Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo rzeczowe i spadkowe. Pytania i odpowiedzi

Publikacja obejmuje wybrane zagadnienia z prawa cywilnego w zakresie problematyki prawa rzeczowego i prawa spadkowego.

więcej

Autorzy: Joanna Kuźmicka-Sulikowska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  czerwiec 2016 r.
z omówieniem zmian, które weszły w życie do września 2016 r. na podstawie ustaw wydanych do czerwca 2016 r.

Kod: KAM-2046:W02P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 29 września 2016 r.

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 9

WPROWADZENIE | str. 13

ROZDZIAŁ 1
PRAWO RZECZOWE | str. 15

1.1. Prawo własności | str. 15
Jak scharakteryzował(a)byś prawo własności? | str. 15
Czyją własnością są wody? | str. 19
Czyją własnością są kopaliny? | str. 20
Co stanowi przedmiot prawa własności? | str. 21
Jak rozgraniczyć nieruchomości, kiedy granice gruntów stały się sporne? | str. 26
Co to są immisje? | str. 27
1.2. Nabycie i utrata własności - zagadnienia wybrane | str. 31
Na czym polega rozróżnienie na pierwotne i pochodne nabycie własności? | str. 31
Jak dochodzi do nabycia prawa własności na podstawie umowy? | str. 32
Czy można nabyć własność rzeczy ruchomej, pomimo że zbywca nie jest uprawniony do rozporządzania tą rzeczą? | str. 34
Jakie są przesłanki nabycia prawa własności rzeczy w drodze zasiedzenia? | str. 40
Czy możliwe jest nabycie w drodze zasiedzenia innego prawa niż prawo własności? | str. 45
Czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest zrzeczenie się własności nieruchomości? | str. 49
Czy można pozbyć się własności rzeczy ruchomej w drodze jednostronnej czynności prawnej? | str. 52
Jak należy postąpić w przypadku znalezienia rzeczy zgubionej? Jak przedstawia się kwestia prawa własności takiej rzeczy? | str. 54
1.3. Ochrona własności | str. 74
Czemu służą roszczenia windykacyjne i negatoryjne? | str. 74
Czemu służą roszczenia uzupełniające? | str. 79
Czy posiadaczowi przysługuje uprawnienie do żądania nakładów poczynionych przez niego na rzecz? | str. 81
Jak przedstawiają się kwestie własnościowe, gdy jeden podmiot wzniósł budynek na gruncie należącym do innego podmiotu? | str. 84
1.4. Współwłasność | str. 85
Kiedy występuje współwłasność i jakie są jej rodzaje? | str. 85
Jak przedstawia się kwestia zarządu rzeczą wspólną w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych? | str. 90
Jakie są tryby i sposoby zniesienia współwłasności w częściach ułamkowych? | str. 93
1.5. Użytkowanie wieczyste | str. 99
Co to jest użytkowanie wieczyste i na czym polega? | str. 99
Jak dochodzi do powstania prawa użytkowania wieczystego? | str. 104
Jakie grunty mogą zostać oddane w użytkowanie wieczyste? | str. 105
Kto i na czyją rzecz może ustanowić prawo użytkowania wieczystego? | str. 106
Na jaki czas ustanawiane jest prawo użytkowania wieczystego? | str. 108
Jakie konsekwencje prawne wiążą się z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego? | str. 108
Czy i na jakich zasadach możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości? | str. 110
1.6. Ograniczone prawa rzeczowe - zagadnienia ogólne | str. 115
Jaki jest katalog ograniczonych praw rzeczowych? | str. 115
Jak powstają ograniczone prawa rzeczowe? | str. 116
Kiedy dochodzi do wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych? | str. 118
Jak przedstawia się kwestia pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych? | str. 119
1.7. Poszczególne ograniczone prawa rzeczowe | str. 122
1.7.1. Użytkowanie | str. 122
Co to jest użytkowanie? | str. 122
Jak przedstawia się konstrukcja prawna użytkowania przez osoby fizyczne? | str. 124
Co to jest timesharing/timeshare? | str. 126
Jak przedstawia się kwestia użytkowania gruntów Skarbu Państwa przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne? | str. 128
Jakie najistotniejsze kwestie należy wskazać w odniesieniu do użytkowania gruntów stanowiących wkłady gruntowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych przez te spółdzielnie? | str. 131
Jak przedstawia się problematyka innych przypadków użytkowania przez osoby prawne? | str. 133
1.7.2. Służebności | str. 136
Jakie są rodzaje służebności? | str. 136
Na czym polega służebność gruntowa? | str. 136
Jakie cechy charakteryzują służebność osobistą? | str. 140
Kiedy i jak może zostać ustanowiona służebność drogi koniecznej? | str. 141
Co to jest służebność przesyłu? | str. 143
1.7.3. Zastaw | str. 144
Co to jest zastaw? | str. 144
Czy zastaw jest prawem akcesoryjnym? | str. 150
Co to jest zastaw rejestrowy? | str. 151
Co to jest zastaw skarbowy? | str. 155
1.7.4. Hipoteka | str. 158
Co to jest hipoteka i jakie są jej cechy charakterystyczne? | str. 158
Na czym może zostać ustanowiona hipoteka? | str. 162
Kiedy może powstać hipoteka łączna? | str. 164
Kiedy może dojść do obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową? | str. 165
Kiedy i w jaki sposób możliwe jest dokonanie rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 167
1.7.5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 170
Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? | str. 170
1.8. Posiadanie | str. 175
Kim są: posiadacz samoistny, posiadacz zależny, dzierżyciel, prekarzysta? | str. 175
Jakie domniemania wiążą się z posiadaniem? | str. 177
Jakie czynności może podjąć posiadacz celem ochrony swego posiadania? | str. 179
Jak można przenieść posiadanie rzeczy? | str. 181
1.9. Księgi wieczyste | str. 181
Czemu służą księgi wieczyste i jakie prawa mogą być w nich ujawnione? | str. 181
Jaki charakter mają wpisy w księdze wieczystej? | str. 183
Co oznacza sformułowanie, że księgi wieczyste są jawne? | str. 185
Na czym polega rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych? | str. 190

ROZDZIAŁ 2
PRAWO SPADKOWE | str. 192

2.1. Skład spadku | str. 192
Jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku? | str. 192
2.2. Dziedziczenie ustawowe | str. 197
Jak przedstawia się porządek dziedziczenia ustawowego? | str. 197
2.3. Dziedziczenie testamentowe | str. 205
Kiedy dochodzi do dziedziczenia testamentowego? | str. 205
W jakiej formie można sporządzić ważny testament zgodnie z polskim prawem? | str. 209
Kto nie może być świadkiem testamentu? | str. 215
2.4. Rozrządzenia testamentowe | str. 217
Jak spadkodawca może powołać spadkobiercę? | str. 217
Na czym polega wydziedziczenie? | str. 219
Na czym polega zapis zwykły? | str. 221
Na czym polega zapis windykacyjny? | str. 224
Na czym polega polecenie? | str. 228
Jaką rolę odgrywa wykonawca testamentu? | str. 229
2.5. Spadkobierca i jego sytuacja prawna | str. 231
Kto może być spadkobiercą? | str. 231
Kiedy mamy do czynienia z niegodnością spadkobiercy? | str. 232
Kiedy dochodzi do nabycia spadku przez spadkobiercę? | str. 233
Jak uzyskać dokument potwierdzający status spadkobiercy? | str. 236
Jak przedstawia się odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe? | str. 246
2.6. Zachowek | str. 253
Co to jest zachowek? | str. 253
Jak wyliczyć wysokość należnego zachowku? | str. 256
2.7. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 257
Na jakich zasadach funkcjonuje wspólność majątku spadkowego w przypadku, gdy spadek dziedziczy dwóch lub więcej spadkobierców? | str. 257
Jak dokonać działu spadku? | str. 260
2.8. Umowy dotyczące spadku | str. 266
Czy możliwe jest zawieranie umów dotyczących spadku? | str. 266

WYKAZ ORZECZNICTWA | str. 271

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH | str. 279

BIBLIOGRAFIA | str. 285

Ukryj

Opis:

Podręcznik obejmuje wybrane zagadnienia z prawa cywilnego w zakresie problematyki prawa rzeczowego i prawa spadkowego. Jego formuła – wykład w postaci pytań i odpowiedzi – ma ułatwić proces uczenia się oraz umożliwić szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji, np. na temat:
– rozgraniczenia nieruchomości, gdy granice gruntów są sporne,
– postępowania w przypadku znalezienia rzeczy zgubionej,
– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
– sporządzenia ważnego testamentu zgodnie z polskim prawem,
– uzyskania dokumentu potwierdzającego status spadkobiercy.
Autorka zadbała o to, by zawartość merytoryczna podręcznika odpowiadała obowiązującemu stanowi prawnemu, a także odzwierciedlała aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądów dotyczące omawianych zagadnień.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz aplikantów zawodów prawniczych jako pomoc w przygotowaniu się do zaliczenia kolokwiów, egzaminów lub innych testów sprawdzających wiadomości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-568-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 296
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: KAM-2046:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów