Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Horosz,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2013 r.
Kod: ABC-0764:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Część I
KOMERCJALIZACJA SZPITALI - POJĘCIE, PRZEBIEG I SKUTKI

Rozdział 1
Pojęcie komercjalizacji szpitali w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej | str. 21


1.1. Pojęcie komercjalizacji w polskim prawie gospodarczym | str. 21

1.2. Komercjalizacja szpitala jako przekształcenie SpZOZ-u w spółkę kapitałową | str. 24

Rozdział 2
Komercjalizacja szpitali w ujęciu historycznym | str. 27


2.1. Polska służba zdrowia w epoce przemian ustrojowych | str. 27

2.2. "Pełzająca komercjalizacja" i rządowy "plan B" | str. 32

Rozdział 3
Regulacje ustawy o działalności leczniczej wspierające komercjalizację szpitali | str. 40


3.1. Mechanizmy skłaniające organy założycielskie do komercjalizacji szpitali | str. 40

3.2. Konsekwencje ujemnego wyniku finansowego SpZOZ-u w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej | str. 42

3.3. Likwidacja czy komercjalizacja? | str. 45

3.4. Pomoc finansowa przewidziana w przepisach ustawy o działalności leczniczej dla podmiotów tworzących, przejmujących zobowiązania komercjalizowanego SpZOZ-u | str. 47

3.4.1. Umorzenie przejętych zobowiązań publicznoprawnych lub dotacja celowa na spłatę pozostałych przejętych zobowiązań | str. 47

3.4.2. Ograniczenie czasowe | str. 48

3.4.3. Zobowiązania podlegające umorzeniu | str. 50

3.4.4. Dotacja celowa | str. 52

Rozdział 4
Procedura komercjalizacji szpitala w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej | str. 56


4.1. Przepisy ustawy o działalności leczniczej jako lex specialis w stosunku do regulacji kodeksu spółek handlowych dotyczących tworzenia spółek kapitałowych | str. 56

4.2. Ustalenie wskaźnika zadłużenia i jego znaczenie | str. 58

4.3. Zawarcie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego będącymi podmiotami tworzącymi dla różnych SpZOZ-ów w przypadku przekształcania ich w jedną spółkę kapitałową | str. 60

4.4. Akt przekształcenia | str. 62

4.4.1. Organy sporządzające akt przekształcenia | str. 62

4.4.2. Treść aktu przekształcenia | str. 63

4.4.2.1. elementy aktu przekształcenia | str. 63

4.4.2.2. Akt założycielski | str. 63

4.4.2.3. imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji | str. 65

4.4.2.4. Regulamin organizacyjny skomercjalizowanego szpitala | str. 68

4.5. Wpis spółki tworzonej w procesie komercjalizacji szpitala do Krajowego rejestru Sądowego | str. 70

4.6. Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą | str. 72

Część II
SKOMERCJALIZOWANY SZPITAL JAKO SPÓŁKA

Rozdział 1
Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek w prawie polskim | str. 79


1.1. Pojęcie spółki | str. 79

1.2. Klasyfikacja spółek | str. 80

1.2.1. Podstawowe podziały spółek występujących w prawie polskim | str. 80

1.2.2. Spółki kapitałowe - ogólna charakterystyka | str. 84

1.2.3. Szczególne rodzaje spółek | str. 87

Rozdział 2
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 90


2.1. Zagadnienia ogólne | str. 90

2.1.1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 90

2.1.2. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 91

2.1.3. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 93

2.1.3.1. Podmioty mogące być wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 93

2.1.3.2. Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 96

2.2. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 99

2.2.1. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych a regulacje ustawy o działalności leczniczej jako lex specialis | str. 99

2.2.2. Wybrane etapy utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 101

2.2.2.1. Akt przekształcenia | str. 101

2.2.2.2. Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołanej w procesie komercjalizacji szpitala do Krajowego rejestru Sądowego | str. 104

2.3. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 108

2.3.1. Rodzaje organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 108

2.3.2. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 109

2.3.3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala | str. 112

2.3.4. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala | str. 115

2.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 119

Rozdział 3
Spółka akcyjna | str. 121


3.1. Zagadnienia ogólne | str. 121

3.1.1. Pojęcie spółki akcyjnej | str. 121

3.1.2. Akcjonariusze spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 122

3.2. Utworzenie spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital | str. 125

3.2.1. Utworzenie spółki akcyjnej w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych a regulacje ustawy o działalności leczniczej jako lex specialis | str. 125

3.2.2. Czynności poprzedzające wydanie aktu przekształcenia | str. 126

3.2.2.1. Wstępne ustalenie wskaźnika zadłużenia | str. 126

3.2.3. Porozumienie między jednostką samorządu terytorialnego w przypadku przekształcania w spółkę akcyjną większej liczby SpZOZ-ów | str. 127

3.2.4. Akt przekształcenia | str. 128

3.2.5. Wpis spółki akcyjnej utworzonej w procesie komercjalizacji szpitala do Krajowego rejestru Sądowego | str. 130

3.3. Organy spółki akcyjnej | str. 133

3.3.1. Zarząd | str. 133

3.3.2. Rada nadzorcza | str. 135

3.3.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 136

3.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej | str. 137

Rozdział 4
Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale | str. 139


4.1. Przekształcanie spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale | str. 139

4.2. Łączenie się spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale | str. 143

4.3. Podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale | str. 144

Część III
POSTĘPOWANIE UPADŁOśCIOWE I NAPRAWCZE WOBEC SKOMERCJALIZOWANYCH SZPITALI

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne | str. 149


1.1. Zarys skutków komercjalizacji szpitala na gruncie prawa upadłościowego | str. 149

1.2. Pojęcie i źródła prawa upadłościowego i naprawczego | str. 151

1.3. Rodzaje postępowań uregulowanych w ustawie - prawo upadłościowe i naprawcze | str. 153

1.4. Skomercjalizowane szpitale jako podmioty postępowania upadłościowego i naprawczego | str. 157

1.4.1. Zakres podmiotowy ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze | str. 157

1.4.1.1. Podmioty posiadające zdolność upadłościową | str. 157

1.4.1.2. Podmioty nieposiadające zdolności upadłościowej | str. 160

1.4.1.3. Podmioty posiadające zdolność naprawczą | str. 161

1.4.2. Zdolność upadłościowa i naprawcza skomercjalizowanych szpitali | str. 161

Rozdział 2
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego | str. 164


2.1. Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 164

2.2. Sąd prowadzący postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika | str. 166

2.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 167

2.3.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika | str. 167

2.3.2. Treść wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 169

2.4. Postępowanie zabezpieczające majątek dłużnika | str. 172

2.5. Postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 173

Rozdział 3
Skutki ogłoszenia upadłości dla skomercjalizowanego szpitala | str. 177


3.1. Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby upadłego | str. 177

3.2. Masa upadłości | str. 178

3.3. Bezskuteczność czynności upadłego | str. 183

3.4. Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego | str. 185

3.4.1. Zagadnienia ogólne | str. 185

3.4.2. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej co do zobowiązań upadłego | str. 186

3.4.3. Skutki ogłoszenia upadłości układowej co do zobowiązań upadłego | str. 190

3.4.4. Dopuszczalność potrącania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym | str. 191

3.5. Skutki ogłoszenia upadłości dla prowadzonych w stosunku do upadłego postępowań sądowych i administracyjnych | str. 193

Rozdział 4
Przebieg upadłości likwidacyjnej | str. 195


4.1. Lista wierzytelności | str. 195

4.2. Likwidacja masy upadłości | str. 198

4.3. Podział funduszów masy upadłości | str. 203

4.3.1. Plan podziału funduszów masy upadłości | str. 203

4.3.2. Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych prawami rzeczowymi - prawo odrębności | str. 204

4.3.3. Zaspokajanie pozostałych wierzytelności - podział na kategorie | str. 206

4.4. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego | str. 208

4.4.1. Zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego | str. 208

4.4.2. Umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego | str. 209

Rozdział 5
Przebieg postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu .... 211


5.1. Propozycje układowe | str. 211

5.2. Wierzytelności objęte układem | str. 213

5.3. Głosowanie nad przyjęciem układu przez wierzycieli | str. 214

5.4. Zatwierdzenie układu i jego skutki | str. 217

5.5. Zmiana i uchylenie układu | str. 218

Rozdział 6
Postępowanie naprawcze | str. 220

Podsumowanie - komercjalizacja i co dalej? | str. 223

Bibliografia | str. 231

Materiały źródłowe | str. 239

Indeks rzeczowy | str. 245


Ukryj

Opis:

Monografia, będąca wznowieniem cenionej publikacji Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, stanowi kompleksowe opracowanie problematyki przekształcania szpitali w społki kapitałowe (czyli komercjalizacji) pod kątem prawnogospodarczych skutków takiego przekształcenia. Autor szczegółowo omawia prezentowane zagadnienia, dostrzegając w skomercjalizowanych szpitalach przede wszystkim podmioty podlegające przepisom prawa gospodarczego i regułom gospodarki wolnorynkowej - łącznie z ich zagrożeniem upadłością. Książka dostarcza szczegółowej wiedzy na temat procedur przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej, a także regulacji prawa gospodarczego, które będą miały zastosowanie w stosunku do szpitali po ich przekształceniu w spółki kapitałowe.

Adresaci:
Publikacja adresowana jest do praktyków i teoretyków prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia, pracowników służby zdrowia - zwłaszcza kadry zarządzającej szpitali, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w proces komercjalizacji szpitali.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4482-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 252
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0764:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów