Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Agnieszka Choduń, Andrzej Gomułowicz, Andrzej Skoczylas,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-2278:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I
Aspekt teoretycznoprawny

Rozdział I
Klauzule generalne i zwroty niedookreślone - wybrane zagadnienia teoretyczne | str. 15


1. Klauzule generalne i zwroty niedookreślone jako elementy przepisów prawnych | str. 15

1.1. Zwroty niedookreślone i nieostre | str. 16

1.2. Zwroty szacunkowe a ocenne | str. 22

1.3. Klauzule generalne | str. 26

1.4. Interpretacja zwrotów niedookreślonych (nieostrych) | str. 32

1.5. Interpretacja klauzul generalnych | str. 38

Podsumowanie części I | str. 41

Część II
Prawo podatkowe - aspekt orzeczniczy

Rozdział II
Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku (art. 22 § 2 o.p.), ograniczanie poboru zaliczek na podatek (art. 22 § 2a o.p.) | str. 45


1. "Ważny interes podatnika" lub "niewspółmierna wysokość" - zakres znaczeniowy | str. 45

2. Uznaniowy charakter decyzji | str. 49

Rozdział III
Oszacowanie podstawy opodatkowania (art. 23 o.p.) | str. 52


1. "Oszacowanie podstawy opodatkowania" - cechy charakterystyczne | str. 52

2. Księgi podatkowe prowadzone "nierzetelnie lub w sposób wadliwy" (art. 193 § 5 o.p.) - zakres znaczeniowy | str. 58

3. Funkcja ochronna instytucji "oszacowania podstawy opodatkowania" | str. 63

4. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 63

Rozdział IV
"Uzasadniona obawa" - jako przesłanka zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 § 1 o.p.) | str. 65


1. Zakres znaczeniowy - sposób rozumienia "uzasadnionej obawy" | str. 65

2. Okoliczności wskazujące (lub nie) na stan "uzasadnionej obawy" | str. 71

3. Funkcja ochronna instytucji zabezpieczenia zobowiązań podatkowych | str. 74

4. "Uzasadniona obawa" - aspekt dowodowy | str. 76

Rozdział V
Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (art. 48 § 1 i 2 o.p.) | str. 79


1. "Ważny interes podatnika" - jako przesłanka odraczania terminów | str. 79

2. Okoliczności wskazujące (lub nie) na "ważny interes podatnika" | str. 82

3. "Interes publiczny" jako przesłanka odraczania terminów | str. 84

3.1. Okoliczności wskazujące (lub nie) na "interes publiczny" | str. 85

4. "Uznanie" jako przesłanka działania organu podatkowego | str. 86

Rozdział VI
"Ważny interes podatnika" - jako przesłanka ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a § 1 o.p.) | str. 89


1. Zakres znaczeniowy - sposób rozumienia ważnego interesu podatnika | str. 89

2. Okoliczności wskazujące (lub nie) na przesłankę "ważnego interesu podatnika" | str. 92

3. "Interes publiczny" jako przesłanka ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 97

3.1. Zakres znaczeniowy - sposób rozumienia "interesu publicznego" | str. 97

3.2. Okoliczności wskazujące (lub nie) na przesłankę "interesu publicznego" | str. 98

4. "Uznanie" - jako przesłanka podejmowania decyzji dotyczących ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 100

Rozdział VII
Wykładnia oświadczeń woli (art. 199a o.p.) | str. 103


1. "Obejście ustawy podatkowej" - zakres znaczeniowy | str. 103

2. Przesłanki wskazujące (lub nie) na "obejście ustawy podatkowej" | str. 108

3. Wątpliwości co do "istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa" - sposoby rozumienia art. 199a § 3 o.p | str. 112

Rozdział VIII
Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa/nabyła prawo (art. 253 i 253a o.p.) | str. 116


1. "Ważny interes podatnika" - jako przesłanka zmiany lub uchylenia decyzji | str. 116

2. Okoliczności wskazujące (lub nie) na "ważny interes podatnika" | str. 118

3. "Interes publiczny" jako przesłanka zmiany lub uchylenia decyzji | str. 122

4. Okoliczności wskazujące (lub nie) na "interes publiczny" | str. 123

5. Uznanie administracyjne | str. 126

Podsumowanie części II | str. 127

Część III
Prawo administracyjne - aspekt orzeczniczy

Rozdział IX
Pojęcie interesu publicznego (społecznego) i interesu strony jako przykłady stosowania klauzul generalnych w prawie publicznym | str. 135


1. Zakres znaczeniowy - sposób rozumienia "interesu społecznego" (w kontekście innych pojęć niedookreślonych stosowanych przez sądy administracyjne) | str. 135

2. Zasada uwzględniania "interesu społecznego" i "słusznego interesu strony" w k.p.a. - kolizja wartości prawnie chronionych | str. 142

3. Pojęcie interesu prawnego jako przykład stosowania klauzul generalnych | str. 146

Rozdział X
Zwroty niedookreślone a ocena istnienia przesłanek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności | str. 149


1. Zakres luzu decyzyjnego przy ocenie istnienia przesłanek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności | str. 149

2. Okoliczności wskazujące (lub nie) na konieczność "ochrony zdrowia lub życia ludzkiego" | str. 152

3. Okoliczności wskazujące (lub nie) na konieczność "zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami" | str. 154

4. Okoliczności wskazujące (lub nie) na istnienie "innego interesu społecznego" oraz wyjątkowo ważnego interesu strony | str. 155

Rozdział XI
Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa (art. 154 k.p.a.) albo nabyła prawo (art. 155 k.p.a.) | str. 162


1. Charakter prawny instytucji zmiany lub uchylenia decyzji (na mocy której strona nie nabyła prawa albo nabyła prawo) | str. 162

2. "Słuszny interes strony" i "interes społeczny" - jako przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji | str. 165

3. Stosowanie postępowań nadzwyczajnych przewidzianych w art. 154 i 155 k.p.a. do decyzji opartych na uznaniu administracyjnym | str. 174

Rozdział XII
Zwroty szacunkowe w egzekucji administracyjnej na przykładzie zasady stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego (art. 7 § 2 u.p.e.a.) | str. 177


1. Charakter prawny zwrotów zawartych w art. 7 § 2 u.p.e.a | str. 177

2. Uznaniowy charakter wyboru środka egzekucyjnego | str. 181

3. Wątpliwości co do stopnia "uciążliwości" poszczególnych środków egzekucyjnych - sposoby rozumienia art. 7 § 2 u.p.e.a | str. 185

Podsumowanie części III | str. 191

Bibliografia | str. 209


Ukryj

Opis:

W opracowaniu zaprezentowano charakter klauzul generalnych i zwrotów niedookreślonych (nieostrych) w prawie podatkowym i administracyjnym jako typowych środków techniki prawodawczej oraz przedstawiono sposób postępowania interpretatora w odniesieniu do przepisów prawnych, w których te środki zostały użyte. Książka zawiera również analizę najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie postępowania interpretacyjnego dotyczącego klauzul generalnych oraz zwrotów niedookreślonych.

W publikacji omówiono m.in.:

  • zagadnienie tworzenia i stosowania elastycznego prawa podatkowego,
  • zakres klauzuli generalnej i zwrotu niedookreślonego w prawie podatkowym,
  • klauzule generalne i zwroty niedookreślone w instytucjach ,,wspomagających'' wykonanie zobowiązania podatkowego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, zwłaszcza sędziów sądów administracyjnych, a także aplikantów i studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4499-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 220
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2278:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów