Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maria Hass-Symotiuk (red. nauk.), Magdalena Kludacz, Aleksandra Szewieczek,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: ABC-0708;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 82,60 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,34 zł. ( Oszczędzasz: 8,26 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Akty prawne | str. 9

Organy i organizacje | str. 10

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Fundusze europejskie w ochronie zdrowia | str. 15


1.1. Istota, rodzaje funduszy europejskich i ich rola w ochronie zdrowia | str. 15

1.2. Rodzaje programów pomocowych wspierających ochronę zdrowia | str. 19

1.3. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i rozliczania dotacji z funduszy europejskich | str. 34

1.4. Zasady pozyskiwania i wydatkowania środków z funduszy europejskich na realizację projektów przez podmioty lecznicze | str. 38

Rozdział 2
Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | str. 45


2.1. Regulacje prawne krajowe i unijne dotyczące kwalifikowalności wydatków | str. 45

2.2. Zasady kwalifikowalności projektów i wydatków | str. 48

2.3. Wydatki kwalifikowane według rodzajów | str. 55

2.4. Wydatki niekwalifikowane | str. 63

Rozdział 3
Rachunkowość podmiotu leczniczego jako źródło informacji na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 67


3.1. Wymagania unijne i krajowe dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | str. 67

3.2. Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości podmiotu leczniczego do potrzeb rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 71

3.3. Zakładowy plan kont podmiotu leczniczego realizującego projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich | str. 77

3.4. Regulacje wewnętrzne związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | str. 102

Rozdział 4
Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków funduszy europejskich w podmiocie leczniczym | str. 108


4.1. Dokumenty księgowe jako podstawa ewidencji wykorzystania dotacji unijnych w księgach rachunkowych | str. 108

4.2. Wymagania prawa bilansowego i podatkowego względem dokumentacji księgowej | str. 111

4.3. Wymagania wobec dokumentów księgowych dotyczące realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich | str. 123

4.4. Opracowanie i kontrola dokumentów księgowych | str. 128

4.5. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz jej dostępność dla instytucji kontrolujących | str. 131

Rozdział 5
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z wykorzystywaniem funduszy europejskich w podmiocie leczniczym | str. 137


5.1. Ewidencja księgowa środków funduszy europejskich pozyskanych na realizację projektów | str. 137

5.2. Ewidencja aktywów trwałych sfinansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 156

5.3. Ewidencja rozrachunków dotyczących realizacji projektów sfinansowanych z funduszy europejskich | str. 167

5.4. Ewidencja kosztów projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 171

5.5. Ewidencja podatków dotyczących projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 177

Rozdział 6
Sprawozdawczość z wykorzystania środków funduszy europejskich w podmiocie leczniczym | str. 186


6.1. Zasady sporządzania sprawozdań z realizacji projektu | str. 186

6.2. Bieżąca i okresowa sprawozdawczość z realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 193

6.3. Dotacje pozyskane z funduszy europejskich w sprawozdawczości finansowej podmiotu leczniczego | str. 202

6.4. Wniosek o płatność jako podstawa rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich | str. 218

6.5. Monitoring trwałości projektów finansowanych z funduszy europejskich | str. 239

6.6. Formy i procedury kontroli projektu finansowanego z funduszy europejskich | str. 250

Literatura | str. 261

Bibliografia | str. 261

Akty prawne | str. 263

pozostałe materiały | str. 264

Spis rysunków i tabel | str. 267


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące dostosowania rachunkowości do potrzeb pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów unijnych, w tym wzorcowy plan kont, wewnętrzne uregulowania związane z realizacją projektów oraz konkretne przykłady księgowań. Zaprezentowano również rozwiązania rzeczywistych problemów pojawiających się na etapie przygotowywania i rozliczania projektów.

Adresaci:
Adresatami książki są dyrektorzy podmiotów leczniczych odpowiedzialni za kształt systemu informacyjnego rachunkowości i przyjętą politykę w tym zakresie oraz osoby zajmujące się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych - głowni księgowi, pracownicy pionów finansowo-ekonomicznych, specjaliści uczestniczący lub zamierzający uczestniczyć w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. Przydatna będzie również dla słuchaczy rożnych form kształcenia zawodowego, studentów studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe dotyczące realizowanych projektów w podmiotach leczniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4472-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 272
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0708;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów