Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maciej Kurzajewski,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-2291:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Od autora | str. 13

Rozdział 1
Podmioty uprawnione do świadczenia usług maklerskich | str. 17


1.1. Uwagi wstępne | str. 17

1.2. Dom maklerski | str. 20

1.3. Bank prowadzący działalność maklerską | str. 31

1.4. Zagraniczna firma inwestycyjna | str. 43

1.5. Zagraniczna osoba prawna | str. 56

1.6. Bank świadczący usługi tożsame z działalnością maklerską | str. 58

Rozdział 2
Zasady promowania i reklamowania usług maklerskich | str. 67


2.1. Uwagi wstępne | str. 67

2.2. Podstawowe zasady związane z prowadzeniem działalności promocyjno-reklamowej | str. 68

2.3. Szczegółowe wymogi związane z promocją i reklamą | str. 75

Rozdział 3
Informacje przekazywane inwestorowi przed zawarciem umowy | str. 82


3.1. Uwagi wstępne | str. 82

3.2. Zakres informacji w podziale na kategorie klientów | str. 83

3.3. Wymogi związane z przekazywaniem informacji przed zawarciem umowy | str. 84

3.4. Tryb i warunki wykorzystywania poszczególnych form komunikacji z klientem | str. 89

3.5. Wyjątki od zasady przekazywania klientowi informacji przed zawarciem umowy | str. 97

Rozdział 4
Ocena odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego | str. 101


4.1. Uwagi wstępne | str. 101

4.2. Podstawowe zasady przeprowadzania oceny odpowiedniości. Wykorzystanie formuły testu | str. 102

4.3. Wyjątki od powinności przeprowadzania oceny odpowiedniości | str. 108

4.4. Podstawowe zasady przeprowadzania kwalifikowanej oceny odpowiedniości (usługa zarządzania portfelem i doradztwa inwestycyjnego) | str. 125

4.5. Ocena odpowiedniości a osoby działające w imieniu klienta | str. 131

4.6. Dodatkowe działania zapewniające prawidłowość dokonywanej oceny | str. 137

4.7. Wywieranie nieuprawnionego wpływu na proces gromadzenia informacji w związku z dokonywaniem oceny | str. 142

4.8. Wykorzystanie oceny odpowiedniości dokonanej przez inny podmiot | str. 144

Rozdział 5
Klasyfikacja klientów | str. 150


5.1. Uwagi wstępne | str. 150

5.2. Kategoryzacja klientów | str. 151

5.3. Klient detaliczny | str. 154

5.4. Klient profesjonalny | str. 155

5.5. Uprawniony kontrahent | str. 168

Rozdział 6
"Zachęty" | str. 174


6.1. Wstęp | str. 174

6.2. Podstawowe zasady związane z przyjmowaniem i przekazywaniem świadczeń | str. 177

6.3. Zasady identyfikacji przyjmowanych i przekazywanych świadczeń | str. 180

6.4. Świadczenia wnoszone przez lub na rzecz klienta | str. 181

6.5. Świadczenia niezbędne do wykonywania usługi maklerskiej | str. 184

6.6. Świadczenia poprawiające jakość usługi maklerskiej | str. 185

6.7. "Zachęty" a konflikt interesów | str. 205

6.8. Świadczenia przekazywane pracownikom firmy inwestycyjnej | str. 206

6.9. Świadczenia okolicznościowe i o niskiej wartości | str. 208

Rozdział 7
Konflikt interesów | str. 211


7.1. Uwagi wstępne | str. 211

7.2. Podstawowe zasady związane z zarządzaniem konfliktami interesów | str. 214

7.3. Definicja konfliktu interesów i charakterystyka jego źródeł | str. 215

7.4. Mechanizm zarządzania konfliktami interesów | str. 224

Rozdział 8
Rodzaje działalności maklerskiej | str. 237


8.1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń | str. 237

8.2. Wykonywanie zleceń | str. 247

8.3. Oferowanie instrumentów finansowych | str. 253

8.4. Zarządzanie portfelami | str. 265

8.5. Doradztwo inwestycyjne | str. 277

8.6. Porady inwestycyjne o charakterze ogólnym | str. 294

8.7. Doradztwo korporacyjne (strategiczne) | str. 298

8.8. Sporządzanie analiz o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych | str. 301

8.9. Wymiana walutowa | str. 315

Rozdział 9
Outsourcing | str. 320


9.1. Uwagi wstępne | str. 320

9.2. Istota outsourcingu | str. 322

9.3. Ograniczenia (zakazy) dopuszczalności outsourcingu | str. 325

9.4. Wymogi umowy outsourcingu ustawowego | str. 327

9.5. Outsourcing wewnątrzgrupowy | str. 345

9.6. Zasady odpowiedzialności stron umowy outsourcingu ustawowego | str. 346

9.7. Nadzór firmy inwestycyjnej nad wykonywaniem umowy outsourcingowej | str. 348

9.8. Wyłączenia od outsourcingu ustawowego | str. 357

9.9. Outsourcing reglamentowany administracyjnie | str. 366

9.10. Outsourcing a regulamin świadczenia usługi maklerskiej | str. 372

9.11. Outsourcing - czynności notyfikacyjne wobec organu nadzoru | str. 374

Rozdział 10
Agent firmy inwestycyjnej | str. 376


10.1. Uwagi wstępne | str. 376

10.2. Podstawowa charakterystyka agenta firmy inwestycyjnej | str. 377

10.3. Zakres czynności agenta firmy inwestycyjnej | str. 380

10.4. Zasady sprawowania nadzoru nad czynnościami agenta firmy inwestycyjnej | str. 389

10.5. Zasady i tryb uzyskiwania oraz utraty statusu agenta firmy inwestycyjnej | str. 393

Rozdział 11
Uczestnictwo firmy inwestycyjnej w systemie rekompensat | str. 404


11.1. Uwagi wstępne | str. 404

11.2. Warunki uczestnictwa firm inwestycyjnych w systemie rekompensat | str. 408

11.3. Zasady partycypacji firm inwestycyjnych w budowie systemu rekompensat | str. 410

11.4. Tryb i warunki wypłaty rekompensat | str. 416

Bibliografia | str. 435

Ukryj

Opis:

W opracowaniu zaprezentowano wiele wszechstronnych i praktycznych wyjaśnień dotyczących regulacji prawa rynku kapitałowego, związanych ze świadczeniem usług maklerskich. Przedstawiono także analizę najistotniejszych zagadnień związanych z problematyką działalności firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Szczególny nacisk położono zwłaszcza na - budzące liczne wątpliwości interpretacyjne - nowe rozwiązania, które pojawiły się w krajowych przepisach w związku z implementacją dyrektywy MiFID, m.in.: outsourcing, reklama i promocja usług maklerskich, ocena odpowiedniości usługi lub instrumentu, "zachęty" oraz zarządzanie konfliktami interesów.

W celu pełniejszego zobrazowania zagadnień dotyczących tej problematyki powołano nie tylko regulacje rangi ustawowej, ale również - co jest niezwykle rzadko spotykane - przepisy aktów wykonawczych, które stanowią w istocie zasadnicze unormowania w działalności maklerskiej. Ponadto, w dokonywanej analizie uwzględniono stanowiska i publikacje Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, a także wypowiedzi przedstawicieli zagranicznej doktryny.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla prawników i ekonomistów zatrudnionych w bankach, firmach inwestycyjnych, kancelariach prawnych, spółkach konsultingowych, które aktywnie uczestniczą w procesie świadczenia szeroko rozumianych usług maklerskich na rynku kapitałowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4522-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 440
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2291:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów