Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Pązik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.10.2013 r.
Kod: KAM-2363:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne | str. 17


1.1. Określenie problemu | str. 17

1.2. Uwagi metodologiczne i terminologiczne | str. 19

1.3. Koncepcja ochrony dóbr osobistych w polskim prawie prywatnym | str. 23

Rozdział 2
Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności w prawie karnym | str. 32


2.1. Bezprawność jako element struktury przestępstwa w prawie karnym. Wyłączenie bezprawności w prawie karnym | str. 33

2.2. Utylitaryzm i liberalizm a wyłączenie bezprawności czynu zabronionego w prawie karnym | str. 34

2.3. Teoria znamion negatywnych i jej krytyka | str. 37

2.4. Dwa "poziomy" bezprawności w prawie karnym | str. 40

2.5. Monistyczne i pluralistyczne ujęcie kontratypów | str. 42

2.6. Zasada określoności kontratypu i tzw. pozaustawowe kontratypy | str. 44

2.7. Bezprawność w prawie karnym. Podsumowanie | str. 47

Rozdział 3
Bezprawność (obiektywna nieprawidłowość zachowania) w prawie czynów niedozwolonych | str. 48


3.1. Bezprawność w innych systemach prawa cywilnego | str. 48

3.2. Bezprawność (obiektywna nieprawidłowość zachowania) w polskim prawie cywilnym | str. 55

3.3. Stosunek obiektywnej nieprawidłowości postępowania do winy | str. 60

3.4. Istota obiektywnej nieprawidłowości zachowania na obszarze prawa cywilnego | str. 62

3.5. Tak zwana bezprawność względna | str. 71

3.6. Wyłączenie obiektywnej nieprawidłowości zachowania w prawie cywilnym | str. 77

3.7. "Dwufazowy" i "jednofazowy" model wyłączenia obiektywnej nieprawidłowości zachowania w prawie deliktowym | str. 82

3.8. Monizm a pluralizm bezprawności - wyłączenie bezprawności | str. 85

Rozdział 4
Bezprawność naruszenia dóbr osobistych i jej wyłączenie w ujęciu porównawczoprawnym | str. 92


4.1. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w Niemczech | str. 92

4.2. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w Austrii | str. 103

4.3. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w Szwajcarii | str. 106

4.4. System ochrony dóbr osobistych w prawodawstwie Stanów Zjednoczonych | str. 113

4.5. Wnioski płynące z rozważań porównawczoprawnych | str. 117

Rozdział 5
Bezprawność w przypadku naruszenia dobra osobistego (art. 24 § 1 zdanie pierwsze k.c.) | str. 118


5.1. Uwagi historyczne | str. 118

5.2. Analiza bezprawności na tle art. 24 § 1 k.c. | str. 122

5.2.1. Dwa modele ustalania bezprawności na tle art. 24 § 1 k.c. | str. 122

5.2.2. Analiza art. 24 k.c. przez pryzmat przesłanki bezprawności | str. 128

5.3. Bezprawność obiektywna czy "subiektywnie zabarwiona". Rola staranności zachowania | str. 144

5.3.1. Bezprawność w przypadku naruszenia dóbr osobistych w ramach postępowań przed organami publicznymi | str. 145

5.3.2. Bezprawność w przypadku naruszenia dóbr osobistych przez prasę - rola miernika staranności | str. 154

5.4. Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego - próby klasyfikacji | str. 164

Rozdział 6
Krytykowane modele ustalania bezprawności | str. 168


6.1. Ważenie kolidujących dóbr i interesów jako metoda ustalania bezprawności naruszania dobra osobistego | str. 168

6.2. Nadużycie praw podmiotowych osobistych | str. 188

6.2.1. Uwagi wstępne | str. 188

6.2.2. Dogmatyczne podstawy instytucji nadużycia prawa podmiotowego | str. 189

6.2.3. Trzy płaszczyzny zastosowania art. 5 k.c. do ochrony dóbr osobistych | str. 193

6.2.4. Zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, a interes społeczny | str. 206

6.2.5. Konkluzja | str. 215

Rozdział 7
Podniesienie zarzutu służącego obronie społecznie uzasadnionego interesu jako jedno ze znamion kontratypu dozwolonej krytyki w prawie karnym | str. 217


7.1. Kodeks karny z 1932 r. | str. 219

7.2. Kodeks karny z 1969 r. | str. 225

7.3. Kodeks karny z 1997 r. | str. 232

7.4. Społecznie uzasadniony interes w prawie karnym - podsumowanie | str. 247

7.5. Znaczenie wykładni art. 213 § 2 k.k. dla cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych | str. 248

7.5.1. Płaszczyzna procesowa | str. 249

7.5.2. Płaszczyzna materialnoprawna | str. 251

Rozdział 8
Społecznie uzasadniony interes jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego w praktyce orzeczniczej | str. 255


8.1. Okres pierwszy (do chwili wejścia w życie prawa prasowego) | str. 255

8.2. Okres drugi - od wejścia w życie prawa prasowego do czasu jego nowelizacji w 1990 r. | str. 267

8.3. Okres trzeci - po 1990 roku | str. 272

8.4. Wnioski płynące z orzecznictwa | str. 295

Rozdział 9
Konstrukcja interesu społecznego jako okoliczności uchylającej bezprawność naruszenia dóbr osobistych | str. 300


9.1. Społecznie uzasadniony interes jako instytucja prawa zwyczajowego w prawie cywilnym | str. 303

9.2. Zastosowanie art. 213 § 1 i 2 k.k. do wyłączenia bezprawności na tle art. 24 k.c. | str. 313

9.3. Treść kontratypu interesu społecznego w prawie cywilnym | str. 322

Podsumowanie | str. 339

Bibliografia | str. 345

Wykaz najważniejszych orzeczeń | str. 353

Ukryj

Opis:

Monografia zawiera analizę pojęcia bezprawności na tle art. 24 k.c. oraz budzącego najpoważniejsze kontrowersje w doktrynie prawa cywilistycznego kontratypu "obrony społecznie uzasadnionego interesu". Zostały w niej omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

  • odpowiedzialność cywilna dziennikarzy i historyków za naruszenie czci,
  • odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych uczestników postępowań sądowych przez organy publiczne lub innych ich uczestników.
Rozważania zostały uzupełnione o obszerną analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, od wyroków przedwojennych poczynając, na najbardziej aktualnych kończąc.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona zarówno dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów, adwokatów, radców prawnych), jak i teoretyków prawa. Będzie również przydatna wszystkim osobom zajmującym się tworzeniem przekazu medialnego (dziennikarzom, wydawcom, producentom) oraz historykom badającym dzieje najnowsze.

"Zagadnienie wyłączenia bezprawności naruszenia dóbr osobistych w oparciu o interes społeczny było przedmiotem szeregu analiz w doktrynie prawa cywilnego (...). Rozprawa stanowi jednak bardzo głębokie teoretyczne zaprezentowanie stanowisk doktryny w przedmiocie samego pojęcia bezprawności, zarówno w prawie karnym, jak i cywilnym, jak również w przedmiocie tzw. kontratypów wyłączających bezprawność. Autor (...) nie tylko przedstawia rożne stanowiska doktryny, ale stawia własne tezy, które zmierzają do wytyczenia linii interpretacyjnej pojęcia bezprawności na gruncie art. 24 k.c.".

Prof. dr hab. Elżbieta Traple


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4574-3 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 360
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2363:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów