Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marta Derlacz-Wawrowska,
Seria:  Minirepetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31.08.2013 r.
Kod: KAM-2241;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Rozdział I
Ogólna charakterystyka prawa pracy | str. 19


1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy | str. 19

2. Podstawowe zasady prawa pracy | str. 20

3. Źródła prawa pracy | str. 22

3.1. Źródła powszechnego prawa pracy | str. 23

3.2. Autonomiczne źródła prawa pracy | str. 25

3.3. Porozumienia o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy i stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę | str. 27

4. Zakaz dyskryminacji pracowników | str. 28

Rozdział II
Stosunek pracy | str. 33


1. Pojęcie i rodzaje stosunku pracy | str. 33

1.1. Podmioty stosunku pracy | str. 33

1.2. Zmiana pracodawcy | str. 34

2. Rodzaje stosunku pracy | str. 36

2.1. Umowne stosunki pracy | str. 36

2.2. Pozaumowne stosunki pracy | str. 41

2.2.1. Powołanie | str. 41

2.2.2. Wybór | str. 42

2.2.3. Mianowanie | str. 42

2.3. Telepraca | str. 43

2.4. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Polski z państwa będącego członkiem UE | str. 47

2.5. Praca tymczasowa | str. 49

3. Zmiana treści stosunku pracy | str. 50

4. Ustanie stosunku pracy | str. 51

4.1. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę | str. 52

4.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 52

4.2.1. Okres wypowiedzenia | str. 53

4.2.2. Zwolnienie na poszukiwanie pracy | str. 55

4.2.3. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę | str. 55

4.2.4. Obowiązek konsultacji związkowej | str. 56

4.3. Zwolnienie z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy | str. 56

4.4. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 57

4.4.1. Zwolnienia grupowe | str. 58

4.4.2. Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 63

4.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 65

4.5.1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str. 66

4.5.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 67

4.6. Świadectwo pracy | str. 68

4.7. Ochrona trwałości stosunku pracy | str. 69

4.8. Roszczenia pracownika w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z przepisami prawa pracy wypowiedzeniem umowy o pracę | str. 70

4.9. Roszczenia pracownika w związku z niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 73

4.10. Roszczenia stron w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika | str. 75

5. Treść stosunku pracy | str. 75

5.1. Miejsce pracy | str. 75

5.2. Czas pracy | str. 76

5.2.1. Systemy i rozkłady czasu pracy | str. 78

5.2.2. Ewidencja czasu pracy | str. 82

5.2.3. Ustalenie organizacji czasu pracy | str. 83

5.2.4. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 84

5.2.5. Praca w porze nocnej | str. 86

5.2.6. Praca w niedziele i święta | str. 87

5.3. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne | str. 89

5.3.1. Urlop wypoczynkowy | str. 89

5.3.2. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego | str. 91

5.3.3. Urlopy bezpłatne | str. 94

5.4. Wynagrodzenie za pracę | str. 94

5.4.1. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy | str. 95

5.4.2. Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę | str. 97

5.4.3. Składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą | str. 98

5.4.4. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 99

5.4.5. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 101

6. Obowiązki stron stosunku pracy | str. 101

6.1. Obowiązki pracodawcy | str. 101

6.2. Obowiązki pracownika | str. 103

6.3. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str. 104

6.4. Zakaz konkurencji | str. 106

6.5. Nagrody i wyróżnienia | str. 107

7. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy | str. 108

7.1. Odpowiedzialność porządkowa pracownika | str. 108

7.1.1. Zasady nakładania kar porządkowych | str. 109

7.1.2. Zatarcie kary | str. 110

7.2. Odpowiedzialność materialna pracownika | str. 110

7.2.1. Szkoda wyrządzona osobie trzeciej | str. 111

7.2.2. Szkoda wyrządzona przez kilku pracowników | str. 111

7.2.3. Ugoda | str. 112

7.2.4. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | str. 112

7.3. Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika | str. 113

8. Ochrona pracy | str. 113

8.1. Ochrona pracy kobiet i szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci | str. 113

8.1.1. Urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski | str. 115

8.1.2. Urlop wychowawczy | str. 119

8.1.3. Obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 121

8.2. Zatrudnienie młodocianych i dzieci | str. 121

8.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 125

8.4. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy | str. 128

9. Sądowe rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy | str. 128

9.1. Terminy odwołania do sądu pracy | str. 129

9.2. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy | str. 129

Rozdział III
Zbiorowe prawo pracy | str. 132


1. Związki zawodowe | str. 132

1.1. Tworzenie i rozwiązywanie związków zawodowych | str. 133

1.2. Uprawnienia związków zawodowych | str. 134

1.3. Reprezentatywność związków zawodowych | str. 135

1.4. Uprawnienia i ochrona działaczy związkowych | str. 137

2. Organizacje pracodawców | str. 138

3. Rokowania i układy zbiorowe pracy | str. 138

3.1. Zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy | str. 139

3.2. Zakres przedmiotowy układu zbiorowego pracy | str. 139

3.3. Zdolność układowa | str. 140

3.4. Rokowania zbiorowe | str. 142

3.5. Okres obowiązywania układu zbiorowego pracy | str. 143

3.6. Zmiany w układzie zbiorowym pracy | str. 144

3.7. Zasady wprowadzania w życie postanowień układu zbiorowego pracy | str. 144

4. Spory zbiorowe | str. 145

Procedura sporu zbiorowego | str. 146

5. Partycypacja pracownicza | str. 148

Rozdział IV
Zatrudnienie, bezrobocie, instytucje rynku pracy | str. 151


1. Instytucje rynku pracy | str. 151

2. Formy wsparcia | str. 152

Część II. Prawo

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 157


Preambuła. (skreślona) | str. 161

Dział pierwszy. Przepisy ogólne | str. 161

Rozdział I. Przepisy wstępne | str. 161

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy | str. 164

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu | str. 167

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | str. 171

Rozdział III. (skreślony) | str. 171

Dział drugi. Stosunek pracy | str. 171

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 171

Rozdział II. Umowa o pracę | str. 175

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę | str. 175

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę | str. 179

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 180

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str. 184

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 188

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 190

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 192

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 193

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej | str. 194

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | str. 196

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę | str. 201

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania | str. 201

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str. 204

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 205

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | str. 205

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str. 205

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą | str. 205

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę | str. 208

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 210

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy | str. 214

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna | str. 215

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna | str. 216

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika | str. 217

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy | str. 217

Rozdział II. Obowiązki pracownika | str. 221

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji | str. 222

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str. 223

Rozdział IV. Regulamin pracy | str. 226

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia | str. 227

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników | str. 228

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników | str. 230

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str. 230

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | str. 232

Dział szósty. Czas pracy | str. 234

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 234

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy | str. 234

Rozdział III. Okresy odpoczynku | str. 237

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy | str. 238

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 245

Rozdział VI. Praca w porze nocnej | str. 249

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta | str. 250

Dział siódmy. Urlopy pracownicze | str. 252

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe | str. 252

Rozdział II. Urlopy bezpłatne | str. 260

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str. 261

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych | str. 277

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 277

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego | str. 279

Rozdział III. Dokształcanie | str. 280

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe | str. 281

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia | str. 282

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe | str. 284

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe | str. 284

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 285

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy | str. 285

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str. 289

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy | str. 291

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne | str. 292

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia | str. 293

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia | str. 298

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str. 302

Rozdział VIII. Szkolenie | str. 306

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str. 308

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 310

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 311

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi | str. 313

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy | str. 314

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy | str. 314

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 314

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str. 323

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str. 327

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | str. 332

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 332

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze | str. 332

Rozdział III. Sądy pracy | str. 336

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 337

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone) | str. 337

Rozdział II. (skreślony) | str. 340

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń | str. 340

Dział czternastya. (uchylony) | str. 342

Dział piętnasty. Przepisy końcowe | str. 342

Skorowidz | str. 349

O Autorce | str. 361Ukryj

Opis:

MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa pracy,
  • możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy - Kodeks pracy,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4385-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 364
Rodzaj: repetytoriumpodręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2241;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów