczystoksięgowy może wykreślić hipotekę wpisaną w walucie obcej na podstawie dowodu spłaty w walucie polskiej przez dłużnika hipotecznego będącego tylko dłużnikiem rzeczowym? | str. 45

9. Czy poręczyciel, który spłacił wierzyciela hipotecznego tylko w części, korzysta z prawa pierwszeństwa w zaspokojeniu przysługującego mu roszczenia zwrotnego (art. 12 i 13 u.k.w.h.)? | str. 46

10. Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki pod warunkiem? | str. 48

11. Czy w razie sprzedaży w postępowaniu upadłościowym jednej nieruchomości obciążonej hipoteką łączną wygasa hipoteka obciążająca wszystkie nieruchomości? | str. 51

12. Na jakiej podstawie z księgi wieczystej zostanie wykreślony ciężar realny? | str. 53

13. Czy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany składać wniosek o wpis hipoteki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego? | str. 55

14. Kogo sąd wieczystoksięgowy powinien wezwać do usunięcia braków formalnych wniosku o wpis hipoteki złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego? | str. 57

15. Jaka będzie podstawa wpisu zmiany wierzyciela w razie nabycia wierzytelności przez fundusz sekurytyzacyjny? | str. 58

16. Czy notariusz może składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wnioski niezwiązane z czynnością notarialną? | str. 59

17. Czy po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. jednostronne oświadczenie właściciela nieruchomości złożone w formie aktu notarialnego stanowi wystarczającą podstawę dokonania wpisu hipoteki, czy też konieczne jest dołączenie do wniosku zgody wierzyciela? | str. 61

18. Czy złożone po 20 lutego 2011 r. żądanie zmiany treści hipoteki kaucyjnej na hipotekę zwykłą (i odwrotnie) może być uwzględnione w aktualnym stanie prawnym? | str. 63

19. Czy po 20 lutego 2011 r. dopuszczalne jest ujawnienie zmiany terminu spłaty kredytu zabezpieczonego hipotekami wpisanymi przed tym dniem? | str. 66

20. Czy po 20 lutego 2011 r. dopuszczalne jest wpisanie hipoteki łącznej w sytuacji, gdy dłużnik hipoteczny na zabezpieczenie kredytu ustanawia hipotekę na drugiej nieruchomości, gdyż zmniejszyła się wartość nieruchomości, na której na rzecz banku jest wpisana hipoteka zwykła i kaucyjna? | str. 68

21. Czy zmniejszenie sumy hipoteki na podstawie art. 68 ust. 2 u.k.w.h. może zostać dokonane na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej a wierzycielem, czy też konieczne jest wystąpienie z żądaniem zmniejszenia sumy hipotecznej na drogę sądową, a jeśli tak, to komu przysługuje legitymacja czynna? | str. 71

22. Czy wierzyciel hipoteczny może pobierać pożytki z obciążonej nieruchomości i zaliczać na poczet spłaty wierzytelności hipotecznej? | str. 72

23. Czy po zmianie z dniem 20 lutego 2011 r. art. 76 ust. 4 u.k.w.h. dopuszczalne jest, jak dotychczas, zawarcie umowy o podział hipoteki? | str. 73

24. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki obciążającej odłączone lokale zgodnie z ujawnionym w księdze wieczystej sposobem podziału hipoteki? | str. 76

25. Czy do podziału hipoteki przez wierzyciela potrzebna jest zgoda wierzycieli hipotecznych z niższym pierwszeństwem? | str. 78

26. W jaki sposób po noweli z 2009 r. należy dokonać podziału wierzytelności w celu zabezpieczenia jej odrębnymi hipotekami? | str. 80

27. Czy można obciążyć hipoteką część ułamkową nieruchomości stanowiącej wyłączną własność kredytobiorcy? | str. 82

28. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 20 lutego 2011 r. podstawą ustanowienia hipoteki na rzecz banku może być jak dotychczas oświadczenie banku złożone w trybie art. 95 pr. bank.? | str. 83

29. Czy do wpisania tzw. hipoteki bankowej wystarczy wyłącznie oświadczenie (zaświadczenie) banku o udzieleniu kredytu i ustanowieniu hipoteki przez właścicieli, czy też konieczne jest załączenie oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki z powołaniem się na aktualne brzmienie art. 95 ust. 1 i 5 pr. bank.? | str. 85

30. Czy podstawę wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt lub pożyczkę udzielaną przez SKOK stanowi oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz kasy z zachowaniem formy pisemnej wymaganej art. 29 ust. 2 u.s.k.o.k. pod rygorem nieważności? | str. 87

31. W jaki sposób dłużnik hipoteczny może po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki na rzecz banku wykazać nieistnienie wierzytelności hipotecznej? | str. 88

32. W jaki sposób bank może uzgodnić wpis hipoteki, której wysokość została wpisana prawidłowo, jednakże na niewłaściwej podstawie? | str. 89

33. Czy po nowelizacji hipoteki od 20 lutego 2011 r. tzw. hipoteka bankowa może być ustanowiona na nieruchomości poręczyciela
kredytowego? | str. 91

34. Czy konieczne jest załączenie do wniosku pełnomocnictwa, jeżeli bank w imieniu klienta składa wniosek o wpis (zmianę) hipoteki? | str. 92

35. Czy do wniosku o wpis hipoteki umownej wystarczające jest dołączenie oświadczenia banku wydanego w trybie art. 95 ust. 1 pr. bank.? | str. 93

36. Czy kilku wierzycieli, udzielając kredytu na sfinansowanie planowanej budowy stadionu, może zabezpieczyć swoje wierzytelności odrębnymi hipotekami z równym pierwszeństwem, czy też muszą, jak tego wymaga art. 682 ust. 1 u.k.w.h., powołać administratora hipoteki? | str. 95

37. Czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowelą z 2009 r. ważna jest umowa kredytowa o udzielenie
kredytu w walucie polskiej, w której zastrzeżono zwrot sumy kredytu w innej walucie? | str. 96

38. Czy wpisanie hipoteki przed nowelizacją z 2009 r. w dziale III księgi wieczystej zamiast w dziale IV ma wpływ na skuteczność wpisu? | str. 97

39. Czy wierzytelność wpisana do rejestru zabezpieczeń hipotecznych listów zastawnych podlega ujawnieniu w księdze wieczystej? | str. 98

40. Czy właściciel nieruchomości może wystąpić z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jeżeli w chwili nabycia nieruchomości w dziale IV nie tylko nie była wpisana hipoteka, lecz także nie było nawet wzmianki o wniosku o wpis hipoteki, która została wpisana później? | str. 100

41. Jakie roszczenie przysługuje właścicielowi nieruchomości, który jest tylko dłużnikiem rzeczowym do kwoty 100 000 zł, z poddaniem się egzekucji (art. 97 pr. bank.), a obecnie bank prowadzi przeciwko niemu egzekucję z nieruchomości o wyegzekwowanie 300 000 zł, ponieważ do takiej kwoty podwyższono udzielony kredyt bez jego zgody? | str. 102

42. Czy bank finansujący przedsięwzięcie deweloperskie może ustanowić zabezpieczenie na środkach zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym? | str. 104

43. Czy na podstawie sformułowanego w umowie deweloperskiej wniosku o treści "wpisanie roszczenia zgodnie z brzmieniem umowy" sąd wieczystoksięgowy dokona wpisu roszczenia? | str. 105

44. Czy do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej konieczna jest zgoda członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokalu? | str. 107

45. Czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowelą z czerwca 2009 r. można na podstawie art. 76 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h. wpisać hipotekę na części ułamkowej, gdy nieruchomość w całości stanowi własność dłużnika? | str. 109

46. Czy przy ustanowieniu hipoteki na rzecz administratora wierzyciele, których wierzytelności objęto zabezpieczeniem, są uczestnikami postępowania? | str. 111

47. W stosunku do kogo i w jakim trybie nabywca nieruchomości może na podstawie art. 76 ust. 4 u.k.w.h. wystąpić o podział hipoteki? | str. 113

48. Czy jeżeli nabywca wyodrębnionego lokalu nie zażąda podziału hipoteki i ustanowienia hipoteki na swojej nieruchomości proporcjonalnie do jej wartości, to po wyodrębnieniu jego lokal zostanie obciążony hipoteką łączną? | str. 115

49. Czy hipoteka ustanowiona na lokalu zostanie przeniesiona z urzędu do ksiąg wieczystych założonych dla nowych lokali w razie podziału tego lokalu na dwa samodzielne? Czy rodzaj hipoteki (nowa, stara) ma znaczenie? | str. 117

50. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej zakładanej dla lokalu odłączonego z księgi wieczystej, w której ujawniono sposób podziału hipoteki? | str. 118

51. Czy art. 68 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. wyłącza zastosowanie art. 58 § 2 k.c.? | str. 120

52. Czy ustanowienie hipoteki można zwalczać na podstawie art. 58 § 2 k.c. jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? | str. 123

53. Czy dłużnik hipoteczny, od którego wierzyciel dochodzi zapłaty sumy zabezpieczonej hipoteką, może wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności hipotek ustanowionych przez dłużnika osobistego? | str. 125

54. Czy nowelizacja przepisów dotyczących hipoteki dokonana ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. ma wpływ na podział majątku wspólnego po 20 lutego 2011 r., jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość wspólna obciążoną hipoteką? | str. 126

55. Czy niedołączenie umowy powołującej administratora do zawartego w akcie notarialnym wniosku o wpis na jego rzecz do księgi wieczystej hipoteki stanowi brak formalny wniosku, czy przeszkodę w znaczeniu materialnoprawnym w rozumieniu art. 626(9) k.p.c. powodującą oddalenie wniosku? | str. 129

56. Czy w umowie o ustanowienie administratora hipoteki należy wymienić wszystkich wierzycieli z określeniem wysokości ich wierzytelności i procentowego udziału w finansowaniu, czy wystarczające będzie ogólne określenie, że hipoteka zabezpiecza kredytodawców w stosunku do ich udziału w finansowaniu zgodnie z umową kredytową? | str. 131

57. Czy do zmiany administratora konieczny jest wpis do księgi wieczystej? | str. 134

58. Czy administrator hipoteki może dokonać jej podziału, jeżeli nie jest jednocześnie jednym z wierzycieli? | str. 136

59. Czy hipoteka należy do majątku administratora, czy do majątku wierzycieli? | str. 139

60. Czy administrator hipoteki może być ustanowiony przy syndykacji wtórnej, tj. jeżeli kredytu udziela jeden bank i uzyskuje zabezpieczenie hipoteczne, a następnie zbywa wierzytelność innym bankom? | str. 140

61. Czy podstawą wpisu hipoteki na rzecz administratora jest tylko umowa o ustanowienie hipoteki, czy też umowa powołująca administratora? | str. 142

62. Jaka jest sytuacja prawna wierzycieli hipotecznych w razie upadłości administratora hipoteki? | str. 144

63. Czy suma hipoteczna na liście wierzytelności musi być wyrażona w pieniądzu polskim, czy też można zastosować art. 68 ust. 3 u.k.w.h.? | str. 145

64. Czy przedawnienie uregulowane w art. 77 u.k.w.h. jest uwzględniane tylko na zarzut? | str. 147

65. W jakim trybie właściciel nieruchomości może się domagać zniesienia hipoteki? | str. 150

66. W jaki sposób w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r., P 15/12, można wykreślić hipoteki ustanowione na podstawie art. 76 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h. w czasie jego obowiązywania? | str. 151

67. Czy dopuszczalne jest obciążenie hipoteczne w drodze umowy kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności na zasadach tzw. repartycji zabezpieczenia zamiast hipoteką łączną? | str. 154

68. Czy po nowelizacji z 2009 r. w razie zabezpieczenia jedną hipoteką wierzytelności z dwóch kredytów może dojść do zabezpieczenia kolejnego kredytu przez zamianę wierzytelności? | str. 156

69. Czy w każdej sytuacji po spłaceniu przez dłużnika rzeczowego długu hipotecznego powstaje na jego rzecz uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 157

70. Czy roszczenie o przeniesienie hipoteki może dotyczyć kilku potencjalnie opróżnionych miejsc hipotecznych? | str. 158

71. Czy wniosek o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne podlega opłacie sądowej, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? | str. 159

72. Czy przy przeniesieniu części hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne częściowo przenoszona hipoteka dzieli się ex lege, czy konieczne jest dokonanie podziału hipoteki? | str. 160

73. Czy błędne wykreślenie hipoteki oznacza, że hipoteka nie wygasa i nie można skutecznie przenieść innej hipoteki na opróżniane przez taką hipotekę miejsce hipoteczne? | str. 162

74. Czy przy przeniesieniu hipoteki o niższej kwocie na miejsce opróżnione przez hipotekę "do wyższej kwoty" powstaje opróżnione miejsce, do którego właściciel może zachować uprawnienie do rozporządzania nim, i hipoteka wpisana później na tym miejscu będzie miała równorzędne pierwszeństwo z hipoteką przeniesioną? | str. 164

75. Czy w przypadku zmniejszenia sumy hipoteki w następstwie stwierdzenia nadmierności zabezpieczenia hipotecznego właściciel nieruchomości może wpisać do księgi wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym do kwoty, o jaką "zmniejszyła się" pierwotna suma hipoteki? | str. 165

76. Czy właściciel nieruchomości może udzielić wierzycielowi hipotecznemu pełnomocnictwa do dysponowania opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 167

77. Jak kształtuje się uprawnienie do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym w razie egzekucji z nieruchomości? | str. 170

78. Czy właściciel nieruchomości może na opróżnione miejsce hipoteczne przenieść hipotekę przymusową? | str. 172

79. Czy dopuszczalne jest wpisanie na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki do wyższej sumy niż suma wygasłej hipoteki? | str. 173

80. Czy ważne są umowne klauzule ochronne wierzyciela w zakresie zobowiązania się przez właściciela nieruchomości do nierozporządzania OMH? | str. 175

81. Czy waluta ustanowionej hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym musi być tożsama z walutą wygasłej hipoteki? | str. 176

82. Czy do skutecznego wpisania do księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez wygasłą
hipotekę konieczne jest oświadczenie właściciela nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym, czy możliwe będzie złożenie takiego oświadczenia w trybie art. 95 ust. 1 pr. bank.? | str. 177

83. Czy wpis uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny? | str. 179

84. Czy wpis przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne ma charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny? | str. 180

85. Jaki mechanizm należy stosować przy przeniesieniu hipoteki ujawnionej już w księdze wieczystej na opróżnione miejsce hipoteczne? | str. 181

86. Czy w razie ujawnienia hipoteki w kwocie wyższej niż suma wygasłej hipoteki, w odniesieniu do której wierzycielowi
przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione, zajmuje ona miejsce równorzędne (drugie) z dotychczasowym roszczeniem? | str. 183

87. Czy można ustanowić jedną hipotekę na kilku opróżnionych miejscach hipotecznych? | str. 185

88. Jaki skutek prawny powoduje zbycie miejsca hipotecznego po wszczęciu egzekucji z nieruchomości? | str. 186

89. Czy właściciel nieruchomości może dokonać podziału opróżnionego miejsca hipotecznego? | str. 188

90. Czy przyrzeczone pierwszeństwo z art. 1019 u.k.w.h. uzyskuje hipoteka objęta roszczeniem, jeżeli jest ustanowiona do wyższej sumy niż hipoteka, po której powstanie opróżnione miejsce hipoteczne? | str. 189

91. Czy umowa (akt notarialny) o ustanowieniu hipoteki, w której właściciel zobowiązał się do nierozporządzania zwolnionym miejscem hipotecznym, jest nieważna w całości, czy nieważne jest tylko - jako sprzeczne z prawem - postanowienie zawierające takie zastrzeżenie (art. 58 § 1 i 3 k.c.)? | str. 191

92. Czy po wpisaniu roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne wierzyciel może dokonać podstawienia wierzytelności? | str. 193

93. Czy opróżnione miejsce hipoteczne pozostaje w mocy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości? | str. 196

94. Czy roszczenie o wpis opróżnionego miejsca hipotecznego na rzecz konkretnego wierzyciela pozostaje w mocy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości? | str. 198

95. Czy można ustanowić hipotekę łączną, dokonując rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 199

96. Czy w razie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką wpis z urzędu hipoteki łącznej może być dokonany w każdym czasie? | str. 200

97. Czy hipoteka łączna jest jednym prawem rzeczowym ciążącym na kilku nieruchomościach, czy jest to kilka hipotek powiązanych ze sobą normatywnie? | str. 201

98. Czy hipoteka łączna powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej obejmującej drugą nieruchomość, czy z chwilą wpisu w księdze wieczystej dla ostatniej z obciążonych nieruchomości? | str. 203

99. Zabezpieczeniem kredytu były dwie nieruchomości objęte hipoteką łączną. Przy udzielaniu kolejnego kredytu okazało się, że jedna z nieruchomości zwiększyła swoją wartość i wystarcza na zaspokojenie obu kredytów. Czy konieczne jest utrzymywanie hipoteki łącznej przy kolejnym kredycie do zachowania wpisu na pierwszym miejscu? | str. 205

100. Na rzecz banku jest ustanowiona łączna hipoteka kaucyjna (stara hipoteka) obciążająca trzy lokale użytkowe stanowiące
odrębne nieruchomości. W jaki sposób przenieść hipotekę do nowej księgi wieczystej, która zostanie założona dla lokalu powstałego po połączeniu dwóch lokali stanowiących przedmiot zabezpieczenia? | str. 207

101. Do którego sądu należy złożyć wniosek o wpis hipoteki łącznej w księgach wieczystych prowadzonych przez różne sądy i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? | str. 209

102. Czy wierzyciel, który chce zwolnić jedną z nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, powinien złożyć wniosek o zmianę rodzaju hipoteki w księdze wieczystej obejmującej nieruchomość, na której pozostaje zabezpieczenie? | str. 211

103. Czy można obciążyć hipoteką łączną udziały w nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą? | str. 212

104. Czy można wpisać hipotekę przymusową po zajęciu nieruchomości? | str. 213

105. Czy można dokonać przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową? | str. 215

106. Czy wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej łącznej na dwóch nieruchomościach dłużnika na podstawie dwóch tytułów wykonawczych dla zabezpieczenia jednej wierzytelności? | str. 217

107. Czy hipoteką przymusową można zabezpieczyć roszczenie pauliańskie z art. 527 k.c.? | str. 219

108. Czy do wykreślenia hipoteki przymusowej zabezpieczającej składki na ubezpieczenie społeczne po spłaceniu długu
zabezpieczonego hipoteką przez dłużnika rzeczowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędącego dłużnikiem osobistym konieczna jest decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? | str. 222

109. Czy wierzyciel może zabezpieczyć jedną hipoteką przymusową wiele wierzytelności w tej samej walucie? | str. 224

110. Czy na opróżnione miejsce hipoteczne można przenieść hipotekę przymusową? | str. 225

111. Czy do ustanowienia hipoteki zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy konieczne jest zawarcie umowy z właścicielem nieruchomości? | str. 226

112. Czy wierzytelność obligatariusza może być zabezpieczona hipoteką na wszystkich przedmiotach wymienionych w art. 65 u.k.w.h.? | str. 228

113. Do jakiej kwoty wierzyciel na podstawie art. 1101 u.k.w.h. może domagać się wpisu hipoteki przymusowej na podstawie wyroku zasądzającego 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od 10 czerwca 2013 r. i kosztami postępowania w kwocie 5000 zł? | str. 229

114. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności publicznoprawne na nieruchomości objętej wspólnością ustawową, jeżeli zobowiązanym jest tylko jeden z małżonków? | str. 230

115. Czy wniosek banku o wpisanie hipoteki przymusowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności złożony później niż wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika zasługuje na uwzględnienie? | str. 234

116. Czy wniosek obejmujący żądanie wpisu hipoteki przymusowej na sumę ponad maksymalną kwotę określoną w art. 1011 u.k.w.h. zasługuje na uwzględnienie? | str. 236

117. Czy dłużnik osobisty, który zaspokoił wierzyciela hipotecznego, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 k.c., czy ma tylko roszczenie zwrotne przeciwko właścicielowi nieruchomości? | str. 238

118. Czy można skutecznie wykreślić prawo dożywocia z księgi wieczystej na podstawie notarialnie poświadczonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez dożywotnika? | str. 240

119. Czy wpis w dziale III księgi wieczystej z 1940 r. o treści "Wymowa na rzecz osób fizycznych" powoduje ryzyko dla wierzyciela hipotecznego? Na jakiej podstawie można go wykreślić? | str. 242

120. Czy wniosek o wpis hipoteki podlega odrzuceniu, jeżeli wskazano w nim jedną miejscowość, a w dziale I-O księgi wieczystej ujawnione są dwie miejscowości? | str. 243

121. Czy po nowelizacji z 2009 r. do ustanowienia przez małżonka hipoteki dla zabezpieczenia kredytu potrzebna byłaby zgoda żony, jeżeli odziedziczył on nieruchomość wraz z siostrą, która sprzedała mu swój udział? Na ile zmieni sytuację zawarcie umowy zniesienia współwłasności zamiast umowy sprzedaży? | str. 245

122. Czy podział hipoteki kaucyjnej istniejącej w dniu 20 lutego 2011 r. następuje według przepisów sprzed nowelizacji, czy z zastosowaniem art. 76 ust. 4 u.k.w.h. w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2011 r.? | str. 248

123. Czy po 20 lutego 2011 r. dopuszczalna jest zmiana hipoteki umownej kaucyjnej wpisanej przed tym dniem na hipotekę umowną na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytu? | str. 249

124. Czy dla ustanowienia hipoteki ma znaczenie zrzeczenie się przez dożywotnika w umowie darowizny dożywocia obciążającego część nabywanej nieruchomości? | str. 251

125. Czy rzeczoznawca majątkowy w celu wglądu do akt księgi wieczystej powinien przedstawić nadanie uprawnień państwowych, czy sądowe zlecenie sporządzenia wyceny? Czy szacując nieruchomość, powinien uwzględnić nieprawomocny wpis hipoteki? | str. 253

126. Czy bank jako wierzyciel ma uprawnienie do otrzymania informacji o treści wniosku stanowiącego podstawę wpisu wzmianki w księdze wieczystej? | str. 256

127. Czy nieprzeniesienie do księgi wieczystej obciążenia służebnością wydzielonej części nieruchomości ma znaczenie dla ustanowienia hipoteki? | str. 259

128. Jaki dokument będzie podstawą wykreślenia hipoteki w razie niemożliwości uzyskania od wierzyciela zgody na wykreślenie hipoteki? | str. 260

129. Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość w sytuacji, gdy w dziale III księgi wieczystej ujawniono wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości? | str. 262

130. Czy wyrażona w art. 10 noweli z 2009 r. zasada bezpośredniego działania nowej ustawy w stosunku do hipoteki kaucyjnej wyklucza rozszerzenie przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego? | str. 263

131. Czy na podstawie wniosku złożonego po 20 lutego 2011 r. można wpisać hipotekę przymusową, jeżeli została ona ustanowiona przed tym dniem? | str. 264

132. Czy zakłady ubezpieczeń mogą świadczyć usługi odwróconego kredytu hipotecznego, co np. umożliwiałoby finansowanie składki ubezpieczeniowej z wartości nieruchomości? | str. 266

133. Czy przyjęta w ustawie sprzedaż nieruchomości jako forma spłaty odwróconego kredytu hipotecznego nie stanowi dla banku nadmiernego ryzyka? | str. 269

134. W jaki sposób bank może dochodzić roszczenia o przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie art. 22 u.o.k.h., jeżeli kredytobiorca odmawia przeniesienia własności? | str. 270

135. Kto ponosi ryzyko spadku wartości nieruchomości po zawarciu umowy o odwrócony kredyt hipoteczny i czy taki spadek spowoduje obniżenie kredytu hipotecznego? | str. 272

136. W jaki sposób będą zabezpieczone interesy kredytobiorcy w razie upadłości banku udzielającego odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 274

137. Czym się rożni model sprzedażowy od modelu kredytowego odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 275

138. Czy podmiotami upoważnionymi do świadczenia usług odwróconego kredytu hipotecznego są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe? | str. 276

139. Jakie są losy hipoteki ustanowionej na użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego w trakcie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 278

140. Czy umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta z jednym ze współwłaścicieli i czy wówczas
podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu jest wartość jego udziału i ten udział zostaje obciążony hipoteką na rzecz kredytobiorcy? | str. 279

141. Czy nieruchomość stanowiąca ustawową wspólność majątkową małżonków w chwili zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego i obciążona hipoteką z tytułu zabezpieczenia odwróconego kredytu hipotecznego może być objęta przedmiotem podziału np. po orzeczeniu rozwodu czy orzeczeniu separacji? | str. 281

142. Czy kredytobiorca może upoważnić kredytodawcę do wykonywania za niego obowiązków utrzymania nieruchomości określonych w art. 16 ust. 1 u.o.k.h. z możliwością potrącania kosztów z wypłacanych rat kredytu? | str. 282

143. W jaki sposób w świetle art. 7 ust. 2 u.o.k.h. dochodzi do rozliczenia z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego
w razie śmierci jednego z małżonków, którzy zawarli umowę o odwrócony kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości objętej ustawową wspólnością majątkową małżeńską? | str. 283

144. Czy skuteczne jest przeniesienie własności nieruchomości przez kredytobiorcę bez zgody banku mimo zobowiązania się przez niego w umowie o odwróconym kredycie hipotecznym do niezbywania nieruchomości bez zgody banku? | str. 284

145. Czy środki pieniężne z przyznanego odwróconego kredytu hipotecznego będą wypłacane dożywotnio? | str. 285

146. Czy kredytobiorca może wynająć nieruchomość obciążoną odwróconym kredytem hipotecznym, a jeśli tak, to czy bank będzie mógł wyeksmitować najemcę po śmierci kredytobiorcy? | str. 286

147. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o odwrócony kredyt hipoteczny przez konsorcjum bankowe? | str. 287

148. Czy bank kredytujący ma w stosunku do syna zmarłego kredytobiorcy jako jego spadkobiercy roszczenie o przeniesienie własności udziału w nieruchomości, na której zabezpieczony jest odwrócony kredyt hipoteczny na rzecz banku? | str. 289

149. Czy wierzytelność zabezpieczoną hipoteką można obciążyć zastawem rejestrowym, czy tylko subintabulatem? | str. 290

150. Czy można dokonać wpisu w księdze wieczystej na podstawie kopii dokumentu sporządzonej przez notariusza z podpisem notarialnie poświadczonym? | str. 292

151. Czy przy wpisie hipoteki sąd wieczystoksięgowy bada tylko ważność oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, czy też np. umowę, na podstawie której powstała wierzytelność? | str. 294

152. Czy wierzyciel hipoteczny, zbywając część wierzytelności, musi złożyć dłużnikowi hipotecznemu oświadczenie o podziale hipoteki, a jeśli tak, to w jakiej formie? Czy nie wystarczy sam wniosek do sądu o podział hipoteki? | str. 297

153. Czy hipoteka ustanowiona na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego może być zmieniona oświadczeniem dłużnika w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym? | str. 298

154. Czy zobowiązanie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu w przypadku rozporządzenia przez niego opróżnionym miejscem hipotecznym stanowi obejście przepisów? | str. 300

155. Czy umowa o ustanowienie administratora musi być odrębna, czy może być zamieszczona w umowie kredytowej? | str. 302

156. Do jakiej górnej wysokości możliwe jest ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności? | str. 304

157. Czy uzasadnione jest oddalenie wniosku o wpis hipoteki z powodu nadmierności zabezpieczenia hipotecznego? Kiedy wysokość zabezpieczenia jest dozwolona, a kiedy nadmierna? | str. 306

158. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej zabezpieczającej wierzytelność banku wynikającą z umowy odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 308

159. Czy można nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, finansując taki zakup z kredytu bankowego? | str. 309

160. Czy postanowienie o przysądzeniu własności jest podstawą wykreślenia wszystkich hipotek z księgi wieczystej? | str. 311

Wnioski de lege ferenda | str. 315

Akty prawne | str. 319

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece | str. 319

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym | str. 343

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie | str. 427

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe | str. 431

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe | str. 436

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach | str. 450

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | str. 452

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | str. 453

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze | str. 457

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych | str. 460

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | str. 462

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 465

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa | str. 468

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 470

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | str. 474

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | str. 478

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str. 480

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym | str. 487

Wybrana literatura | str. 503

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami.
Trzecie wydanie zostało poszerzone o zagadnienia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego zmienionych z dniem 1 lipca 2016 r. ustawą z 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.). Zmiana polega na wprowadzeniu elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, uregulowanego w art. 626 1 –626 13 k.p.c. Kluczowe znaczenie ma zmiana art. 626 4 k.p.c., według którego notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składają wniosek o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od 1 lipca 2016 r., na wniosek uczestnika postępowania zawarty w akcie notarialnym, zawiadomienie o wpisie może zostać doręczone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na konto wskazane w tym systemie.
W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz wybór aktów prawnych dotyczących tematyki ksiąg wieczystych i hipoteki.Publikacja przeznaczona jest dla sędziów sądów wieczystoksięgowych, notariuszy, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również pracowników pionów prawnych i windykacyjnych banków, firm deweloperskich i przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej mogą zabezpieczać hipotecznie przysługujące im wierzytelności.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-426-1 , Format: Ebook , 506
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: KAM-2325;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów