Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Postępowanie cywilne. Minirepetytorium

Powództwo i jego rodzaje, uczestnicy postępowania, pozew i wszczęcie postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, obrona pozwanego, rozprawa, mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa...

więcej

Autorzy: Włodzimierz Głodowski, Joanna Mucha,
Seria:  Minirepetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2338:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21

Wstęp | str. 23

Część I. Wykład


Rozdział 1
Wiadomości wstępne | str. 27


1.1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego | str. 27
1.2. Pojęcie sprawy cywilnej | str. 30
1.3. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego | str. 31
1.4. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego | str. 33
1.5. Zasięg terytorialny norm procesowych oraz ich stosowanie w czasie | str. 34

Rozdział 2
Przesłanki procesowe | str. 36


2.1. Przesłanki procesowe - pojęcie, podział | str. 36
2.2. Dopuszczalność drogi sądowej | str. 38

Rozdział 3
Zasady naczelne postępowania cywilnego | str. 39


Rozdział 4
Właściwość sądu i wyłączenie sędziego | str. 45


4.1. Rodzaje właściwości sądu | str. 45
4.2. Właściwość rzeczowa | str. 47
4.3. Właściwość miejscowa | str. 48
4.4. Właściwość funkcyjna | str. 51
4.5. Wyłączenie sędziego | str. 51

Rozdział 5
Czynności postępowania | str. 53


5.1. Czynności procesowe | str. 53
5.2. Pisma procesowe | str. 55
5.3. Doręczenia | str. 57
5.4. Rodzaje doręczeń | str. 58
5.5. Posiedzenia sądowe | str. 60
5.6. Terminy w postępowaniu cywilnym | str. 62

Rozdział 6
Koszty postępowania | str. 65


6.1. Pojęcie i rodzaje kosztów postępowania | str. 65
6.2. Koszty sądowe | str. 65
6.3. Koszty działania pełnomocnika procesowego | str. 67
6.4. Koszty działania strony | str. 67
6.5. Koszty mediacji | str. 68
6.6. Zasady ponoszenia kosztów postępowania | str. 68
6.7. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 70
6.8. Pomoc prawna z urzędu | str. 71

Rozdział 7
Postępowanie procesowe przed sądem I instancji | str. 73


7.1. Powództwo i jego rodzaje | str. 73
7.2. Uczestnicy postępowania | str. 74
7.3. Pozew i wszczęcie postępowania | str. 77
7.4. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 78
7.5. Obrona pozwanego | str. 81
7.6. Rozprawa | str. 83
7.7. Postępowanie dowodowe | str. 86
7.8. Środki dowodowe | str. 88
7.9. Mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa | str. 92

Rozdział 8
Postępowania odrębne | str. 96


8.1. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425-452 k.p.c.) | str. 97
8.2. Postępowanie w sprawach między rodzicami a dziećmi (art. 453-458 k.p.c.) | str. 99
8.3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459-47716 k.p.c.) | str. 100
8.4. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478-479 k.p.c.) | str. 103
8.5. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 4841-505 k.p.c.) | str. 103
8.6. Postępowanie uproszczone (art. 5051-50514 k.p.c.) | str. 106
8.7. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515-50527a k.p.c.) | str. 107
8.8. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528-50537 k.p.c.) | str. 109
8.9. Inne postępowania odrębne (art. 47928-47978 k.p.c.) | str. 111

Rozdział 9
Orzeczenia sądowe | str. 113


9.1. Rodzaje orzeczeń sądowych | str. 113
9.2. Zasady wyrokowania | str. 113
9.3. Wyrok - jego rodzaje i budowa | str. 115
9.4. Nakazy zapłaty | str. 117
9.5. Postanowienia | str. 117
9.6. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń (rektyfikacja orzeczeń) | str. 118
9.7. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń | str. 119

Rozdział 10
Środki zaskarżenia | str. 121


10.1. Pojęcie i podział środków zaskarżenia | str. 121
10.2. Apelacja (art. 367-391 k.p.c.) | str. 122
10.3. Zażalenie (art. 394-398 k.p.c.) | str. 127
10.4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822 i 39823 k.p.c.) | str. 129
10.5. Skarga kasacyjna (art. 3981-39821 k.p.c.) | str. 130
10.6. Wznowienie postępowania (art. 399-4161 k.p.c.) | str. 134
10.7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241-42412 k.p.c.) | str. 137

Rozdział 11
Postępowanie nieprocesowe | str. 141


11.1. Uwagi wstępne | str. 141
11.2. Właściwość i skład sądu | str. 142
11.3. Uczestnicy postępowania nieprocesowego | str. 143
11.4. Wszczęcie postępowania | str. 143
11.5. Posiedzenia sądu | str. 144
11.6. Inne kwestie dotyczące przebiegu postępowania | str. 145
11.7. Orzeczenia sądu | str. 146
11.8. Środki zaskarżenia | str. 148
11.9. Koszty postępowania | str. 150

Rozdział 12
Postępowanie zabezpieczające | str. 151


12.1. Cel postępowania zabezpieczającego i przesłanki zabezpieczenia | str. 151
12.2. Uczestnicy postępowania zabezpieczającego | str. 152
12.3. Właściwość sądu | str. 153
12.4. Przebieg postępowania zabezpieczającego | str. 153
12.5. Orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia | str. 154
12.6. Upadek zabezpieczenia | str. 155
12.7. Uchylenie albo zmiana postanowienia o zabezpieczeniu | str. 156
12.8. Roszczenie odszkodowawcze obowiązanego | str. 156
12.9. Rodzaje i sposoby zabezpieczeń | str. 156

Rozdział 13
Postępowanie egzekucyjne | str. 159


13.1. Uwagi wstępne | str. 159
13.2. Etapy postępowania egzekucyjnego | str. 160
13.3. Podmioty postępowania egzekucyjnego | str. 163
13.4. Rodzaje i sposoby egzekucji | str. 163
13.5. Warunki dopuszczalności egzekucji | str. 165
13.6. Ograniczenia egzekucji | str. 170
13.7. Zawieszenie egzekucji | str. 171
13.8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 172
13.9. Skarga na czynności komornika | str. 173
13.10. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 175

Rozdział 14
Sąd polubowny (arbitrażowy) | str. 178


14.1. Zapis na sąd polubowny | str. 178
14.2. Arbitrzy sądu polubownego | str. 180
14.3. Postępowanie przed sądem polubownym i wyrok sądu polubownego | str. 181
14.4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 183
14.5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 185

Rozdział 15
Międzynarodowe prawo postępowania cywilnego | str. 188


15.1. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa postępowania cywilnego, europejskie prawo postępowania cywilnego | str. 188
15.2. Pojęcie i rodzaje jurysdykcji krajowej | str. 190
15.3. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 192
15.4. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego | str. 192

Część II. Prawo

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str. 197

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 199

CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE | str. 202

Księga pierwsza. Proces | str. 202
Tytuł I. Sąd | str. 202
Dział I. Właściwość sądu | str. 202
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 202
Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 202
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 204
Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 206
Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 206
Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 206
Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 208
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 209
Dział II. Skład sądu | str. 210
Dział III. Wyłączenie sędziego | str. 211
Tytuł II. Prokurator | str. 213
Tytuł III. Organizacje pozarządowe | str. 214
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 216
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 216
Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 217
Tytuł IV. Strony | str. 217
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 217
Dział II. Współuczestnictwo w sporze | str. 219
Dział III. Interwencja główna i uboczna | str. 220
Dział IV. Przypozwanie | str. 222
Dział V. Pełnomocnicy procesowi | str. 222
Tytuł V. Koszty procesu | str. 227
Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 227
Dział II. Pomoc prawna z urzędu | str. 232
Tytuł VI. Postępowanie | str. 238
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 238
Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 238
Rozdział 2. Doręczenia | str. 247
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 254
Rozdział 4. Terminy | str. 260
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 261
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 262
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 267
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 267
Oddział 1. Mediacja | str. 267
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 272
Rozdział 2. Pozew | str. 273
Rozdział 3. Rozprawa | str. 281
Dział III. Dowody | str. 287
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 287
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 289
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 289
Oddział 2. Dokumenty | str. 291
Oddział 3. Zeznania świadków | str. 294
Oddział 4. Opinia biegłych | str. 299
Oddział 5. Oględziny | str. 301
Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 302
Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 303
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 305
Dział IV. Orzeczenia | str. 306
Rozdział 1. Wyroki | str. 306
Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 306
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 311
Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 313
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 316
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 317
Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 317
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 320
Dział V. Środki odwoławcze | str. 321
Rozdział 1. Apelacja | str. 321
Rozdział 11. (uchylony) | str. 328
Rozdział 2. Zażalenie | str. 329
Dział Va. Skarga kasacyjna | str. 333
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 340
Dział VI. Wznowienie postępowania | str. 341
Dział VII. (uchylony) | str. 345
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 346
Tytuł VII. Postępowania odrębne | str. 349
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 349
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 349
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 351
Rozdział 3. Inne sprawy | str. 355
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 356
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 359
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 359
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 368
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 369
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 376
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 376
Rozdział 1. (uchylony) | str. 376
Rozdział 2. (uchylony) | str. 376
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 382
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 384
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 386
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 389
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 391
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 391
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 391
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 396
Dział VI. Postępowanie uproszczone | str. 398
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 402
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 402
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 404
Dział VIII. Postępowania elektroniczne | str. 406
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 406

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe | str. 410
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 410
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 417
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 417
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 417
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 417
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 420
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 421
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 422
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 422
Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 423
Oddział 3. Postępowanie | str. 424
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 428
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 428
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 432
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 432
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 435
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 439
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 441
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 442
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 446
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 449
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 450
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 450
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 451
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 451
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 451
Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 452
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 453
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 454
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 457
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 457
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 465
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza | str. 466
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 466
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 477
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 479
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 480
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 482
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 483
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 484
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 485
Rozdział 9. Dział spadku | str. 489
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 491
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 491
Dział V. Sprawy depozytowe | str. 493
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 493
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 496
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 498
Dział VI. Postępowanie rejestrowe | str. 499

Księga trzecia. (uchylona) | str. 503

Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 503

CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE | str. 506

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 506
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 513
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 520

CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE | str. 522

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 522
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności | str. 522
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 532
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 544
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 546
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 547
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 547
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 548
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 549
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 551
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 560
Dział V. Ograniczenia egzekucji | str. 566
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 573
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 575
Dział I. Egzekucja z ruchomości | str. 575
Rozdział 1. Zajęcie | str. 575
Rozdział 2. Sprzedaż | str. 581
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 587
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 592
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 598
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 604
Dział V. Wyjawienie majątku | str. 610
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 613
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 613
Rozdział 2. Zajęcie | str. 614
Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 622
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 625
Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 628
Rozdział 6. Licytacja | str. 631
Rozdział 7. Przybicie | str. 635
Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 637
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 640
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 642
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 644
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 647
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 647
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 650
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 652
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 653
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 656
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 656
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem skarbu państwa oraz przedsiębiorców | str. 664
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 664
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 666
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 671
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 675
Dział IV. (uchylony) | str. 676
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 677
Dział VI. (uchylony) | str. 679

CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO | str. 679

Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa | str. 680
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 680
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 681
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 688
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 692

Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 693

Księga druga. Postępowanie | str. 697
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 697
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 697
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 700
Tytuł IV. Pomoc prawna | str. 700
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów | str. 705
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 706
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 706
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 708
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 708
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 709

Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności | str. 710
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 710
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 713
Tytuł III. (uchylony) | str. 715
Tytuł IV. (uchylony) | str. 716
Tytuł V. (uchylony) | str. 716
Tytuł VI. (uchylony) | str. 716

Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych | str. 717
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 717
Tytuł II. Wykonanie | str. 718
Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania | str. 721

CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) | str. 722

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 722
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny | str. 725
Tytuł III. Skład sądu polubownego | str. 727
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego | str. 731
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 733
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 737
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 740
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 743

Skorowidz | str. 747

O Autorach | str. 791

Ukryj

Opis:

ƒMINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z postępowania cywilnego,
  • możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy - Kodeks post.powania cywilnego,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8273-1 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 792
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2338:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów