Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Seria z paragrafem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  11 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-2345:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych | str. 13

Dział I. Przepisy ogólne | str. 13
Rozdział 1. Przedmiot regulacji | str. 13
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień | str. 32
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 34
Rozdział 3. Ogłoszenia | str. 37
Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia | str. 41
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy | str. 41
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania | str. 63
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień | str. 82
Oddział 1. Przetarg nieograniczony | str. 82
Oddział 2. Przetarg ograniczony | str. 86
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 90
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny | str. 94
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 98
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki | str. 100
Oddział 6. Zapytanie o cenę | str. 107
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne | str. 108
Oddział 7. Licytacja elektroniczna | str. 111
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 113
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań | str. 129
Dział III. Przepisy szczególne | str. 133
Rozdział 1. Umowy ramowe | str. 133
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów | str. 136
Rozdział 3. Konkurs | str. 140
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych | str. 146
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 146
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe | str. 164
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 177
Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 181
Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 195
Rozdział 1. Zakres działania | str. 195
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych | str. 199
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień | str. 201
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 201
Oddział 2. Kontrola doraźna | str. 203
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | str. 205
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza | str. 206
Rozdział 5. (uchylony) | str. 212
Dział VI. Środki ochrony prawnej | str. 213
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 213
Rozdział 2. Odwołanie | str. 213
Rozdział 3. Skarga do sądu | str. 226
Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 228
Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 230
Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 230

Skorowidz | str. 233

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań | str. 247

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 247
Rozdział 2. Wymogi formalne odwołania, czynności wstępne i przygotowawcze | str. 248
Rozdział 3. Rozprawa | str. 253
Rozdział 4. Orzeczenia | str. 258
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 260

Skorowidz | str. 261

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania | str. 265

INNE AKTY WYKONAWCZE


Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych | str. 273

Załącznik. Wykaz robót budowlanych | str. 274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej | str. 283

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia | str. 287

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego | str. 301

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 301
Rozdział 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej | str. 302
Rozdział 3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych | str. 305
Rozdział 4. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego | str. 307
Rozdział 5. Przepis końcowy | str. 308

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym | str. 311

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 311
Rozdział 2. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego | str. 312
Rozdział 3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych | str. 316
Rozdział 4. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych | str. 317
Rozdział 5. Przepis końcowy | str. 318

Załącznik | str. 319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych | str. 329

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych | str. 331

ZAŁĄCZNIKI | str. 334
Załącznik Nr 1. Wartości energetyczne paliw silnikowych | str. 334
Załącznik Nr 2. Koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń | str. 334
Załącznik Nr 3. Przebiegi pojazdów podczas całego cyklu użytkowania | str. 334

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str. 335

ZAŁĄCZNIKI | str. 338
Załącznik Nr 1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (wzór) | str. 338
Załącznik Nr 2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego (wzór) | str. 352
Załącznik Nr 3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem (wzór) | str. 367
Załącznik Nr 4. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego (wzór) | str. 382
Załącznik Nr 5. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (wzór) | str. 397
Załącznik Nr 6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (wzór) | str. 409
Załącznik Nr 7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę (wzór) | str. 419
Załącznik Nr 8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej (wzór) | str. 431
Załącznik Nr 9. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego (wzór) | str. 441
Załącznik Nr 10. Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów (wzór) | str. 456

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania | str. 471

Załącznik. ZP-SR. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku... (wzór) | str. 477

UMOWA KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USLUGI


Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 493

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 493
Rozdział 2. Szacunkowa wartość umowy koncesji i umowy mieszane | str. 501
Rozdział 3. Zasady zawierania umowy koncesji | str. 504
Rozdział 4. Ogłoszenia i inne dokumenty koncesji | str. 506
Rozdział 5. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji | str. 512
Rozdział 6. Kwalifikacja wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty | str. 515
Rozdział 7. Umowa koncesji | str. 523
Rozdział 8. Umowa koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi | str. 527
Rozdział 9. Organy właściwe | str. 528
Rozdział 10. Środki ochrony prawnej | str. 528
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 530
Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 530

Skorowidz | str. 533

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE


Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 539

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 539
Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego | str. 540
Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 542
Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki | str. 544
Rozdział 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych | str. 545
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 546
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i przepis końcowy | str. 547

Skorowidz | str. 549

Ukryj

Opis:

Stan prawny na kwiecień 2017 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
 • 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020 ze zm.)
 • 31 sierpnia 2016 r. - ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1250)
 • 1 września 2016 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265 ze zm)
 • 1 października 2016 r. - ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831)
 • 7 października 2016 r. - ustawa z 5 września2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579)
 • 9 października 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996 ze zm.)
 • 14 grudnia 2016 r. - ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920)
 • 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260)
 • 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk sejmowy nr 1185; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP)
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań:
 • 19 stycznia 2017 r. - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2017 r. poz. 14)
Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania:
 • 24 stycznia 2017 r. - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2016 r. wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2017 r. poz. 47)
INNE AKTY WYKONAWCZE:

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
 • 9 września 2016 r. - rozporządzenie Ministra Rozwoju z 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1386)
Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania:

 • nowe rozporządzenie
UMOWA KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI:
 • nowa ustawa
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE:
 • 14 grudnia 2016 r. - ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-482-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 552
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2345:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa