Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Elżbieta Lemańska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.04.2014 r.
Kod: KAM-2421;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Przedawnienie roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w II Rzeczypospolitej Polskiej | str. 19


1. Prawo do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w polskich przepisach konstytucyjnych okresu międzywojennego | str. 19

2. Charakter prawny roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w przepisach dzielnicowych | str. 23

2.1. Roszczenia odszkodowawcze | str. 23

2.2. Prawo odkupu, prawo pierwokupu wywłaszczonej nieruchomości | str. 27

3. Charakter prawny roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w przepisach uchwalonych przez polskiego prawodawcę w okresie międzywojennym | str. 28

3.1. Roszczenia odszkodowawcze | str. 28

3.2. Prawo odkupu, prawo pierwokupu wywłaszczonej nieruchomości | str. 37

4. Charakter prawny roszczenia o wynagrodzenie za nieruchomość przejętą na cele reformy rolnej | str. 39

5. Skutki upływu czasu dla roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w okresie międzywojennym | str. 43

6. Wnioski | str. 53

Rozdział 2
Przedawnienie roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej Polskiej do 1997 r. | str. 55


1. Uwagi ogólne | str. 55

2. Charakter prawny i przedawnienie roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w latach 1945-1958 | str. 56

3. Charakter prawny i przedawnienie roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w latach 1958-1985 | str. 66

3.1. Roszczenia odszkodowawcze | str. 66

3.2. Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 82

4. Charakter prawny i przedawnienie roszczeń w instytucji wywłaszczenia nieruchomości w latach 1985-1997 | str. 85

4.1. Roszczenia odszkodowawcze | str. 85

4.2. Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 94

5. Wnioski | str. 97

Rozdział 3
Charakter prawny roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości | str. 101


1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wywłaszczenie nieruchomości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. | str. 101

2. Charakter prawny odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości | str. 106

2.1. Spór o charakter prawny odszkodowań za szkody legalne z uwzględnieniem roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie | str. 106

2.2. Konstrukcja prawna roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie w ustawie o gospodarce nieruchomościami | str. 129

2.3. Natura prawna roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia na tle konkretnych rozwiązań ustawy o gospodarce nieruchomościami | str. 138

3. Wnioski | str. 153

Rozdział 4
Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości | str. 157


1. Instytucja przedawnienia w polskim prawie publicznym i prywatnym (uwagi ogólne) | str. 157

2. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu działań legalnych innych niż wywłaszczenie nieruchomości | str. 168

3. Usprawiedliwienie przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości | str. 181

3.1. Uwagi ogólne | str. 181

3.2. Realizacja funkcji przedawnienia w koncepcji o przedawnieniu roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia | str. 192

3.3. Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia w kontekście konstytucyjnym | str. 199

4. Prawo do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości jako prawo podmiotowe i jako roszczenie | str. 207

5. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości - w okresie po decyzyjnym ustaleniu odszkodowania | str. 213

6. Dopuszczalność przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w okresie między powstaniem szkody a ustaleniem odszkodowania | str. 228

6.1. Uwagi ogólne | str. 228

6.2. Roszczenie odszkodowawcze w znaczeniu materialnoprawnym w okresie między powstaniem szkody a ustaleniem odszkodowania | str. 231

6.3. Roszczenie odszkodowawcze w znaczeniu procesowoprawnym w okresie między powstaniem szkody a ustaleniem odszkodowania | str. 236

6.4. Znaczenie regulacji art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. dla przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia | str. 252

6.5. Ocena dopuszczalności przedawnienia roszczenia odszkodowawczego w okresie między powstaniem szkody a ustaleniem odszkodowania (de lege lata i de lege ferenda) | str. 257

7. Wnioski | str. 267

Rozdział 5
Ocena dopuszczalności przedawnienia roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 274


1. Charakter prawny roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 274

1.1. Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jako roszczenie cywilnoprawne | str. 274

1.2. Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (prawo rzeczowe czy prawo obligacyjne) | str. 280

2. Ograniczenie w czasie dochodzenia roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w warunkach de lege lata | str. 288

2.1. Charakterystyka terminu z art. 136 ust. 5 u.g.n. | str. 288

2.2. Zbędność nieruchomości na cel wywłaszczenia a powstanie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 291

2.3. Przesłanki wykluczające przedawnienie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 295

3. Realizacja orzeczenia w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości | str. 307

4. Wnioski | str. 313

Zakończenie | str. 317

Wykaz aktów prawnych | str. 329

Wykaz orzeczeń | str. 335

Wykaz literatury | str. 341


Ukryj

Opis:

W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjątkowo sporną z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań normatywnych. Autorka podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym w Polsce porządku prawnym można obronić tezę o przedawnieniu roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia, a także czy ulega przedawnieniu roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Zaletą książki jest wykorzystanie bogatego dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz systemowe ujęcie zagadnienia, cenne z uwagi na jego interdyscyplinarność.

Adresaci:
Publikacja polecana jest w szczególności osobom zajmującym się w praktyce problematyką wywłaszczeniowo-odszkodowawczą, tj. pracownikom administracji rządowej i samorządowej, sędziom, adwokatom i radcom prawnym oraz osobom uczestniczącym w procesie stanowienia prawa wywłaszczeniowego. Zawarte w pracy rozważania będą również przydatne pracownikom naukowym oraz studentom prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3268-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2421;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów