Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Ewa Stefańska,
Seria:  Minirepetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  2.09.2013 r.
Kod: KAM-2254;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Część I. Wykład

Wykaz skrótów | str. 15

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego | str. 17


1.1. Zakres przedmiotowy | str. 17

1.2. Zakres podmiotowy | str. 20

Rozdział 2.
Zasady ogólne postępowania administracyjnego | str. 22


2.1. Zasady kodeksowe | str. 23

2.1.1. Zasada praworządności (zwana także zasadą legalności) | str. 23

2.1.2. Zasada prawdy obiektywnej (zwana także zasadą prawdy materialnej) | str. 25

2.1.3. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli | str. 27

2.1.4. Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej | str. 29

2.1.5. Zasada informowania stron i uczestników postępowania | str. 31

2.1.6. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu | str. 33

2.1.7. Zasada przekonywania | str. 36

2.1.8. Zasada szybkości i prostoty postępowania | str. 36

2.1.9. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw | str. 38

2.1.10. Zasada pisemności postępowania | str. 38

2.1.11. Zasada dwuinstancyjności postępowania | str. 39

2.1.12. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych | str. 42

2.1.13. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych | str. 44

2.2. Zasady pozakodeksowe | str. 45

2.2.1. Zasada oficjalności | str. 45

2.2.2. Zasada domniemania legalności decyzji administracyjnych | str. 45

Rozdział 3.
Organy administracji publicznej i ich właściwość | str. 47


3.1. Właściwość organów | str. 48

3.2. Rozstrzyganie sporów o właściwość | str. 51

3.2.1. Spory wewnętrzne | str. 51

3.2.2. Spory zewnętrzne | str. 52

3.2.3. Przedmiot sporu kompetencyjnego | str. 53

3.2.4. Rozstrzyganie sporu | str. 53

Rozdział 4.
Wyłączenie pracownika, członka organu kolegialnego lub organu | str. 55


4.1. Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu w sprawie | str. 55

4.2. Wyłączenie organu od załatwienia sprawy | str. 58

4.3. Wyłączenie członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu w sprawie | str. 60

Rozdział 5.
Strona w postępowaniu administracyjnym | str. 62


5.1. Pojęcie strony | str. 62

5.2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych stron | str. 64

5.3. Pełnomocnicy stron | str. 66

5.4. Udział w postępowaniu organizacji społecznych | str. 70

Rozdział 6.
Czynności techniczno-procesowe | str. 74


6.1. Doręczenia | str. 74

6.2. Wezwania | str. 83

6.3. Terminy | str. 85

6.3.1. Terminy załatwiania spraw | str. 87

6.3.2. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 89

6.3.3. Zasady obliczania terminów | str. 91

6.3.4. Przywrócenie terminu | str. 92

6.4. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 96

6.5. Udostępnianie akt | str. 97

Rozdział 7.
Postępowanie | str. 101


7.1. Wszczęcie postępowania | str. 101

7.2. Postępowanie wyjaśniające | str. 108

7.2.1. Zasady postępowania dowodowego | str. 108

7.2.2. Środki dowodowe | str. 118

7.2.3. Postępowanie gabinetowe i rozprawa | str. 125

7.3. Zawieszenie postępowania | str. 126

7.4. Umorzenie postępowania | str. 129

Rozdział 8.
Decyzje i postanowienia | str. 132


8.1. Pojęcie decyzji administracyjnej | str. 132

8.2. Elementy decyzji | str. 136

8.3. Zasady współdziałania organów przy wydawaniu decyzji | str. 144

8.4. Związanie organu wydaną decyzją | str. 145

8.5. Rektyfikacja decyzji | str. 147

8.6. Postanowienia | str. 149

Rozdział 9.
Ugody administracyjne | str. 152

Rozdział 10.
Postępowanie odwoławcze | str. 154


10.1. Odwołanie od decyzji | str. 155

10.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 158

10.3. Zażalenie | str. 160

10.4. Postępowanie odwoławcze | str. 161

10.4.1. Etap przed organem I instancji | str. 161

10.4.2. Etap przed organem II instancji | str. 165

10.4.3. Zakaz reformationis in peius | str. 171

Rozdział 11.
Środki nadzwyczajne weryfikacji decyzji ostatecznych | str. 173


11.1. Wznowienie postępowania | str. 173

11.2. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 179

11.3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 184

Rozdział 12.
Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji | str. 188

Rozdział 13.
Uprawnienia prokuratora | str. 190

Rozdział 14.
Opłaty i koszty postępowania | str. 193

Rozdział 15.
Wydawanie zaświadczeń | str. 195

Rozdział 16.
Skargi i wnioski | str. 199


16.1. Przedmiot skargi | str. 199

16.2. Skarga w sprawie indywidualnej | str. 200

16.3. Załatwienie skargi | str. 200

16.4. Przedmiot i rozpatrzenie wniosku | str. 201

Bibliografia | str. 203

Część II. Prawo
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego | str. 207


Dział I. Przepisy ogólne | str. 209

Rozdział 1. Zakres obowiązywania | str. 209

Rozdział 2. Zasady ogólne | str. 212

Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne | str. 214

Rozdział 4. Właściwość organów | str. 215

Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu | str. 218

Rozdział 6. Strona | str. 220

Rozdział 7. Załatwianie spraw | str. 223

Rozdział 8. Doręczenia | str. 224

Rozdział 9. Wezwania | str. 229

Rozdział 10. Terminy | str. 231

Dział II. Postępowanie | str. 233

Rozdział 1. Wszczęcie postępowania | str. 233

Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 236

Rozdział 3. Udostępnianie akt | str. 239

Rozdział 4. Dowody | str. 239

Rozdział 5. Rozprawa | str. 245

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 247

Rozdział 7. Decyzje | str. 249

Rozdział 8. Ugoda | str. 253

Rozdział 9. Postanowienia | str. 255

Rozdział 10. Odwołania | str. 256

Rozdział 11. Zażalenia | str. 260

Rozdział 12. Wznowienie postępowania | str. 260

Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji | str. 264

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych | str. 268

Dział IV. Udział prokuratora | str. 268

Dział V-VI. (uchylone) | str. 270

Dział VII. Wydawanie zaświadczeń | str. 270

Dział VIII. Skargi i wnioski | str. 272

Rozdział 1. Postanowienia ogólne | str. 272

Rozdział 2. Skargi | str. 273

Rozdział 3. Wnioski | str. 278

Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych | str. 279

Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków | str. 280

Rozdział 6. Nadzór i kontrola | str. 281

Dział IX. Opłaty i koszty postępowania | str. 282

Dział X. Przepisy końcowe | str. 284

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych | str. 299

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 301

Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne | str. 306

Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny | str. 314

Rozdział 4. Przepis końcowy | str. 321

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 329

Dział I. Przepisy wstępne | str. 331

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 331

Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 335

Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 336

Rozdział 4. Skład sądu | str. 337

Rozdział 5. Wyłączenie sędziego | str. 337

Dział II. Strony | str. 340

Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa | str. 340

Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 342

Rozdział 3. Pełnomocnicy | str. 342

Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 345

Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym | str. 345

Rozdział 2. Skarga | str. 348

Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 354

Rozdział 4. Doręczenia | str. 354

Rozdział 5. Terminy | str. 359

Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 360

Rozdział 7. Posiedzenia sądowe | str. 362

Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 368

Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania | str. 370

Rozdział 10. Orzeczenia sądowe | str. 373

Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń | str. 384

Dział IV. Środki odwoławcze | str. 385

Rozdział 1. Skarga kasacyjna | str. 385

Rozdział 2. Zażalenie | str. 391

Dział V. Koszty postępowania | str. 393

Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami | str. 393

Rozdział 2. Koszty sądowe | str. 396

Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 403

Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 411

Dział VII. Wznowienie postępowania | str. 413

Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 417

Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych | str. 421

Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 422

Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym | str. 424

Dział XI. Przepis końcowy | str. 425

O Autorce | str. 439

Ukryj

Opis:

MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z zakresu procedury administracyjnej,
  • możliwość korzystania z pełnych tekstów ustaw - Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4492-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 440
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2254;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów