Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara,
Seria:  Minirepetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2289:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 19,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 17,91 zł. ( Oszczędzasz: 1,99 zł. )

Spis treści: 

Część I. Wykład


Wykaz skrótów | str. 15

Rozdział I
Pojęcie prawa karnego | str. 17


Rozdział II
Źródła prawa karnego | str. 19


Rozdział III
Funkcje i zasady prawa karnego | str. 25


1. Zasada odpowiedzialności za czyn | str. 26
2. Zasada winy | str. 27
3. Zasada humanitaryzmu | str. 27
4. Zasada odpowiedzialności indywidualnej | str. 28
5. Zasada odpowiedzialności osobistej | str. 29
6. Zasada nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy) | str. 29
6.1. Nullum crimen sine lege scripta | str. 30
6.2. Nullum crimen sine lege certa | str. 31
6.3. Nulla poena sine lege | str. 31
6.4. Nullum crimen sine lege praevia (lex severior retro non agit) | str. 32
6.5. Nullum crimen sine lege stricta | str. 32

Rozdział IV
Pojęcie przestępstwa | str. 33


Rozdział V
Czas i miejsce popełnienia przestępstwa | str. 37


1. Obowiązywanie ustawy w czasie | str. 37
1.1. Zmiana ustawy karnej po popełnieniu czynu a przed orzekaniem | str. 37
1.2. Zmiana ustawy karnej po wyroku | str. 38
2. Miejsce czynu zabronionego | str. 40
3. Moc prawna orzeczeń zagranicznych | str. 43

Rozdział VI
Struktura przestępstwa | str. 45


1. Podmiot | str. 45
2. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 49
3. Strona podmiotowa | str. 50
4. Przedmiot | str. 54
5. Strona przedmiotowa | str. 56

Rozdział VII
Formy popełnienia przestępstwa | str. 61


1. Formy stadialne | str. 61
1.1. Dokonanie | str. 61
1.2. Usiłowanie | str. 61
1.3. Przygotowanie | str. 65
2. Formy zjawiskowe | str. 67
2.1. Współsprawstwo | str. 68
2.2. Sprawstwo kierownicze | str. 70
2.3. Sprawstwo polecające | str. 70
2.4. Podżeganie | str. 71
2.5. Pomocnictwo | str. 72
2.6. Zasady odpowiedzialności dotyczące wszystkich współdziałających | str. 73
2.7. Zasady odpowiedzialności dotyczące jedynie pomocników i podżegaczy | str. 75

Rozdział VIII
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 76


1. Okoliczności wyłączające bezprawność | str. 78
1.1. Obrona konieczna | str. 79
1.2. Stan wyższej konieczności | str. 82
1.3. Eksperyment (ryzyko nowatorstwa) | str. 85
1.4. Ostateczna potrzeba | str. 86
1.5. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków | str. 86
1.6. Zgoda dysponenta dobrem | str. 87
1.7. Czynności lecznicze | str. 87
1.8. Ryzyko sportowe | str. 88
1.9. Karcenie nieletnich | str. 88
1.10. Zwyczaj | str. 89
2. Okoliczności wyłączające winę | str. 89
2.1. Niepoczytalność | str. 89
2.2. Błąd co do faktu | str. 91
2.3. Błąd co do prawa | str. 93
2.4. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę | str. 93
2.5. Rozkaz | str. 94

Rozdział IX
Zbieg przepisów i przestępstw | str. 95


1. Zbieg przepisów | str. 95
1.1. Realny (niepomijalny) zbieg przepisów | str. 95
1.2. Pomijalny zbieg przepisów | str. 96
1.3. Pozorny zbieg przepisów | str. 97
1.4. Zbieg przepisu statuującego przestępstwo z przepisem karnym skarbowym lub wykroczeniem | str. 98
2. Zbieg przestępstw | str. 99
2.1. Realny (rzeczywisty) niepomijalny zbieg przestępstw | str. 99
2.2. Pomijalny zbieg przestępstw | str. 105
2.3. Pozorny zbieg przestępstw | str. 105

Rozdział X
Kary | str. 108


1. Grzywna | str. 109
2. Ograniczenie wolności | str. 110
2.1. Nieodpłatna kontrolowana praca | str. 112
2.2. Obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego | str. 112
2.3. Obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4-7a k.k. | str. 113
2.4. Potrącenie z wynagrodzenia | str. 114
3. Pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności | str. 114
4. Kara mieszana | str. 115

Rozdział XI
Środki karne | str. 116


Rozdział XII
Przepadek i środki kompensacyjne | str. 120


Rozdział XIII
Wymiar kary | str. 122


1. Dyrektywy sądowego wymiaru kary | str. 122
2. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary | str. 124
3. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 129
3.1. Podstawy | str. 129
3.2. Zasady wymiaru kary nadzwyczajnie złagodzonej | str. 131
4. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 132
5. Umorzenie restytucyjne | str. 134

Rozdział XIV
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 136


1. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 136
2. Warunkowe zawieszenie wykonywania kary | str. 139
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 143
4. Skrócenie kary ograniczenia wolności i środka karnego | str. 147

Rozdział XV
Środki zabezpieczające | str. 149


Rozdział XVI
Przedawnienie | str. 156


1. Przedawnienie ścigania | str. 157
2. Przedawnienie wyrokowania | str. 158
3. Przedawnienie wykonania kary | str. 158
4. Spoczywanie biegu przedawnienia | str. 159
5. Przedawnienie niektórych przestępstw popełnionych przed 1990 r. | str. 160

Rozdział XVII
Zatarcie skazania | str. 161


Rozdział XVIII
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych | str. 164


Wykaz najważniejszej literatury | str. 169

Część II. Prawo


Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 173

CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 175

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 175
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 179
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 183
Rozdział IV. Kary | str. 186
Rozdział V. Środki karne | str. 190
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 200
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 205
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 213
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 215
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 229
Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 235
Rozdział XI. Przedawnienie | str. 240
Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 242
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 244
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 248
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 254

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 255

Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 255
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 262
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 267
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 271
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 277
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 282
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 286
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 291
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 294
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 295
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 301
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 304
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 307
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 309
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 316
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 325
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 327
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 334
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 339
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 341
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 347
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 357

CZĘŚĆ WOJSKOWA | str. 360

Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 360
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 367
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 369
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 371
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 373
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 374
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 375

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny | str. 377

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 379
Rozdział II. Przepisy karne | str. 402
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 403
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 403

Skorowidz | str. 407

O Autorkach | str. 431

Ukryj

Opis:

MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa karnego materialnego,
  • możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy - Kodeks karny,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9284-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 432
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Prawo i postępowanie karne
Kod: KAM-2289:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów