Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Helena Szewczyk,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.11.2013 r.
Kod: KAM-2259:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

CZĘŚĆ I
ZATRUDNIENIE W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH | str. 15

Rozdział I
Umowa o pracę na czas określony jako podstawa nawiązania stosunku pracy w samorządzie terytorialnym | str. 17


1. Rodzaje umów o pracę zawieranych z pracownikami samorządowymi - uwagi ogólne | str. 17

2. Umowa zawierana z osobą podejmującą po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym | str. 18

3. Umowa o pracę na zastępstwo - na czas usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika | str. 28

4. Umowa o pracę na stanowisku doradcy czy asystenta - na czas pełnienia funkcji przez kierownika urzędu | str. 29

5. Podsumowanie | str. 31

Bibliografia | str. 32

Rozdział II
Umowa o pracę na zastępstwo w samorządowych jednostkach organizacyjnych | str. 35


1. Uwagi wprowadzające | str. 35

2. Zakres podmiotowy umów o pracę na zastępstwo w samorządowych jednostkach organizacyjnych | str. 36

3. Pojęcie i istota umowy o pracę na zastępstwo pracownika samorządowego | str. 38

4. Treść i forma umowy o pracę na zastępstwo | str. 40

5. Ustanie stosunku pracy powstałego w wyniku zawarcia umowy o pracę na zastępstwo | str. 42

6. Uprawnienia pracowników samorządowych z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę na zastępstwo | str. 44

7. Uwagi końcowe | str. 45

Bibliografia | str. 46

Rozdział III
Dopuszczalność stosowania telepracy w samorządzie terytorialnym | str. 48


1. Uwagi wprowadzające | str. 48

2. Dopuszczalność stosowania umowy o telepracę w samorządowych jednostkach organizacyjnych | str. 49

3. Pojęcie i istota telepracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych | str. 51

4. Porozumienie w sprawie telepracy | str. 54

5. Przesłanki wprowadzenia telepracy u danego pracodawcy samorządowego | str. 56

6. Treść i forma umowy o telepracę | str. 57

7. Rozwiązanie umowy o telepracę z pracownikiem samorządowym | str. 60

8. Uwagi końcowe | str. 60

Bibliografia | str. 61

Rozdział IV
Zmiana treści stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych | str. 63


1. Pojęcie pracownika samorządowego | str. 63

2. Elementy treści stosunku pracy pracowników samorządowych | str. 68

3. Ogólne zasady modyfikacji treści stosunku pracy w zależności od formy zatrudnienia pracownika | str. 76

4. Szczegółowy tryb zmiany stanowiska pracownika samorządowego | str. 88

5. Podsumowanie | str. 98

Bibliografia | str. 99

Rozdział V
Czas pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych | str. 103


1. Uwagi wstępne | str. 103

2. Regulacja prawna czasu pracy w samorządzie terytorialnym | str. 105

3. Systemy i rozkład czasu pracy | str. 106

4. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 109

5. Ewidencja i kontrola czasu pracy | str. 114

6. Czas pracy w podróży służbowej | str. 116

7. Podsumowanie | str. 117

Bibliografia | str. 119

Rozdział VI
Wynagradzanie pracowników samorządowych | str. 122


1. Uwagi wstępne | str. 122

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych | str. 123

3. Składniki wynagrodzeń pracowników samorządowych | str. 127

4. Jawność wynagrodzeń pracowników samorządowych | str. 148

5. Podsumowanie | str. 149

Bibliografia | str. 150

Rozdział VII
Urlopy bezpłatne i szkoleniowe w samorządzie terytorialnym | str. 154


1. Urlop bezpłatny pracowników samorządowych | str. 154

2. Urlopy szkoleniowe | str. 163

Bibliografia | str. 175

Rozdział VIII
Obowiązek podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych | str. 178


1. Uwagi wstępne | str. 178

2. Podstawy prawne podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych | str. 180

3. Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych | str. 186

4. Zakres odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu pracy w przedmiocie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych | str. 191

5. Podsumowanie | str. 195

Bibliografia | str. 196

Rozdział IX
Wygaśnięcie stosunku pracy pracowników samorządowych | str. 199


1. Uwagi wprowadzające | str. 199

2. Śmierć pracownika jako przyczyna wygaśnięcia stosunku pracy | str. 201

3. Świadectwo pracy a wygaśnięcie stosunku pracy pracownika samorządowego | str. 202

4. Przejście praw majątkowych oraz długów zmarłego pracownika samorządowego na następców prawnych | str. 203

5. Odprawa pośmiertna | str. 206

6. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu 3-miesięcznego okresu tymczasowego aresztowania pracownika samorządowego | str. 208

7. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu 7-dniowego terminu od dnia rozwiązania stosunku pracy z wyboru | str. 210

8. Zmiany w podziale terytorialnym kraju a wygaśnięcie stosunku pracy 211

9. Uwagi końcowe | str. 212

Bibliografia | str. 213

CZĘŚĆ II
ZATRUDNIENIE W SŁUŻBIE CYWILNEJ | str. 215

Rozdział X
Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej | str. 217


1. Wstęp | str. 217

2. Wymagania związane z wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej | str. 218

3. Tryby obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej | str. 220

4. Tryb zewnętrzny | str. 221

5. Tryb wewnętrzny | str. 228

6. Przeniesienie pracownika zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości | str. 232

7. Podsumowanie | str. 233

Bibliografia | str. 233

Rozdział XI
Dyspozycyjność w służbie cywilnej | str. 236


1. Wprowadzenie | str. 236

2. Pojęcie dyspozycyjności w służbie cywilnej | str. 237

3. Rodzaje instytucji służących zmianie treści stosunku pracy w służbie cywilnej | str. 239

4. Postępowanie odwoławcze od decyzji o przeniesieniu | str. 248

5. Wpływ szczególnych zadań służby cywilnej na wzmożoną dyspozycyjność urzędników | str. 249

6. Zastosowanie konstrukcji prawnej wypowiedzenia zmieniającego w służbie cywilnej | str. 251

7. Wnioski końcowe | str. 252

Bibliografia | str. 253

Rozdział XII
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem służby cywilnej | str. 255


1. Uwagi wprowadzające | str. 255

2. Istota rozwiązania stosunku pracy z mianowanym urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia | str. 256

3. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez urzędnika służby cywilnej | str. 256

4. Wina jako przesłanka rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia | str. 260

5. Utrata prawa pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia z winy urzędnika | str. 276

6. Uprawnienia urzędnika służby cywilnej w związku z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy | str. 277

7. Podsumowanie | str. 277

Bibliografia | str. 278

Rozdział XIII
Urlopy pracownicze w służbie cywilnej | str. 282


1. Uwagi wstępne | str. 282

2. Kodeks pracy jako podstawa udzielania urlopów członkom korpusu służby cywilnej | str. 283

3. Szczególne rodzaje urlopów pracowniczych w służbie cywilnej | str. 288

4. Podsumowanie | str. 299

Bibliografia | str. 300

Rozdział XIV
Obowiązki członków korpusu służby cywilnej o charakterze państwowym | str. 303


1. Uwagi wprowadzające | str. 303

2. Zakaz kierowania się interesem jednostkowym lub grupowym | str. 308

3. Zakaz publicznego manifestowania poglądów politycznych | str. 309

4. Zakaz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu | str. 311

5. Zakaz łączenia zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego | str. 314

6. Zakaz tworzenia partii politycznych i uczestniczenia w nich urzędnika i członka służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko | str. 315

7. Zakaz pełnienia funkcji w związkach zawodowych przez członka służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko | str. 317

8. Uwagi końcowe | str. 318

Bibliografia | str. 319

Rozdział XV
Obowiązek poddania się okresowej ocenie kwalifikacyjnej przez członka korpusu służby cywilnej | str. 322


1. Uwagi wprowadzające | str. 322

2. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str. 325

3. Zasady dokonywania oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej | str. 332

4. Uwagi końcowe | str. 342

Bibliografia | str. 343

Rozdział XVI
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej za naruszenie obowiązków służbowych | str. 345


1. Pojęcie odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej w służbie cywilnej | str. 345

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej . . 349

3. Komisje dyscyplinarne | str. 354

4. Rzecznik dyscyplinarny | str. 357

5. Przebieg postępowania dyscyplinarnego | str. 358

6. Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej | str. 363

7. Odwołanie od orzeczenia Wyższej Komisji Dyscyplinarnej | str. 364

8. Czynności podejmowane po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 365

9. Koszty postępowania dyscyplinarnego | str. 366

10. Odpowiedzialność porządkowa członków korpusu służby cywilnej | str. 366

11. Podsumowanie | str. 368

Bibliografia | str. 369

Indeks | str. 371


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono poszczególne elementy statusu prawnego osób zatrudnionych w administracji publicznej (członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników samorządowych) wynikające z aktualnych przepisów prawa, m.in. takie jak:

  • nawiązanie stosunku pracy (w tym stosowanie umowy o pracę na zastępstwo oraz umowy o telepracę),
  • obsadzanie stanowisk w służbie cywilnej oraz samorządzie terytorialnym,
  • zmiana i zawieszenie stosunku pracy oraz ustanie stosunku pracy,
  • prawa i obowiązki osób zatrudnionych w administracji publicznej,
  • organizacja czasu pracy, wynagradzanie oraz urlopy pracownicze.
Omówiono ponadto ostatnią nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła w życie z dniem 1 września 2013 roku. Uwzględniono poglądy doktryny, najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje urzędowe oraz dokonano wykładni przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do prawników samorządowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz kadrowych. Będzie przydatna studentom prawa, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania i ekonomii. Może również stanowić pomoc w kształtowaniu i tworzeniu aktów prawnych regulujących kwestie zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4534-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 376
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2259:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów