Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Uzasadnienie obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie, a także jego unormowanie w ustawie - Prawo energetyczne na tle prawa UE oraz Konstytucji | str. 19


1.1. Uzasadnienie wprowadzenia do ustawodawstwa obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 19

1.2. Przepisy ustawy - Prawo energetyczne statuujące obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie i ich ewolucja | str. 24

1.3. Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie w prawie UE | str. 27

1.3.1. Kluczowe przepisy | str. 28

1.3.2. Europejskie kodeksy sieci | str. 31

1.3.3. Przyłączenie do sieci a usługa publiczna | str. 34

1.3.4. Przyłączenie do sieci a dostęp do sieci (TPA) | str. 42

1.3.5. Przyłączenie do sieci a zakaz odłączenia od sieci | str. 45

1.3.6. Przyłączenie do sieci a obowiązki niezależnych operatorów systemów przesyłowych | str. 46

1.3.7. Obowiązek przyłączenia do sieci a kompetencje organów regulacyjnych | str. 47

1.3.8. Przyłączenie odnawialnych źródeł energii w prawie UE | str. 47

1.3.9. Przyłączenie do sieci w prawie UE - wnioski | str. 49

1.4. Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie w świetle Konstytucji | str. 51

1.4.1. Swoboda umów a prawa i wolności chronione Konstytucją | str. 51

1.4.2. Zasada proporcjonalności | str. 55

1.4.3. Wymogi formalne | str. 57

1.4.4. Obowiązek przyłączenia w świetle Konstytucji - wnioski | str. 58

1.5. Konkluzje | str. 59

Rozdział 2
Treść obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 60


2.1. Obowiązek kontraktowania | str. 60

2.2. Podmiot zobowiązany i podmiot uprawniony | str. 62

2.3. Przesłanki powstania obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 66

2.3.1. Katalog przesłanek obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 66

2.3.2. Przesłanki o charakterze ekonomicznym | str. 71

2.3.2.1. Warunki ekonomiczne przyłączenia a opłata za przyłączenie | str. 71

2.3.2.2. Znaczenie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych | str. 77

2.3.2.3. Znaczenie gminnych dokumentów planistycznych | str. 84

2.3.3. Ekonomiczne warunki dostarczania | str. 90

2.3.4. Przesłanki o charakterze technicznym | str. 91

2.3.5. Przesłanki dotyczące żądającego zawarcia umowy | str. 94

2.3.6. Przesłanki obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w ustawie - Prawo energetyczne na tle prawa konkurencji | str. 97

2.3.6.1 Możliwość stosowania prawa konkurencji do spraw unormowanych w ustawie - Prawo energetyczne | str. 98

2.3.6.2. Odmowa zawarcia umowy o przyłączenie a nadużywanie pozycji dominującej | str. 100

2.4. Konkluzje | str. 107

Rozdział 3
Tryb zawarcia umowy o przyłączenie | str. 110


3.1. Uwagi wstępne - ewolucja regulacji prawnych dotyczących warunków przyłączenia | str. 110

3.2. Skutki określenia warunków przyłączenia | str. 117

3.3. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie | str. 123

3.4. Konkluzje | str. 130

Rozdział 4
Rozstrzyganie sporów w przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie | str. 131


4.1. Zakres kompetencji Prezesa URE | str. 133

4.2. Charakter prawny i skutki decyzji Prezesa URE | str. 137

4.3. Dopuszczalność zawarcia ugody | str. 143

4.4. Podmioty legitymowane do żądania rozstrzygnięcia sporu | str. 144

4.5. Związanie Prezesa URE wnioskiem | str. 146

4.6. Rola stron w postępowaniu przed Prezesem URE | str. 150

4.7. Charakterystyka postępowania odwoławczego przed SOKiK | str. 153

4.7.1. Postępowanie odwoławcze przed SOKiK jako postępowanie pierwszoinstancyjne | str. 154

4.7.2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 159

4.7.3. Treść wyroku | str. 161

4.7.4. Dyskusja nad zmianą modelu zaskarżania decyzji Prezesa UOKiK | str. 162

4.8. Konkluzje | str. 164

Rozdział 5
Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie wynikającego z ustawy - Prawo energetyczne | str. 165


5.1. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w wypowiedziach orzecznictwa i doktryny | str. 165

5.2. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w kontekście dyskusji o wyróżnieniu norm prawa publicznego i prywatnego | str. 170

5.3. Analiza charakteru prawnego obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 178

5.3.1. Interesy chronione przez obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie | str. 178

5.3.2. Stosunki prawne powstające w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o przyłączenie | str. 182

5.3.3. Skutki naruszenia obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 193

5.4. Konkluzje | str. 195

Rozdział 6
Źródła i treść stosunku prawnego przyłączenia | str. 196


6.1. Założenia metodologiczne | str. 196

6.2. Ograniczenia swobody umów przy zawieraniu i kształtowaniu treści umowy o przyłączenie | str. 197

6.3. Stosunek prawny przyłączenia a stosunki, na podstawie których następuje dostarczanie paliw gazowych lub energii | str. 200

6.4. Źródła stosunku prawnego przyłączenia | str. 201

6.4.1. Umowa o przyłączenie | str. 201

6.4.2. Decyzja Prezesa URE | str. 204

6.4.3. Wzorce umów o przyłączenie | str. 205

6.5. Strony stosunku przyłączenia | str. 209

6.6. Przyłączenie do sieci jako stworzenie technicznej możliwości dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci lub ich odbioru z sieci | str. 213

6.7. Stosunek przyłączenia a obowiązek utrzymywania technicznej możliwości dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci lub ich odbioru z sieci | str. 217

6.8. Stosunek przyłączenia a rezerwacja przepustowości sieci | str. 225

6.9. Odpłatność z tytułu przyłączenia | str. 230

6.9.1. Zasady kształtowania opłaty za przyłączenie | str. 230

6.9.1.1. Uwagi wstępne | str. 230

6.9.1.2. Pojęcia nakładów, wydatków i kosztów w kontekście zasad kalkulacji opłat za przyłączenie | str. 235

6.9.1.3. Opłaty taryfowe | str. 236

6.9.1.4. Opłaty kalkulowane w oparciu o część lub całość rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia | str. 239

6.9.1.5. Konkluzje | str. 243

6.9.2. Poniesienie przez podmiot przyłączany nakładów na wykonanie przyłącza | str. 244

6.10. Obowiązek udostępnienia nieruchomości przez podmiot przyłączany | str. 246

6.11. Umowa o przyłączenie a umowa o zmianę parametrów przyłącza | str. 252

6.12. Przyłączenie mikroinstalacji za pomocą istniejącego przyłącza | str. 255

6.13. Konkluzje | str. 257

Rozdział 7
Kwalifikacja stosunku prawnego wynikającego z umowy o przyłączenie | str. 259


7.1. Zakres badań i założenia metodologiczne | str. 259

7.2. Kształt regulacji prawnej dotyczącej umowy o przyłączenie | str. 262

7.3. Jeden czy wiele modeli stosunku przyłączenia? | str. 264

7.4. Istota świadczenia charakterystycznego w stosunku przyłączenia | str. 266

7.5. Problem odpłatności stosunku przyłączenia i wzajemności świadczeń w tym stosunku | str. 268

7.6. Zagadnienie kwalifikacji stosunku przyłączenia jako odrębnego stosunku zobowiązaniowego nazwanego | str. 275

7.7. Stosunek przyłączenia a stosunki wynikające z umowy o dzieło i roboty budowlane | str. 278

7.8. Charakter powiązania stosunku przyłączenia i stosunków, których przedmiotem jest dostarczanie paliw gazowych lub energii | str. 285

7.9. Konkluzje | str. 291

Rozdział 8
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o przyłączenie | str. 293


8.1. Odpowiedzialność przedsiębiorcy sieciowego wobec podmiotu przyłączanego | str. 294

8.1.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 294

8.1.2. Zasada odpowiedzialności (wina czy ryzyko) | str. 296

8.1.3. Uprawnienia podmiotu przyłączanego | str. 300

8.1.3.1. Kwestia wykonania zastępczego | str. 300

8.1.3.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy | str. 301

8.1.3.3. Uprawnienie do żądania usunięcia wad przyłączenia | str. 302

8.1.3.4. Uprawnienie do żądania obniżenia opłaty za przyłączenie | str. 302

8.1.3.5. Roszczenia odszkodowawcze | str. 303

8.2. Odpowiedzialność podmiotu ubiegającego się o przyłączenie wobec przedsiębiorcy sieciowego | str. 305

8.2.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 305

8.2.2. Zasada odpowiedzialności | str. 307

8.2.3. Uprawnienia przedsiębiorcy sieciowego | str. 307

8.3. Konkluzje | str. 309

Rozdział 9
Prawnorzeczowe skutki umowy o przyłączenie | str. 310


9.1. Pojęcie i status prawny sieci | str. 310

9.2. Pojęcie i status prawny instalacji wewnętrznej | str. 315

9.3. Pojęcie i status prawny przyłącza | str. 317

9.4. Skutki postanowień określających granicę własności sieci i instalacji wewnętrznej w umowie o przyłączenie | str. 326

9.5. Konkluzje | str. 329

Orzecznictwo | str. 331

Bibliografia | str. 335


Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą polską monografią na temat umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i ustawowego obowiązku jej zawarcia. Poruszono tu także szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego, jak np. zakres kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rozstrzygania sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy, charakter prawny taryf czy status prawny urządzeń przesyłowych. Zawarte w niej rozważania - w tym wiele praktycznych spostrzeżeń - są osadzone w ramach prawa unijnego oraz w kontekście prawnoporownaczym. Autor formułuje wiele własnych propozycji interpretacyjnych związanych z obowiązkiem zawarcia umowy o przyłączenie, z jej treścią oraz kwalifikacją prawną.

Adresaci:
Książka jest adresowana do prawników zajmujących się prawem energetycznym, menedżerów w przedsiębiorstwach energetycznych oraz pracowników instytucji i urzędów zajmujących się rynkiem energetycznym.

"Jest to opracowanie << twórcze >> ,które z pewnością wywrze wpływ na dalsze ustalenia doktrynalne, a także i na praktykę stosowania prawa, zwłaszcza w kontekście rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci".

Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł


Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 344
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo energetyczne
Kod: KAM-2288;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów