Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski,
Seria:  Minirepetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-2333;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Od autorów | str. 19

Rozdział 1.
Zagadnienia wstępne | str. 21


1.1. Postępowanie karne a prawo karne procesowe | str. 21

1.2. Cele postępowania karnego | str. 23

1.3. Funkcje prawa karnego procesowego | str. 25

1.4. Przedmiot procesu i zagadnienie tożsamości czynu | str. 27

Rozdział 2.
Zasady procesu karnego | str. 32


2.1. Uwagi ogólne | str. 32

2.2. Zasada prawdy | str. 35

2.3. Zasada obiektywizmu | str. 37

2.4. Zasada domniemania niewinności | str. 38

2.5. Zasada prawa do obrony | str. 42

2.6. Zasada skargowości | str. 44

2.7. Zasada kontradyktoryjności | str. 46

2.8. Zasada legalizmu | str. 48

2.9. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 50

2.10. Zasada bezpośredniości | str. 52

2.11. Zasada jawności | str. 54

Rozdział 3.
Sąd i prokuratura | str. 58


3.1. System sądów w Polsce | str. 58

3.2. Właściwość sądu | str. 59

3.3. Skład sądu na rozprawie i posiedzeniu | str. 65

3.4. Procesowe organy wewnątrzsądowe | str. 66

3.5. Wyłączenie sędziego | str. 67

3.6. Ustrój prokuratury | str. 70

Rozdział 4.
Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny | str. 74


4.1. Pojęcie strony | str. 74

4.2. Oskarżyciel publiczny | str. 77

4.3. Pokrzywdzony | str. 78

4.4. Oskarżyciel posiłkowy | str. 79

4.5. Oskarżyciel prywatny | str. 80

4.6. Powód cywilny | str. 81

4.7. Oskarżony | str. 82

4.8. Strony szczególne i quasi-strony | str. 84

4.9. Przedstawiciele procesowi stron | str. 85

4.10. Przedstawiciel społeczny | str. 86

Rozdział 5.
Czynności procesowe | str. 88


5.1. Pojęcie i klasyfikacja czynności procesowych | str. 88

5.2. Rodzaje wad czynności procesowych | str. 94

5.3. Narada i głosowanie | str. 97

5.4. Terminy | str. 98

5.5. Doręczenia | str. 99

5.6. Dokumentowanie czynności procesowych | str. 100

5.7. Prawomocność formalna a prawomocność materialna | str. 101

Rozdział 6.
Dowody | str. 103


6.1. Pojęcie dowodu i rodzaje dowodów | str. 103

6.2. Zakazy dowodowe | str. 107

6.3. Wprowadzanie dowodów do procesu. Wniosek dowodowy | str. 111

6.4. Świadek jako źródło dowodowe | str. 113

6.5. Pomocnicy procesowi | str. 114

6.6. Czynności dowodowe | str. 115

Rozdział 7.
Środki przymusu | str. 117


7.1. Uwagi ogólne | str. 117

7.2. Zatrzymanie | str. 118

7.3. Środki zapobiegawcze | str. 123

7.3.1. Tymczasowe aresztowanie | str. 126

7.3.2. Pozostałe środki zapobiegawcze | str. 130

7.4. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 132

7.5. List żelazny | str. 134

7.6. Kary porządkowe | str. 134

7.7. Zabezpieczenie majątkowe | str. 136

Rozdział 8.
Przesłanki procesowe | str. 138


8.1. Uwagi ogólne | str. 138

8.2. Poszczególne przesłanki procesowe | str. 140

Rozdział 9.
Postępowanie przygotowawcze | str. 147


9.1. Uwagi ogólne | str. 147

9.2. Formy postępowania przygotowawczego | str. 149

9.3. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 155

9.4. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 157

9.5. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 160

9.6. Wniesienie aktu oskarżenia | str. 164

9.7. Nadzór prokuratora i czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 168

Rozdział 10.
Postępowanie przed sądem I instancji | str. 171


10.1. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 171

10.2. Tryby konsensualne | str. 173

10.3. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 176

10.4. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 177

10.5. Przewód sądowy | str. 178

10.6. Głosy stron | str. 181

10.7. Wyrokowanie | str. 182

Rozdział 11.
Postępowanie odwoławcze | str. 183


11.1. Uwagi ogólne | str. 183

11.2. Środki zaskarżenia a środki odwoławcze | str. 184

11.3. Organ odwoławczy | str. 186

11.4. Ogólna charakterystyka postępowania odwoławczego | str. 188

11.5. Granice i kierunek środka odwoławczego | str. 190

11.6. Przyczyny odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego | str. 195

11.7. Postępowanie apelacyjne | str. 198

11.8. Postępowanie zażaleniowe | str. 199

Rozdział 12.
Postępowania szczególne | str. 200


12.1. Uwagi ogólne | str. 200

12.2. Postępowanie uproszczone | str. 202

12.3. Postępowanie nakazowe | str. 203

12.4. Postępowanie przyspieszone | str. 205

12.5. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 207

Rozdział 13.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 212


13.1. Uwagi ogólne | str. 212

13.2. Kasacja | str. 214

13.3. Wznowienie postępowania | str. 220

Rozdział 14.
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 225


14.1. Uwagi ogólne | str. 225

14.2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 227

Rozdział 15.
Postępowanie karne w sprawach ze stosunków międzynarodowych | str. 232


15.1. Ekstradycja | str. 232

15.2. Europejski nakaz aresztowania | str. 238

Bibliografia | str. 241

Część II. Prawo
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 247


Dział I. Przepisy wstępne | str. 249

Dział II. Sąd | str. 259

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 259

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 264

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny | str. 266

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 266

Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 267

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 269

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 271

Rozdział 7. Powód cywilny | str. 272

Rozdział 8. Oskarżony | str. 276

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 280

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 283

Dział IV. Czynności procesowe | str. 284

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 284

Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 288

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 290

Rozdział 14. Terminy | str. 292

Rozdział 15. Doręczenia | str. 294

Rozdział 16. Protokoły | str. 299

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 305

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 307

Dział V. Dowody | str. 309

Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 309

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 312

Rozdział 21. Świadkowie | str. 313

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 325

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 331

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 332

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 335

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 346

Dział VI. Środki przymusu | str. 351

Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 351

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 355

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 370

Rozdział 30. List żelazny | str. 371

Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 372

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 375

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 377

Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 377

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 379

Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 384

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 389

Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 391

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 396

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 398

Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 399

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 403

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 403

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 409

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 411

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 414

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 419

Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 420

Rozdział 46. Głosy stron | str. 428

Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 428

Dział IX. Postępowanie odwoławcze | str. 435

Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 435

Rozdział 49. Apelacja | str. 442

Rozdział 50. Zażalenie | str. 447

Dział X. Postępowania szczególne | str. 450

Rozdział 51. Postępowanie uproszczone | str. 450

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 453

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 457

Rozdział 54. (skreślony) | str. 460

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 461

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 469

Rozdział 55. Kasacja | str. 469

Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 477

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 482

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 482

Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 483

Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 486

Rozdział 60. Wyrok łączny | str. 489

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str. 491

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 491

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 493

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 501

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 503

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 509

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 515

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 517

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 522

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 528

Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 541

Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 543

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 549

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 556

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 559

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 564

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 567

Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 574

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 578

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 584

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 592

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 595

Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 602

Dział XIV. Koszty procesu | str. 604

Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 604

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 613

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 614

Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu | str. 619

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 620

Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 620

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 628

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 630

Rozdział 75. (skreślony) | str. 632

Skorowidz | str. 633

O Autorach | str. 687


Ukryj

Opis:

MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z postępowania karnego,
  • możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4531-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 688
Rodzaj: repetytoriumpodręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-2333;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów