Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie cywilne. Diagramy

W publikacji za pomocą diagramów przedstawiono całość zagadnień objętych wykładem z postępowania cywilnego, a także podstawowe wiadomości z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, międzynarodowego i europejskiego.

więcej

Autorzy: Joanna Mucha,
Seria:  Diagramy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2300:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań | str. 15

1. Pojęcie postępowania cywilnego | str. 19
2. Postępowanie sądowe i pozasądowe | str. 20
3. Rodzaje postępowania cywilnego | str. 21
4. Sądowe postępowanie cywilne | str. 22
5. Stosunek postępowania rozpoznawczego do egzekucyjnego | str. 23
6. Postępowanie rozpoznawcze | str. 24
7. Postępowanie procesowe | str. 25
8. Sprawa cywilna | str. 26
9. Przesłanki procesowe | str. 28
10. Dopuszczalność drogi sądowej | str. 29
11. Naczelne zasady postępowania cywilnego | str. 31
12. Zasada kontradyktoryjności | str. 32
13. Zasada dyspozycyjności | str. 33
14. Zasada równości | str. 34
15. Zasada jawności | str. 35
16. Zasada bezpośredniości | str. 36
17. Zasada ustności i pisemności | str. 37
18. Zasada formalizmu procesowego | str. 38
19. Zasada prawdy | str. 39
20. Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne | str. 40
21. Wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne | str. 42
22. Wpływ postępowania administracyjnego na postępowanie cywilne | str. 43
23. Wzajemne relacje między postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym | str. 44
24. Podmioty postępowania cywilnego | str. 45
25. Sądy | str. 46
26. Właściwość sądu | str. 47
27. Właściwość ustawowa | str. 49
28. Skutki niewłaściwości sądu | str. 50
29. Ruchoma właściwość rzeczowa sądu | str. 51
30. Właściwość kilku sądów | str. 52
31. Wyłączenie sędziego | str. 53
32. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego | str. 55
33. Referendarz sądowy | str. 56
34. Ławnicy | str. 57
35. Inne podmioty | str. 58
36. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym | str. 59
37. Udział prokuratora w postępowaniu procesowym | str. 60
38. Powództwo prokuratora na rzecz oznaczonej osoby | str. 62
39. Przymioty strony procesowej | str. 63
40. Zdolność sądowa | str. 64
41. Skutki braku zdolności sądowej | str. 65
42. Zdolność procesowa | str. 66
43. Zdolność procesowa osób fizycznych | str. 67
44. Skutki braku zdolności procesowej | str. 68
45. Skutki braku zdolności procesowej c.d. | str. 69
46. Brak organu powołanego do reprezentowania strony (uczestnika) niebędącej osobą fizyczną albo braki w jego składzie | str. 70
47. Legitymacja procesowa | str. 71
48. Legitymacja procesowa (2) | str. 72
49. Legitymacja procesowa (3) | str. 73
50. Legitymacja procesowa (4) | str. 74
51. Skutki braku legitymacji procesowej indywidualnej | str. 75
52. Uzupełnianie legitymacji procesowej grupowej | str. 76
53. Uzupełnianie braków w zakresie legitymacji procesowej łącznej | str. 77
54. Zdolność postulacyjna | str. 78
55. Rodzaje pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym | str. 80
56. Zakres podmiotowy i przedmiotowy pełnomocnika procesowego | str. 81
57. Udzielenie, wygaśnięcie i skutki pełnomocnictwa | str. 82
58. Skutki braku pełnomocnictwa | str. 84
59. Ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu | str. 85
60. Przedmiot postępowania cywilnego w poglądach nauki | str. 86
61. Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego | str. 87
62. Czynności procesowe | str. 88
63. Czynności procesowe sądu | str. 89
64. Czynności procesowe stron i uczestników postępowania | str. 90
65. Czynności procesowe prokuratora | str. 91
66. Posiedzenia sądu | str. 92
67. Posiedzenia jawne | str. 93
68. Rola przewodniczącego w związku z wyznaczeniem i przeprowadzeniem posiedzenia sądu | str. 94
69. Dokumentowanie przebiegu posiedzenia jawnego | str. 95
70. Terminy w postępowaniu | str. 96
71. Przywrócenie terminu | str. 97
72. Wniosek o przywrócenie terminu | str. 98
73. Postępowanie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu | str. 99
74. Pisma w postępowaniu cywilnym | str. 100
75. Pisma procesowe | str. 101
76. Ogólne warunki formalne pism procesowych | str. 102
77. Badanie warunków formalnych pism procesowych | str. 104
78. Doręczenia w postępowaniu cywilnym | str. 106
79. Rodzaje doręczeń | str. 107
80. Doręczenie osobie fizycznej | str. 109
81. Doręczenie podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną | str. 111
82. Zasady doręczeń pism sądowych i odpisów pism procesowych | str. 112
83. Uchybienia w zakresie doręczeń | str. 113
84. Kurator dla strony nieznanej z miejsca pobytu | str. 114
85. Doręczenie przez wywieszenie | str. 116
86. Rodzaje kosztów postępowania | str. 117
87. Zasady ponoszenia kosztów postępowania | str. 118
88. Zasady uiszczania opłat sądowych | str. 120
89. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 121
90. Zwolnienie od kosztów sądowych na mocy postanowienia sądu | str. 123

Rozdział II
Proces | str. 124

91. Proces | str. 130
92. Podmioty procesu | str. 131
93. Zasada dwustronności procesu | str. 132
94. Brak strony procesowej | str. 133
95. Strona procesowa | str. 134
96. Pojęcie strony procesowej | str. 135
97. Następstwo procesowe | str. 136
98. Współuczestnictwo w sporze | str. 137
99. Współuczestnictwo procesowe | str. 138
100. Współuczestnictwo procesowe materialne | str. 140
101. Skutki czynności procesowych współuczestników materialnych | str. 142
102. Interwencja uboczna | str. 143
103. Wstąpienie interwenienta do postępowania | str. 145
104. Czynności interwenienta ubocznego i ich skutki | str. 147
105. Przypozwanie | str. 148
106. Interwencja główna | str. 149
107. Właściwość rzeczowa sądu w procesie | str. 150
108. Właściwość miejscowa sądu w procesie | str. 151
109. Wartość przedmiotu sporu | str. 152
110. Badanie wartości przedmiotu sporu przez sąd | str. 153
111. Skład sądu w procesie | str. 154
112. Pojęcie powództwa | str. 156
113. Rodzaje powództw | str. 157
114. Dochodzenie kilku roszczeń jednym pozwem | str. 159
115. Pozew jako pismo procesowe wszczynające postępowanie | str. 161
116. Przebieg postępowania w I instancji | str. 163
117. Sposoby wytoczenia powództwa | str. 164
118. Podmiotowa zmiana powództwa | str. 165
119. Przedmiotowa zmiana powództwa | str. 166
120. Skutki wytoczenia powództwa | str. 167
121. Cofnięcie pozwu | str. 168
122. Etapy wstępnego badania pozwu | str. 169
123. Przebieg fazy wstępnego badania pozwu | str. 170
124. Przyczyny odrzucenia pozwu | str. 171
125. Skutki doręczenia odpisu pozwu pozwanemu | str. 172
126. Przygotowanie rozprawy | str. 173
127. Odpowiedź na pozew | str. 174
128. Pisma przygotowawcze wnoszone w toku sprawy | str. 175
129. Ustosunkowanie się przez pozwanego do powództwa | str. 176
130. Uznanie powództwa | str. 177
131. Zaprzeczenie | str. 178
132. Zarzuty procesowe | str. 179
133. Podnoszenie zarzutów procesowych | str. 180
134. Czas podnoszenia zarzutów procesowych | str. 181
135. Zarzuty procesowe (2) | str. 182
136. Powództwo wzajemne | str. 183
137. Powództwo wzajemne (2) | str. 184
138. Przebieg rozprawy | str. 185
139. Skierowanie stron do mediacji | str. 186
140. Przebieg mediacji sądowej | str. 187
141. Zawieszenie postępowania | str. 188
142. Podjęcie zawieszonego postępowania | str. 190
143. Umorzenie zawieszonego postępowania | str. 191
144. Przedmiot dowodu | str. 192
145. Fakty niewymagające dowodu | str. 193
146. Ustalenie stanu faktycznego w sprawie | str. 194
147. Przebieg postępowania dowodowego | str. 195
148. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 197
149. Środki dowodowe | str. 199
150. Podział środków dowodowych | str. 200
151. Dowód z dokumentu | str. 201
152. Przeprowadzenie dowodu z dokumentu | str. 202
153. Dowód z zeznań świadków | str. 203
154. Obowiązki i prawa świadków | str. 204
155. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków | str. 205
156. Stosunek dowodu z dokumentu do dowodu z zeznań świadka i z przesłuchania stron | str. 206
157. Dowód z opinii biegłego | str. 207
158. Dowód z oględzin | str. 208
159. Dowód z przesłuchania stron | str. 209
160. Inne środki dowodowe | str. 210
161. Zabezpieczenie dowodów | str. 211
162. Czynności decyzyjne organu procesowego | str. 212
163. Wyrok | str. 213
164. Podział wyroków ze względu na zakres rozstrzygnięcia | str. 214
165. Wyrok częściowy | str. 215
166. Wyrok wstępny | str. 216
167. Wyrok zaoczny | str. 217
168. Sprzeciw od wyroku zaocznego | str. 218
169. Uzupełnienie wyroku | str. 219
170. Rektyfikacja orzeczeń poprzez sprostowanie i wykładnię | str. 220
171. Rygor natychmiastowej wykonalności | str. 221
172. Zasady wyrokowania | str. 222
173. Wydanie wyroku | str. 223
174. Sentencja wyroku | str. 225
175. Sposoby zakończenia postępowania | str. 226
176. Umorzenie postępowania | str. 227
177. Postanowienia sądu | str. 228
178. Prawomocność orzeczeń | str. 229
179. Ugoda w postępowaniu sądowym | str. 230
180. Postępowanie pojednawcze | str. 232
181. Środki zaskarżenia | str. 233
182. Przesłanki dopuszczalności zaskarżania orzeczeń | str. 234
183. Apelacja | str. 235
184. Warunki dopuszczalności apelacji | str. 236
185. Warunki formalne apelacji | str. 237
186. Zarzuty apelacji | str. 239
187. Nieważność postępowania | str. 241
188. Przebieg postępowania przed sądem II instancji | str. 243
189. Orzeczenia sądu II instancji | str. 244
190. Zażalenie | str. 246
191. Przebieg postępowania zażaleniowego | str. 247
192. Przedmiot zażalenia | str. 248
193. Skarga kasacyjna | str. 249
194. Warunki formalne skargi kasacyjnej | str. 251
195. Warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej | str. 252
196. Przedsąd | str. 253
197. Podstawy skargi kasacyjnej | str. 254
198. Przebieg postępowania - faza wstępna | str. 255
199. Rozpoznanie skargi kasacyjnej | str. 256
200. Orzeczenia Sądu Najwyższego po rozpoznaniu skargi kasacyjnej | str. 257
201. Skarga o wznowienie postępowania | str. 258
202. Podstawy skargi o wznowienie postępowania | str. 260
203. Warunki formalne skargi o wznowienie postępowania | str. 261
204. Przebieg postępowania ze skargi o wznowienie postępowania | str. 262
205. Skarga na czynności referendarza sądowego | str. 263
206. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 264
207. Przesłanki skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 266
208. Przebieg postępowania ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 268
209. Postępowania odrębne | str. 269
210. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 270
211. Postępowanie w sprawach małżeńskich (2) | str. 271
212. Postępowanie w sprawach między rodzicami i dziećmi | str. 272
213. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 273
214. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 274
215. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 275
216. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 276
217. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 277
218. Postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji | str. 278
219. Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 279
220. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 280
221. Europejskie postępowanie w sprawie roszczeń drobnych | str. 281
222. Postępowanie nakazowe | str. 282
223. Postępowanie upominawcze | str. 283
224. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 284
225. Postępowanie uproszczone | str. 286

Rozdział III
Postępowanie nieprocesowe | str. 287

226. Zakres przedmiotowy postępowania nieprocesowego | str. 288
227. Właściwość i skład sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 289
228. Uczestnicy postępowania nieprocesowego | str. 290
229. Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego | str. 292
230. Przebieg postępowania nieprocesowego | str. 293
231. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym | str. 294

Rozdział IV
Postępowanie zabezpieczające | str. 296

232. Cel i przesłanki postępowania zabezpieczającego | str. 297
233. Przebieg postępowania zabezpieczającego | str. 299
234. Rodzaje i sposoby zabezpieczenia | str. 300
235. Pozycja obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym | str. 301

Rozdział V
Postępowanie egzekucyjne | str. 302

236. Postępowanie egzekucyjne | str. 304
237. Przesłanki dopuszczalności egzekucji | str. 305
238. Podstawa egzekucji | str. 307
239. Rodzaje i sposoby egzekucji | str. 308
240. Ograniczenia egzekucji | str. 309
241. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego | str. 310
242. Umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 311
243. Zaspokojenie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym | str. 312
244. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 313
245. Skarga na czynności komornika | str. 315

Rozdział VI
Międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 316

246. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa postępowania cywilnego | str. 317
247. Pojęcie i rodzaje jurysdykcji krajowej | str. 318
248. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów innych państw | str. 319
249. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 320

Rozdział VII
Pozasądowe postępowania cywilne | str. 321

250. Pozasądowe postępowania cywilne | str. 323
251. Mediacja pozasądowa | str. 324
252. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 325
253. Przebieg postępowania przed sądem polubownym wg kodeksu postępowania cywilnego | str. 326
254. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 327
255. Postępowanie przed komisją pojednawczą w sprawach pracowniczych | str. 328
256. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 329

Orzecznictwo | str. 331

Wybór literatury | str. 335

Ukryj

Opis:

Joanna Mucha – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Upadłościowego na tym Wydziale, autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

Za pomocą diagramów przedstawiono w opracowaniu całość zagadnień objętych wykładem z postępowania cywilnego, a także podstawowe wiadomości z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, międzynarodowego i europejskiego. Zaprezentowano w nim najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zawierające wykładnię kluczowych dla postępowania cywilnego instytucji i pojęć.

Obecne 2. wydanie uwzględnia zmiany w poszczególnych instytucjach prawa postępowania cywilnego związane z wejściem w życie m.in. Prawa restrukturyzacyjnego oraz przepisów odnoszących się do wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmiany te dotyczą w szczególności sądowej i pozasądowej mediacji oraz postępowania przed sądem polubownym.

Serię Diagramy wyróżnia:
– zwięzłe ujęcie zagadnień ułatwiające szybkie utrwalenie materiału,
– przejrzysty układ publikacji pozwalający na uporządkowanie wiedzy przed egzaminem lub
kolokwium,
– przystępna forma,
– atrakcyjna cena.

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów, którzy chcą utrwalić lub powtórzyć materiał z zakresu postępowania cywilnego, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz aplikantów przygotowujących się do egzaminów zawodowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9947-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 336
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2300:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów