Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Dedykacja | str. 5

A to było jeszcze tak niedawno...
Stanisław Waltoś | str. 9

Wykaz najważniejszych publikacji profesor Marii Szewczyk | str. 17


Studenckie poradnictwo prawne w działalności uniwersyteckiej Pani Profesor Marii Szewczyk, Krystyna Chojnicka | str. 21

O wspólnych latach z Maryną
Marianna Korcyl-Wolska | str. 25

Zagadnienia teorii i dogmatyki prawa Karnego

Kilka refleksji na tle projektowanych zmian instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary
Janina Błachut | str. 31

Najsurowsza kara dyscyplinarna - między prewencją a represją
Paweł Czarnecki | str. 42

Niezastosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową (art. 244a k.k.)
Zbigniew Ćwiąkalski | str. 57

Wymiar kary a zasada równości. Uwagi na tle orzekania sankcji karnych
Wojciech Dadak | str. 68

Wokół propozycji nowelizacji art. 12 k.k.
Ryszard Dębski | str. 81

Ujawnienie tajemnicy lekarskiej z perspektywy prawa karnego
Teresa Dukiet-Nagórska | str. 101

O przenoszeniu poglądów teoretycznych do przepisów karnych
Lech Gardocki | str. 124

Okoliczności wpływające na wymiar kary a modyfikujące znamiona czynu zabronionego
Jacek Giezek | str. 141

Z rozważań nad zasadą ostateczności orzekania bezwzględnej kary pozbawienia wolności
Tomasz Kaczmarek | str. 158

W kwestii nowego kształtu kary ograniczenia wolności
Violetta Konarska-Wrzosek | str. 176

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego a rozmiary populacji więziennej w Polsce
Krzysztof Krajewski | str. 185

Propagowanie ideologii nazistowskiej lub jej symboli w świetle niemieckiego i polskiego prawa karnego
Witold Kulesza | str. 201

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego
Stefan Lelental | str. 217

Środek karny z art. 46 k.k. a naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
Agnieszka Liszewska | str. 228

Zasady i dyrektywy wymiaru kary (rozstrzygnięć o karze i środkach karnych) - próba ujęcia systemowego
Marek Lubelski | str. 238

Granice kryminalizacji uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez ojca albo matkę
Jarosław Majewski | str. 257

Zakaz prowadzenia pojazdów w świetle danych statystycznych 1999-2011
Mirosława Melezini | str. 266

Polityka karna sądów wobec dawnych nieletnich sprawców przestępstw
Irena Rzeplińska | str. 283

Kilka refleksji o dyrektywach wymiaru środków karnych
Zofia Sienkiewicz | str. 289

O projekcie nowelizacji kodeksu karnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w zakresie środków penalnych. Kilka refleksji
Jan Skupiński | str. 304

Krótkoterminowa bezwzględna kara pozbawienia wolności w teorii i badaniach empirycznych
Barbara Stańdo-Kawecka | str. 318

Kary nieizolacyjne - kilka refleksji
Grażyna B. Szczygieł | str. 338

O karze ograniczenia wolności z punktu widzenia prawa pracy
Andrzej Świątkowski | str. 347

Facientes et consentientes pari poena puniantur. Karalność przyzwolenia na przestępstwo (consensus delicti) w dawnym prawie kanonicznym
Wacław Uruszczak | str. 361

Wiarygodność nietrzeźwych świadków
Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz | str. 375

Uznawanie kar pieniężnych w ramach Unii Europejskiej - wybrane problemy
Eleonora Zielińska | str. 383

Mechanizmy redukowania wielości Kar. Kara łączna

Normatywne mechanizmy zapobiegające przyjęciu realnego zbiegu przestępstw jako negatywna przesłanka zastosowania instytucji kary łącznej
Marek Bielski | str. 405

Mechanizmy racjonalizacji odpowiedzialności karnej polegające na sumowaniu działalności sprawcy a instytucja kary łącznej
Adam Wojtaszczyk | str. 428

Charakter prawny kary łącznej
Andrzej Zoll | str. 444

Dyrektywy wymiaru kary łącznej
Agnieszka Barczak-Oplustil | str. 456

Kara łączna: obligatoryjna czy fakultatywna? Wyrok łączny: z urzędu czy na wniosek? Szkic zagadnienia
Mikołaj Małecki | str. 473

Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego
Ewa Plebanek | str. 485

Kara łączna a prawo karne intertemporalne. Analiza problematyki na tle pojęcia czynu
Piotr Zakrzewski | str. 511

Konstytucyjne aspekty instytucji kary łącznej. Zagadnienia wybrane
Tomasz Sroka | str. 532

Dyrektywa pierwszego wyroku z art. 85 k.k. i jej konstytucyjne uwarunkowania - rozważania w perspektywie zasady równości
Marek Sławiński | str. 563

Instytucje probacyjne w pespektywie kary łącznej
Piotr Kardas | str. 585

Środki karne, środki probacyjne i środki zabezpieczające a kara łączna - wybrane problemy orzecznicze związane z karą łączną
Małgorzata Pyrcak | str. 615

Nowy model orzekania kary łącznej
Włodzimierz Wróbel | str. 624

Postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego
Katarzyna Witkowska | str. 632

Kilka uwag o specyficznych mechanizmach redukcyjnych kar w prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń
Janusz Raglewski | str. 657

Umorzenie absorpcyjne - dlaczego nie działa?
Agnieszka Pilch | str. 674

Zasada "całościowej oceny" w wymiarze kary za wielość zachowań w prawie anglosaskim. Kilka refleksji nad istotą łączenia kar
Witold Zontek | str. 692

Kara łączna na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej
Olena Sharvan | str. 708

Kara łączna w Królestwie Danii, Królestwie Szwecji oraz Królestwie Norwegii
Aleksander Wróbel | str. 730

Problematyka wymiaru kary łącznej w ustawodawstwach karnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Grzegorz Bogdan | str. 752

Wielość ocen, czynów i przestępstw we francuskim prawie karnym
Stanisław Tosza | str. 771

Concurrent Sentencing in Dutch Criminal Law
Marloes C. van Wijk | str. 782

Uniwersyteckie poradnie prawne i nauczanie prawa

Pierwsza dama polskiego ruchu klinicznego
Marlena Pecyna | str. 797

Studencka poradnia prawna - gra warta świeczki
Łukasz Bobek | str. 800

Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce
Magdalena Olczyk | str. 811

"Złącz niepodlegający łączeniu"
Wojciech Górowski | str. 821

To już było: dwustopniowe studia prawnicze. Z dziejów kształcenia prawników w Polsce Ludowej
Dorota Malec | str. 830

O typach kształcenia prawniczego i wartości aktywnych metod nauczania prawa w klinikach prawa w Polsce
Małgorzata Wysoczyńska | str. 845

Wykaz skrótów | str. 863

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4578-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 872
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2361:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów